PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCHYLANIA SIĘ OD REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I WAGAROWANIA.

         Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

        Każda opuszczona lekcja powinna być usprawiedliwiona pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów) w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się osobiste lub telefoniczne usprawiedliwienie przez rodzica. Pojedyncze godziny bez wcześniejszego zwolnienia pisemnego przez rodziców, uznaje się za nieobecność nieusprawiedliwioną. W przypadku ucznia pełnoletniego uwzględnianie są jedynie zwolnienia lekarskie, wezwanie do sądu, policji, a także szczególne przypadki losowe.

Działania podejmowane w celu poprawy frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych:

1. Indywidualna rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyny nieuczęszczania do szkoły, wagarów, ucieczki z lekcji oraz świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji.

2. Kontakt wychowawcy z rodzicami, udzielanie informacji o nieobecnościach potwierdzone podpisem rodziców w dzienniku. Zawarcie kontraktu (w załączeniu) określającego warunki poprawy frekwencji ucznia na zajęciach. Powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności wychowawca udziela uczniowi nagany z wpisaniem do akt i powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.                                                                                                               

3. Wychowawca na bieżąco informuje rodziców w zeszycie uwag o nieuczęszczaniu ucznia do szkoły, wagarach i ucieczkach z lekcji. Rodzic podpisuje wpisy  w zeszycie uwag.

4. Dalsza obserwacja ucznia.

5. W przypadku wyeliminowania problemu uczeń powinien być nagrodzony np. pochwałą do rodziców, na forum klasy, ocena zachowania.

6. W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji (powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności) wychowawca przekazuje do pedagoga szkolnego pisemnywykaz uczniów uchylających się od realizacji obowiązku szkolnego z podaną informacją o skali problemu oraz podjętych przez siebie działaniach i efektach.

7. Kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i pedagogiem szkolnym  (w przypadku, kiedy dziecko nadal nie uczęszcza do szkoły), po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami.

10. W przypadku braku poprawy sytuacji wystosowanie pisma do rodziców – przypominającego o obowiązku realizowania obowiązku szkolnego przez dziecko. Zwołanie zespołu wychowawczego
i podpisanie kontraktu wychowawczego.
Wychowawca informuje dyrektora szkoły                                    o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia przekraczającej 60 godzin, co stanowi podstawę do udzielenia przez dyrektora nagany uczniowi z wpisaniem do akt. 

11. Po wyczerpaniu możliwości wychowawca w porozumieniu z dyrektorem i pedagogiem podejmują kolejne działania:

a)  powyżej 100 godzin nieobecności bez usprawiedliwienia – skierowanie pisma do Organu prowadzącego szkołę.  W przypadku ucznia, który ukończył 18 r.ż. dyrektor rozpoczyna postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

Łączany, dnia ................................

W związku z częstymi nieobecnościami w szkole decyduję się zawrzeć

KONTRAKT

z wychowawcą klasy Panią/Panem*

.......................................................................................................

w którym zobowiązuję się do przychodzenia codziennie do szkoły

.......................................................................................................

(podpis ucznia)

DO RODZICÓW

        Mając świadomość konieczności realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego, psychologicznych i prawnych konsekwencji opuszczania zajęć szkolnych, a przede wszystkim chcąc pomóc córce/synowi* w podjęciu regularnej nauki zobowiązujemy się do:

-  motywowania córki/syna* do realizacji zobowiązań zawartych  w kontrakcie,

- w razie poważnej choroby stwierdzonej przez lekarza do niezwłocznego poinformowania wychowawcy o przyczynie i planowanej długości nieobecności dziecka w szkole.

.......................................................................

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

· niepotrzebne skreślić                                                               proszę odwrócić

CO DAJE MI TEN KONTRAKT?

- uczęszczam do szkoły, nie mam zaległości, uczestniczę w życiu klasy;

- moje starania i poprawa frekwencji będą zauważone i docenione przez wychowawcę;

- moje starania i poprawa frekwencji uchronią mnie przed grożącym mi nieklasyfikowaniem
i prawnymi konsekwencjami nierealizowania obowiązku szkolnego.

INFORMACJA O KONSEKWENCJACH (w przypadku dalszego nie realizowania obowiązku szkolnego).

- nieregularna, rzadka obecność w klasie może być przyczyną wyobcowania dziecka w grupie rówieśniczej, poczucia samotności, a w konsekwencji niechęci do szkoły,wspólnych zajęć z klasą;

- dziecko traci kontakt z grupą i nie rozwija się prawidłowo - gdy nie znajduje przyjaciół w klasie szuka ich poza szkołą, a tym samym jest bardziej narażone na negatywny wpływ środowisk patologicznych;

- opuszczanie lekcji powoduje konieczność nadrabiania zaległości po szkole - nigdy nie są to już wiadomości z „pierwszego źródła”, od nauczyciela uczącego - dziecko traci w ten sposób szansę na oceny odpowiadające jego możliwościom intelektualnym (co w konsekwencji może być przyczyną zaniżonego poczucia własnej wartości);

- nierealizowanie lub nieregularne realizowanie (tzw. „chodzenie  w kratkę”) przez dziecko obowiązku szkolnego grozi nieklasyfikowaniem  z przedmiotów, na których frekwencja dziecka jest mniejsza niż 50%;

- nierealizowanie lub nieregularne realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego jest karalne.
 W szczególnych przypadkach szkoła ma obowiązek zawiadomić sąd oraz organ prowadzący szkołę, który  nakłada karę pieniężną na rodziców dziecka nierealizującego obowiązku szkolnego.

System.String[]