PROGRAM WYCHOWAWCZY

Zespołu Szkół im. J. Korczaka – Przedszkola Samorządowego
w Łączanach

na lata 2015 - 2018

 

Opracowały: Anna Chlebicka

Anna Ciemiera

Anna Kubarek

Gabriela Stybak

„Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie –naucz,

Jeśli nie wie –wytłumacz,

Jeśli nie może -pomóż.”

                                                             /Janusz Korczak/

WSTĘP

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.


Jednym z priorytetowych zadań przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest m.in. wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Ważne jest więc planowanie w pracy przedszkola działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb dziecka, które wpływają na wychowanie dziecka, posiadającego poczucie własnej wartości.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

·        Wychowawcy stwarzają odpowiednie warunki do prawidłowej adaptacji dzieci w przedszkolu.

·        Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – wychowują swoją osobowością, postawą i zachowaniem.

·        Celem zespołu uczącego jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w dalszej nauce.

·        Działalność wychowawcza prowadzona jest w sposób autonomiczny i jednocześnie spójny względem przedsięwzięć dydaktycznych.

·        Proces wychowawczy ma charakter integralny (obejmuje wszystkie sfery osobowości dziecka), personalistyczny (stawia w centrum osobę wychowanka), indywidualny (tempo nauczania, wychowania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia).

·        Wychowawcy wspierają rodziny w dziedzinie wychowania mając na uwadze, że największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice.

·        Wychowawcy dążą do doskonalenia organizacji pracy podczas pobytu dzieci w ciągu dnia w przedszkolu.

·        Wychowawcy dążą do kształtowania w dzieciach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, państwowej, a także do rozwijania patriotyzmu.

·        W zespole przedszkolnym kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie dzieci w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro.

CElE WYCHOWAWCZE:

·        Stwarzanie wystarczająco dobrych warunków do właściwego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

·        Wychowanie uczciwego człowieka i dobrego obywatela.

·        Ukształtowanie człowieka twórczego i aktywnego względem różnych sfer życia, kierującego się szeroko pojętym dobrem własnym i innych ludzi, mającego zaufanie i szacunek dla siebie i innych.

·        Rozwijanie postaw patriotycznych.

·        Kształtowanie odporności na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych.

METODY OSIĄGANIA CELÓW:

·        Okazywanie zainteresowania każdym dzieckiem.

·        Stała i systematyczna współpraca z rodzicami.

·        Zachęcanie do wypowiadania własnych opinii.

·        Ścisła współpraca między pracownikami przedszkola.

·        Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowawczą rolę przedszkola.

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1. Poznanie

środowiska

wychowawczego

każdego dziecka oraz

jego ogólnego rozwoju

celem

jednokierunkowości

oddziaływań domu i

przedszkola

1. Obserwacja dzieci w czasie samorzutnych zabaw i podczas zabaw organizowanych z cała grupą.

2. Założenie „Kart obserwacji dziecka”.

3. Ogólne zebranie z rodzicami – przedstawienie działań wychowawczych i dydaktycznych.

4. Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi,

wnioski z obserwacji, wymiana informacji.

5. Oddziaływanie na rodziców poprzez:

  • kącik informacyjny,
  • uroczystości,
  • wycieczki,
  • spotkania z ekspertami,
  • pedagogizację

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

7. Współpraca ze szkolnym pedagogiem.

8. Współpraca z CKiP w Brzeźnicy.

9. Współpraca z innymi przedszkolami.

cały rok
w ramach potrzeb

wszyscy nauczyciele

rodzice

2. Promowanie działań

kształtujących szacunek

do każdego człowieka,

jego godności osobistej,

tolerancję dla inności,

sprawiedliwość oraz inne

uniwersalne wartości

1.Wdrażanie do podporządkowania się ustalonym normom postępowania w grupie rówieśniczej (Kontrakt Grupy).

2. Budzenie tolerancji i empatii w stosunku do osób chorych bądź niepełnosprawnych.

3. Zwracanie uwagi na zachowanie wobec dorosłych
i rówieśników.

4. Poznawanie innych krajów i ich kultur (Program Europejski).

cały rok

na bieżąco

wszyscy nauczyciele

3. Troska o zdrowie
i bezpieczeństwo

dziecka.

1. Stwarzanie okazji do samorzutnych zabaw ruchowych

indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem sprzętu.

2. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

3. Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem

przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się
i zachowania w pomieszczeniach i na ogrodzie

przedszkolnym.

4. Wyrabianie nawyków higienicznych

- mycie rąk

- mycie zębów (Program Akademia Aquafresh)

- sprzątanie po zakończonej pracy

5. Realizacja całorocznego programu „Bezpieczny Przedszkolak”.

cały rok
według możliwości pogodowych

wszyscy nauczyciele

4.  Rozwijanie    

 zainteresowań

czytelniczych

1.Bajko-terapia w przedszkolu – głośne czytanie, nawyki

czytelnicze, odzwierciadlenie treści w twórczości dzieci

2. Stworzenie księgozbioru i biblioteczki przedszkolnej.

3. Współpraca z Biblioteką Szkolną, Publiczną.

4. Konkurs recytatorski, przedstawienie bajek w formie

teatralnej.

5. Wycieczka do teatru Groteska w Krakowie.

6. Udział w teatrzykach kukiełkowych organizowanych
w przedszkolu i szkole.

cały rok

 

5. Zapewnienie równych

szans do korzystania z

edukacji elementarnej

1. Przygotowanie do nauki czytania, pisania, rozwijanie myślenia matematycznego.

2. Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi.

3. Wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych.

4. Tworzenie kącików zainteresowań.

5. Systematyczne prowadzenie ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych z dziećmi mającymi problemy
z opanowaniem programu przedszkolnego.

6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

7. Współpraca ze szkolnym pedagogiem.

cały rok

wszyscy nauczyciele

6. Kształtowanie postaw

proekologicznych.

 1. Wyrabianie pozytywnego stosunku od zwierząt i roślin poprzez pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej.

2. Udział w akcji „Sprzątanie świata.” (w najbliższym otoczeniu przedszkola)

3. Obserwacja przyrody - wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do lasu.

4. Udział w akcji- dokarmiamy zwierzęta zimą.

5. Udział w zbiórce surowców wtórnych organizowanej na terenie szkoły.

6. Realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

7. Prowadzenie kącika przyrody w sali przedszkolnej
z udziałem dzieci.

cały rok

wszyscy nauczyciele

7. Rozwijanie poczucia

własnej tożsamości,

budzenie świadomości

narodowej.

1. Zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają oraz legendami tego regionu .

2. Poznanie własnej miejscowości, miejsc charakterystycznych, instytucji lokalnych poprzez organizowanie wycieczek.

3. Dalsze zaopatrywanie „kącika regionalnego”.

4. Poznanie warunków życia i pracy naszych przodków

- prowadzenie zajęć w kąciku regionalnym

- oglądanie starych fotografii

5. Poznanie kultury, tradycji regionu poprzez uczestnictwo
w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami:

- spotkanie z Mikołajem

- Wigilia

- Topienie Marzanny

- śmigus-dyngus

- 150-lecie szkoły

6. Udział w konkursie bożonarodzeniowym i wielkanocnym, organizowanym przez CKiP w Brzeźnicy.

7. Nauka piosenek ludowych.

8. Nauka tańców regionalnych.

9. Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski oraz z symbolami

narodowymi - godło, flaga, hymn.

cały rok

wszyscy nauczyciele

8. Współpraca

z rodzicami.

1. Organizowanie zebrań rodziców.

2. Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne:

- Przyjście Mikołaja

- Dzień Babci i Dziadka

- Bal przebierańców

- Konkursy dla rodziców i dzieci

- Dzień Matki

- Dzień Dziecka

- Pożegnanie starszaków

3.Angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola.

4. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.

5. Tworzenie możliwości swobodnej rozmowy i wymiany

informacji między zainteresowanymi.

cały rok

wg. harmonogramu

 

wszyscy nauczyciele

rodzice

9. Współpraca ze

środowiskiem

lokalnym.

1. Zapoznanie dzieci z instytucjami lokalnymi przez organizowanie wyjść do: 

- Urzędu  Gminy,

- Biblioteki Szkolnej, Publicznej

- Szkoły Podstawowej ,

- Straży Pożarnej,

- Ośrodka Zdrowia.

2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

3. Udział w uroczystościach lokalnych.

cały rok

 

wszyscy nauczyciele

10. Integracja przedszkola ze szkołą

1. Wspólne organizowanie uroczystości:

 - Spotkanie z Mikołajem

- Bal Andrzejkowy

- Bal Karnawałowy

- Wigilia

- Przedstawienia teatralne

- Dzień Matki

- Dzień Dziecka

- Konkursy.

cały rok

wg. harmonogramu

 

wszyscy nauczyciele

rodzice

System.String[]