PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka

w Łączanach

na lata 2017 – 2020

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw
i zwyczajów.
[...] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”

Janusz Korczak

SPIS TREŚCI

$11.    Wstęp

$12.    Podstawy prawne

$13.    Diagnoza potrzeb

$14.    Cele wychowania i profilaktyki

$15.    Sylwetka absolwenta szkoły

$16.    Uczestnicy programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

$17.    Zadania wychowawczo-profilaktyczne i formy realizacji

$18.    Harmonogram, czyli struktura i sposób realizacji zadań

$19.    Ewaluacja

$11.      WSTĘP.

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

$12.      PODSTAWY PRAWNE.

$1·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

$1·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

$1·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)

$1·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578)

$1·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

$13.      DIAGNOZA POTRZEB.

Diagnozę opracowano na podstawie ankiet, dokumentacji, obserwacji, rozmów
z rodzicami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły, wyników klasyfikacji oraz obserwacji środowiska szkolnego.

Stwierdzono następujące problemy:

$1·         Zachowania agresywne (zaczepki, obraźliwe komentarze).

$1·         Używanie wulgaryzmów, niska kultura osobista u uczniów, zwłaszcza nie używanie zwrotów grzecznościowych i  lekceważący stosunek do nauczycieli.

$1·         Brak kontroli niektórych rodziców nad czasem i miejscem przebywania dzieci
i młodzieży w godzinach wieczornych.

$1·         Nieumiejętna organizacja czasu wolnego.

$1·         Niszczenie mienia cudzego i  szkolnego.

$1·         Używanie telefonów komórkowych w innych celach niż edukacyjne na lekcjach
i przerwach.

$1·         Nieodpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych i uzależnienie od Internetu.

$1·         Narastająca fala problemów pojawiających się w Polsce związanych z używaniem narkotyków, dopalaczy, leków  przez dzieci i młodzież.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$14.      CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI.

$11)            Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

$12)            Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

$13)            Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

$14)            Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

$15)            Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność
i przedsiębiorczość.

$16)            Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.

$17)            Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.

$18)            Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.

$19)            Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

$110)        Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

$111)        Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

$15.      SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY.

POSTAWY

Uczeń:

$1·         jest gotowy do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia;

$1·         dostrzega potrzeby innych ludzi, okazuje życzliwość i pomoc;

$1·         jest tolerancyjny i otwarty wobec odmienności językowej, kulturowej i religijnej;

$1·         jest twórczy, wykazuje zainteresowanie własnym rozwojem;

$1·         aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, społeczności lokalnej, kraju i Europy;

$1·         potrafi przeciwstawić się złym wpływom.

WIEDZA

Uczeń:

$1·         zna tradycje szkoły, regionu, narodu, odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych;

$1·         rozpoznaje swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać;

$1·         zna zasady dobrego wychowania;

$1·         dostrzega zagrożenia wynikające z nałogów.

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

$1·         umie odróżnić dobre postępowanie od złego, hierarchizować wartości, powiedzieć „NIE”;

$1·         współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi, szanuje poglądy innych ludzi;

$1·         nazywa i wyraża swoje uczucia w sposób kulturalny;

$1·         stosuje zasady dobrego wychowania;

$1·         dba o własne zdrowie i środowisko naturalne.

$16.      UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

$1·         mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi
i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

$1·         znają i akceptują szkolny program wychowawczo – profilaktyczny;

$1·         wspierają dziecko i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

$1·         doceniają wysiłek swojego dziecka;

$1·         wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

$1·         aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

$1·         kontaktują się ze szkołą poprzez udział w zebraniach, dniach otwartych szkoły oraz na indywidualnych spotkaniach;

$1·         reagują na uwagi przekazywane przez nauczyciela;

$1·         uczą dziecko by nie stanowiło zagrożenia dla siebie i innych;

$1·         wyczulają dziecko na przejawy agresji słownej i fizycznej;

$1·         dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Nauczyciele i wychowawcy klas:

$1·         realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

$1·         odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

$1·         oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,

$1·         zapewniają uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów;

$1·         dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia, podejmują działania
w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

$1·         wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

$1·         informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

$1·         integrują zespół klasowy i kierują nim;

$1·         uczą dzieci rozwiązywania problemów i konfliktów (również z wykorzystaniem technik mediacyjnych) oraz umacniania własnej wartości;

$1·         rozbudzają u uczniów zamiłowanie do czytelnictwa;

$1·         zachęcają do działań na rzecz drugiego człowieka, pracy w ramach wolontariatu;

$1·         wdrażają do samooceny postępów w nauce i zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

$1·         promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

$1·         inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

$1·         współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

$1·         współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy i szkoły;

$1·         współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

$1·         współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka m.in. z policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądem, GOKSiR w Brzeźnicy, itp.;

$1·         udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami
w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

$1·         wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

$1·         inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

$1·         przygotowują uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

$1·         kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

$1·         reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

$1·         wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

$1·         uczą poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

$1·         proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

Uczniowie:

$1·         mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

$1·         zachowują się kulturalnie i z szacunkiem w szkole i poza nią;

$1·         nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej;

$1·         zawsze są przygotowani do lekcji;

$1·         znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących w szkole;

$1·         swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych;

$1·         akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;

$1·         współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

$1·         angażują się w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

$1·         kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

$1·         prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

$1·         nie zażywają środków odurzających, substancji psychotropowych itp.

Pedagog szkolny:

$1·         wspiera rodziców i nauczycieli w ich działalności wychowawczej;

$1·         prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

$1·         diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

$1·         udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

$1·         podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

$1·         inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

$1·         prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

$1·         pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

$1·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

$1·         współpracuje z instytucjami gminnymi i powiatowymi działającymi na rzecz dziecka
i rodziny.

$17.      ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI.

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

l.p.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Przygotowanie uczniów do

świadomego, aktywnego

uczestnictwa w życiu społecznym.

1.

Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i klasowego.

Udział uczniów w procesie

planowania pracy klasy, szkoły.

2.

Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych.

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.

Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zapraszanie do szkoły i spotkania z osobami

niepełnosprawnymi.

Wyjazdy w ramach wolontariatu do świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia „Dać Szansę” w Wadowicach.

3.

Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

Przestrzeganie i uaktualnianie szkolnego systemu oceny zachowania.

Stała obserwacja i kontrola zachowań pozytywnych, negatywnych uczniów.

4.

Kształtowanie umiejętności

refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- Internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

Godziny wychowawcze, pogadanki.

5.

Zachęcanie do aktywności pozalekcyjnej uczniów. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

Imprezy integracyjne,

uroczystości szkolnych i lokalnych, konkursach, wyjazdy itp.

6.

Udział uczniów w akcjach

organizowanych przez szkołę.

 

7.

Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

 

8.

Organizowanie czasu wolnego.

Wolontariat, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki.

9.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

„Spotkanie z bajką” w świetlicy szkolnej prowadzone przez wolontariuszy.

Prowadzenie zeszytu lektur

w kl.1-3.

Prezentowanie

najciekawszych pozycji

czytelniczych dla dzieci.

Projekt „Wychowanie przez czytanie-z książką w świat wartości”.

II.

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

1.

Budowanie systemu wartości-przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

2.

Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii.

Pogadanki, lekcje wychowawcze.

3.

Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

Pogadanki, lekcje wychowawcze.

4.

Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

Pogadanki, lekcje wychowawcze.

5.

Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

6.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne.

7.

Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

 

8.

Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

III.

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych.

1.

Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania, uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

2.

Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

 

IV.

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców.

1.

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

2.

Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

Egzekwowanie powyższych wymagań.

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

3.

Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych

 

4.

Badanie opinii rodziców odnośnie:

$1-   skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych,

$1-   przedmiotowych systemów oceniania.

Ankiety, opinie na zebraniach klasowych.

5.

Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

$1-  Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

$1- Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Współpraca z Radą Rodziców.

6.

Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia, wyników nauczania i zachowania uczniów.

Wywiadówki, dni otwarte szkoły, tablice informacyjne,
e-dziennik.

7

Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych- wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.

Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

8.

Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych.

Prelekcje dla rodziców.

9.

Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

10.

Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

Wręczenie rodzicom podziękowań za prace.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO KONTYNUOWANIA NAUKI NA WYŻSZYM POZIOMIE

l.p.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Kształtowanie świadomości wpływu zdobytej wiedzy i umiejętności na przyszłe, dorosłe życie.

1.

Budzenie ciekawości poznawczej.

Kształtowanie umiejętności efektywnego przyswajania wiedzy.

Zapoznanie uczniów z organizacją nauki własnej oraz różnymi technikami uczenia się i zapamiętywania.

Kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy informacji.

Rozwijanie kreatywnego myślenia.

Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (w tym multimedialnych).

Stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach przedmiotowych.

Prowadzenie zajęć w formie pracy w grupie.

2.

Inspirowanie uczniów do poznawania siebie i swoich możliwości, motywowanie do samokształcenia.

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i ich twórczym rozwijaniu.

Aktywizowanie uczniów poprzez powierzanie

im zadań odpowiadających ich indywidualnym predyspozycjom.

Wdrażanie do samooceny z uwzględnieniem sukcesów i porażek oraz mocnych i słabych stron.

Stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy.

3.

Budowanie motywacji do nauki.

 

4.

Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Zajęcia z doradztwa zawodowego, wyjazdy na Targi Edukacyjne, tematyka godzin wychowawczych.

II.

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym - wspieranie uczniów mających trudności w nauce.

1.

Diagnozowanie trudności w nauce.

 

2.

Zapoznanie nauczycieli z wymaganiami dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

3.

Zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Kierowanie uczniów, na wniosek rodziców, do Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia specjalistyczne zgodnie z opiniami, z orzeczeniami PPPP :

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia wspierające

- zajęcia indywidualne

Zajęcia włączające uczniów niepełnosprawnych.

Konsultacje z pracownikami PPPP.

Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

4.

Pomoc uczniom mającym problemy z nauką.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

Umiejętna stymulacja i dowartościowywanie uczniów

posiadających niskie poczucie własnej wartości.

Przeprowadzenie zajęć na temat mocnych stron wychowanków.

III.

Rozpoznawanie oraz rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów.

1.

Praca z uczniem zdolnym.

Przygotowanie i organizacja

konkursów, zawodów, olimpiad oraz zachęcanie uczniów do udziału w nich.

Indywidualna praca z uczniem zdolnym.

Promowanie ucznia zdolnego w szkole i w środowisku lokalnym.

Przyznawanie stypendiów, nagród, wyróżnień za osiągnięcia w nauce i w sporcie.

2.

Rozwijanie zainteresowań, zdolności uczniów.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Udział dzieci w krajowych, europejskich oraz światowych projektach edukacyjnych na rzecz rozwoju intelektualnego uczniów oraz pomoc w ich realizacji.

Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru i innych ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Organizacja Szkolnego Festiwalu Nauki.

Internetowy Teatr Telewizji.

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, PRZYWIĄZANIA DO HISTORII I TRADYCJI NARODOWYCH

l.p.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji.

1.

Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

2.

Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

Szkolna akcja „Znicz”.

3.

Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

 

4.

Poznanie sylwetki Patrona Szkoły.

Godziny wychowawcze.

Konkurs wiedzy o Patronie.

5.

Prowadzenie kroniki szkolnej.

 

6.

Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

 

Realizacja projektu do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości
pt. „Leć orle biały nad polską ziemią
”.

II.

Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej.

1.

Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

2.

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo w nich.

3.

Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie.

 

4.

Historia i geneza powstania miejscowości.

Izba Regionalna w Szkole

III.

Poszanowanie historii i kultury regionu.

1.

Zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski.

Wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

2.

Poznanie wybranych legend.

Wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

3.

Poznanie historii zabytków.

Wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

IV.

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa.

1.

Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

2.

Wychowanie w duchu tolerancji.

Lekcje kształtujące postawę tolerancji.

3.

Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Projekt „e-Twinning”

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I EKOLOGICZNE

l.p.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

1.

Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

Realizacja zajęć logopedycznych.

Kierowanie do poradni specjalistycznej – współpraca z pielęgniarką.

2.

Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie.

Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała.

Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

Projekt „Dziel się uśmiechem”.

3.

Wdrażanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

Pogadanki na godzinach wychowawczych,.

Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia.

Realizacja programów dotyczących promocji zdrowia oraz współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia

(„Szklanka mleka”, „ Owoce i warzywa w szkole”, Śniadanie daje moc”, „Żyj smacznie i zdrowo”).

Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych związanych z edukacją prozdrowotną oraz profilaktyką - Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, itp.

Włączenie się w ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne np. „Dzień bez papierosa”, itp.

Organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym – realizacja projektu „Już pływam”.

 

4.

Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

 

5.

Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Spotkania z policjantami.

Udział w Turnieju BRD.

Udział w projekcie„Bezpieczny Puchatek”.

II.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

1.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

2.

Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami.

Rozmowy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.

III.

Uzależnienia, rozpoznanie ich
i zapobieganie.

1.

Podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych.

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem.

Prelekcje i szkolenia.

2.

Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą.

IV.

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

1.

Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja programów ekologicznych.

2.

Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

Udział w akcjach np.: Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych.

3.

Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

Dyskusje z uczniami w ramach godzin wychowawczych.

4.

Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej. Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

Pogadanki tematyczne.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

l.p.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

I.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia
w szkole.

1.

Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

Bezpieczne przerwy w szkole:

- zapoznanie uczniów z Regulaminem zachowania podczas przerw

- korzystanie z gier planszowych w czasie przerw w bibliotece szkolnej

-rozgrywki tenisa stołowego w czasie przerw na korytarzu

- organizacja zabaw przez SU na górnym korytarzu dla młodszych klas.

2.

Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

3.

Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

4.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

5.

Ochrona mienia społecznego.

6.

Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

II.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

1.

Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

 

 

2.

Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

III.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się
w sytuacjach niebezpiecznych.

 

1.

Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych, projekcja filmów.

Udział w projekcie „Ratujemy i uczymy ratować”.

2.

Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

3.

Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

IV.

Eliminowanie agresji z życia szkoły.

1.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

Przeciwdziałanie agresji w szkole.

Lekcje wychowawcze, rozmowy z pedagogiem szkolnym, wywiadówki.

2.

Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

Projekcje filmów, dyskusje, pogadanki na lekcjach wychowawczych.

3.

Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

 

V.

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

1.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

2.

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów (zażywanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów).

Prelekcje dla rodziców.

3.

Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień, gazetki na szkolnym korytarzu.

VI.

Rozwijanie świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej.

1.

Poznawanie i wdrażanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

Lekcje wychowawcze, zajęcia komputerowe – pogadanki, prelekcje na temat bezpieczeństwa w Internecie, cyberprzemocy, stalkingu, itp.

Ścisła współpraca z rodzicami -wspólne podejmowanie działań na rzecz zapewnienia aktywnego spędzania wolnego czasu w szkole i w domu (ograniczenie możliwości korzystania z komórek i komputera) .

Pedagogizacja rodziców

- prelekcje na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni,

Zapoznanie rodziców ze stronami internetowymi promującymi bezpieczeństwo w sieci.

VII.

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna.

1.

Opieka zdrowotna.

Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

Troska o higienę osobistą dzieci.

Fluoryzacja zębów.

Objęcie szczególną opieką uczniów przewlekle chorych.

2.

Pomoc socjalna.

Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących.

Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej- pomoc w nauce.

Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. Szlachetna paczka.

VIII.

Diagnoza i analiza sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.

   

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, pedagogiem, wychowawcą. Obserwacja.

IX.

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami.

1.

Współpraca z OSP w Łączanach.

 

2.

Współpraca z Komisariatem Policji w Brzeźnicy i Wadowicach.

 

3.

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy.

 

4.

Współpraca z Sądem Rodzinnym w Wadowicach.

 

5.

Współpraca z GOKSiR w Brzeźnicy.

 

6.

Współpraca z Klubem Sportowym w Łączanach.

 

7.

Współpraca z PPP w Wadowicach.

 

$18.      HARMONOGRAM, CZYLI STRUKTURA I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ.

Załącznik nr 1   – Harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018.

Załącznik nr 1a – Harmonogram wycieczek szkolnych na rok szkolny 2017/2018.

Załącznik nr 2   – Harmonogram działań na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 2a – Harmonogram wycieczek szkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 3   – Harmonogram działań na rok szkolny 2019/2020.

Załącznik nr 3a – Harmonogram wycieczek szkolnych na rok szkolny 2019/2020.

$19.      EWALUACJA.

 

Realizatorami działań profilaktyczno-wychowawczych zawartych w niniejszym programie są wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły. Na bieżąco współpracują oni z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w sferze wychowania i profilaktyki.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie systematycznie monitorowany, poddawany ewaluacji.

Sposoby ewaluacji:

  • rozmowy,
  • obserwacja,
  • wywiad,
  • ankiety,
  • analiza dokumentacji,
  • inne, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Przedmiot (obszar) i cel ewaluacji określane będą według potrzeb. Wnioski z ewaluacji będą sporządzone w postaci raportu i przedstawiane przez powołany zespół Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

Joanna Czyżowska

Renata Kałuża

Monika Mostowik

Anna Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018.

L.p

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Uczestnictwo w realizowanych programach i projektach edukacyjnych.

 

$1a)      Projekt matematyczny „Lepsza szkoła” organizowany przez GWO

 

cały rok

$1b)     Projekt „Bezpieczny Puchatek”

 

cały rok

$1c)      Projekt „Poczytajmy” organizowany przez CEO

 

cały rok

$1d)     Projekt „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”

 

cały rok

$1e)      Projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

 

cały rok

$1f)       Projekt edukacyjno - profilaktyczny „Dziel się uśmiechem” organizowany przez PCK

 

cały rok

g) Projekt „Mały mistrz” w kl. III SP

 

cały rok

h) Międzynarodowy projekt
     e-Twinning dla klas IV-VII SP
     i II-III G

 

cały rok

i) Światowy Dzień Tabliczki
   Mnożenia

 

wrzesień

j) Dzień Zdrowego Śniadania
     w kl. I- III SP

 

listopad

k) Międzynarodowy projekt
     e-Twinning dla klas I-III SP      

 

listopad,

grudzień

l)  Projekt przygotowujący do    
     obchodów 100 rocznicy odzyskania
     niepodległości pt. „Leć orle biały    
     nad polską ziemią”

 

kwiecień – maj

2.

Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych.

 

$1a)      Ślubowanie uczniów kl. I

 

październik

$1b)     Apel z okazji DEN

 

październik

$1c)      Dni Papieskie

 

październik

$1d)     Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

listopad

$1e)      Apel o tematyce profilaktycznej

 

listopad ,

maj

$1f)       Jasełka szkolne

 

grudzień

$1g)      Dzień Babci i Dziadka

 

styczeń

$1h)     Dzień Ziemi

 

kwiecień

$1i)        Apel wielkanocny

 

kwiecień

$1j)       3 Maja – Święto Konstytucji

 

maj

$1k)     Szkolny Festiwal Nauki

 

maj

$1l)        Dzień Projektów Edukacyjnych

 

czerwiec

$1m)   Pożegnanie uczniów kl.III G

 

czerwiec

3.

Konkursy szkolne.

 

$1a)      Konkurs recytatorski

 

październik/ listopad

$1b)     Konkurs o tematyce profilaktycznej

 

listopad,

maj

$1c)      Szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

 

styczeń

$1d)     Matematyczny Czar Par – SP

 

luty/marzec

$1e)      Konkurs ortograficzny

 

marzec

$1f)       Konkurs j. angielskiego dla kl. I-III

 

marzec/

kwiecień

$1g)      Konkurs geograficzny

 

marzec, kwiecień

$1h)     Konkurs z języka niemieckiego dla Gimnazjum

 

kwiecień-maj

$1i)        Konkurs na najciekawszą stronę www

 

cały rok

4.

Konkursy pozaszkolne.

 

$1a)      Ogólnopolski Turniej BRD

 

wg harmonogramu

$1b)     Konkurs Plastyczny „Współczesny mały i duży Patriota”

 

wg harmonogramu

$1c)      Konkursy matematyczne i logiczne

 

wg harmonogramu

$1d)     Konkurs biblijny

 

listopad

$1e)      Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy

 

grudzień

$1f)       Kangur SP/ Gimnazjum

 

marzec

$1g)      Konkursy organizowane przez GCKRiS w Brzeźnicy

 

wg harmonogramu

$1h)     Konkurs Promocji Zdrowia organizowany przez ZS w Czernichowie

 

wg harmonogramu

5.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe.

 

a) Szkoła Podstawowa

Małopolski Konkurs Matematyczny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Humanistyczny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

 

wg harmonogramu

b) Gimnazjum

Małopolski Konkurs Historyczny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs z Fizyki

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Biologiczny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Chemiczny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Geograficzny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Matematyczny

 

wg harmonogramu

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

 

wg harmonogramu

6.

Pozostałe imprezy i akcje organizowane w szkole.

 

$1a)      Dzień Pieczonego Ziemniaka

 

wrzesień

$1b)     Kiermasz świąteczny

 

grudzień

$1c)      Organizowanie zbiórek na cele charytatywne

 

cały rok

$1d)     Organizowanie zbiórek surowców wtórnych

 

cały rok

$1e)      Dzień Bezpiecznego Internetu

 

luty

$1f)       Dni otwarte dla grup przedszkolnych.

 

kwiecień, maj

$1g)      Egzamin na Kartę Rowerową

 

maj/czerwiec

$1h)     Dzień Sportu

 

czerwiec

7.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.

 

$1a)      PCK

 

cały rok

$1b)     SKO

 

cały rok

$1c)      SKS

 

cały rok

$1d)     Zajęcia z wychowania fizycznego
w ramach projektu „Mały mistrz”
w kl. III SP

 

cały rok

$1e)      Wyjazdy na basen

 

cały rok

$1f)       Wolontariat

 

cały rok

$1g)      Zajęcia z j. niemieckiego.

 

cały rok

$1h)     Kółko językowe wyrównujące braki, rozwijające uzdolnienia z
j. angielskiego z elementami TI– SP/G, zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego
w kl. III G

 

cały rok

$1i)        Zajęcia przed egzaminem z biologii
i chemii dla kl. III G

 

cały rok

$1j)       Zajęcia wspomagające dla uczniów
z klas IV-VI SP

 

cały rok

$1k)     Zajęcia dodatkowe dla uczniów
kl. I SP –ćwiczenia logiczne – gry
i zabawy

 

cały rok

$1l)        Zajęcia wspomagające rozwój dziecka w kl. II-III SP

 

cały rok

$1m)   Zajęcia przygotowujące do egzaminu
z matematyki kl. III G

 

cały rok

$1n)     Zajęcia przygotowujące do egzaminu
z j. polskiego kl. III G

 

cały rok

$1o)      Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki kl. III G

 

cały rok

$1p)     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
z historii – SP i Gimnazjum

 

cały rok

$1q)     Zajęcia dodatkowe z matematyki
w kl.
VI SP

 

cały rok

$1r)      Kółko biblijno-liturgiczne

 

cały rok

$1s)       Kółko j. angielskiego „English Club”

 

cały rok

$1t)       Internetowy Teatr Telewizji – spektakle na żywo.

 

cały rok

8.

 

Wycieczki, zielone szkoły.

Załącznik nr 1a

 

 

Załącznik nr 1a – Harmonogram wycieczek szkolnych na rok szkolny 2017/2018.

 

L.p.

 

Klasa

Organizator

1.

Wycieczka do muzeum –Dom Rodziny Jana Pawła II w Wadowicach

II SP

 

2.

Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

IV-VI SP

 

3.

Wycieczka piesza na Leskowiec

SP

 

4.

Wycieczka do teatru

SP/G

 

5.

Wycieczka piesza na Babią Górę

I G

 

6.

Biała Szkoła

   

7.

Targi Edukacyjne-Festiwal Zawodów, Kraków

III G

 

8.

Sztuka anglojęzyczna

   

9.

Wycieczka 3-dniowa do Torunia

IV-VI SP

 

10.

Wycieczka 3-dniowa do Warszawy

I-III G

 

11.

Wycieczki do muzeum, teatru, kina wg repertuaru

   

12.

Wycieczka do Wadowic na przedstawienie „Karolcia”

Kl. I-III SP

 

13.

Wycieczka 3 - dniowa do Zawoi.

Kl. II, III SP

 

14.

Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Ogrodu Doświadczeń

Kl. I -III

 

15.

Wycieczka po I Komunii   Świętej

Kl. III

 

16.

Wycieczka do Krakowa.

Kl. I