PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĄCZANACH

 rok szkolny 2015/2016

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy wyborze zawodu
i kierunku kształcenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002  r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. DzU, nr 51, poz. 458 z późn. zm. w latach 2002, 2003, 2005, 2006.

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003  r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. DzU, nr 11.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. DzU, nr 132, poz. 1225.

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005  r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. DzU, nr 52, poz. 466. Na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. DzU, 2004, nr 256, poz. 2572; nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781 oraz 2005, nr 17, poz.141.

 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. DzU, 2003, nr 118, poz. 1112; nr 137, poz. 1304; nr 203, poz. 1966; nr 228, poz. 2258 oraz 2004, nr 96, poz. 959 i  nr 179, poz. 1845.Organ prowadzący szkołę lub placówkę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu).

 6. Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Założenia Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa Zawodowego:

 1. Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

 2. Na wybór zawodu mają wpływ uwarunkowania indywidualne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska,

 3. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka,

 4. Prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą pedagogiczną),

 5. Działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane  wg harmonogramu pracy szkoły,

                Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania:

1)      pracę z uczniami,

2)      pracę z nauczycielami,

3)      pracę z rodzicami.

            Cele programu WSDZ:

 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum.

 2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.

 3. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.

 4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów Kariery Edukacyjno-Zawodowej.

 5. Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły.

 6. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.

 7. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 8. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych (miasto – wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.

 9. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.

 10. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej

Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.

 1. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.

 2. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

 3. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum.

 4. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół ponadgimnazjalnych (ranking) i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.

           Treści :

1. Uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem, w kontakcie z rzeczami – techniką, pracy z danymi – symbolami , działalnością artystyczną.

2. Cechy usposobienia i temperamentu, ich znaczenie w wyborze zawodu.

3. Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu.

4. Samoocena – ustalenie swoich mocnych stron ( osiągnięcia , sukcesy, zalety osobiste)

5. Wiedza o zawodach, istota zawodu, warunki pracy, wymagania psychofizyczne  jakie stawia zawód przed kandydatem.

6. Zmieniający się rynek pracy, uwarunkowania lokalnego rynku pracy.

7. Rola i zadania Powiatowego Urzędu Pracy.

8. Kierunki dalszego kształcenia- drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły.

9. Warunki przyjęć do szkół  licealnych i szkół zawodowych.

10. Sukces życiowy i zawodowy- jego wymiar i uwarunkowania.

11. Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji.

            Szczegółowe cele programu WSDZ

           Uczniowie:

            1. Poznawanie siebie, autodiagnoza preferencji zainteresowań zawodowych.

2. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego, kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych.

3. Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swojego stanu fizycznego i zdrowotnego.

4. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.

5. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów  życiowych, sprawnego  komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze

6. Określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości.

 1. Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach  z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy oraz wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

Plan realizacji Programu

          A)  Poradnictwo Grupowe

Program oparty jest na trzech komplementarnych obszarach działania:

Poznaję siebie – klasa I – blok tematyczny służący pogłębianiu procesu poznawania siebie: swoich zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, umiejętności, mocnych  i słabych stron.

Poznaję rynek pracy – klasa II –  blok umożliwiający poznanie zawodów, wymogów rynku pracy, roli i zadań Powiatowego Urzędu Pracy.

Poznaję ścieżki realizacji – klasa III – blok służący zapoznaniu ucznia  z możliwościami zdobycia zawodu. Uczniowie poznają system edukacyjny, typy szkół, zasady przyjęć do szkół. Uczą się planować i organizować swoją przyszłość zgodnie własnymi marzeniami oraz predyspozycjami zawodowymi oraz drogę edukacji prowadzącą do osiągnięcia zamierzonego celu.

Portfolio Ucznia Szkoły  Gimnazjalnej – Vademecum Talentu – indywidualna ścieżka kariery edukacyjnej.

      B )   Poradnictwo indywidualne

            Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom, rodzicom i innym zainteresowanym problematyką poradnictwa zawodowego.

     C )  Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację edukacyjno – zawodową.

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

 2. Powiatowy Urząd Pracy.

 3. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej.

 4. OHP – liderem pracy.

System.String[]