PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół

im. Janusza Korczaka

w Łączanach

Przedszkola Samorządowego

 w Łączanach

na lata 2015-2018

„ Bezpiecznym być i zdrowo żyć”

 

Opracowały:

Gabriela Stybak

Barbara Piórkowska- Prorok

 

Podstawa prawna:

*art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

* Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Założenia programu

Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Cele ogólne programu

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.
 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.
 4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.
 5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
 6. Uświadomieniu  niebezpieczeństw  związanych  z   sięganiem  po alkohol, narkotyki, papierosy, leki oraz inne substancje uzależniające.
 7. Nabywaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z dostępem do sieci.

Zagadnienia w programie profilaktyki

 

 1. Bezpieczna zabawa w przedszkolu.
 2. Bezpieczne zachowania w domu.
 3. Bezpieczeństwo na drodze.
 4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom.
 5. Zdrowe odżywianie.
 6. Aktywny styl życia.
 7. Przedszkole bez nałogów.

Metody pracy

W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć. W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję; np. drama, techniki twórczego myślenia oraz konkursy i różne techniki plastyczne.

Inne metody to:

- metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz instruktażu, za pomocą której nauczyciel oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona istotna zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej wiedzy i doświadczeń. Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i wieku) konieczności oraz sensu określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych sytuacjach.

- metoda utrwalania pożądanych zachowań – polega na powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, a przede wszystkim w sytuacjach naturalnych, również spontanicznie prowokowanych przez dzieci.

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu profilaktyki przedszkola:

- prezentowanie celów programu oraz zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

- przekaz nauczycieli podczas zebrań grupowych,

- umieszczanie zamierzeń (tygodniowych, miesięcznych) na grupowej tablicy i na stronie internetowej,

- ogłoszeń, np. przed salą pobytu dzieci,

- organizację zajęć otwartych dla rodziców,

- organizację przedstawień teatralnych.

- wspólne podejmowanie decyzji dotyczących niektórych aspektów życia przedszkolnego.

- włączanie rodziców do wspólnego udziału w życiu Przedszkola, w tym w uroczystościach, imprezach, piknikach, spotkaniach  przedszkolnych.

- pedagogizacja rodziców w ramach spotkań z nauczycielami i specjalistami: policją, psychologiem, pedagogiem.

Realizacja programu

Zagadnienie programu:

1. Bezpieczna zabawa w przedszkolu

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

– poznawanie zasad

warunkujących

bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw w przedszkolu,

– przestrzeganie zakazu

prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

– rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami, umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

– sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony

rówieśników.

1. Zasady bezpiecznej wspólnej zabawy.

2. Kształtowanie podstawowych powinności

moralnych, tj. życzliwość, tolerancja, rozumienie potrzeb innych, sprawiedliwość,

odpowiedzialność.

3. Zasady dbałości o własne

zmysły i higienę układu

nerwowego.

– zna zasady bezpiecznej, wspólnej zabawy,

– rozumie, że zachowania typu: wyrywanie zabawek,

popychanie, sypanie piaskiem, mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych,

– potrafi korzystać z zabawek, sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami ich użytkowania,

– rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom,

– rozumie konieczność ograniczania niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali pobytu ze względu na bezpieczeństwo innych,

– nie zbiera nieznanych owoców i roślin podczas zabaw w ogrodzie, spacerów, wycieczek,

– zna wybrane prawa dziecka,

– rozumie potrzeby, uczucia innych,

– zna różne sposoby na pokonywanie złości,

– umie reagować na przejawy agresji,

– rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem,

– rozumie konieczność organizowania zabaw w miejscach do tego przeznaczonych,

– rozumie zagrożenia wynikające z zabaw np. stłuczonym szkłem, brudnymi odpadami itp.,

– sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych,

– rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu.

 

Zagadnienie programu:

2. Bezpieczne zachowania w domu

Środowisko domowe to miejsce, w którym również istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka. Dziecko nie tylko musi je poznać, ale przede wszystkim zrozumieć konsekwencje nieprzestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem ich wystąpieniu.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

– poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,

– przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

1. Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.

– zna zagrożenia wynikające z zabaw zapałkami, środkami chemicznymi,

– rozumie zagrożenia wynikające z samodzielnego używania leków,

– przestrzega zakazu

samodzielnego użytkowania

urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zna możliwe konsekwencje jego łamania.

 

Zagadnienie programu:

3. Bezpieczeństwo na drodze

Dziecko, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, powinno również znać podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym spoczywa na rodzicach, a także na nauczycielach przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności czy nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach w przyszłości.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

– wdrażanie do właściwego

zachowania się w ruchu drogowym,

– zapoznanie z nazwami i znaczeniem znaków drogowych,

– kształtowanie umiejętności

zwracania się do policjanta w trudnych sytuacjach,

– wdrażanie do zachowania

szczególnej ostrożności w środkach lokomocji i na przystankach,

– doskonalenie umiejętności

zapamiętywania numerów alarmowych.

1.Zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku, poboczu.

2. Wpływ warunków atmosferycznych, pór roku i doby na bezpieczeństwo na drodze.

3. Znaczenie sygnalizacji i symboliki wybranych znaków drogowych.

4. Rola policjanta w ruchu drogowym.

5. Jazda środkami lokomocji, bezpieczne i kulturalne zachowanie się w środkach

lokomocji i na przystankach.

6. Numery alarmowe.

– potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze, stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię, stosuje się do sygnalizacji

świetlnej,

– rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych, fotelika samochodowego, kasku rowerowego.

– zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich symbolikę i funkcję (ostrzeganie, zakazywanie, informowanie),

– wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach (policjant),

– umie bezpiecznie i kulturalnie zachować się w środkach komunikacji publicznej, ustępuje miejsca osobom starszym i niepełnosprawnym, rozumie konieczność bezpiecznego zachowania się na przystankach,

– zna numery alarmowe,

– umie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Zagadnienie programu:

4. Higiena osobista i otoczenia oraz zapobieganie chorobom

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia, w której – znalazłszy się w różnych sytuacjach zagrażających zachowaniu zdrowia – musi utrwalać wyniesione z domu nawyki lub je nabywać, jeśli środowisko rodzinne nie wystarczająco wyposażyło dziecko w elementarne umiejętności w tym zakresie. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

– wdrażanie do przestrzegania, utrwalanie nawyków higienicznych,

– wdrażanie do przestrzegania zasad dbałości o ład i czystość w najbliższym otoczeniu.

1. Higiena osobista.

2. Zachowania wpływające na przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia.

3. Higiena otoczenia.

– dba o własny wygląd,

– odpowiednio myje ręce i zęby,

– samodzielnie posługuje się

chusteczką do nosa, grzebieniem,

– dba o czystość ciała i ubrania,

– rozumie zagrożenia dla zdrowia, płynące z braku dbałości o higienę,

– zna sposoby przeciwdziałania zarażeniu się chorobami: zasłania usta podczas kaszlu, nos podczas kichania,

– myje ręce po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, po powrocie z podwórka,

– myje owoce i warzywa przed spożyciem,

– zna ewentualne zagrożenia wynikające z picia wody bezpośrednio z kranu,

– rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów,

– rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się zaleceniom lekarzy,

– zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone u innych,

– dba o wygląd otoczenia np. porządku w przydzielonej szafce, szufladzie, w sali po zakończeniu zajęć, zabaw itd.

– dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłku.

 

Zagadnienie programu:

5. Zdrowe odżywianie

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Jest ono tym bardziej istotne, że środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych, zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanawiania się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

– poznawanie zaleceń prozdrowotnych w zakresie racjonalnego odżywiania,

– poznawanie czynników

zagrażających zdrowiu, związanych z żywieniem,

– aktywne uczestniczenie w „zdrowym odżywianiu”.

1.Produkty wpływające na utrzymanie zdrowia, określone w „piramidzie

zdrowia”.

2. Szkodliwość niektórych produktów spożywczych.

– zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w stanie zdrowia,

– zna wpływ wartości niektórych środków spożywczych na funkcjonowanie wybranych tkanek, organów (np. wit. A

na wzrok, wit. D na kości),

– zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków spożywanych w ciągu dnia,

– potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia,

– potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu,

– rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów (np.

słodyczy, chipsów, coca-coli…) z powodu możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość, cukrzyca…

– rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób, pomimo, że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia,

– potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie.

 

Zagadnienie programu:

6. Aktywny styl życia

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia poprzez uświadamianie braku korzyści dla rozwoju wynikającego z biernego sposobu spędzania czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

– podtrzymywanie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka,

– wdrażanie do realizacji aktywnych form wypoczynku.

1. Sprawność ruchowa.

2.Aktywne formy spędzania

czasu wolnego.

– chętnie podejmuje działania o charakterze ruchowym,

– hartuje organizm, wie, jak zapobiegać zmarznięciu i przegrzaniu,

– rozumie wartość aktywnych form wypoczynku,

– zna szkodliwe skutki spędzania czasu wolnego przed telewizorem, przy komputerze.

 

Zagadnienie programu:

 

7. Przedszkole bez nałogów

Uzależnienia stanowią poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi zamiast efektywnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego i społecznego ucieka w niszczące organizm nałogi. Na podstawie literatury badań, przyjmuje się, że uzależnienia są ściśle powiązane z niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami osobowości. Dla jednostki żyjącej w napięciu; w związku z konfliktami w rodzinie, trudnościami w nauce, odrzuceniem przez grupę rówieśniczą lub najbliższe środowisko, używki stanowią oderwanie się od problemów, zapomnienie o nich i przeniesienie się w nierealny, „lepszy świat".

 

 

Cele szczegółowe do realizacji zagadnienia

Zadania do realizacji

Osiągnięcia dziecka

Dziecko…

- dostarczenie dzieciom podstawowych wiadomości o zgubnym wpływie używek.

- prawidłowe okazywanie uczuć.

- zdobycie    przez    dzieci    niezbędnych    umiejętności    radzenia    sobie w sytuacjach trudnych, w tym sztuki odmawiania.

1. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.

2. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internetu.

- jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami / nałogami;

- prezentuje właściwą postawę PRZECIW;

- orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm);

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja);

- nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność);

- nie jest podatne na wpływ reklam (tzw. ukryte programy) oraz osób mających złe zamiary,

- zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);

- korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;

- nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;

- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych;

- dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

Programy profilaktyczne realizowane w przedszkolu:

 

-„Czyste powietrze wokół nas”,

- „Akademia Aquafresh”,

- „Bezpieczny przedszkolak”,

- „Śniadanie daje moc”,

- „Kubusiowi przyjaciele natury”,

- „Akademia zdrowego przedszkolaka”.

 

 

Ewaluacja

Skuteczność oddziaływania na świadomość, umiejętności dzieci w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wymaga poddawania jej działaniom ewaluacyjnym. Odpowiedzi na temat efektywności założeń programu będzie można uzyskać przede wszystkim, poprzez:

- obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naturalnych, dotyczących np. przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, preferowanych form wypoczynku itd.

- rozmowy z dziećmi i rodzicami,

- analizę ankiet dla nauczycieli i rodziców.

Należy pamiętać, że środowisko przedszkolne nie jest w stanie w pełni wypracować zachowań profilaktycznych u dzieci. W podejmowanych działaniach konieczny jest udział środowiska rodzinnego, wypracowanie jednolitej płaszczyzny oddziaływania na zachowania i postawy dzieci.

Narzędzia do ewaluacji programu profilaktycznego:

- ankieta dla nauczycieli,

 - ankieta dla rodziców.

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu profilaktycznego

realizowanego w przedszkolu.

Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy profilaktycznej.

 

 

    1. Czyzna Pani  program profilaktyczny przedszkola?

        TAK                    NIE                      SŁABO

         ...................................................................................................................

         ...................................................................................................................

    2. Który z elementów programu profilaktycznego uważa Pani za najistotniejszy? Dlaczego?

        ....................................................................................................................

        ....................................................................................................................

        ……………………………………………………………………………

   3.  Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?

       .....................................................................................................................

       .....................................................................................................................

       …………………………………………………………………………….

    4.  Czy realizacja programu przynosi efekty?

        TAK                    NIE

         DLACZEGO TAK?...................................................................................

         ……………………………………………………………………………

         DLACZEGO  NIE?....................................................................................

         ……………………………………………………………………………

   5. Jakie metody  wykorzystuje Pani najczęściej w trakcie realizacji zadań profilaktycznych i dlaczego?

      .......................................................................................................................

      .......................................................................................................................

      ……………………………………………………………………………...

   6.  Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań profilaktycznych i ich skuteczności (w jaki sposób)?

       ......................................................................................................................

       ......................................................................................................................

       …………………………………………………………………………….

   7. Jakie zadania profilaktyczne realizuje Pani wspólnie z rodzicami?

       .....................................................................................................................

       ......................................................................................................................

       …………………………………………………………………………….

                                                                  

    Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, pragniemy pozyskać informacje na temat programu profilaktycznego realizowanego w naszym przedszkolu. Państwa odpowiedzi będą cenną wskazówką do dalszej pracy.

 Prosimy zakreślić właściwą odpowiedź:

1.  Czy program profilaktyczny przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?

    TAK                            NIE                       TRUDNO POWIEDZIEĆ

    Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………

2.  Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z dzieckiem?

$1·      nauczyciel;

$1·      dyrektor;

$1·      poradnia psychologiczno- pedagogiczna;

$1·      inne……………………………………………………………………...

  3.  Czy zadania zawarte w programie profilaktycznym służą podniesieniu świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia?

       TAK                 NIE

$1·      Jeśli tak, to dlaczego:……………………………………………………

……………………………………………………………………………...

$1·      Jeśli nie, to dlaczego:……………………………………………………

……………………………………………………………………………..

4. Czy zdaniem Państwa przedszkole poprzez treści zawarte w programie profilaktycznym kształtuje w dziecku:

$1·        poczucie bezpieczeństwa                                                                                                                      TAK               NIE

$1·        uczy rozpoznawania i unikania zagrożeń ze środowiska przyrodniczego oraz świata mediów           TAK               NIE

$1·        wpaja zasady higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania                                                        TAK               NIE

$1·        uświadamia niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami / nałogami                                              TAK               NIE

$1·        uczy reagowania na różne formy agresji i przemocy                                                                           TAK               NIE

5. Jakie jeszcze inne zadania profilaktyczne powinno realizować przedszkole?

     ........................................................................................................................

     ........................................................................................................................

 6. Jakie formy powinna przyjmować współpraca między przedszkolem, a rodzicami w zakresie profilaktyki?

     ........................................................................................................................

     ........................................................................................................................

7.  Gdzie według  Państwa dziecko jest narażone na najwięcej zagrożeń?

                    na podwórku w pobliżu domu

                    w przedszkolu

                    korzystając z komputera – internetu

                   na wycieczkach, spacerach

                   podczas kontaktów ze starszymi kolegami

Dziękujemy za wypełnienie ankiety