REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU WYDAWANIA POSIŁKÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄCZANACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Punkt jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni przedszkola dla uczniów oraz pracowników Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka
w Łączanach.

2.    Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć w godzinach 1220 – 1235.

3.    Regulamin korzystania z punktu szkolnego i aktualny jadłospis wywieszone są na tablicy informacyjnej w ww. punkcie.

§ 2

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1.    Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)    uczniowie ww. placówki – wnoszący opłaty indywidualne;

b)   uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS w Brzeźnicy;

c)    pracownicy zatrudnieni w ww. placówce.

§ 3

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

1.    Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2.    Opłata za posiłek ucznia, to wysokość kosztów produktów obiadu.

3.    Opłata za posiłek pracownika, to wysokość kosztów produktów i koszty związane
z przygotowaniem obiadu.

§ 4

ZASADY WYPOSAŻENIA PUNKTU

1.    Koszty związane z przygotowaniem posiłku nie obejmują kosztów zakupu naczyń jednorazowych w punkcie, do którego posiłek jest dowożony i w związku z tym koszty zakupu pokrywane są z następujących źródeł:

a)    w przypadku dzieci dożywianych – przez GOPS;

b)   w przypadku dzieci, których rodzice ponoszą pełną odpłatność za obiady– z wpłat rodziców (jednorazowo na cały rok lub raz na semestr lub miesięcznie przy opłatach
za obiad u intendenta przedszkola);

·         jeżeli ilość obiadów nie przekracza liczby 20 – opłata roczna,

·         jeżeli ilość obiadów mieści się w liczbie 20 – 40 – opłata semestralna,

·         jeżeli ilość obiadów przekracza liczbę 40 – opłata miesięczna.

Zakup naczyń jednorazowych jest dokonywany hurtowo – produkty posiadają odpowiedni atest, i są przeznaczone do celów żywieniowych.§ 5

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

1.    Opłaty za obiady są dokonywane u intendenta w Przedszkolu Samorządowym
w Łączanach    do 10-go każdego miesiąca.

2.    Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów. W przypadku świąt, ferii itp. opłatę należy uregulować najpóźniej 3 dni po przerwie w nauce.

3.    Brak wpłaty w ustalonym terminie uniemożliwi korzystanie z obiadu.

§ 6

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1.    Nieobecność ucznia lub pracownika korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta w przedszkolu w pierwszym dniu.

2.    Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane.

3.    Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona osobiście u intendenta przedszkola, co najmniej 3 dni przed terminem dokonywanej zmiany.

§ 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1.    Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2.    Uczeń korzystający z obiadów i dożywiania zobowiązany jest do przestrzegania poleceń nauczycieli dyżurujących na stołówce i personelu kuchni.

3.    Naczynia po spożyciu posiłku należy odstawić w wyznaczonym miejscu a pozostałości
z obiadu umieścić w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.

4.    Za szkody umyślnie spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

5.    Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. Miejscem ich przechowywania jest szkolna szatnia (miejsce jest oznakowane).

6.    Za nie stosowanie się do regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów.

7.    Podczas wydawania obiadów (w godzinach 1220 – 1235) zabrania się pobytu
w pomieszczeniu osobom, które nie spożywają posiłków.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach.

2.    Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

System.String[]