ROZDZIAŁ I

NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 1

1. Zespół Szkół nosi nazwę:

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Janusza Korczaka W ŁĄCZANACH

34-115 Ryczów

w dalszej części statutu określa się je skrótem „Zespół Szkół”.

 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum, które noszą nazwy:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Janusza Korczaka

w ŁĄCZANACH

SZKOŁA PODSTAWOWA

34-115 Ryczów

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Janusza Korczaka

W ŁĄCZANACH

GIMNAZJUM

34-115 Ryczów

3.  Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie wsi Łączany.

§ 2

1. Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Imię Zespołu Szkół związane jest z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej Zespołu Szkół.

3. W uzasadnionych przypadkach może być nadane odrębne imię szkole wchodzącej
w skład Zespołu Szkół.

§ 3

1. Nazwa Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w jego skład jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

ROZDZIAŁ II

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

§ 4

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Brzeźnica, organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

a) organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny.

2. Cykl kształcenia w Zespole Szkół trwa:

- 6 lat w szkole podstawowej: I i II etap edukacyjny,

- 3 lata w gimnazjum: III etap edukacyjny.

3. Cykl kształcenia, o którym mowa w ust. 2 może być krótszy w przypadkach realizowania przez uczniów indywidualnego programu lub toku nauki na podstawie odrębnych przepisów.

4. Zespół Szkół może organizować oddziały integracyjne, oddziały sportowe, oddziały
o poszerzonym programie z kultury fizycznej informatycznej i językowej.

5. Nauka w klasach wymienionych w ust. 4 odbywa się według planów i programów nauczania odpowiedniego typu szkół specjalnych lub ogólnodostępnych.

6. Zasady i typ kwalifikowania dzieci i młodzieży do odpowiednich form wychowania
i kształcenia specjalnego regulują odrębne przepisy.

7. Szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący po  zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o tym zamiarze: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.

Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

§ 5

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują cele zadania określone w ustawie
o systemie oświaty, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie m. in.
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz odrębnych dla każdej szkoły dokumentach:

Szkolnym zestawie programów nauczania, Programie wychowawczym szkoły, Programie rozwoju szkoły a w szczególności:

1)     w zakresie nauczania zapewniają uczniom:

a)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

b)     poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

c)      dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

d)     rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),

e)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

f)       traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie,

g)      poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

2)      stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

a)      planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

b)      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

c)      efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d)      rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

f)        odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków,

g)      rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h)      przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych,

2. Prowadzą działalność wychowawczą, wspierającą w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzającą do tego aby uczniowie w szczególności:

a)      czuli się w Zespole Szkół bezpiecznie,

b)      znajdowali w Zespole Szkół środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

c)      rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

d)      mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na całym etapie,

e)      stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych,

f)        poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

g)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

h)      przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

i)        kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
i uczniów.

3. Realizując ogólne zadania Zespół Szkół ponadto umożliwia uczniom:

a)        podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnych poprzez uwzględnienie tej problematyki w działalności dydaktyczno-wychowawczej,

b)       korzystanie z wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)        realizację zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi,

d)       naukę w klasach integracyjnych, realizację nauczania indywidualnego oraz spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w specjalistycznej placówce,

e)        rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań.

§ 6

1. Zadania dydaktyczne i wychowawcze szkoły, o których mowa w §5 Zespół Szkół realizuje poprzez:

a)        prowadzenie wszystkich typów i form zajęć na wysokim poziomie merytorycznym,

b)       stosowanie zróżnicowanych metod nauczania, trafnie dobranych do poziom uczniów
i treści programu,

c)      stopniowanie poziomu wymagań wiedzy i umiejętności, indywidualne traktowanie ucznia,

d)     pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej, ciągłe jej unowocześnianie, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań w ramach posiadanych środków,

e)      przeprowadzanie wycieczek programowych,

f)       organizowanie nauki religii w ramach planu zajęć szkolnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach oświatowych,

g)      włączanie rodziców do pracy wychowawczej,

h)      pełną integracją działań domu, szkoły i Kościoła.

§ 7

1. Zespół Szkół realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiskowych, przy uwzględnieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w szkołach, a w szczególności ma na celu:

a)        objęcie opieką każdego ucznia w ramach zespołu klasowego,

b)       udzielanie szczególnej pomocy indywidualnej uczniom niepełnosprawnym, dążenie do ich integracji w środowisku,

c)        rozpoznawanie osobowości i sytuacji życiowej uczniów, troskliwe indywidualne podejście do uczniów mniej zdolnych i znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych,

d)       udzielanie i organizowanie stałej oraz doraźnej pomocy materialnej,

e)        przeciwdziałanie postawom negatywnym, złym nawykom, patologii społecznej.

§ 8

1. W celu realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności obowiązki wychowawcy klasy pełni w zasadzie ten sam nauczyciel przez cały cykl kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

3. Rada Rodziców ma prawo złożyć umotywowany, pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie doboru lub zmiany wychowawcy klasy.

4. Wychowawca klasy może złożyć pisemną rezygnację z funkcji wychowawcy klasy wraz z uzasadnieniem do Dyrektora.

5. Dyrektor rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 4, uwzględniając zasadność przedstawionych argumentów, możliwości organizacyjne szkoły i podejmuje decyzję,
o której pisemnie informuje wnioskodawcę w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. Zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne oraz imprezy szkolne odbywają się pod bezpośrednią opieką nauczyciela bądź wychowawcy.

7. Wszystkie formy zajęć, prac i wycieczek programowych odbywanych poza terenem szkoły ale na terenie miejscowości będącej siedzibą szkoły prowadzone są pod opieką nauczyciela-wychowawcy.

8. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, programowe, zielone szkoły, wyjazdy do kina, teatru itp., prowadzone poza miejscowością będącą siedzibą szkoły odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami (regulamin wycieczek).

9. Zebrania ogólne wszystkich rodziców Zespołu Szkół organizowane są raz w roku, spotkania klasowe z wychowawcami organizowane są obowiązkowo 2 razy w roku, oraz zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół.

10. Uczniowi mającemu trudności w nauce wychowawca organizuje pomoc.

11. Podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele pełnią dyżury, których celem jest zapobieganie nieprawidłowym postawom uczniów, a także troska o bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

12. Uczeń powinien mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej organizowanej przez Zespół Szkół zgodnie
z odrębnymi przepisami. W przypadku nieszczęśliwego wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku, natychmiast powiadomić Dyrektora oraz służbę bhp, udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwać w razie potrzeby służby medyczne. Niezwłocznie należy ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom, wszcząć postępowanie powypadkowe, sporządzić dokumentację wypadku.

§ 9

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Podstawowe formy współpracy Zespołu Szkół z rodzicami to:

a)      spotkania ogólne wszystkich rodziców, służące głównie przekazywaniu przez Dyrektora informacji na temat zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół oraz osiąganych efektów, a także zasięganiu opinii rodziców na temat istotnych dla całej społeczności szkolnej i rodziców spraw,

b)     spotkania klasowe rodziców z wychowawcami służące ustalaniu wspólnych zamierzeń dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w poszczególnych klasach, okresowemu informowaniu rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu, a także pedagogizacji rodziców,

c)      indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów służące bieżącej wymianie informacji, a także
w uzyskiwaniu porad w sprawach kształcenia i wychowania,

d)     indywidualne narady z rodzicami uczniów zagrożonych nie promowaniem organizowane przez Zespół Szkół na początku II okresu nauki z udziałem: wychowawcy, nauczycieli przedmiotów oraz Wicedyrektora celem ustalenia wspólnych działań służących przezwyciężaniu trudności,

e)      pisemne informowanie rodziców o sytuacji szkolnej dziecka oraz wizyty domowe
w przypadkach trudności nawiązywania innych form kontaktu z domem.

4. Rodzice mają prawo przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół organowi prowadzącemu oraz pracownikom nadzoru pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty na zasadach określonych regulaminem Rada Rodziców.

§ 10

1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół określana jest przez Szkolny zestawprogramów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmujecałą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

2. Zespół Szkół realizuje działalność wychowawczą w oparciu o Programwychowawczy szkoły respektujący chrześcijański system wartości.

3. Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkietreści działania o charakterze wychowawczym jest realizowany przez wszystkichnauczycieli, zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół po zasięgnięciu opiniiRady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 11

1. Szczegółowe zasady oceniania określa wewnątrzszkolny system oceniania uczniów opracowany i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dla każdej ze szkół wchodzącej w skład Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (Rozdz. VIII §37 - §38).

§ 12

1. Organizacja oddziałów wymienionych w §4 ust. 4 Dyrektor Zespołu Szkół uzgadnia
z organem prowadzącym projektując ich organizację w arkuszu organizacji szkoły na dany rok.

§ 13

1. W oparciu o przepisy prawa oświatowego każda ze szkół wchodząca w skład Zespołu Szkół może wprowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

§ 14

1. W Zespole Szkół mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych uwzględniających w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów.

2. W organizacji zajęć pozalekcyjnych szkoła współdziała z rodzicami oraz organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

 

§ 15

1. Organami Zespołu Szkół są:

a)      Dyrektor Zespołu Szkół,

b)   Rada Pedagogiczna,

c)    Samorząd Uczniowski,

d)   Rada Rodziców,

e)    Rada Zespołu Szkół, jeśli zostanie utworzona.

2. Wszystkie funkcjonujące organy szkoły korzystają z pełnej autonomii wewnętrznej
i realizują swoje uprawnienia i obowiązki w granicach określonych w ustawie o systemie oświaty.

3. Dyrektor Zespoły Szkół zapewnia warunki organizacyjne działania organów szkoły na poziomie możliwości Zespołu.

§ 16

1. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Zasady powierzania stanowiska dyrektora Zespołu Szkół oraz odwołania określa art. 36a i 38 ustawy o systemie oświaty.

2. Dyrektor Zespołu Szkół zwany dalej Dyrektorem jest przełożonym służbowym
i kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będącymi nauczycielami.

3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, której jest przewodniczącym, Samorządem Uczniowskim, pozostałymi organami Zespołu Szkół, organem prowadzącym oraz nadzorującym.

5. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

6. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych.

7. Dyrektor realizuje uchwały Rady Zespołu Szkół oraz Rady Pedagogicznej podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący.

1)      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

2)     Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni  psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej spełniającej warunki zwalnia ucznia  z wadą słuchu, głęboką dysleksją, z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną, z afazją oraz z  zespołem Aspergera z drugiego obowiązkowego języka.

 

 

 

8. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

a)      dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu Szkół,

b)     realizuje zadania Zespołu Szkół zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami Rady Pedagogicznej, przepisami prawa oświatowego, a także zarządzeniami Małopolskiego Kuratora Oświaty,

c)      zapewnienie w miarę możliwości optymalnych warunków organizacyjno-materialnych do realizacji celów i zadań szkoły,

d)     tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów.

e)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów o których   mowa w art. 9 ust. 1 - ustawy o systemie oświaty – przeprowadzonych w szkole lub placówce.

9. W zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Dyrektor realizuje w szczególności następujące zadania:

1)     przedkłada do zatwierdzania Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół projekt rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz kieruje realizacją zawartych w nim zadań,

2)     informuje społeczne organy szkoły o działalności Zespołu Szkół,

3)     opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu Szkół na podstawie ustalonych szkolnych planów nauczania dla każdego etapu edukacyjnego,

4)     opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przy uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej i pozostałych organów szkoły,

5)     przydziela nauczycielom, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, stałe prace
i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęcia płatne dodatkowo,

6)     sprawuje nadzór pedagogiczny wykonując w szczególności następujące zadania:

a)      opracowuje organizację nadzoru pedagogicznego  każdej ze szkół wchodzącej w skład zespołu,

b)     organizuje i przeprowadza ewaluację Zespołu Szkół w oparciu
o przyjęty plan ewaluacji  na dany rok szkolny,

c)      inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

d)     przekazuje treść raportu o ewaluacji  Zespołu Szkół sporządzonego przez organ nadzorujący  Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu,

e)      gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

g)  przestrzeganie Statutu Zespołu Szkół,

7)     dba o przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach

8)      dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 

10. Dyrektor przekazuje Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru.

11. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz podejmuje w tej sprawie stosowne decyzje

a)      wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą

12. Dyrektor przyjmuje uczniów do Zespołu Szkół, przenosi do klasy równoległej oraz
w szczególnie uzasadnionych przypadkach występuje z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

13. Do obowiązków Dyrektora w zakresie spraw kadrowych i socjalnych w szczególności należy:

a)      zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)     wypełnianie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie
z odrębnymi przepisami w tej sprawie,

c)      przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom,
i pozostałym pracownikom,

d)     występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Zespołu Szkół, w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

e)      podejmowanie decyzji w sprawie podziału i wypłat świadczeń z funduszu socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętym regulaminem,

f)       udzielanie urlopów przysługujących nauczycielom i pozostałym pracownikom,

g)      załatwianie wszystkich spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy.

14. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych Dyrektor w szczególności:

a)      zarządza majątkiem Zespołu Szkół, organizuje okresową inwentaryzację składników majątkowych,

b)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą Zespołu Szkół,

c)      organizuje przeglądy stanu technicznego obiektów szkolnych,

d)     organizuje prace remontowe w obiekcie szkolnym oraz współdziała z organem prowadzącym w zakresie prowadzonych prac inwestycyjnych,

e)      odpowiada za prawidłowe prowadzenie kancelarii i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 17

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania oraz opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół bez względu na charakter i wymiar czasu pracy.

3. Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, które określają jej kompetencje, obowiązki i uprawnienia.

4. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu Szkół,

b)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Zespole Szkół, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Zespołu Szkół,

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      szkolny zestaw programów,

b)     organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c)      projekt planu finansowego szkół wchodzących w skład Zespołu,

d)     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

e)      Przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI i gimnazjum.

7. Rada Pedagogiczna ponadto:

a)      deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

b)     może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora,

c)      przygotowuje projekt zmian Statutu i przedstawia do uchwalenia Radzie Zespołu Szkół,

d)     wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Zespołu Szkół zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawie o systemie oświaty.

§ 18

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” na zasadach i według kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu Szkół.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Zespołu Szkół, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności zaś tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi
z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz informacji zasadach oceniania,

b)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania,

c)      prawo do wpływania na organizację życia szkolnego, zapewniającą właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań przy uwzględnieniu warunków i możliwości szkoły,

d)     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,

f)       uzyskiwania pomocy ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców w realizacji zaplanowanych zadań oraz uzyskiwania pełnych informacji dotyczących określonych spraw życia szkolnego istotnych dla uczniów,

g)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 19

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Zespołu Szkół.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół.

3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora oraz Rady Zespołu Szkół jeżeli została powołana, z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych a w szczególności:

a)      projektu zmian w statucie Zespołu Szkół,

b)     powołania Rady Szkoły,

c)      rocznego Planu pracy szkoły, Programu rozwoju szkoły, Programu wychowawczego szkoły,

d)     tygodniowego planu zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,

e)      planowania wycieczek klasowych,

f)       częstotliwości organizowania ogólnych zebrań z rodzicami,

g)      organizowania dodatkowych zajęć nadobowiązkowych,

h)      form zbierania i wyrażania opinii, uwag i wniosków rodziców na temat działalności Zespołu Szkół,

i)        organizowania pomocy dydaktycznej, opiekuńczej i materialnej dla uczniów,

j)       doboru tematyki pedagogizacji rodziców,

k)     gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

l)        wyrażania i przekazywania pracownikom Małopolskiego Kuratorium Oświaty opinii na temat pracy Zespołu Szkół.

§ 20

1. W szkole może działać Rada Zespołu Szkół.

2. Powstanie Rady Szkoły organizuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na  wniosek  Rady Rodziców, a w przypadku gimnazjów także na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

3. W skład Rady Zespołu Szkół wchodzą w równej liczbie:

a)      nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

b)     rodzice wybrani przez ogół rodziców,

c)      uczniowie gimnazjum wybrani przez ogół uczniów.

Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

4. W skład Rady Zespołu Szkół mogą wchodzić również osoby nie wymienione w pkt. 3
w ilości nie przekraczającej połowy sumarycznej liczby osób wymienionych
w pkt. 3 – jednak ich głos może być jedynie głosem doradczym.

5. Rada Zespołu Szkół uchwala Regulamin swojej działalności w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz wybiera przewodniczącego.

6. Rada Zespołu Szkół uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

a)      uchwala kolejny Statut Zespołu Szkół oraz wprowadza zmiany do obowiązującego,

b)     przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy,

c)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół,

d)     opiniuje plan pracy Zespołu Szkół, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

e)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu Szkół i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.

7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół Rada Zespołu Szkół może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

§ 21

1. Stanowisko Wicedyrektora tworzy się w przypadku gdy zespół Szkół liczy przynajmniej 12 oddziałów.

2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor,
w  szkole gdzie nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 22

1. Dyrektor Zespołu Szkół, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców
i Rada Zespołu Szkół realizując swoje statutowe zadania współpracują ze sobą dla realizacji celów i zadań Szkoły.

2. Formy współdziałania organów Zespołu Szkół w ramach ich działalności statutowej określają przyjęte przez nich Regulaminy.

3. W ramach tej współpracy tworzony jest przez Dyrektora obieg informacji służący sprawnej realizacji bieżących zadań placówki a także zapobieganiu tworzeniu się sytuacji konfliktowych w społeczności funkcjonujących szkół.

4. Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji między organami wymienionymi
w §15 ust. 1 ustala się obowiązek:

a)      wzajemnego przedkładania do wiadomości wszystkich decyzji dotyczących tych obszarów życia szkoły, które z mocy ustawy są wspólnym obszarem kompetencji,

b)     wzajemnego przedkładania do wiadomości, w terminie do końca października każdego roku szkolnego, kopii planów pracy,

c)      odbycia minimum jednego w roku wspólnego spotkania Dyrektora z zarządami Rady Rodziców, Rady Zespołu Szkół, Samorządu Uczniowskiego oraz Radą Pedagogiczną poświęconego ocenie wzajemnego współdziałania.

5. Spory wynikające w szkole związane z ocenianiem okresowym i klasyfikacją roczną uczniów rozpatrywane są w oparciu o prawo oświatowe, ich szczegółowy tryb rozwiązywania oraz procedury odwoławcze określa się ponadto w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów.

6. Sytuacje konfliktowe związane funkcjonowaniem uczniów w Zespole Szkół (dotyczy bieżącego oceniania, absencji na zajęciach szkolnych, zachowania, braku poszanowania majątku wspólnego placówki, sporów w układzie uczeń - nauczyciel) rozwiązywane są
z udziałem wychowawcy klasy, jako koordynatora w prowadzonym postępowaniu przy udziale rodziców.

7. W zależności od rozmiaru sytuacji konfliktowej związanej z funkcjonowaniem w Zespole Szkół nauczyciela, ucznia lub w związku z realizacją zadań oświatowych, postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor lub, pod jego nieobecność, Wicedyrektor
z udziałem przedstawicieli organów Zespołu Szkół, w zależności od potrzeb oraz Związków Zawodowych Funkcjonujących w szkole.

8. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodę wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania, skargi, o ile jest taka procedura przewidziana prawem.

9. Jeżeli sytuacja konfliktowa między organami szkoły tego wymaga Dyrektor może powołać doraźną komisję mediacyjną złożoną z pojedynczych przedstawicieli organów Szkoły. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel organu, który nie uczestniczy
w sporze. Jeżeli w sporze uczestniczą wszystkie organy funkcjonujące w Zespole Szkół przewodniczący komisji zostaje wybrany z jej składu losowo. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego składu osobowego są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze. Członkowie komisji nie mają prawa wstrzymywania się od głosu. Posiedzenie komisji jest protokołowane.
W przypadku gdy zespół mediacyjny nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, stronom pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub Małopolskiego Kuratora Oświaty, Związków Zawodowych o ile przepis szczególny nie przewiduje innego trybu postępowania.

10. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w Zespole Szkół lub w związku z działalnością szkoły są przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół celem usprawnienia określonego obszaru pracy placówki.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

§ 23

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do
30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz ten podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

4. Arkusz organizacji uwzględnia w szczególności :

a)      liczbę pracowników Zespołu Szkół łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

b)     ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,

c)      liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu szkół.

§ 24

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 32.

3. W oddziale integracyjnym liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym
od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

4. W Zespole Szkół mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 25

1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusz organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość odbycia zajęć nadobowiązkowych w innym terminie niż określa to plan zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu go z Dyrektorem.

§ 26

1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia edukacyjne prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w klasach I-III gimnazjum trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
o którym mowa ust. 2.

§ 27

1. Oddział może być dzielony na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki (ćwiczenia laboratoryjne) i bezpieczeństwa. Dotyczy to przedmiotów: języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych – w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

4. Dyrektor określa podział na grupy przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół uwzględniając zasady wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz możliwości finansowych szkoły.

5. Wymiar godzin zajęć sportowych w oddziałach sportowych określają odrębne przepisy.

§ 28

1. Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą być prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym oraz metodą projektów, w grupach między oddziałowych i między klasowych . Czas trwania jednostek tych zajęć wynosi 45 minut

2. Zajęcia o których mowa w ust.1 są organizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań finansowanych z budżetu Zespołu Szkół powinna wynosić od 5 do 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych powinna wynosić od 5 do 10 uczniów.

 

 

§ 29

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy
o regionie.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu Szkół oraz rodzice.

3. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w taki sposób, by umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością biblioteki, a w szczególności:

a)      zapewnia w miarę możliwości finansowych środki na powiększanie zbiorów,

b)     zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za jej protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela bibliotekarza,

c)      zapewnia bibliotece odpowiednie wyposażenie umożliwiające prawidłową pracę, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

5. Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza regulamin biblioteki, dokonuje analizy jej działalności i ocenia co najmniej dwa razy w roku stan czytelnictwa uczniów, formułuje wnioski służące usprawnieniu pracy biblioteki.

6. Z biblioteką współpracują nauczyciele i wychowawcy klas.

7. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza dzielą się na:

a)      pracę pedagogiczną, na którą przeznacza ok. 2/3 swojego czasu pracy, obejmującą:

-        udostępnianie zbiorów,

-        udzielanie informacji bibliotecznych,

-        rozmowy z czytelnikami o książkach,

-        indywidualne doradztwo w doborze literatury,

-        realizację programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

-        prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką,

-        opracowywanie informacji o stanie czytelnictwa,

-        organizowanie wystaw, konkursów oraz współuczestnictwo w przygotowywaniu uroczystości szkolnych.

b)     prace organizacyjno-techniczne obejmujące:

-        gromadzenie zbiorów,

-        opracowywanie biblioteczne zbiorów,

-        ewidencję zbiorów – prowadzenie księgi inwentarzowej i rejestru ubytków,

-        przeprowadzanie skontrum zbiorów,

-        dokonywanie selekcji zbiorów nie rzadziej niż raz w roku,

-        konserwacje zbiorów,

-        organizowanie warsztatu informacyjnego,

-        porządkowanie księgozbioru.

8. Bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: dziennika biblioteki szkolnej, dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, dowodów wpływu i ubytków, dowodów przekazania książek do pracowni, planu pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań.

9. Nauczyciel-bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki. Za zbiory przekazane do pracowni szkolnych odpowiadają nauczyciele, którzy potwierdzili fakt przyjęcia książek.

§ 30

1. Dla realizacji celów statutowych Zespołu Szkół posiada następujące pomieszczenia:

a)      sale i pracownie lekcyjne,

b)     pomieszczenia dla biblioteki szkolnej,

c)      salę sportową wraz z zapleczem oraz boisko szkolne,

d)     szatnie uczniowskie,

e)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 31

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych w miarę potrzeb.

2. Zasady i warunki zatrudniania i zwalniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela,
a pracowników administracyjno-obsługowych określają odrębne przepisy.

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno obsługowych posiadają określone zakresy zadań dostosowane do potrzeb szkoły. Pisemne przydziały czynności, określające szczegółowo obowiązki oraz zakres odpowiedzialności sporządza Dyrektor Zespołu Szkół.

§ 32

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcząi opiekuńczą oraz jestodpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonychjego opiece uczniów według obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, stosownych przepisach wykonawczych, niniejszymStatucie oraz planie pracy Zespołu Szkół na dany rok szkolny. Zakres stałychobowiązków w szkole otrzymuje nauczyciel na piśmie.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, któregozadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dladanego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub innezespoły problemowo-zadaniowe.Pracą zespołu kieruje przewodniczącypowołany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.

4. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki zgodnie zprzydziałem czynności ustalanym na początku roku szkolnego przez Dyrektora w oparciu o arkusz organizacyjny, przy uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej, który obejmuje:

 

a)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b)      zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i inne zajęcia specjalistyczne,

c)      zajęcia prowadzone w ramach kół przedmiotowych, kół zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe,

d)      wychowawstwa klas,

e)      inne czynności, a w szczególności: opiekę nad pracowniami, organizacjami, prowadzenie kroniki, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,

f)        przygotowanie uroczystości.

5. Zadaniem nauczyciela w szczególności jest:

a)      zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza szkołą,

b)      rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

c)      prawidłowa realizacja treści nauczania,

d)      wykorzystywanie w sposób celowy środków dydaktycznych dostępnych w szkole,

e)      wzbogacanie wyposażenia pracowni, dbałość a pomoce oraz sprzęt szkolny,

f)        systematyczne, rytmiczne ocenianie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów w tej ocenie,

g)      informowanie rodziców oraz wychowawców klas o osiągnięciach edukacyjnych uczniów,

h)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

i)        rozpoznawanie przyczyn i potrzeb uczniów w zakresie niepowodzeń w nauce, udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu tych trudności,

j)        doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu,

k)      prawidłowe dokumentowanie realizowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, prawidłowe sporządzanie rozliczeń miesięcznych z wykonanych godzin ponadwymiarowych,

l)      rozpoczynanie lekcji punktualnie,

ł)    nie pozostawianie uczniów bez opieki,

m)    pozwolenie uczniowi na opuszczenie sali lekcyjnej tylko w uzasadnionych przypadkach,

n)      nie rozpoczynać zajęć w pomieszczeniu, w którym stwierdził zagrożenie bezpieczeństwa,

o)      przerwać niezwłocznie zajęcia i wyprowadzić uczniów z miejsc zagrożonych,

p)      w trakcie przerw pełnić nadzór nad uczniami według rozkładu dyżurów,

r)   przestrzegać regulaminu dyżurów Zespołu Szkół w Łączanach,

s)   w czasie trwania zawodów sportowych, konkursów, imprez organizowanych przez

szkołę objąć opieką uczniów i zapewnić im bezpieczeństwo,

t)   umieścić tablice informacyjne w salach sportowych, na boiskach oraz w miejscach

przeznaczonych na uprawienie ćwiczeń fizycznych, gier, zabaw i jednocześnie

zaznajomić uczniów z zasadami bezpiecznego użytkowania z urządzeń i sprzętu

sportowego,

u)   postępować zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie wycieczek,

w)  realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniając potrzeby
i zainteresowania uczniów,

z)   ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

6. W zakresie realizowanych przez siebie zadań nauczyciel posiada uprawnienia do:

a)      doboru programu nauczania:  program lub podręcznik może być dopuszczony
do użytku szkolnego jeśli uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b)     decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej swoich uczniów,

c)      wpływania na ocenę zachowania uczniów,

d)     wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów,

e)      ustalania treści programu prowadzonego koła lub zespołu.

7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

a)      jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie nauczanego przedmiotu i innych prowadzonych zajęć,

b)     skutki wynikłe z braku dostatecznego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas prowadzonych zajęć szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia dyżurów,

c)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,

d)     stan powierzonego mu sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych, ich zniszczenie lub stratę spowodowaną brakiem nadzoru i zabezpieczenia.

8. Powołany został koordynator do spraw bezpieczeństwa. Do zadań koordynatora

należy:

a)      monitorowanie szkoły pod kątem bezpieczeństwa i przestrzegania dyscypliny,

b)     integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów (nauczycieli, uczniów, rodziców),

c)   współpraca ze środowiskiem, w tym kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc w szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.

§ 33

1. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył obowiązki wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę wychowawczą nad uczniami tego oddziału, a w szczególności:

a)      stwarza warunki wspomagające rozwój osobowy ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie – wprowadza ucznia w świat wartości duchownych, moralnych, wartości kultury, wyzwala aktywność twórczą wychowanków oraz aktywny stosunek do życia społecznego,

b)     inspiruje i wspomaga działania zespołowe wychowanków,

c)      podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1 podejmuje w zależności od potrzeb następujące działania:

a)      stosuje różnorodne formy i środki prowadzące do dokładnego poznawania wychowanków w szkole i poza szkołą oraz ich sytuacji życiowej np. poprzez obserwację zachowania w różnych sytuacjach, ankiety, kwestionariusze, badania socjometryczne, wywiady, rozmowy indywidualne, wizyty domowe,

b)     otacza indywidualną opieką wszystkich wychowanków, dostosowaną do rozpoznanych potrzeb poszczególnych uczniów oraz zaistniałych warunków i sytuacji, wykazując takt, życzliwość i zrozumienie ich trudności oraz kłopotów, co wymaga
w szczególności:

 • analizowania przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce i podejmowania środków zaradczych,
 • systematycznej kontroli uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne, badania przyczyn opuszczania zajęć szkolnych i podejmowania działań celem eliminowania przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności uczniów w szkole,
 • badania przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, udzielania im pomocy, rad, wskazówek,
 • organizowania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin biednych,
 • otoczenia opieką uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia,

c)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 • różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski,
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawca,

d)     współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, rodzicami koordynując działania wychowawcze wobec uczniów,

e)      utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami.

3. Wychowawca klasy w swych działaniach powinien prezentować wobec uczniów
i rodziców wysoki poziom kultury, takt pedagogiczny, wrażliwość etyczną i estetyczną, poszanowanie godności osobistej, obiektywizm, życzliwość, chęć pomocy.

4. Wychowawca opracowuje własny roczny plan pracy wychowawczo-opiekuńczej, oparty na Programie wychowawczym szkoły.

5. Prowadzi dokumentację klasy i każdego wychowanka (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, opinie o uczniu).

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, Rady Pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

§ 34

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i 6 lat( na wniosek rodziców ) –były objęte co najmniej roczną edukacją przedszkolną i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

2. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obrębie obwodu danej szkoły,

b)     na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a)      z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych
w obwodzie gimnazjum,

b)     na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

6. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Zespół Szkół, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

7. Kryteria, o których mowa w ust. 6, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez Dyrektora.

8. Dla kandydatów do klas sportowych, oraz klas autorskich może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.

§ 35

1. Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c)      korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,

d)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

e)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób,

f)       uzyskania na początku każdego roku szkolnego informacji od każdego nauczyciela
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego na poszczególnych zajęciach programów nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

g)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, a w szczególności ma prawo:

 • znać wymagania i kryteria stopni z przedmiotów i zachowania oraz zasady klasyfikacji okresowej i rocznej,
 • uzasadnienia oceny ustalonej przez nauczyciela,
 • znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy pisemnych prac kontrolnych, co nie dotyczy krótkich sprawdzianów obejmujących materiał co najwyżej
  4 poprzednich lekcji,
 • pisać tylko jedną pracę kontrolną w ciągu dnia, a najwyżej dwie w tygodniu,
 • znać oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów, zaś przewidywane oceny semestralne (roczne) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
 • zwrócić się z prośbą do nauczyciela o ponowne sprawdzenie w uzgodnionym terminie wiadomości i umiejętności,

h)      uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, w formie ustalonej z wychowawcą klasy,

i)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

j)       korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, organizowanych zajęć pozalekcyjnych,

k)     wpływania na życie szkoły na zasadach określonych regulaminem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół,

l)        korzystania z dożywiania prowadzonego w Zespole Szkół,

m)    składania egzaminu poprawkowego za zgodą Rady Pedagogicznej w klasach IV - VI szkoły podstawowej oraz w klasach I - III gimnazjum, jeżeli w klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych przypadkach z dwóch zajęć edukacyjnych,

n)      występowania osobiście lub za pośrednictwem rodziców z prośbą do Dyrektora
o egzamin klasyfikacyjny, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych bądź nieusprawiedliwionych nie został sklasyfikowany z jednych lub z kilku zajęć edukacyjnych,

o)     odwołania się za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego od wymierzonej mu kary, a także zwrócenia się do Samorządu Uczniowskiego o poręczenie.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół,
a w szczególności:

a)      systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć i nie opuszczać zajęć bez zgody nauczyciela, który je prowadzi,

b)     przygotowywać się do każdych zajęć, wykorzystywać w pełni czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności, zaś swym zachowaniem nie przeszkadzać innym,

c)      wykonywać polecenia nauczycieli podczas zajęć, a także podporządkować się zaleceniom nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół dotyczących ustalonych zasad zachowania się, przestrzegania porządku i czystości oraz bezpieczeństwa
w czasie przebywania w szkole,

d)     podporządkować się zarządzeniom Dyrektora, ustaleniom Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół,

e)      przestrzegać regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki szkolnej oraz innych obowiązujących w Zespole Szkół,

f)       usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole, zgodnie z przyjętymi zasadami,

g)      nosić ubiór wygodny, estetyczny, schludny, co dotyczy również uczesania; dbać
o higienę osobistą,

h)      nosić na terenie szkoły bezpieczne obuwie zastępcze, nie brudzące posadzki, na zajęcia z wychowania fizycznego przynosić strój określony przez nauczyciela przedmiotu,

i)        przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół oraz innych osób przebywających w placówce,
a w szczególności:

 • okazywać należny szacunek nauczycielom i pracownikom oraz innym osobom dorosłym,
 • nie naruszać swym zachowaniem godności innych osób,
 • nie stosować wobec innych przemocy, przeciwstawiać się brutalności,
 • nie używać słów wulgarnych,
 • szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 • przestrzegać powszechnie uznane normy moralne i etyczne, a także powszechnie przyjęte normy grzecznościowe oraz inne zasady dobrego wychowania,

j)       dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu
i nie spożywa alkoholu,

k)     dbać o mienie szkoły, ład, czystość i porządek w placówce i jej otoczeniu, naprawiać szkody wyrządzone w szkole,

l.)      być punktualnym na zajęciach (po dzwonku czekać na nauczyciela pod wyznaczoną

klasą):

 • stosować się do poleceń i próśb nauczycieli,
 • spędzać przerwy na korytarzu (uczniowie SP - piętro, Gimnazjum - parter lub po uzyskaniu zgody przez nauczyciela dyżurującego na podwórku przed budynkiem szkoły),

ł)  dostarczyć usprawiedliwienie swojej nieobecności pisemnie w ciągu dwóch tygodni,

 • zwalniać się z lekcji na podstawie udokumentowanej pisemnej prośby rodziców, która jest opatrzona podpisem zgodnym ze wzorem  w dzienniku,
 • nie opuszczać klasy w trakcie trwania zajęć (poza uzasadnionymi przypadkami: zwolnienie lekarskie, prośba pisemna rodziców).

m)    dbać o schludny wygląd:

 • na co dzień nie obowiązuje ucznia jednolity strój (uczeń musi być ubrany schludnie, nie prowokująco tzn. dziewczyny zobowiązane są zakładać spódnice i krótkie spodenki do kolan, ramiona i brzuch muszą być zakryte, zabrania się: farbowania, żelowania włosów, tatuaży, malowania paznokci, makijażu, noszenia kolczyków przez chłopców oraz przez dziewczyny w innych częściach ciała niż uszy,
 • zakładać na uroczystości szkolne strój galowy (biało-czarny lub biało- granatowy).

n)      nie przynosić do szkoły oraz nie korzystać na lekcji i w trakcie przerw z telefonów komórkowych, oraz innych nośników elektronicznych  (przedmioty te będą zabierane i oddawane rodzicom po zgłoszeniu się do dyrektora).

§ 36

1. Zespołu Szkół informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie. Uczeń może otrzymać nagrody:

a)      pochwałę wychowawcy wobec klasy,

b)     pochwałę Dyrektora wobec uczniów Zespołu Szkół,

c)      nagrodę rzeczową,

d)     list pochwalny do rodziców,

e)      wpis do kroniki szkolnej.

2. Uczniowi mogą być wymierzone kary:

a)      upomnienie wychowawcy klasy,

b)     nagana Dyrektora wobec uczniów Zespołu Szkół,

c)      przeniesienie do równoległej klasy,

d)     przeniesienie przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

3. Do kar określonych w ust. 2 pkt. 3 i 4 uczeń może odwołać się za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół do Dyrektora, który w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną zawiesza lub utrzymuje karę.

4. Dyrektor Zespołu Szkół informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub wymierzonej karze.

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Zmodyfikowany na podstawie Rozporz. MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. – zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 14 września 2010 r

§ 37

1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest wewnętrznym dokumentem Zespołu Szkół,
w którym zawarty jest zbiór zasad dotyczących oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz postaw ucznia w szkole nastawionych na wspieranie jego rozwoju i zainteresowań.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

a)      rozpoznanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z programów nauczania,

b)     kształtowanie prawidłowej postawy moralnej i społecznej ucznia,

c)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

d)     motywowanie ucznia do dalszej pracy,

e)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

f)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Wewnątrzszkolny system oceniania zgodny jest z:

a)      aktualnymi rozporządzeniami MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

b)     podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów.

§ 38

Tryb, zasady i terminy oceniania śródrocznego

oraz ustalenia oceny końcoworocznej

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

a)      pierwszy – od początku roku szkolnego do 15 stycznia,

b)     drugi – od 16 stycznia do zakończenia roku szkolnego.

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen klasyfikacyjnych, według skali przyjętej przez WSO.

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w terminie określonym przez Radę Pedagogiczną szkoły z reguły w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.

4. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

5. Klasyfikowanie końcoworoczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
w terminie określonym przez Radę Pedagogiczną szkoły z reguły w tygodniu poprzedzającym ferie letnie.

6. Przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są do:

a) poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) z miesięcznym wyprzedzeniem o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych i możliwości nie klasyfikowania.

b) poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z tygodniowym wyprzedzeniem (wystawione oceny wpisuje nauczyciel przedmiotu do indeksu gimnazjalisty lub dzienniczka ucznia – tryb odwołania od oceny przewidzianej – §39.

7. Przyjęta w Zespole Szkół skala i forma ocen bieżących i klasyfikacyjnych w ramach klasyfikacji śródrocznej musi być stosowana przez wszystkich nauczycieli.

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zaciągnięciu opinii członków Rady Pedagogicznej i konsultacji z zespołem uczniowskim. Tak ustalona ocena jest ostateczna.

9. Wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, mogą je zatem budować i przedstawiać tylko nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania – nauczyciele są zobowiązani przekazać kryteria ocen z danego przedmiotu.

10. Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi muszą uwzględniać przyjęty w Zespole Szkół system oceniania.

11. Wiadomości i umiejętności każdego ucznia z danego przedmiotu powinny być badane za pomocą tych samych narzędzi pomiaru dydaktycznego..

12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej:

a)      decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,

b)     w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

13. Przy ocenianiu uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki jest
w szczególności brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

14. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, wówczas ocena semestralna z tego przedmiotu staje się automatycznie oceną końcoworoczną.

15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyżej od stopnia niedostatecznego.

a)      w przypadku otrzymania jednej oceny niedostatecznej uczeń otrzymuje promocję po zdaniu egzaminu poprawkowego,

b)     uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego- jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego - może zostać promowany do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) pod warunkiem ż te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie (semestrze) programowo wyższej, (rada pedagogiczna  podejmując decyzje uwzględnia możliwości edukacyjne ucznia).

16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły – z wyróżnieniem.

17. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I semestr roku szkolnego
z jakiegokolwiek   przedmiotu, zobowiązany jest zaliczyć materiał z danego przedmiotu do dnia 31 marca bieżącego roku.

 

§ 39

Tryb i forma przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podanie o egzamin klasyfikacyjny powinno wpłynąć najpóźniej na tydzień przed śródrocznym lub końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja egzaminacyjna w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, nauczyciel danego przedmiotu – egzaminator.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje się w formie pisemnej i ustnej (za wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych).

7. Egzamin sprawdzający z zdaje się w formie pisemnej i ustnej (za wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych). Z przeprowadzonego egzaminu nauczyciel egzaminujący sporządza protokół.

8. Egzamin sprawdzający (w przypadku oceny przewidywanej) powinien być przeprowadzony w terminie ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkól nie później jednak niż do dnia śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej (w przypadku egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia po pierwszym semestrze) lub do dnia końcoworocznej konferencji klasyfikacyjnej (w przypadku egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia na koniec roku szkolnego).

9. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel prowadzący w formie pisemnej i ustnej w obecności dyrektora.

§ 40

Tryb i forma przeprowadzania egzaminów poprawkowych i sprawdzających

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (sprawdzającego).

2. Egzamin poprawkowy wyznacza się w przypadku rocznej oceny niedostatecznej
z konkretnych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem że:

a)      uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego (w przypadku jednej oceny niedostatecznej zawsze ma prawo zdawać egzamin poprawkowy).

Z przeprowadzonego egzaminu nauczyciel egzaminujący sporządza protokół.

3. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego (sprawdzającego) wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z nauczycielem, uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od ustalonych ocen śródrocznych i końcoworocznych (za wyjątkiem niedostatecznych) w formie pisemnej prośby o egzamin sprawdzający jego wiedzę i umiejętności:

a)      pisemna prośba powinna być skierowana do Dyrektora i złożona najpóźniej do7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych,

b)     w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa Dyrektor powołuje komisję,

c)      zgodę na egzamin wyraża Dyrektor Zespołu Szkół  i powołuje komisję.

5. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora  Zespołu Szkół. W jej skład wchodzą:

a)      dyrektor lub jego zastępca – jako przewodniczący,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach przez dyrektora.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W jej skład wchodzą:

a)      Dyrektor Zespołu Szkół lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze
w szkole – jako przewodniczący,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, za wyjątkiem egzaminu
z informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu Szkół w ostatnim tygodniu ferii letnich.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego wyznaczony przez dyrektora członek komisji egzaminacyjnej sporządza protokół zawierający: skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 13).

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

14. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych – może przystąpić do niego nie później niż do końca września.

§ 41

Sytuacje oceniania

1. I etap edukacyjny.

1) W klasach I – III obowiązuje ocena opisowa semestralna i końcowa. Ocena w edukacji zintegrowanej pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia oraz motywuje go do nauki. Ocenie podlega praca i postępy ucznia oraz jego umiejętności i osiągnięcia. Bieżące ocenianie w klasach I – III oparte jest na skali cyfrowej.

Ocena opisowa nie ulega zmianie.

a)      6 (celujący) – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę powyżej zakresu treści poszczególnych edukacji. Osiągnął umiejętności twórczego wykorzystania wiedzy, pracuje całkowicie samodzielnie i jest kreatywny.

b)      5 (bardzo dobry) – otrzymuje uczeń, który opanował treści z poszczególnych edukacji i zdobyte wiadomości potrafi zastosować w

praktyce bez pomocy nauczyciela. Zdarzają mu się drobne błędy, sam je zauważa i potrafi poprawić.

c)      4 (dobry) – otrzymuje uczeń, który opanował treści z poszczególnych edukacji, stosuje je w praktyce, korzystając niekiedy z pomocy nauczyciela.

d)      3 (dostateczny) – otrzymuje uczeń, który wycinkowo opanował treści programowe, proste zadania wykonuje samodzielnie, zadania złożone wymagają pomocy nauczyciela.

e)      2 (dopuszczający) – otrzymuje uczeń, który opanował wycinkowo treści programowe, samodzielnie nie wykonuje prostych zadań, nie potrafi stosować ich w praktyce, wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela.

2) Ocena z zachowania w klasach I – III.

Zostaje wprowadzona skala cyfrowa:

a)      wspaniale – 6

b)     dobrze – 5

c)      mogę być lepszy – 4

Skalą tą posługuje się nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, korespondencyjnym,
w zeszytach i kartach pracy.

2. II i III etap edukacyjny.

1) Poszczególne zespoły przedmiotowe, określają dla każdego przedmiotu, formę i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym semestrze.

2) W skład ustalonego pensum wchodzić powinna zbliżona liczba wypowiedzi ustnych
i pisemnych.

3) Każdej formie oceniania przedmiotowego, stanowiącej składnik obowiązującego pensum wymagań, odpowiadać powinna przynajmniej jedna ocena cząstkowa
w dzienniku, a w przypadku nie poddania się przez ucznia danej formie sprawdzania osiągnięć puste miejsce w odnośnej rubryce.

4) W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania.

5) Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć z danego przedmiotu i nie poddał się co najmniej jednej z ustalonych form oceniania może to stanowić podstawę do nie klasyfikowania go z tego przedmiotu.

6) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z danej formy oceniania
(z wyjątkiem oceny uzyskanej według procedury opisanej w punkcie 4) w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty jej wystawienia.

7) Poprawiana ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawionej, przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za ostateczną.

8) W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie powinien podlegać nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.

9) W okresie trzech tygodni przed klasyfikacją (śródroczną i roczną) należy ograniczyć do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć, obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne.

10) Ocenianie bieżące jest oparte na skali cyfrowej 1 – 6:

a) 6 (celujący) – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę powyżej zakresu treści

poszczególnych edukacji. Osiągnął umiejętności twórczego wykorzystania wiedzy,

pracuje całkowicie samodzielnie i jest kreatywny,

b) 5 (bardzo dobry) – otrzymuje uczeń, który opanował treści z poszczególnych

edukacji i zdobyte wiadomości potrafi zastosować w praktyce bez pomocy

nauczyciela. Zdarzają mu się drobne błędy, sam je zauważa i potrafi poprawić,

c) 4 (dobry) – otrzymuje uczeń, który opanował treści z poszczególnych edukacji,

stosuje je w praktyce, korzystając niekiedy z pomocy nauczyciela,

d)      3 (dostateczny) – otrzymuje uczeń, który wycinkowo opanował treści

programowe, proste zadania wykonuje samodzielnie, zadania złożone wymagają

pomocy nauczyciela,

e)      2 (dopuszczający) – otrzymuje uczeń, który opanował wycinkowo treści

programowe, samodzielnie nie wykonuje prostych zadań, nie potrafi stosować
ich w praktyce, wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela,

f)        1 (niedostateczny) – otrzymuje uczeń, który nie opanował treści programowych,

samodzielnie nie wykonuje żadnych zadań, nie potrafi stosować ich w praktyce,

przejawia lekceważący stosunek do przedmiotu.

3. Szczegółowe zasady oceniania sporządzają na początku roku szkolnego zespoły przedmiotowe, natomiast wymagania edukacyjne stawiane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów zawarte zostały w przedmiotowych systemach oceniania (PSO), które stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.

a)      zespół nauczania zintegrowanego – załącznik nr 1

b)     zespół humanistyczny – załącznik nr 2

c)      zespół matematyczno-przyrodniczy – załącznik nr 3

§ 42

Skala ocen

1. Ustala się jako formę oceniania końcoworocznego stopnie w skali 6 –1.

1)     stopień celujący – 6

2)     stopień bardzo dobry – 5

3)     stopień dobry – 4

4)     stopień dostateczny – 3

5)     stopień dopuszczający – 2

6)     stopień niedostateczny – 1

2. Oceny zachowania końcoworocznego ustala się według następującej skali.

1)     wzorowe – wz

2)     bardzo dobre – bdb

3)     dobre – db

4)     poprawne – pop

5)     nieodpowiednie – ndp

6)     naganne – ng

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

4. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali określonej
w Statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a)      oceny z zajęć edukacyjnych,

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii członków Rady Pedagogicznej i konsultacji z zespołem uczniowskim jest ostateczna.

7. Szczegółowe zasady i kryteria ustalania oceny z zachowania.

 

1) DYSCYPLINA NA LEKCJACH: rozmawianie, podpowiadanie, ściąganie, używanie wulgarnego języka i gestów w stosunku do kolegów i nauczyciela, chodzenie po klasie, żucie gumy, jedzenie, picie, używanie telefonu komórkowego i innych nośników elektronicznych:

4 p.    0 uwag

3 p.    1 uwaga

2 p.    2 uwagi

1 p.    3 uwagi

0 p.    4 i więcej uwag

2) DYSCYPLINA NA PRZERWACH: bieganie, opuszczanie terenu szkoły, śmiecenie,     niszczenie mienia szkolnego, gra w piłkę, krzyki, czynny lub bierny udział w bójce, siedzenie na parapecie, otwieranie okna, używanie telefonu komórkowego, nieodpowiednie zachowanie na stołówce itp. :

4 p.    0 uwag

3 p.    1 uwaga

2 p.    2 uwagi

1 p.    3 uwagi

0 p.    4 i więcej uwag

3) FREKWENCJA:

4 p.  uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień

3 p.  uczeń ma 2 godziny nieusprawiedliwione lub spóźnienia

2 p.  uczeń ma 3 godziny nieusprawiedliwione lub spóźnienia

1 p.  uczeń ma 4 godziny nieusprawiedliwione lub spóźnienia

0 p.  uczeń ma 5 godziny nieusprawiedliwionych lub spóźnień

Uczeń nagminnie opuszcza pierwsze godziny lekcyjne, ostatnie lub wybrane

4) TAKT I KULTURA OSOBISTA W SZKOLE I POZA NIĄ:
odpowiednie słownictwo, zwroty grzecznościowe- zwłaszcza do nauczycieli  
i pracowników szkoły, życzliwość w    stosunku do otoczenia, kultura jedzenia itp. :

4 p.    0 uwag

3 p.    1 uwaga

2 p.    2 uwagi

1 p.    3 uwagi

0 p.    4 i więcej uwag

5) DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY:
dbałość o swój wygląd, uczeń jest zawsze czysty i stosownie ubrany, strój galowy podczas uroczystości szkolnych, dziewczyny nie stosują makijażu, trwałych zabiegów kosmetycznych(kolczyki tylko w uszach – 1 para  dziewczyny)i fryzjerskich,  uczeń posiada zmienne obuwie

4 p.    0 uwag

3 p.    1 uwaga

2 p.    2 uwagi

1 p.    3 uwagi

0 p.    4 i więcej uwag

6) POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA ORAZ STOSUNEK DO NAŁOGÓW:
uczeń jest uczciwy, reaguje na przejawy zła, szanuje godność osobistą i innych osób, szanuje pracę swoją i innych, mienie publiczne i prywatne, pomaga kolegom w nauce
i innych sprawach życiowych, nie ma nałogów:

4 p.    0 uwag negatywnych

3 p.    1 uwaga negatywna

2 p.    2 uwagi negatywne

1 p.    3 uwagi negatywne

0 p.    4 i więcej uwag negatywnych

7) STOSUNEK DO NAUKI:

uczeń jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe, stara się maksymalnie wykorzystać swoje możliwości intelektualne

4 p.    0 uwag negatywnych

3 p.    1 uwaga negatywna

2 p.    2 uwagi negatywne

1 p.    3 uwagi negatywne

0 p.    4 i więcej uwag negatywnych

8) PRACA DODATKOWA NA RZECZ KLASY I SZKOŁY- UWAGI POZYTYWNE:

1 p.      1 uwaga dotyczących wykonanej pracy

2 p.      2 uwagi

3 p.      3 uwagi

4 p.      4 uwagi

9) SUMIENNOŚĆ I POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚĆI:

dotrzymywanie ustalonych terminów, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych- kółka,

zajęcia wyrównawcze i inne (uwaga pozytywna za 100% obecność na zajęciach
w danym miesiącu)

4 p.    0 uwag

3 p.    1 uwaga

2 p.    2 uwagi

1 p.    3 uwagi

0 p.    4 i więcej uwag

 

USTALENIA KOŃCOWE:

1.      Uczeń, który:

a)      został przyłapany na wagarach,

b)      jest pod wpływem  upojenia alkoholowego, narkotycznego, pali papierosy na terenie szkoły i w trakcie zajęć pozaszkolnych,

c)      dokonał kradzieży,

d)      ma sprawę na policji lub w sądzie,

e)      psychicznie lub fizycznie znęca się nad kolegami i nauczycielami otrzymuje ocenę naganną z zachowania w danym miesiącu w którym dokonał wykroczenia i nie może otrzymać na koniec semestru oceny wyższej niż nieodpowiednia.

2.  Jeśli uczeń w danym miesiącu nie otrzymał  uwag pozytywnych lub negatywnych

otrzymuje ocenę dobrą z zachowania.

3.   Uczeń, który otrzymał choć w jednym przypadku 0 punktów, może otrzymać co

najwyżej ocenę dobrą, jeśli w dwóch  przypadkach  0 punktów- ocenę co najwyżej

poprawną. W przypadku otrzymania trzykrotnie 0 punktów otrzymuje ocenę

nieodpowiednią.

4.   Jeśli uczeń otrzymał  więcej niż 4 uwagi z danego punktu  może otrzymać naganę

wychowawcy.

5.   Uczeń, który otrzymał naganę od wychowawcy, nie może otrzymać oceny wyższej niż

nieodpowiednia.

6. Uczeń, który otrzymał naganę od dyrektora, nie może otrzymać oceny wyższej niż

nieodpowiednia.

7. Uczeń, który reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

może otrzymać dodatkowo 1-4 punkty. Decyzję o przyznaniu dodatkowych punktów

decyduje nauczyciel przygotowujący ucznia do eliminacji.

8. W punktach 1,2,3,4,5,6,7,9 każda uwaga pozytywna anuluje uwagę negatywną. Uwagę

pozytywną wpisuje nauczyciel, od którego uczeń otrzymał uwagę negatywną.

9. Nauczyciel ma obowiązek zapisywania uwag pozytywnych i negatywnych
w zeszycie stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego.

10. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany ocenić ucznia pod koniec każdego

miesiąca.

11. Wychowawca podejmuje ostateczną decyzję w sprawie oceny z zachowania.

 

 

 

Ilość punktów

 

36 - 34

 

33 - 31

 

30 - 23

 

22 - 15

 

14 - 9

 

8 - 0

 

Zachowanie

 

 

wzorowe

 

bardzo dobre

 

dobre

 

poprawne

 

nieodpowiednie

 

naganne

UWAGI:

1)     uczniowie mają prawo do opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów,

2)     nauczyciele mają prawo do opiniowania projektu oceny, jaką zamierza wystawić wychowawca klasy,

3)     Rada Pedagogiczna zatwierdza ostateczną ocenę zachowania wystawioną przez wychowawcę,

4)     nauczyciel ma obowiązek wpisywania uwag negatywnych do dziennika lub zeszytu uwag oraz odnotowywania w nich chęci poprawy zachowania ucznia.

Tryb odwoławczy od ustalonych ocen z zachowania:

1. Uczeń, rodzic (prawny opiekun) lub nauczyciel ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Szkół o ponowne ustalenie oceny z zachowania  –  ale tylko wtedy, gdy wychowawca ustalił ocenę niezgodnie z przepisami prawa.

2. Dyrektor ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania komisji (większość głosów) w skład której wchodzą:

a)      dyrektor,

b)      wychowawca,

c)      nauczyciel uczący w danej klasie,

d)      pedagog,

e)      przedstawiciel SU,

f)        przedstawiciel Rady Rodziców.

8. Jeśli uczeń otrzymuje w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia.

9. Przy ustaleniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub     odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

 

§ 43

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza w klasie VI szkoły podstawowej sprawdzian poziomu opanowania umiejętności oraz w klasie III gimnazjum egzamin
wg obowiązujących przepisów MEN.

1.    Unieważnienie sprawdzianu lub egzaminu za naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik sprawdzianu lub egzaminu.

2.    Uwzględnia się możliwość zwolnienia z części lub całości sprawdzianu i egzaminu laureatów i finalistów odpowiednio konkursów i olimpiad przedmiotowych.

3.      W klasie III gimnazjum wprowadza się trzecią część egzaminu gimnazjalnego obejmującą

wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczniowie

uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

 

 

§ 44

Kryteria oceny poszczególnych obszarów aktywności

 

1. Kryteria wypowiedzi ustnej:

a)      zgodność wypowiedzi z materiałem,

b)      zakres merytoryczny,

c)      kompozycja wypowiedzi,

d)      stosowanie terminologii przedmiotu.

2. Kryteria wypowiedzi artystycznej:

a)      kompozycja,

b)     dobór środków wyrazu,

c)      działalność,

d)     kreatywność.

3. Kryteria pracy w grupie:

a)      organizacja pracy,

b)     podział zadań, podział ról,

c)      komunikacja,

d)     wiedza i umiejętności,

e)      prezentacja.

4. Kryteria skutecznego komunikowania się:

a)      zasób słownictwa,

b)     konstrukcja wypowiedzi,

c)      treść i argumenty,

d)     język przedmiotu.

5. Kryteria uzdolnień i wkładu pracy:

a)      naturalne predyspozycje,

b)     włożony wysiłek,

c)      dyscyplina pracy.

§ 45

Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć ucznia

 

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

a)      pisemne prace klasowe,

b)      pisemne sprawdziany,

c)      pisemne prace domowe,

d)      odpowiedzi ustne,

e)      ćwiczenia i doświadczenia,

f)        testy dydaktyczne,

g)      prace długoterminowe,

h)      sposoby rozwiązywania problemów,

i)        obserwacja uczniów poprzez:

 • przygotowanie do lekcji,
 • aktywność,
 • pracę w grupie,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych systemach oceniania

2. Pomiar osiągnięć ucznia może dotyczyć bieżącej informacji o jego rozwoju i aktywności pod koniec semestru, roku szkolnego.

§ 46

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami, nauczycielami

- informacja zwrotna

 

1. Rodzice uczniów mają obowiązek interesować się postępami w nauce swoich dzieci.

2. Szczegółowe informacje o terminach wywiadówek otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) co najmniej na tydzień przed planowanym spotkaniem.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyżej, szkoła ma stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków
w następujący sposób:

a)      nauczyciel podaje uczniowi i rodzicom obowiązujące zagadnienia,

b)     proponuje mu się pomoc koleżeńską,

c)      proponuje mu się pomoc pedagoga szkolnego,

d)     nauczyciel ustala termin, w jakim materiał ma być zaliczony.

4. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

8. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne,
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

9. Szczegółowe zasady współdziałania nauczyciela z uczniami i odwrotnie zawiera kontrakt z uczniami.

§ 47

Kalendarz działań Rady Pedagogicznej i Dyrektora w zakresie klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół w Łączanach

 

1. Cykl oceniania rozpoczyna się od podania kryteriów ocen.

2. 1 miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej należy w formie pisemnej poinformować uczniów  i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i możliwości nieklasyfikowania.

3. 1 tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej należy poinformować uczniów i rodziców o ostatecznych przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych.

4. 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym uczeń może odwołać się do dyrektora od przewidywanej oceny.

5. 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym – ostateczny termin przeprowadzenia sprawdzianu zmieniającego przewidywaną ocenę.

6. 1 tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej i wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

7. 1 tydzień po zakończeniu zajęć klasyfikacyjnych upływa ostateczny termin składania zastrzeżeń do wystawionych ocen (jeżeli wg ucznia i rodziców zostały wystawione niezgodnie z procedurą prawa).

8. Ostatni tydzień sierpnia – egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne oraz rozpatrzenie odwołań od trybu ustalenia oceny.

9. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego – ostateczny termin składania odwołań od oceny z egzaminu poprawkowego.

10. Drugi dzień nowego roku szkolnego – wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego.

§ 48

Ewaluacja WSO

 

WSO podlega ewaluacji rocznej i trzyletniej na koniec cyklu edukacyjnego.

 

1. Przedmiotowe systemy oceniania podlegają ewaluacji okresowej (semestralnej).

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 49

1. Zespół Szkół posługuje się pieczęciami urzędowymi okrągłymi o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającymi pośrodku wizerunek orła ustalonego dla godła państwowego,
a w otoku napis: „Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach”.

 

2. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 50

1. Zespół Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 51

1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi  przepisami.

2. Zespół Szkół jest samorządową jednostką budżetową.

3. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 52

1. Traci moc dotychczasowy statut Zespołu Szkół w Łączanach z dnia 30 kwietnia 2003 roku

2. W sprawach statutowo nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy,
a w szczególności zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie akty prawne.

§ 53

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w sytuacji gdy:

a)      zapisy Statutu będą sprzeczne z przepisami oświatowymi wydanymi po wejściu
w życie Statutu,

b)     wprowadzane poprawki i uzupełnienia pozwolą na bardziej szczegółowe ujęcie postanowień w nim zawartych.

2. Z inicjatywą zmian w Statucie może wystąpić każdy organ Zespołu Szkół.

3. Wprowadzane zmiany wymagają procedury ustalonej w art. 42 ust.1 Ustawy o systemie oświaty.

4. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.

§ 54

1. Niniejszy Statut nadaje Zespołowi Szkół w Łączanach Rada Gminy Brzeźnica w trybie uchwały.

2. Tekst ujednolicony wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 14 września  2010r.

 

 

§ 55

1. Niniejszy Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Unieważnia się wszystkie organy, które faktycznie nie istnieją w szkole