Program profilaktyczny

Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka

w  Łączanach

2015 – 2018

Podstawy prawne Programu Profilaktycznego

ü  Ustawa o systemie oświaty z dn.7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)z późniejszymi zmianami.

ü   Rozporządzenie MENIS z dnia 31 stycznia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz.96,82.)

ü  Rozporządzenie MENIS z dnia 31. 01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26 poz. 226).

ü   Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) z późniejszymi zmianami.

ü  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

ü   Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

ü   Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

WRZESIEŃ 2015

SPIS TREŚCI

1.      Wstęp

2.      Diagnoza

3.      Cele

4.      Priorytetowe zadania profilaktyczne

5.      Uwagi do realizacji celów i zadań

6.      Osoby i instytucje wspomagające działania profilaktyczne

7.      Spodziewane efekty

8.      Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki

9.      Sposoby realizacji i ewaluacja

1.     WSTĘP

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Łączanach jest ściśle powiązany z programem wychowawczym szkoły. Młody człowiek przeżywa wiele sytuacji, które zmuszają go do szukania różnych rozwiązań, podejmowania wyborów i działań. Dlatego należy nauczyć go, aby lepiej radził sobie z rozwiązywaniem problemów życiowych bez nadmiernego napięcia, aby rozumiał siebie
i innych, umiał współżyć z innymi i potrafił znajdować w samym sobie oparcia w trudnych sytuacjach.

1.     DIAGNOZA

Diagnozę opracowano na podstawie ankiet, dokumentacji, obserwacji. Rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły, wyników klasyfikacji oraz obserwacji środowiska szkolnego.

Stwierdzono następujące problemy:

·         Zachowania agresywne,( zaczepki ,obraźliwe komentarze).

·         Używanie wulgaryzmów, niska kultura osobista u uczniów, zwłaszcza nie używanie zwrotów grzecznościowych i  lekceważący stosunek do nauczycieli.

·         Brak kontroli niektórych rodziców nad czasem i miejscem przebywania dzieci i młodzieży w godzinach wieczornych.

·         Nieumiejętna organizacja czasu wolnego,

·         Niszczenie mienia cudzego i  szkolnego,

·         Używanie telefonów komórkowych w innych celach niż edukacyjne na lekcjach
i przerwach

·         Narastająca fala problemów pojawiających się w Polsce związanych z używaniem narkotyków, dopalaczy, leków  przez dzieci i młodzież.

3. CELE

1. Budowanie bezpiecznej, życzliwej atmosfery w szkole.
2. Zmniejszenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
3. Ograniczanie wulgarnego słownictwa wśród uczniów , rozwijanie kultury osobistej     zwłaszcza  szacunku do nauczycieli. 
4. Egzekwowanie używania zwrotów grzecznościowych. 
5. Uświadamianie rodziców aby czuwali nad czasem i miejscem przebywania dzieci
 w godzinach wieczornych. 

6. Zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy z wychowawcą  i udziału w życiu szkoły.
7. Rozwijanie odpowiedzialności u uczniów za własne słowa  i czyny. Uczenie szacunku wobec mienia swojego, cudzego i szkolnego
8. Uświadamianie zagrożeń jakie niosą uzależnienia.
9. Promowanie zdrowego stylu życia.
10. Wdrażanie uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego.
11. Budowanie więzi ze szkołą.
12. Aktywne włączanie pracowników szkoły w działania profilaktyczne i wychowawcze .

4. PRIORYTETOWE ZADANIA PROFILAKTYCZNE

·         Działamy tak, aby szkoła była miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie, chętnie uczęszczają do szkoły i aktywnie uczestniczą w jej życiu.

·         Dbamy o dobry klimat, atmosferę przyjazną dla ucznia, nauczycieli i rodziców.

·         Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły szanują siebie nawzajem.

·         Wszyscy odnosimy się do siebie w sposób kulturalny.

·         Działamy na rzec zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

·         Wspieramy rozwój dziecka niepełnosprawnego, młodszego  realizującego obowiązek szkolny w związku z obniżeniem wieku szkolnego.

·         Wskazujemy wartościowe oferty spędzania czasu wolnego.

·         Uczymy odpowiedniego gospodarowania czasem wolnym.

·         Reagujemy na negatywne zachowanie uczniów.

·         Uczymy szacunku wobec mienia własnego i cudzego.

·         Nawiązujemy współpracę z instytucjami i osobami, które mogą wesprzeć szkołę

w profilaktyce.

·         Współpracujemy z rodzicami, organizujemy różne formy wsparcia dla nich, ale też uzyskujemy pomoc od rodziców.

·         Udzielamy pomocy uczniom z trudnościami w nauce, zachowaniu i z problemami rodzinnymi.

·         Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów poprzez organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej

5. UWAGI DO REALIZACJI  CELÓW  I ZADAŃ

Nasze działania obejmują dwa poziomy profilaktyki:

·         profilaktykę pierwszorzędową

·         profilaktykę drugorzędową.

Natomiast zadania z zakresu profilaktyki trzeciorzędowej realizowane są przez specjalistów, do których będziemy kierować uczniów, mających utrwalone zachowania ryzykowne.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Realizowany będzie poprzez:

- Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy;

- Spotkania z pedagogiem szkolnym;

- Spotkania z psychologiem

- Spotkania z funkcjonariuszami Policji;

- Spotkania z rodzicami;

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych,

- Współpracę z kuratorami zawodowymi;

- Uroczystości i imprezy szkolne;

- Apele okolicznościowe i porządkowe;

- Pracę w kołach zainteresowań

6. OSOBY I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE DZIAŁANIA

PROFILAKTYCZNE

1.     Rada Pedagogiczna (różne formy dokształcania, kursy – rozszerzenie wiedzy na temat uzależnień, przemocy i agresji, pomocy dzieciom przewlekle chorym, bezpieczeństwa). .

2.     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach.

3.     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy.

4.     Biblioteka szkolna i wiejska.

5.     SU , PCK działająca w Zespole Szkół w Łączanach .

6.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

7.     Policja w Brzeźnicy.

8.     Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wadowicach.

7. SPODZIEWANE EFEKTY  REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ

·         Zmniejszy się  przemoc i agresja w szkole, oraz używanie wulgaryzmów wśród uczniów,

·         Uczniowie będą stosowali formy grzecznościowe

·         Wzrośnie poziom  kultury uczniów  wobec siebie i wszystkich pracowników szkoły

·         Uczniowie będą  promowali zdrowy styl życia poprzez  liczne akcje, imprezy sportowe, przedstawienia profilaktyczne itp.

·         Wzrośnie wiedza u uczniów , rodziców i nauczycieli  na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,

·         Uczniowie będą dokonywali wartościowych wyborów spędzania czasu wolnego.

·         Rodzice zwiększą kontrolę nad spędzaniem czasu swoich dzieci w  godzinach wieczornych.

·         Zwiększą się szanse edukacyjne uczniów.

8. PLAN REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Lp.

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Przeprowadzenie zajęć dotyczących praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.

Analiza statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, w części poświęconej zachowaniu i konsekwencjom łamania ich postanowień w tej kwestii.

Do listopada

Wychowawcy klas

2.

Realizacja zajęć dotyczących podnoszenia kultury osobistej , zwłaszcza używania zwrotów grzecznościowych, poszanowania godności własnej i innych. Poszanowania mienia własnego , cudzego i szkolnego. Pogadanki na temat „Co znaczy, że język świadczy o człowieku”.

Cały rok

Nauczyciele wychowawcy wszystkich klas, pedagog

3.

Przedstawienie uczniom i rodzicom oferty programowej środowiska szkolnego i lokalnego. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Zaangażowanie uczniów do pracy w kołach zainteresowań, udziału w różnego typu konkursach, zawodach.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

4.

Angażowanie uczniów i rodziców do przygotowania i udziału w uroczystościach szkolnych.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

5.

Zorganizowanie spotkań integracyjnych: Wieczornicy  patriotycznej, Spotkania Jasełkowego Dnia Babci i Dziadka, pikniku rodzinnego w celu integracji uczniów i rodziców ze szkołą.

Styczeń

 Czerwiec

Wszyscy nauczyciele

6.

Przeprowadzenie pedagogizacji wśród  rodziców. W klasach I- III rodzice w pierwszej kolejności  są zainteresowani tym jak pomagać dziecku w harmonijnym rozwoju, jak radzić sobie z agresją dziecka i co wpływa na wyniki nauczania i zachowanie się dzieci.

W szkole podstawowej  agresja – stop przemocy, jak pomagać dziecku w rozwiązywaniu zadań domowych.

W  gimnazjum: rozmowy z rodzicami jak  radzić sobie z wybuchowością nastolatków, 
 z konfliktami. Jak  unikać uzależnień.

Nauczyciele przeprowadzą pogadanki  wśród rodziców na temat zgubnych skutków korzystania z dopalaczy,.

Według potrzeb

Wychowawcy

7.

Zorganizowanie spotkania dla młodzieży i rodziców  klas gimnazjalnych  z przedstawicielem Policji na temat: „Przemoc i przestępstwa wśród młodzieży, a prawo karne”  Narkotyki. Zgubne skutki korzystania z używek , leków, dopalaczy.

Cały rok

Pedagog

8.

Prowadzenie porad i konsultacji  dla uczniów i rodziców

Cały rok

Pedagog

9.

Prowadzenie systematycznych spotkań pedagoga z przedstawicielem Policji ds. nieletnich w celu analizy wykroczeń dokonywanych przez uczniów na terenie szkoły.

Cały rok

Według potrzeb

Pedagog

10.

Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami nacisku przemocy, agresji).

·         Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

·         Zwiększenie poczucia własnej wartości

·         Zwiększenie umiejętność radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

·         Nauka skutecznego odmawiania  proponowanych substancji uzależniających m.in. dopalaczy, alkoholu, papierosów, narkotyków w sytuacji nacisku  grupy.

Według potrzeb

Zajęcia indywidualne -  Pedagog,

Zajęcia z klasą – wychowawcy

11.

Nawiązanie współpracy z Policją, GOPS,  Kuratorami Sądowymi, Sądem Rodzinnym w sytuacji:

·         nierealizowania przez uczniów obowiązku szkolnego,

·         zagrożenia demoralizacją,

·         uzależnieniami,

·         niewystarczającej opieki ze strony rodziców.

Cały rok

Pedagog,

Wychowawcy

12.

Przeprowadzenie warsztatów zawodoznawczych dla klas  gimnazjalnych. – pomoc w podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku swojego kształcenia

Spotkania z doradcą zawodowym.

Udział w targach edukacyjnych.

Konsultacji w PPP.

Cały rok

Pedagog

Wychowawca

Klas  gimnazjalnych

13.

Zajęcia  w czasie ferii zimowych

Ferie zimowe

Nauczyciele

14.

Podnoszenie umiejętności wychowawczych pracowników administracji i obsługi – spotkanie z dyrektorem.

Październik

Dyrektor

15.

Uaktualnianie gazetki ściennej „Profilaktyka w szkole” oraz informacji na stronie internetowej dot. działań  wychowawczych i profilaktycznych.

Cały rok

Pedagog

17

Organizowanie „Szkolnych  dni profilaktyki” , realizacja projektów profilaktycznych. Konkursów profilaktycznych, spektakli.

Wg kalendarza

Pedagog we współpracy z wychowawcami

18.

Uświadomienie uczniom i rodzicom wartości zdrowego stylu życia (czas wolny, odżywianie, radzenie sobie ze stresem).

Uświadomienie rodzicom o konieczności kontrolowania czasu i miejsca przebywania dzieci w godzinach wieczornych oraz aby zwracali uwagę na to jakim towarzystwie przebywają dzieci

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele w-f.

19.

Projekcja filmów profilaktycznych  w klasach gimnazjalnych „Alkohol i narkotyki, pomyśl zanim będzie za późno” „Nikotyna legalny narkotyk”, „Lekcje przestrogi”   – dyskusja z klasą,” Owce w sieci”

Według potrzeb

Wychowawcy klas

20.

Projekcja filmu w klasach VI.

„Palenie tytoniu a fizjologia człowieka” – dyskusja z uczniami.

Według potrzeb

Wychowawcy klas VI i gim.

21.

Stosowanie przyjętej w szkole strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych, interwencyjnych wobec uczniów, którzy mieli kontakt z substancjami uzależniającymi

Złamali regulamin szkolny

Zachowywali się agresywnie lub dokonali przemocy

Cały rok

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

22.

Podnoszenie kultury osobistej uczniów.

Zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych.

Cały rok

Wychowawcy,

pedagog

nauczyciele

23.

Uczenie krytycznego stosunku do mediów, internetu.

Cały rok

Wychowawcy ,

pedagog

nauczyciele

24.

Wyrabianie szacunku dla nauczycieli , pracowników szkoły .

·         Respektowanie norm poprawnego zachowania.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pozostali pracownicy szkoły

25.

Zwiększenie motywacji do nauki:

·         Eliminowanie nieciekawych lekcji.

·         Prowadzenie  kółek zainteresowań, Umożliwianie  zdobycia nowych umiejętności wg potrzeb młodzieży.

·         Prezentowanie osiągnięć uczniów

Cały rok

Wychowawcy

Nauczyciele

26.

Zwiększenie częstotliwość kontaktu z domem ucznia otrzymującego słabe oceny
w nauce

Zwiększenie częstotliwości kontaktów z domem ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.

Cały rok

Wychowawcy

Pedagog

Dyrektor

27.

Udział w projektach:

„Szklanka mleka”

„Owoce w szkole”

„Śniadanie Daje Moc””

„Żyj smacznie i zdrowo”

„Już pływam”

„Mały Mistrz”

Interaktywny teatr telewizji

„Miedzynami kobietkami”

„Ratujemy i uczymy ratować”

Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Program „ W drodze ku dorosłości”

Program z zakresu przeciwdziałania przemocy  „Można Inaczej”

„Znam – rozumiem-chronię-poznaję, propagowanie oraz ochrona zasobów przyrodniczych gminy Brzeźnica”

Według harmonogramu

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog

28.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych

Według harmonogramu

Nauczyciele

       

SPOSOBY  REALIZACJI

Treści  Programu Profilaktycznego  w  większości  realizuje  się

·         na  godzinach  wychowawczych

·         poszczególnych  przedmiotach.

·         podczas  szkolnych  uroczystości,

·         zajęć  pozalekcyjnych,

·         wycieczkach

·         zajęciach  terenowych.

Metody  służące    realizacji  celu:

·         zajęcia  warsztatowe,

·         pogadanki,

·         dyskusje,

·         „burze  mózgów”.

·         I inne.

Forma realizacji:

·         film,

·         gazetki  informacyjne,

·         plakaty,

·         ulotki  informacyjne,

·         wystawy  i  projekty.

EWALUACJA

·         Ocena  efektów  realizacji  PP,  obok  bieżącego  monitorowania, będzie dokonywana  w trakcie posiedzeń RP podsumowujących  pracę  w   drugim  półroczu  roku 

 szkolnego.

·         Podstawa  do  formułowania  ocen  będą    sprawozdania,  analizy,   obserwacje,   
badania  ankietowe, opinie,  wnioski,  zgłoszone  innowacje,  programy.

·         Końcowe wnioski zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę za rok szk. 2017/2018

Program opracowała Pedagog szkolny

mgr Barbara Piórkowska - Prorok