PROGRAM 

WYCHOWAWCZY

 

ZESPOŁU SZKÓŁ

im. Janusza Korczaka

W ŁĄCZANACH

2009 -2012

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, a żeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, a żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez to wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, a żeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

 

Papież Jan Paweł II

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 61 z dnia 19 czerwca 2001 r., poz. 625) z późniejszymi zmianami

WSTĘP

Celem nadrzędnym  działalności szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów. Zadaniem wszystkich instytucji społecznych, a więc i szkoły jest wspomaganie ucznia w dążeniu do właściwego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego i moralnego.
W programie wychowawczym w punkcie centralnym pracy edukacyjnej znajduje się uczeń, stąd sprawą zasadniczą stają się: jakość, integralne podejście do wiedzy, indywidualne traktowanie ucznia poprzez patrzenie na niego w perspektywie jego własnej drogi życiowej. Usytuowanie ucznia w centrum stanowi fundament i punkt wyjścia do sformułowania głównych założeń i celów wychowawczych będących podstawą realizacji programu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Ø  Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością, postawą i zachowaniem;

Ø  Celem zespołu uczącego jest nie tylko wyposażenie ucznia w wiedzę i sprawności związane z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w życiu dorosłym, ale także przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, korzystania z bogactwa dziedzictwa kulturowego;

Ø  Działalność wychowawcza prowadzona jest w sposób autonomiczny i jednocześnie spójny względem przedsięwzięć dydaktycznych;

Ø  Proces wychowawczy ma charakter integralny (obejmuje wszystkie sfery osobowości ucznia), personalistyczny (stawia w centrum osobę wychowanka), indywidualny (tempo nauczania, wychowania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia);

Ø  Wychowawca wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania mając na uwadze, że pierwotne
i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice;

Ø  Wychowawca dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, państwowej, a także do rozwijania patriotyzmu.

Ø  W zespole uczniowskim kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro.

 

CELE WYCHOWAWCZE

1.      Stworzenie wystarczająco dobrych warunków do właściwego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego ucznia.

2.      Wychowanie uczciwego człowieka i dobrego obywatela.

3.      Ukształtowanie człowieka twórczego i aktywnego względem różnych sfer życia, kierującego się szeroko pojętym dobrem własnym i innych ludzi, mającego zaufanie
i szacunek dla siebie i innych.

4.      Wychowanie do świadomego dokonywania wyborów w życiu.

5.      Rozwijanie postaw patriotycznych.

6.      Kształtowanie odporności na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych.

 

METODY OSIĄGANIA CELÓW

Ø  okazywanie zainteresowania każdym uczniem;

Ø  stała i systematyczna współpraca z domem rodzinnym;

Ø  dzielenie się z rodzicami uwagami o dziecku;

Ø  uważne słuchanie;

Ø  informowanie uczniów o decyzjach ich dotyczących;

Ø  zachęcanie do wypowiadania własnych opinii;

Ø  ścisła współpraca między nauczycielami uczącymi dany zespół klasowy;

Ø  stała współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowawczą rolę szkoły;

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2010\2011

1.      Wzmocnienie wychowawczo - dydaktycznej roli szkoły poprzez :

 

Ø  przestrzeganie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,

Ø  realizowanie zajęć wychodzących naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów,

Ø  działania wychowawcze zmierzające do zmniejszenia nieusprawiedliwionej nieobecności uczniów,

Ø  przestrzeganie przez nauczycieli ustalonych warunków i sposobów  oceniania
i klasyfikowania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

Ø  wytwarzanie motywacji do nauki i skuteczności kształcenia,

Ø  zapobieganie nałogom.

 

OBSZARY DO REALIZACJI W PLANIE PRACY SZKOŁY

1.      Podstawowe zadania nauczyciela – wychowawcy.

2.       Rozwijanie ciekawości poznawczej i wytrwałości intelektualnej oraz stwarzanie  odpowiednich warunków do nabycia wiedzy i umiejętności.

3.      Wychowanie prozdrowotne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY

 

1. Uczeń jest podmiotem procesu wychowawczego i ma prawo do rozwoju zgodnego
z własnymi możliwościami, aspiracjami, potrzebami, zainteresowaniami.

2. Wychowanie należy pojmować jako wspieranie, wspomaganie rozwoju ucznia, stwarzanie mu warunków do myślenia, działania, przeżycia, doświadczenia samodzielnego rozwiązywania problemów.

3. Istotą i metodą oddziaływań wychowawczych jest dialog, komunikacja „bycie sobą”.

4. Nauczyciel musi wyraźnie opowiadać się po stronie wartości, które respektuje (nie narzucać wartości).

5. Należy stosować różne style działania wychowawczego (w zależności od sytuacji).

6. Należy być otwartym na „nowości”, ale też krytycznym i refleksyjnym.

7. Należy dużo wiedzieć o wychowaniu, aby budować własna filozofię wychowania.

8. Szczerość, autentyczność kontaktu, wsparte mądrością wypływającą z miłości do drugiej osoby, są jedynym źródłem rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych.

9. Elementy procesu wychowania to uznanie samodzielności i indywidualnej godności  wychowanka, poszanowanie jego godności, ora godności własnej nauczyciela
w procesie  wychowania „nie stosowanie przymusu, uczulenie na prawo innych ludzi”.

 

Obszar: Podstawowe zadania nauczyciela wychowawcy.

 

 

Cele priorytetowe: Wprowadzenie metod i form aktywizujących do pracy z uczniami oraz współpracy nauczycieli.

 

Cele szczegółowe: Doskonalenie wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz warsztatu pracy nauczycieli.

 

 

Lp.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

 

Szkolenie w ramach rad pedagogicznych oraz konferencji metodycznych.

 

Nauczyciele, dyr.

Cały rok

2.

 

Kontakt nauczycieli z konsultantami
ds. metodyki nauczania.

 

Nauczyciele

Cały rok

3.

 

Organizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców.

 

Nauczyciele

Cały rok

4.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

Nauczyciele

Cały rok

5.

 

Sprawowanie opieki nad nauczycielami stażystami i kontraktowymi.

 

Nauczyciele mianowani

Cały rok

6.

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w różnych konkursach przedmiotowych.

 

Nauczyciele

Cały rok

7.

Wykorzystanie technik komputerowych na lekcjach.

Nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

Cele priorytetowe: Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

Cele szczegółowe: Doskonalenie systemu kontroli wiedzy i umiejętności uczniów do

przyjętych kryteriów.

 

Lp.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu  oceniania uczniów.

Nauczyciele zespołów

Cały rok

2.

Doskonalenie kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz ich przestrzeganie

Nauczyciele

Cały rok

3.

Opracowanie kart informacyjnych dla rodziców.

Dyrekcja

Cały rok

4.

Kształtowanie postawy akceptacji wobec otoczenia, tolerancji wobec wiary, przekonań oraz sprawnych inaczej.

Nauczyciele

Cały rok

5.

Skuteczne komunikowanie się poprzez stosowanie negocjacji i zachowanie asertywne.

Nauczyciele mianowani

Cały rok

6.

Integrowanie zespołów klasowych poprzez wspólne działania i zabawy (klasowe konkursy, imprezy klasowe, Andrzejki, choinka, Walentynki, ogniska wg pomysłów nauczycieli.

Nauczyciele

Cały rok

7.

Kształtowanie odpowiedzialności za słowo poprzez dbanie o piękno języka ojczystego.

Nauczyciele

Cały rok

8.

Kształtowanie właściwych sposobów
i technik uczenia się.

Nauczyciele

Cały rok

9.

Poznawanie postaw prospołecznych
i obywatelskich poprzez realizację ścieżki regionalnej.

Nauczyciele

Cały rok

10.

Prowadzenie na godzinach wychowawczych problematyki zakresu kształtowania postaw obywatelskich – realizacja programu Edukacja dla demokratycznego obywatela.

Nauczyciele

Cały rok

11.

Usprawnienie komunikacji z nauczycielami na temat postępów  dziecka w szkole poprzez:

  • obowiązek gromadzenia wszelkich prac pisemnych z możliwością udostępniania ich rodzicom (zwłaszcza na zebraniach),
  • wpisywanie ocen cząstkowych i informacji o dziecku na bieżąco przez każdego nauczyciela w zeszytach przedmiotowych.

Nauczyciele

Cały rok

12.

Opracowanie harmonogramu dni otwartych dla rodziców.

Nauczyciele

Wyznaczone dni

13.

Przestrzeganie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb

Nauczyciele

Cały  rok

 

 

 

Cele priorytetowe: Tradycje rodzinne i szkolne, dziedzictwo kulturowe.

 

Cele szczegółowe:      I. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziców.

II. Podtrzymywanie tradycji szkolnej i rodzinnej.

III. Propagowanie dziedzictwa kulturowego.

 

Lp.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

I.

 

Uczestnictwo rodziców w zebraniach
i dniach otwartych.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Cały rok

2.

Zapoznanie rodziców
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania na pierwszych zebraniach
(w szczególności rodziców uczniów
kl. IV i I gimn.) – zapoznanie rodziców
z kryteriami ocen z zachowania.

Wychowawcy

 

3.

Spotkania z pedagogiem.

Pedagog

wychowawcy

 

4.

Organizowanie wywiadów.

Nauczyciele

Wg harmonogramu

5.

Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i stały kontakt z PPP.

Nauczyciele pedagog

 

6.

Organizowanie zajęć wyrównawczych
i korekcyjnych.

Nauczyciele

Cały rok

7.

Przeciwdziałanie patologii poprzez:

a)   rozeznanie sytuacji szkolnej
i rodzinnej uczniów sprawujących trudności wychowawcze,

b)   rozmowy indywidualne z uczniami
i rodzicami,

c)   systematyczna i stała kontrola frekwencji uczniów – współpraca
z rodzicami.

Pedagog, wychowawcy

Cały rok

II.

 

Uczestnictwo w uroczystościach związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych, uroczystości szkolnych.

Nauczyciele

Cały rok

1.

Ślubowanie uczniów kl. I.

L. Kozioł

Październik

2.

Pożegnanie uczniów kl. VI i III gimnazjum.

R. Figa
E. Kutermak
L. Koczwańska

A. Węgrzyn

Wg harmonogramu imprez

3.

Program artystyczny na 50 - lecie koła gospodyń.

E. Kutermak

A. Zurek

D. Szymula

L. Kozioł

Listopad \Październik

4.

Dni otwarte dla grup przedszkolnych.

Naucz. naucz. zintegrowanego

Wg harmonogramu imprez

5.

Konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej i bożonarodzeniowej

E. Kutermak, naucz. naucz. zintegrowanego

Grudzień

Kwiecień

6.

Spotkania wigilijne, jasełka.

L. Koczwańska A. Węgrzyn
R. Figa
M. Kąkol

Grudzień

7.

Urodziny Kubusia Puchatka – pasowanie uczniów kl. I na czytelników

D. Szymula

 

Październik

8.

11 listopada – apel

J. Kądzioła

Listopad

9.

Dzień Babci i Dziadka

Wych. kl. I – III

Luty

10.

Dzień Dziecka i Sportu

  • szkolny turniej tenisa stołowego

P. Wadowski, B. Prorok,

Czerwiec

Styczeń

11.

Dzień Matki

Wych kl. I – III

Maj

12.

Dzień Ziemi

M. Mirek,
L. Kozioł

Kwiecień

13.

3 Maja

E. Kutermak
D. Szymula

Maj

14.

Apel Wielkanocny

Samorząd

Kwiecień

15.

Apel o tematyce profilaktycznej

- konkurs plastyczny

- konkurs wiedzy o uzależnieniach

B. Prorok,
M. Mirek

 

Listopad

Maj

16.

Spotkania teatralne

  • przedstawienie

D. Szymula,
E. Kutermak

Luty / marzec

17.

Program artystyczny, projekt uroczystości nadania szkole sztandaru.

D. Szymula,

A. Żurek

E. Kutermak,

J. Kądziołka
L. Kozioł

I semestr

18.

Św. Mikołaj - Mikołajki

Klasy, samorząd

Grudzień

19.

Dni Książki i Prasy

D. Szymula

Czerwiec

20.

Organizowanie zbiórek na cele charytatywne.

Organizowanie kiermaszu świątecznego

PCK ,
M. Mirek
M. Kąkol

 

Wg harmonogramu

 

Kwiecień

21.

Udział w konkursach plastycznych poza szkołą wg. harmonogramu

E. Kutermak, naucz. n. zint.

wg harmonogramu

22.

„Bądź uważny, bądź bezpieczny”

A. Żurek,
J. Kądzioła,
L. Kozioł

Marzec

23.

Kwiecień – miesiąc wspomnień
o Papieżu,

Dzień Papieski

A. Węgrzyn,

R. Figa

L. Koczwańska,

M. Kąkol,

kwiecień

 

16 październik

 

24.

Konkurs matematyczno -przyrodniczy

R. Figa,
M. Mirek

Marzec

25.

Konkurs matematyczno-fizyczny

A. Węgrzyn,

R. Figa

Kwiecień

26.

Walentynki

R. Figa,

A. Węgrzyn,

L. Koczwańska,

Luty

27.

Konkurs biblijny

M. Kąkol

Październik

28.

Szkolny turniej BRD

R. Figa

Luty

29.

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

B. Chmielowska

P. Wadowski,

B. Prorok

Grudzień

30.

Turniej piłki nożnej

P. Wadowski

grudzień

31.

Konkurs recytatorski

E. Kutermak,

L. Koczwańska

Październik

32.

Konkurs ortograficzny

E. Kutermak,

L. Koczwańska

Styczeń

33.

Konkurs na postać św. Mikołaja

E. Kutermak

Grudzień

34.

Konkurs na najładniejszy łańcuch

Samorząd

Grudzień

35.

Konkurs na najciekawszą fotografię

K. Krężołek

Maj

36.

Organizowanie kiermaszu świątecznego

R. Figa

wg harmonogramu

 

37.

Konkurs o krajach anglojęzycznych

K. Krężołek,

B. Adamaszek

Luty

38.

Piosenka klasowa w języku angielskim

K. Krężołek,

B. Adamaszek

Styczeń

39.

Kraje anglojęzyczne w oczach młodzieży

K. Krężołek,

B. Adamaszek

Październik

40.

Gazetka ścienna w języku angielskim

B. Adamaszek

Cały rok

41.

Przegląd kolęd anglojęzycznych

K. Krężołek,

B. Adamaszek

Grudzień

42.

Promowanie zdrowego stylu życia:

- Szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego

Stylu Życia,

- konkurs plastyczny o zdrowym

odżywianiu

Opiekun PCK,

M. Mirek

Styczeń

43.

- Dzień Bezpiecznego Internetu

- Konkurs na najciekawszą stronę WWW

I. Barcik

Luty

Cały rok

44.

Spotkanie opłatkowe z rodzicami

D. Szymula,

E. Kutermak

Styczeń

III.

1.

Organizowanie wycieczek przedmiotowych i rekreacyjnych.

Nauczyciele wychowawcy, rodzice

Wg harmonogramu

2.

Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum, „zielone szkoły”.

Nauczyciele

Cały rok

3.

Opracowanie kalendarza wyjść
i wycieczek.

Nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar: Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej.

 

Cele priorytetowe: Wprowadzenie różnorodnej oferty zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem

oczekiwań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

Cele szczegółowe: - Dbanie o wszechstronny rozwój uczniów. Rozwijanie twórczości własnej

uczniów,

- Poszerzenie form zagospodarowania wolnego czasu. Prezentacja pracy

kółek przedmiotowych.

- Pomoc uczniom osiągających słabe wyniki.

 

 

Lp.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych poprzez organizowanie kół zainteresowań:

Nauczyciele różnych specjalności zgodnie
z przydziałem czynności

Cały rok

a) kółko  teatralne

E. Kutermak

Cały rok

b) kółko muzyczne

L. Kozioł

Cały rok

c) LOP i PCK,

M. Mirek,
M. Kąkol

Cały rok

d) kółko językowe,

B. Adamaszek
K. Krężołek

Cały rok

e) kółko chemiczne

M. Mirek

Cały rok

f) kółko polonistyczne

L. Koczwańska

Cały rok

g) kółko biblioteczne,

D. Szymula

Cały rok

h) zajęcia wyrównawcze

J. Kądzioła

A. Żurek L. Kozioł

 

Cały rok

i) kółko przyrodnicze,

M. Mirek

Cały rok

j) kółko informatyczne

I. Barcik

Cały rok

k) kółko fizyczne

R. Figa

Cały rok

l) kółko matematyczne

A. Węgrzyn

Cały rok

2.

Udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych;

Nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

a) SKS

P. Wadowski

Cały rok

3.

Systematyczna prezentacja prac uczniów:

organizowanie wystaw okolicznościowych, loterii, kiermaszu
i aukcji prac.

Nauczyciele
i nauczyciel plastyki

Cały rok

4.

 

Konkursy plastyczne.

Nauczyciel plastyki
i nauczyciele
nauczania.zintegrowanego

Cały rok

 

5.

Kółko dziennikarskie

M. Kąkol B. Adamaszek K. Krężołek

Cały rok

6.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – konkursy.

D. Szymula

Cały rok

7.

Rozwijanie zainteresowań kulturą
i sztuką

- organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeum

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar: Wychowanie prozdrowotne.

 

Cele priorytetowe: Szkoła bezpieczna, promocja zdrowia.

 

Cele szczegółowe: Działania o charakterze prozdrowotnym. Propagowanie ekologicznego
stylu życia.

 

 

Lp.

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej.

Pielęgniarka

Cały rok

2.

Rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem.

Nauczyciele, pedagog

Cały rok

3.

Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności właściwego zachowania się.

Nauczyciele, pedagog

Cały rok

4.

Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagospodarowania własnego czasu wolnego.

Nauczyciele, bibliotekarz, wychowawcy

Cały rok

5.

Upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się (zorganizowanie kursu na kartę  rowerowa i motorowerową).

Nauczyciele,
R. Figa

Cały rok

6.

Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Nauczyciele, pedagog

Cały rok

7.

Zaangażowanie uczniów do ochrony najbliższego otoczenia i środowiska.

Nauczyciele,
M. Mirek

Cały rok

8.

Udział uczniów w konkursach ekologicznych.

Nauczyciele,
M. Mirek

Cały rok

9.

Ukwiecenie klas, opieka nad ptakami zimą.

Wychowawcy

Cały rok

10.

Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych.

P. Wadowski, B. Prorok

Cały rok

11.

Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Wych. klas

Cały rok

12.

Organizowanie zbiórek surowców wtórnych.

Nauczyciel, wychowawcy, M. Mirek

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczy Szkoły opracowały:

mgr Barbara Piórkowska - Prorok

mgr Danuta Szymula