STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W ŁĄCZANACH

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA

§1

 1. Nazwa przedszkola: Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach Przedszkole     Samorządowe w Łączanach
 2. Siedziba przedszkola: miejscowość Łączany
 3. Adres przedszkola: 34-115 Ryczów
 4. Organem prowadzącym jest: Gmina Brzeźnica
 5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny to: Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie – Delegatura w Wadowicach.
 6. Przedszkole jest placówką publiczną, która prowadzi bezpłatne nauczanie
  i wychowanie.
 7. Przedszkolem kieruje dyrektor z godnie z kompetencjami określonymi w Ustawie
  o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. oraz z przepisami wykonawczymi tej ustawy.
 8. Przedszkolu Samorządowemu organ prowadzący może nadać imię na wspólny wniosek - Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 9. Na pieczęciach używa się nazwy przedszkola w brzmieniu:

 

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka
w Łączanach
Przedszkole Samorządowe w Łączanach

 

10. Przedszkole działa na podstawie:

a)      Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425
z 1991r. z późn. zm.) i Rozporządzeń Wykonawczych do tej Ustawy.

b)      Aktu założycielskiego.

c)      Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagając ich

indywidualny rozwój poprzez:

a) rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

b) kierowanie wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,

c) pomaganie rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

d) respektowanie opinii, orzeczeń, wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

e) prowadzenie dla dzieci zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

f) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

2. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.

a) organizuje współpracę z rodzicami,

b) zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi,

c) zasięga opinii rodziców w sprawach wychowania, opieki i nauczania,

d) uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań,

e) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,

f) współpracuje ze szkołą i nauczycielami nauczania zintegrowanego,

g) wspomaga dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,

h) stwarza sytuacje do rozwijania samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych
i kultury bycia,

i) stwarza warunki do realizacji co najmniej podstaw programowych wychowania

przedszkolnego,

j) umożliwia zdobycie różnorodnych doświadczeń, między innymi językowych (w mówieniu,

słuchaniu, byciu słuchanym), zdobywaniu umiejętności czytania i pisania, poznawania,

stosowania i tworzenia symboli i znaków,

k) rozpoznaje możliwości rozwojowe dziecka i dąży do podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,

l) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności.

3. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz zajęć realizowanych poza placówką:

a) stwarzając atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa,

b) podtrzymując działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia,

c) przekazując wiedze o zdrowym stylu życia, o ocenie zachowań służących i zagrażających

zdrowiu,

d) ucząc zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

e) zapewniając stałą opiekę ze strony pracownika pedagogicznego zarówno w czasie zajęć
w placówce jak i zajęć poza terenem przedszkola,

f) zapewniając dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku,
g) tworząc warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

h) zapewniając organizacje wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,

i) organizując ubezpieczanie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków na
koszt rodziców i za ich zgodą,

j) nie dopuszczając do przeprowadzania żadnych zabiegów lekarskich i podawania leków
(w przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi i występuje konieczność stałego podawania leków, stosuje się odrębne procedury),

k) stwarzając w miarę potrzeb i możliwości optymalne warunki opieki i wychowania dla

dzieci niepełnosprawnych,

l) współpracując z placówkami służby zdrowia i organizując opiekę higieniczno-lekarską

w miarę potrzeb i posiadanych możliwości.

4. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dziecka w kontaktach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym poprzez
:

 

a) tworzenie okazji do poznawania i przeżywania rzeczywistości przyrodniczej,

b) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec

problemów ochrony środowiska,

c) stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,

d) organizowanie zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli specjalistów
w oparciu o zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Rade Rodziców program zajęć

dodatkowych za pisemną zgodą rodziców,

e) współpracę z instytucjami kulturalnymi i twórcami ludowymi,

f) wykorzystywanie i stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości technicznej,

g) budzenie zainteresowań otaczającym świecie,

h) wspieranie samodzielnych działań dziecka.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

religijnej oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych poprzez:

a) dbanie o kulturę języka polskiego,

b) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym,

c) zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi,

d) przybliżenie tradycji, kultury „Małej Ojczyzny”,

e) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu
i przeżywaniu wartości uniwersalnych,

f) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§3

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor przedszkola,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców.

§4

Zadania i kompetencje Dyrektora

1. Przedszkolem kieruje dyrektor Zespołu Szkół wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, jest on kierownikiem zakładu dla zatrudnionych nauczycieli i innychpracowników placówki.

2. dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach

organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 

3. Zadania dyrektora przedszkola to:

a) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nastawionego na rozwój dziecka i rozwój

pracowników,

c) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie, jakości pracy

przedszkola oraz podejmowanie nowatorstwa pedagogicznego,

d) opracowywanie przy współudziale nauczycieli planu rozwoju placówki,

e) koordynowanie nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

f) dbanie o właściwą atmosferę pracy przedszkola,

g) prowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

h) dbanie o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy przedszkola,

i) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia, jakości pracy przedszkola,

j) przekazywanie raportu, o jakości pracy placówki organowi prowadzącemu, organowi

nadzoru pedagogicznego oraz Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, gromadzenie

informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad

określonych w odrębnych przepisach,

k) przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola,

l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich

prawidłowe wykorzystanie,

ł) planowanie i odpowiedzialności za realizację planu finansowego przedszkola zgodnie
z odrębnymi przepisami,

m) współpraca z rodzicami, środowiskiem, organami przedszkola, organem prowadzącym,

organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

n) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

o) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

p) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, szkoleń zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, BHP, PPOŻ,

r) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

s) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wydawanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących bieżącego

funkcjonowania placówki,

t) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,

u) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli
oraz innych pracowników przedszkola,

w) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania
rozwoju.

§5

Organizacja i kompetencje Rady Pedagogicznej

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna:

a) zatwierdza plany pracy,

b) opracowuje program rozwoju placówki,

c) przygotowuje projekt zmian statutu i zatwierdza go,

d) podejmuje uchwały w sprawach innowacji eksperymentów pedagogicznych
po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola,

b) projekt planu finansowego,

c) sposób planowania pracy przedszkola,

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

e) wybrane do realizacji programy wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych,

f) wdrażanie innowacji i koncepcji pedagogicznych,

g) wnioski o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności,
co najmniej 2/3 liczby jej członków.

8. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej
niezgodnej z przepisami prawa. O czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący
i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa.

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków,
spostrzeżeń z posiedzeń rady, nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach rady,
które mogą naruszać dobro osobiste dziecka lub jego rodziców, nauczycieli i innych
pracowników.

11. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę
działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

§6

Zasady działalności Rady Rodziców

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiący reprezentację rodziców wychowanków.

2. Reprezentacja Rodziców może także przybrać inna nazwę, niż określona w pkt. 1.

3. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

4. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może
być sprzeczny ze statutem przedszkola.

5. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiazywaniu spraw wewnętrznych przedszkola.

6. Członkowie wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców i w jego skład
wchodzą: przewodniczący, dwóch członków komisji rewizyjnej.

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki z wnioskami dotyczącymi
wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności zaś:

a) opiniuje program rozwoju placówki,

b) wyraża swoje opinie na temat funkcjonowania przedszkola,

c) wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

d) opiniuje wniosek o awans zawodowy nauczyciela.

8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin jego działalności.

§7

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dziecka.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji.

3. Organy przedszkola mogą organizować posiedzenia w celu wymiany informacji i opinii.

4. Spory między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców, rodzicami i innymi pracownikami
przedszkola rozstrzyga dyrektor.

5. Dyrektor organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem. Gwarantuje stronom brak konfliktu swobodę wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa. Gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania.

7. Jeżeli sytuacja konfliktowa tego wymaga dyrektor może powołać doraźną Komisję Mediacyjna złożoną z przedstawicieli organów przedszkola. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel niezależny, który nie uczestniczy w sporze.

8. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego składu osobowego, są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze. Członkowie Komisji nie mają prawa wstrzymania się od głosu.

9. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

10. W przypadku, gdy Komisja Mediacyjna nie doprowadzi ro rozwiązania konfliktu, stronom pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub nadzorującego.

11. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

12. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w przedszkolu są przedmiotem analizy rady pedagogicznej przedszkola w celu usprawnienia określonego obszaru pracy placówki.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja działalności Przedszkola

§8

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3. W szczególności uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

5. Zasady doboru mogą być rozszerzone np.: według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

6. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przełożeniu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§9

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranych przez uczących programów wychowania w przedszkolu i programów własnych nauczycieli.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli: język angielski, rytmika po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i za pisemną zgodą rodziców.

4. W przedszkolu organizowana jest nauka religii, w której uczestniczą dzieci 6-letnie za pisemną zgodą rodziców.

5. Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych prowadzonych w przedszkolu z dziećmi, związanych z realizacją wybranego programu wychowania przedszkolnego, jak również organizowanych dodatkowo (rytmika, nauka języka obcego, religia) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

6. W przedszkolu organizowane są zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i terapeutyczne prowadzone przez specjalistów.

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§10

1. Przedszkole jest placówką 3- oddziałową.

2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.

3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.

4. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor przedszkola.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) czas pracy oddziału przedszkolnego,

b) liczbę dzieci,

c) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

d) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole,

e) kwalifikacje nauczycieli i stopień awansu zawodowego.

 

§11

1. Dyrektor Zespołu Szkół ustala ramowy rozkład dnia określający organizację pracy przedszkola.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnią założenia programowe i oczekiwania rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

§12

1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 30 czerwca.

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola lub Rady Rodziców.

4. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców i nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, od 700 – 1600.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu 5-cio godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu

7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godz. od 800– 1300.

 

§13

1. Dziecko z przedszkola wydaje rodzicom (opiekunom) lub upoważnionej osobie pełnoletniej nauczyciel w bezpośrednim kontakcie.

2. Rodzice składają pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby pełnoletnie
w przypadku, gdy sami nie mogą odegrać dziecka z przedszkola.

3. Rodzice przedstawiają osobę upoważnioną nauczycielce.

4. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną do odbioru dziecka
w przypadku, gdy nie zna jej wyglądu zewnętrznego.

5. Nauczyciel nie może wydać dziecka żadnej innej nieupoważnionej osobie.

6. W przypadku, gdy rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona w odpowiedniej porze nie zgłosi się po dziecko, nauczyciel zostając z dzieckiem wykonuje telefon do rodzica i czeka
na jego przyjście.

7. Jeżeli do godz. 1900 rodzic lub opiekun prawny nie zgłosi się po dziecko nauczyciel zawiadamia policję i czeka na jej przyjazd.

 

§14

W sytuacji pojawienia się objawów choroby rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zabrania dziecka z przedszkola, a sytuacji tego wymagającej wezwania pogotowia ratunkowego.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady odpłatności

 

§15

1. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującą umową na dany rok szkolny.

2. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola ponoszą pełne koszty wyżywienia.

3. Odpłatność za zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu (rytmika, język angielski)
w całości pokrywana jest przez rodziców.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§16

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni: dyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, siostra zakonna, logopeda, terapeutka…

2. Dyrektor Zespołu Szkół powierza oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli.

 

Obowiązki nauczyciela

§17

Nauczyciel:

1. Odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

3. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

4. Prowadzi i planuje prace wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz uwarunkowania środowiskowe i plan rozwoju placówki. Odpowiada za jej jakość.

5. Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania w celu osiągania wysokich efektów swojej pracy.

6. Planuje prace z dziećmi w rytmie miesięcznym.

7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy
do jego możliwości.

8. Prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i odpowiednio je dokumentuje.

10. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy.

11. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

12. Udziela rodzicom informacji dotyczących zdrowia dziecka, rozwoju dziecka itp.

13. Respektuje prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.

14. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektor, doradcy metodycznego, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

15. Planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

16. Dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych.

17. Eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci.

18. Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

19. Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, w wynikające z bieżącej działalności placówki.

20. Uczestniczy czynnie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia
i uchwały.

 

§18

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak największych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia pracy placówki a w szczególności:

a) rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci, ustalają wspólne kierunki działań,

b) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców,

d) zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

e) nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny,

f) w kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje dotyczące zadań realizowanej tematyki,

g) dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

2. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym:

a) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,

b) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

c) realizuje orzeczenia, opinie i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalistów,

d) organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami,

e) współpracuje z lekarzem, pielęgniarką.

§19

Obowiązki nauczyciela logopedy

1. Do obowiązków logopedy należy:

a) prowadzenie diagnozy w celu ustalenia stanu rozwoju mowy u dzieci,

b) stosowanie do diagnozy – organizowanie indywidualnej pomocy logopedycznej,

c) prowadzenie terapii indywidualnej, logopedycznej z dziećmi, u których stwierdzono opóźnienia lub nieprawidłowości w rozwoju mowy,

d) udzielanie porad i wskazówek inny nauczycielom, co do stymulowania rozwoju mowy dzieci,

e) udzielanie wsparcia rodzicom (prawnym opiekunom dziecka w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem oraz ich czuwania nad prawidłowym kształtowaniem się mowy dziecka, włączanie ich w proces terapii,

f) pedagogizacja rodziców w czasie zebrań z rodzicami, poprzez gazetkę,

g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§20

Obowiązki nauczyciela terapeuty

1. Do obowiązków terapeuty należy:

a) stosowne do diagnozy – organizowanie pomocy terapeutycznej w oparciu o opracowany program,

b) praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,

c) udzielania rad i wskazówek innym nauczycielom, co do stymulowania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,

d) przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji o stanie rozwoju dziecka,

e) prowadzenie dokumentacji zgodni z obowiązującymi przepisami.

 

§21

Obowiązki pracowników obsługowych

1. W placówce zatrudnia się pracowników obsługowych: woźna, pomoc nauczyciela.

Do ich zadań należy:

a) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,

b) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,

c) współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych,

d) włączanie się w proces wewnętrznego mierzenia jakości przedszkola,

e) dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy,

f) dbanie o własny rozwój zawodowy.

2. Szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników ustala dyrektor.

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 

§22

Wychowankowie

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego – zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) zabawy i nauki w atmosferze życzliwości, poszanowania i tolerancji, odmienności
w wyglądzie, zachowaniu, tradycji, religii i wartości kulturowych,

c) indywidualnego, życzliwego, podmiotowego traktowania,

d) szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

e) nietykalności oraz poszanowania godności i własności osobistej,

f) opieki i ochrony zapewniającej prawidłowy, wszechstronny rozwój: fizyczny, umysłowy, społeczny i duchowy,

g) swobody myśli, sumienia, wyznania,

h) akceptacji jego osoby,

i) pomocy dorosłych w czasie jedzenia, ubierania się oraz pozostałych czynności wykonywanych podczas pobytu w przedszkolu,

j) korzystania z pomocy logopedy i terapeuty,

k) wypowiadania swoich opinii i poglądów na każdy temat i swobodnego wyrażania swoich odczuć.

2. Proces wychowawczo-dydaktyczny w przedszkolu ma na celu przygotowanie dziecka w społeczeństwie, do szkoły w duchu tolerancji, zrozumienia, równości i przyjaźni poprzez:

a) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników,

b) szanowanie poglądów i przekonań,

c) budzenia poczucia więzi z krajem rodzinnym, wspólnotą ogólnoludzką,

d) dbanie o wspólne dobro, ład, porządek na terenie przedszkola.

3. Dziecko pięcioletnie ma prawo do bezpłatnego przewozu, jeżeli odległość od przedszkola wynosi 3 km.

4. Procedura w przypadku naruszenia praw dziecka:

a) w przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli, lub innych pracowników przedszkola, rodzic ma prawo złożyć skargę do dyrektora przedszkola,

b) skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie lub do skrzynki kontaktowej,

c) dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków,

d) zasadność skargi w terminie 7 dni rozpatruje komisja powołana przez dyrektora przedszkola w składzie: dyrektor przedszkola – przewodniczący, nauczyciel który jest opiekunem grupy, osoba której dotyczy skarga,

e) jeżeli komisja stwierdzi zasadność skargi i nie jest w stanie rozwiązać problemu, sprawę kieruje się od organu prowadzącego lub nadzorującego,

f) posiedzenia komisji są protokołowane,

g) wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w przedszkolu są przedmiotem analizy rady pedagogicznej przedszkola w celu usprawnienia określonego obszaru pracy placówki.

 

5. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej:

a) obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 5 lat,

b) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat,

c) jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu dziecka do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztu przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,

d) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

e) dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły o spełnianiu przez dziecko obowiązku o którym mowa w ust. 4 oraz o zmianach w tym zakresie.

 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
z dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do nauki szkolnej, Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione
z obowiązku, o którym mowa w ust. 5.

 

§23

Rodzice

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Podstawowe obowiązki rodziców to:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c) przyprowadzanie i odbierania dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,

d) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Przedszkola,

e) terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi planu rozwoju przedszkola
i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażanie i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola celem podnoszenia poziomu, jakości,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców lub Rade Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VIII

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§24

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat.

2. W szczególne uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Przedszkole prowadzi rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola
do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.

5. Podstawią przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona do 25 kwietnia danego roku.

6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.

7. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

8. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która pracuje w oparciu o ustalone kryteria przyjęć dzieci
do przedszkola, z uwzględnieniem pierwszeństwa:

dziecipięcioletnie i sześcioletnie odbywają roczne przygotowanie przedszkolne,

dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,

dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

dzieci z rodzin zastępczych,

dzieci uczęszczających już do przedszkola, dzieci obojga pracujących rodziców,

dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej),

dzieci nauczycieli przy równych z innymi dziećmi warunkach,

dzieci spoza Gminy Brzeźnica.

9. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia.

10. Wyniki rekrutacji zamieszczane są na tablicach informacyjnych na terenie gminy
oraz w przedszkolu.

§25

Procedury udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

2. Potrzebę pomocy psychologiczno-pedagogicznej wnioskują: nauczyciele, rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, inni specjaliści (załączniki 1, 1a, 2, 2a).

3. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających
do przedszkola.

4. W przypadku stwierdzenie, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną nauczyciele i specjaliści informują o tym niezwłocznie dyrektora
przedszkola.

5. Dyrektor tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 3, 4)
6. Dyrektor tworzy zespół dla dziecka:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego,

3) posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym    specjalistycznej,

4) oraz dla dziecka, które nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

7. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

8. Zadania zespołu określono w regulaminie funkcjonowania zespołu (załącznik nr 5).

9. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu.

10. Do zadań koordynatora należy:

1) ustalanie terminów spotkań zespołu,

2) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków
zespołu z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

3) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,

4) przedkładanie karty indywidualnych potrzeb dziecka dyrektorowi szkoły, po
każdym spotkaniu zespołu.

11. Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, zespół:

1) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,

2) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający
zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje oceny efektywności udzielanej
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie powtórnej
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,

4) dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
po zakończeniu jej udzielania,

5) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

12. Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia
określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, które realizować
będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.

13. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej – w tym specjalistycznej oraz dziecka, które wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – zespół:

1) zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb dziecka, w tym dokonuje
rozpoznania zakresu pomocy, której potrzebują poszczególne dzieci,

2) ustala zakres w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,

3) na podstawie dokonanego rozpoznania potrzeb i możliwości dziecka, a także
ustalonych przez dyrektora przedszkola form i sposobów udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej trwania oraz wymiaru godzin,
opracowuje dla dziecka plan działań wspierających,

4) dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
po zakończeniu jej udzielania,

5) do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku w danym roku szkolnym, dokonując oceny określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14. Dyrektor przedszkola na podstawie4 zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby
i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor
zawiadamia rodziców dziecka (załącznik nr 6 i nr 7).

15. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, zespół dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora przedszkola okresu jej udzielania.

16. Na podstawie oceny efektywności, dyrektor przedszkola decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

18. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w pracach zespołu.

19. Rodzice dziecka mogą wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.

20. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

21. Zespół zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb dziecka, po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę dyrektorowi szkoły.

22. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentację badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki/ segregatora przez koordynatora zespołu.

23. Po zakończeniu uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji przedszkola.

24. Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, przekazuje kopie karty do przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§26

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu ustala się:

a) umieszczenie statutu w kąciku informacyjnym dla rodziców,

b) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

3. Zmiany w niniejszym statucie zatwierdzane są uchwałą rady pedagogicznej.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

Traci moc dotychczas obowiązujący statut.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Tekst jednolity statutu został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

17 września 2012 r.

 

Tekst znowelizowanego statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

System.String[]