Regulamin konkursu..

 

 

K O N K U R S

 

NA LOGO SZKOŁY

 

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

I. Organizator konkursu

 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach dalej zwanym ZSP w Łączanach .

 

2. Logo wykorzystywane będzie przez ZSP w Łączanach do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1.W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni (dzieci i dorośli), którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na nieodpłatne wykorzystywanie logo przez ZSP w Łączanach.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 

1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów.

 

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne.

 

3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub wielu kolorach. Powinien być wykonany techniką komputerową i złożony na nośniku magnetycznym (płyta CD, DVD, pendrive) lub wysłany pocztą elektroniczną. Dopuszcza się przygotowanie odręczne, które możliwe będzie do zamiany na wersję elektroniczną (skan).

 

4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm, projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji.

 

5. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

 

6. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

 

7. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 

- być czytelne i łatwe do zapamiętania,

 

- być łatwo identyfikowane z ZSP w Łączanach,

 

- wzbudzać pozytywne emocje.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych.

 

1. Prace należy składać do dnia 15.02.2019w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat: Konkurs na logo).

 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

3. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 

1. Zgodność projektu z danymi ZSP w Łączanach,

 

2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

 

3. Czytelność i funkcjonalność projektu,

 

4. Estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych oraz rozstrzygnięcie konkursu

 

1. Prace konkursowe będą oceniane 2 etapowo

 

2. W 1 etapie komisja konkursowa powołana przez Dyrekcję Szkoły oraz Radę Rodziców wybierze maksymalnie 3 -5 najciekawszych projektów .

 

3. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI i wybiera finalistów konkursu.

 

4. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia finalistów w przypadku braku odpowiedniego projektu.

 

5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 

6.W 2 etapie uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy ZSP w Łączanach dokonają wyboru logo spośród finalistów, w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21.02.2020

 

7. Każdy uczeń oraz pracownik ZSP w Łącznach ma prawo do 1 głosu na wybrany projekt logo.

 

8. Wygrywa projekt z największą ilością głosów.

 

9. Wynik 2 etapu jest ostateczny.

 

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania 2 etapu konkursu w przypadku nie wyłonienia finalistów lub wyboru tylko jednego finalisty, który staje się automatycznie zwycięzcą konkursu.

 

12. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i cenną nagrodą – voucher do Galerii Krakowskiej na kwotę 300zł.

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

 

Koordynator

 

Rada Rodziców

 

 

Oświadczenie autora

 

Zgoda na wykorzystanie logo

 

.………….....................

 

(miejscowość i data)

 

Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................

 

.....................................................................................................................

 

zamieszkały/a .............................................................................................

 

.....................................................................................................................

 

Nr PESEL …………………………………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach oraz Radę Rodziców w Łączanach znaku graficznego (logo) mojego autorstwa nadesłanego na „Konkurs na Logo Szkoły”. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację logo, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych oraz publiczne rozpowszechnianie, w tym publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej w wydawanych przez ZSP w Łączanach, jednostki organizacyjne ZSP w Łączanch lub RR w Łączanach w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Zgoda obejmuje również korzystanie i rozpowszechnianie praw zależnych (opracowania) do logo w powyższym zakresie. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że logo zostało wykonane przeze mnie osobiście.

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu.

 

.................................................................................

 

(czytelny podpis autora logo i prawnego opiekuna*)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych oświadczeniu autora, w tym publikację imienia i nazwiska na stronie www.szkolalaczany.pl w przypadku zakwalifikowania mnie do grona finalistów konkursu, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach w celu uczestnictwa w konkursie na opracowanie symbolu graficznego szkoły. Jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

.................................................................................

 

(czytelny podpis autora logo i prawnego opiekuna*)

 

* W przypadku gdy autor pracy nie ukończył 18 lat

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 87, 34-115 Ryczów.

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na opracowanie symbolu graficznego szkoły na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 

  1. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. W zakresie publikacji danych osobowych finalistów odbiorcami mogą być osoby korzystające ze strony www.szkolalaczany.pl .

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

 

  1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.