Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

CELE PROCEDURY:

Opracowanie czytelnego, konkretnego schematu postępowania w przypadkach zwolnień uczniów
z zajęć.

Określenie dopuszczalnych form zwolnienia uczniów.

Określenie osób uprawnionych do zwalniania uczniów.

Wypracowanie metody powiadamiania woźnego o zgodzie na opuszczenie przez ucznia szkoły

przed końcem zaplanowanych zajęć.

Ujednolicenie przepływu i sposobu gromadzenia informacji o zwolnieniach uczniów z zajęć.

Wdrożenie ustalonych działań do życia szkoły.

OSOBY UPRAWNIONE DO ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

Nauczyciel przedmiotu, prowadzący zajęcia obowiązkowe lub dodatkowe.

Wychowawca.

Dyrektor szkoły.

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

przewidziane z mocy prawa;

na prośbę rodziców;

z powodu złego samopoczucia ucznia;

na wniosek nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział w konkursach wewnątrzszkolnych lub

zewnętrznych, zawodach sportowych i innych imprezach zorganizowanych.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określonych przepisami prawa:

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Zwolnienia te dotyczą:

zajęć z WF i informatyki na prośbę rodziców przy jednoczesnym okazaniu opinii lekarza;

nauki drugiego języka obcego, gdy rodzice złożyli odpowiedni wniosek oraz opinię lub orzeczenie poradni
(w przypadku wady słuchu lub głębokiej dysleksji);

religii, gdy rodzice złożyli oświadczenie z wyrażeniem życzenia, by dziecko na te zajęcia nie uczęszczało.

1. Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego:

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego wpisu w pisemnym zwolnieniu ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać 6 godzin w semestrze.

Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać wychowawcy. Wychowawca zobowiązany jest do zrobienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i przekazanie jej nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc powinno być wystawione przez lekarza specjalistę (zawierać rozpoznanie). Należy je złożyć wraz z podaniem /załącznik nr 1./ w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występuje rodzic lub opiekun prawny. Składa podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załącza zaświadczenie lekarskie. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przebywa pod opieką nauczyciela wf lub innego nauczyciela (po porozumieniu z nauczycielem wf).

Tylko w uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z lekcji wychowania fizycznego na pisemny wniosek rodziców skierowany do Dyrekcji. W dzienniku odnotowuje się nieobecność, jako nieobecność usprawiedliwioną. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia, a także rodzice ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

2. Zwalnianie uczniów z zajęć informatyki:

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki lub uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Zasady zwalniania ucznia w w/w przypadkach – patrz zasady Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.

3. Zwalnianie z nauki drugiego języka obcego:

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. O zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice (prawni opiekunowie). Składają podanie do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego roku szkolnego. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia, a także rodzice. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji. Uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka obcego szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel języka obcego oraz wychowawca klasy. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Zwalnianie z nauki religii:

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki religii. Zwolnienie ucznia z religii występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły do 20 września danego roku szkolnego. Zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia, a także rodzice. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji. Uczniowi zwolnionemu z religii szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. Uczniom nie uczęszczającym na religię nie wpisuje się nieobecności.

Uczniowi zwolnionemu z nauki religii szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocenyklasyfikacyjnej wstawia się kreskę.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica:

Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą formułę: Biorę na siebie

pełną odpowiedzialność prawną za pobyt ibezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły z wyraźnym podpisem i datą wystawienia ( załącznik 3).

Wychowawca / nauczyciel podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli uzna,że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis.

W dniu zapowiedzianych prac pisemnych uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów (wizyta u lekarza,ważne sprawy rodzinne lub urzędowe).

Uczeń zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy oraz do nauczyciela przedmiotu z którego się zwalnia. Gdy wychowawca jest nieobecny, uczeń zwraca się z prośbą o zwolnienie do nauczyciela pierwszego przedmiotu, z którego się zwalnia.

Uczeń przedkłada wychowawcy / nauczycielowi zwolnienie napisane (wg wzoru).

Wychowawca / nauczyciel zwalniający ucznia składa podpis potwierdzający zwolnienie.

Wychowawca / nauczyciel zwalniający ucznia odnotowuje w dzienniku zwolnienie ucznia na wszystkich lekcjach,z których uczeń jest zwolniony (jako nieobecność usprawiedliwioną).

Rodzice, którzy osobiście zwalniają uczniów, przekazują zwolnienie na kartce wychowawcy / nauczycielowi,

który będzie prowadził najbliższą lekcję z klasą, a ten odnotowuje zwolnienie w dzienniku.

W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca powinien to zweryfikować

poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach.

Wszystkie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań

organizowanych przez wychowawcę klasy.

Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:

Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.

Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z powiadomieniem rodziców

ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań;

Nauczyciel w przypadku zgłoszenia przez ucznia faktu złego stanu zdrowia powiadamia telefonicznie jego

rodziców - opiekunów i wzywa ich do szkoły celem wcześniejszego odebrania dziecka. Jeżeli konieczne

jest powiadomienie rodziców w trakcie trwania lekcji, nauczyciel zgłasza taką potrzebę do sekretariatu.

Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej. Rodzice potwierdzają fakt odebrania dziecka.

Dyrektor może wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

W przypadku konieczności zabrania ucznia na izbę przyjęć, opiekę nad nim do i z izby przyjęć, próbę skontaktowania się z domem przejmuje osoba wskazana przez dyrektora szkoły.

Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona.

Zasady zwalniania ucznia na wniosek nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział w konkursach wewnątrzszkolnych lub zewnętrznych, zawodach sportowych i innych imprezach zorganizowanych

Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły – nauczyciel

zwalniający wpisuje w dzienniku głównym w rubryce obecności – obecność z dopiskiem konkurs, zawody itp.

i przekazuje wychowawcy (do teczki wychowawcy) informację o wzięciu odpowiedzialności za dziecko

w czasie konkursu/zawodów itp. (Jeśli obecność ucznia odnotowana jest wówczas w innym dzienniku zajęć,

w dzienniku głównym zaznacza się nieobecność usprawiedliwioną).

Takie godziny nie są liczone jako nieobecności, gdy uczeń pretenduje do nagrody za wzorową frekwencję.

Do przyczyn takiego zwolnienia zalicza się:

a)przygotowywanie się do akademii lub innych uroczystości szkolnych za zgodą nauczyciela,

b)udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.

c)wykonywanie prac na rzecz szkoły lub środowiska.

Ucznia należy zwolnić ustnie. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danym dniu.

Załącznik 1.

Łączany, dnia ……………………

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Nazwisko ……………………..

Imię …………………………...

Adres …………………………

Tel. ……………………………

Dyrektor

                                      Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka

w Łączanach

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego dziecka ………………………………..…………………..

z zajęć wychowania fizycznego od dnia ……………………… do dnia……………………………

z powodu …………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………………

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

                                                                                               ………….…………………………………………

(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

 Załącznik nr2

Łączany, ……………………………

…………………………………………………

nazwisko i imię rodzica (prawnego opiekuna)

                                                                       Dyrektor

Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach

PODANIE

            Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mojej córki/ mojego syna …………………………………………………………………………, klasa ………………

imię i nazwisko ucznia

 z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ………………………………………………[1] na cały etap edukacyjny / w terminie ……………………………[2] na podstawie opinii/orzeczenia* wydanej przez ………………………………………………………….
 nr …………………, z dnia……………………..

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie podania.

Z poważaniem

…………………………………………

własnoręczny podpis rodzica


* Niepotrzebne skreślić.

[1] Wpisać nazwę.

[2] Podać zgodnie z zapisami w opinii/orzeczeniu.

Załącznik 3

Zwolnienie

Proszę o zwolnienie mojego dziecka ......................................................... w dniu................
z lekcji................................Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt ibezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły.

...................................

data, podpis rodzica 

System.String[]