Załącznik nr 4

Aneks

 

do

Szkolnego Programu

Wychowawczo – Profilaktycznego

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2018 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018r zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Diagnoza

w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Dla postawienia diagnozy przeprowadzono ankietę wśród uczniów klas od V do VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Łącznie 82 uczniów. Przeprowadzono rozmowy z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz obserwację środowiska.

W wyniku diagnozy ustalono następujące informacje:

1. Większość badanych uczniów wie co to są środki psychoaktywne, psychotropowe, nowe środki odurzające; potrafi je nazwać, odpowiednio zakwalifikować. Mniej niż połowa badanych nie wie co to są środki psychoaktywne.

2.Wśród badanych zdecydowana większość uczniów stwierdza, że nigdy nie paliło papierosów, większość uczniów stwierdza, że nigdy nie spożywało alkoholu;

3. Tylko jeden ankietowany przyznał, iż próbował zażyć środek psychoaktywny;

4. Połowa badanych stwierdza, ze zna wśród swoich rówieśników, znajomych kogoś kto sięga po papierosy i alkohol;

5.Na pytanie: „Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki psychoaktywne, odurzające?”, ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób:

Jak myślisz dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki psychoaktywne?

Odpowiedzi

Wyniki/ liczba uczniów

Ciekawość

28

Nuda

6

Kłopoty

22

Chęć zaimponowania innym

49

Chęć bycia   dorosłym

1

Ulga

1

Chcę się zabić

2

6. Na pytanie czy na terenie szkoły można zakupić substancje psychoaktywne, w tym też papierosy i alkohol uczniowie dublowali odpowiedzi: wpisują nie- 46 i nie wie -35, jedna osoba podała twierdzącą odpowiedz. Miejsce które zostało wymienione przez 11 ankietowanych gdzie można kupić w/w substancje to sklep.

7. Na pytanie „Jak spędzasz swój wolny czas?, ankietowani odpowiedzieli następująco:

Jak spędzasz swój wolny czas?

Odpowiedzi

Wyniki/ liczba uczniów

Ze znajomymi, przyjaciółmi

59

Słucham muzyki

37

Uprawiam sport, aktywności sportowe

38

Gram na komputerze, grach komputerowych, telefonie

34

Oglądam TV

23

Odrabiam zadania domowe

1

Na zajęciach dodatkowych

1

Na gospodarstwie

1

8. W większości ankietowani spędzają swój wolny czas ze znajomymi, z przyjaciółmi, słuchając muzyki, uprawiając aktywności sportowe oraz grając na urządzeniach multimedialnych.

7. Wśród ankietowanych nauczycieli prawie wszyscy stwierdzają, iż nie mają wiedzy na temat używania przez któregokolwiek ucznia naszej szkoły substancji psychotropowych, środków zastępczych czy substancji psychoaktywnych.

8. Znaczna większość nauczycieli stwierdza, że podczas rozmów z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły, innymi osobami nie spotkała się z sygnałami mogącymi świadczyć, że którykolwiek z uczniów naszej szkoły używa/używał substancji psychotropowych, środków zastępczych, czy innych substancji psychoaktywnych. Jedynym sygnałem była informacja rodzica przekazana pedagogowi szkolnemu pod koniec roku szkolnego. Uczeń jednej z najstarszych klas naszej szkoły spożywał alkohol w godzinach popołudniowych w towarzystwie i za namową koleżanek z innej miejscowości. Dzięki reakcji rodziców i współpracy ze szkołą szybko podjęto działania profilaktyczno –wychowawcze.
9. Zdecydowana większość pytanych nauczycieli stwierdza, że preferowana w naszej szkole i opisana w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym profilaktyka uniwersalna (pierwszorzędowa) wspierająca wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz zmierzająca do ograniczania ich zachowań ryzykownych uznaje za wystarczającą w kontekście zapobiegania zagrożeniu sięgania przez uczniów po substancje psychotropowe, środki zastępcze, czy innych substancje psychoaktywne.

Kilku nauczycieli wskazało, że należałoby podjąć dodatkowe działania: np. więcej spotkań, rozmów profilaktycznych z rodzicami oraz nadal wspierać rodziców.

Rekomendacje:

$1·        Diagnoza sytuacji realizowana w sposób ciągły. Obserwacja uczniów, rozmowy z rodzicami. Współpraca z Posterunkiem Policji w Brzeźnicy i KPP w Wadowicach, z GKRPA w Brzeźnicy.

$1·        Rozwijanie czynników chroniących o charakterze uniwersalnym. Wychowawcy oraz nauczyciele uwzględniają treści profilaktyczne ujęte w programie wychowawczo - profilaktycznym w swoich planach pracy wychowawczej i realizują je w ciągu roku szkolnego.

$1·        Inicjowanie oraz uruchamianie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu dziecka w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. Wspomaganie dziecka z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, rozwijanie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz eliminowanie dążenia do zachowań ryzykownych w trakcie spotkań warsztatowych, rozmów indywidualnych i innych działań podejmowanych w procesie edukacyjno - wychowawczym.

 

Ankieta ANONIMOWA

Drogi uczniu proszę Cię o pomoc w diagnozie występowania w środowisku szkolnym środków psychoaktywnych. Proszę o szczere, rzetelne odpowiedzi.

  1. Czy wiesz co to są środki psychoaktywne?

a/ tak

b/ nie

Jeśli tak to jakie? Wymień proszę…………………………………………………………………………………

  1. Czy kiedykolwiek paliłeś/ paliłaś papierosy ?

a/ tak

b/ nie

Jeśli tak, to w jakich okolicznościach (gdzie?, z kim?)………………………………………………………………………………………………..

  1. Czy kiedykolwiek spożywałeś/ spożywałaś alkohol?

a/ tak

b/ nie

Jeśli tak, to w jakich okolicznościach (gdzie?, z kim?)……………………………………………………………………………………………….

  1. Czy kiedykolwiek próbowałeś/ próbowałaś zażyć środek odurzający (narkotyk, dopalacz)?

a/ tak

b/ nie

Jeśli tak, to w jakich okolicznościach (gdzie?, z kim?)…………………………………………………………………….…………………………

  1. Czy znasz kogoś wśród swoich znajomych, którzy sięgają po środki psychoaktywne, papierosy alkohol?

a/ tak

b/ nie

Jeśli tak, to jakie?.........................................................................................................................

  1. Jak myślisz dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki psychoaktywne?

a/ ciekawość

b/ nuda

c/ kłopoty

d/ chęć zaimponowania innym

e/ inne…………………………

  1. Czy Twoim zdaniem można na terenie szkoły zakupić substancje psychoaktywne, w tym tez papierosy i alkohol?:

a/ tak

b/ nie

c/ nie wiem

jeśli tak to jakie?

………………………………………………………………………………………………………

  1. Czy w pobliżu szkoły można zakupić substancje psychoaktywne, w tym tez papierosy i alkohol?:

a/ tak

b/ nie

Jeśli tak, to gdzie…………………………………………………………………………………..

  1. Jak spędzasz swój wolny czas?

a/ ze znajomymi, przyjaciółmi

b/ słucham muzyki

c/ uprawiam sport, aktywności sportowe

d/ gram na komputerze, na grach komputerowych, telefonie

e/ oglądam TV

f/ inne………………………………..

 

Dziękuję!!