Anna Kubarek

PROGRAM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

„ PODRÓŻE PO EUROPIE Z BOHATERAMI BAJEK”

Program nauczania dla dzieci 5-6 letnich

WSTĘP

   Już od kilku lat tematyka Unii Europejskiej jest obecna wśród treści programowych wychowania przedszkolnego. Dotyczą one jednak w znacznym stopniu tylko Polski i faktu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Program ten przybliży dzieciom kulturę, język i zwyczaje innych państw Unii Europejskiej. Nauczy ich tolerancji, potrzeby współdziałania i utożsamiania się z innymi Europejczykami.

CELE EDUKACYJNE I ZADANIA PROGRAMU 

Główne cele:

- Rozbudzanie wśród przedszkolaków zainteresowania Unią  Europejską i państwami członkowskimi

- Kształtowanie poczucia przynależności do Europy oraz świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem

Zadania:

- Dostarczenie dzieciom wiedzy na temat charakterystycznych cech wybranych państw Unii Europejskiej

- Budzenie potrzeb poznawczych dzieci poprzez emocjonalny kontakt z bohaterami utworów literackich

- Umożliwianie dzieciom  wielozmysłowego poznawania otaczającego świata

- Dostarczanie dzieciom wiedzy na temat działalności sławnych Europejczyków

- Wyrabianie postaw tolerancji i szacunku oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za przyjaźń
i współpracę między narodami

- Tworzenie okazji do okazywania szacunku dla symboli narodowych

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- Zapoznanie z literaturą metodyczną dotyczącą Unii Europejskiej

- Zapoznanie z literaturą dla dzieci- wybrane bajki i baśnie z krajów Unii Europejskiej

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

- gromadzenie bajek z różnych krajów Europy w podręcznej bibliotece nauczyciela

-  Gromadzenie pomocy dydaktycznych: mapy, albumy, flagi, zdjęcia, nagrania na płytach CD, karty pracy dla dzieci itp.

PRACA Z WYCHOWANKIEM

- Systematyczne zapoznawanie dzieci z bajkami z wybranych krajów

   Unii Europejskiej oraz bohaterami tych bajek

-  Zapoznanie z mapą, flagą, hymnem Unii Europejskiej oraz

    Wybranych krajów członkowskich

-  Nauka hymnu Polski i Unii Europejskiej

-  udział w wykonaniu gazetki unijnej

-  Udział w tworzeniu kącika książki „Bajki z różnych stron świata”

-  Systematyczne obcowanie z mapą Unii Europejskiej poprzez

-  Słuchanie nagrań utworów z różnych krajów Europy

-  Nauka wybranych tańców

-  Poznawanie wybranych sławnych Europejczyków

-  Poznawanie potraw charakterystycznych dla danego kraju

-  Poznawanie zabytków charakterystycznych dla danego kraju

-  Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, technicznych,

    Konstrukcyjnych inspirowanych omawianym tematem

METODY I FORMY PRACY Z WYCHOWANKIEM

Metody:

- Słowne; opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna, pogadanka, opis

- Poglądowe: pokaz, wzór, inscenizacja, ekspozycja

- Czynnościowe: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających

- Problemowe: gry i zabawy dydaktyczne, drama

Program uwzględnia wszystkie formy pracy to jest: indywidualną, zespołową i zbiorową z położeniem nacisku na pracę zespołową, która zakłada umiejętność współdziałania, tolerancji i akceptacji innych.

PRACA Z WYCHOWANKIEM

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE 

CELE OPERACYJNE

-  Dziecko zna symbole narodowe Polski

-  zachowuje właściwą postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu

-  wie że jest Polakiem i Europejczykiem

-  potrafi nazwać i wskazać na mapie Europy wybrane kraje

-  zna flagi wybranych krajów Europy

-  potrafi wskazać i nazwać niektóre zabytki europejskie

-  wie z jakiego kraju pochodzą niektóre potrawy

-  rozumie i toleruje różnice występujące między ludźmi( zwyczaje,  kulturę, folklor, język)

-  potrafi słuchać muzyki poważnej

-  zna niektóre tańce z krajów Unii Europejskiej

-  zna niektórych autorów literatury polskiej i europejskiej oraz ich utwory

-  potrafi wymienić nazwiska kilku sławnych Europejczyków

 -  Śpiewa hymn Unii Europejskiej

 -  zna flagę Unii Europejskiej

 -  zna niektóre zwroty grzecznościowe używane w wybranych krajach Europy

-  używa zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

-  planuje i wykonuje prace zespołowe

-  potrafi współdziałać z innymi

-  rozumie pojęcie Unia

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 1

SPOTKANIE PIERWSZE- POLSKIE

 •        Przedstawienie bohaterów polskiej bajki Bolka i Lolka ( kukiełki)
 •        Rozmowa na temat przygód Bolka Lolka- nawiązanie do oglądanych przez dzieci dobranocek
 •        Ustalenie z jakiego kraju pochodzą Bolek i Lolek
 •        Szukanie na mapie Europy Polski, przyporządkowanie napisu „Polska”, odszukanie w sali symboli narodowych naszego kraju
 •        Oglądanie książek o przygodach Bolka i Lolka, zapoznanie z autorem- Ludwikiem Cichym
 •        Wybranie i odczytanie jednego z opowiadań z serii „Nieustraszeni wędrowcy”
 •        Wycieczka po mapie Polski- Jakie miejsca mogliby zwiedzić Bolek i Lolek w naszym kraju- szukanie na mapie gór, morza, znanych miejscowości. Przyporządkowanie napisów: Tatry, Bałtyk, Warszawa, Kraków, Mława itp.( dzieci 5-letnie z pomocą nauczyciela)
 •      Karta pracy nr 1
 •        Zabawa ruchowa „Zwiedzamy nasz kraj”- wg pomysłu i inwencji nauczyciela i dzieci
 •        Rozmowa na temat sławnych Polaków- słuchanie różnych propozycji dzieci
 •        Zaproszenie kukiełek Bolka i Lolka do przygotowanej gazetki tematycznej o Fryderyku Chopinie
 •        Zapoznanie z postacią polskiego kompozytora, uświadomienie dzieciom, że był on sławny nie tylko w Polsce
 •        Słuchanie muzyki poważnej- utwory Chopina
 •        Nauka niektórych kroków Poloneza
 •        Karta pracy nr 2        
 •        Słuchanie Hymnu Polski z zachowaniem właściwej postawy
 •        Nauka I zwrotki Hymnu Polski
 •        Podsumowanie wiadomości, zachęcenie do towarzyszenia Bolkowi i Lolkowi w dalszych podróżach

SPOTKANIE DRUGIE- WŁOSKIE

 •        Przywitanie Pinokio – bohatera włoskiej bajki.
 •        Ustalenia z jakiego kraju pochodzi Pinokio na podstawie ilustracji (pizza, Koloseum)
 •        Podanie nazwy kraju, przypięcie sylwety Pinokio na mapie Włoch
 •        Pokaz i omówienie wyglądu flagi Włoch, zapoznanie z niektórymi zwrotami grzecznościowymi w j. włoskim ( dzień dobry- buongiorno, do widzenia- arriwederci, proszę- prego, dziękuję- Grazie
 •        Zabawa ruchowa z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych dzień dobry i do widzenia w j. włoskim
 •        Przywitanie się z Pinokiem przez dzieci w języku włoskim
 •        Przywitanie Bolka i Lolka z Pinokiem w języku włoskim
 •        Zapoznanie dzieci z przygodami Pinokio i autorem bajki
 •        Wycieczka z Pinokiem przez jego kraj. Pinokio opowiada o stolicy Włoch, pokazuje na mapie, opowiada o niektórych zabytkach i zabytkowych miejscach np. Koloseum, Wenecji, Krzywej wieży w Pizie. Nawiązuje do związku Włoch z Polską przez osobę Papieża.
 •        Odczytanie wyrazów i przypięcie na mapie Włoch: Rzym, Wenecja, Koloseum, gondola, Etna- wytłumaczenie nieznanych pojęć
 •        Praca w zespołach ”Danie włoskie- pizza”- dzieci ustalają podział obowiązków, zgodnie współdziałają w zespołach
 •        Wspólne spożywanie przygotowanego dania, używanie zwrotów grzecznościowych w języku włoskim
 •        Karta pracy nr 3
 •        Zabawa ruchowa „zwiedzamy Wenecję” -chodzenie po wąskich kładkach, wiosłowanie na gondolach, chybotanie się łódek na wodzie itp.
 •        Podsumowanie spotkania. Przypomnienie jaki kraj zwiedzili wspólnie z Pinokiem, jaką postać z bajki spotkali, jak nazywa się stolica Włoch, jak wygląda flaga, odczytują na mapie wcześniej przypięte nazw

SPOTKANIE TRZECIE- FRANCUSKIE

 •        Przedstawienie bohatera francuskiej bajki – Czerwonego Kapturka
 •        Odtworzenie nagrania piosenki śpiewanej w języku francuskim
 •        Ustalenie z jakiego kraju pochodzi Czerwony Kapturek
 •        Przypięcie sylwety Czerwonego Kapturka na mapie Francji
 •        Zapoznanie z flagą i nazwą stolicy
 •        Rozmowa z Czerwonym Kapturkiem na temat zwrotów grzecznościowych używanych w jego kraju (bonjour, sil vous plat, Au rewoir)
 •        Przypomnienie przez dzieci przygód Czerwonego Kapturka na podstawie ilustracji
 •        Zapoznanie z autorem bajki ( Charles Perrault)
 •        Zabawa w formie opowieści ruchowej „Co kiedy powiemy”-dzieci używają zwrotów grzecznościowych w j. francuskim zgodnie z zaistniałą sytuacją np.

- idziemy i spotykamy znajomego- dzieci podają rękę najbliższej koleżance mówiąc bonjour

- częstujemy kolegę – dzieci naśladują ruch częstowania i mówią sil vous plat ( silwuple)

- Żegnamy się z kolegą – dzieci odchodzą od kolegi, wykonują gest pożegnania mówiąc Au rewoir (orewuar)

 •        Zapoznanie z niektórymi zabytkami Francji na podstawie ilustracji i opowiadania nauczyciela przebranego za Czerwonego Kapturka ( Wieża Eiffla, zamki nad Loarą, Luk Triumfalny, Wersal
 •        Odczytanie i przypięcie na mapie Francji niektórych nazw np. Paryż, Loara, Wersal,
 •        Zabawa konstrukcyjna w grupach „Budujemy wieżę Eiffla”
 •        W grupach wykonanie flag Francji i zatknięcie na swojej wieży
 •        Nauka piosenki „Panie Janie „ w wersji francuskiej
 •        Nauka niektórych kroków tańca „Menuet”
 •       Karta pracy nr 4
 •        Podsumowanie spotkania. Utrwalenie wiadomości na temat Francji

SPOTKANIE CZWARTE – DUŃSKIE

 •        Przywitanie Dziewczynki z zapałkami przez dzieci
 •        Odgadywanie przez dzieci skąd pochodzi Dziewczynka z zapałkami na podstawie rekwizytów: klocki Lego, zdjęcia kopenhaskiej syrenki, ilustracji z baśni Andersena
 •        Nazwanie przez nauczyciela państwa( jeżeli dzieci nie odgadną), przypięcie na mapie Danii sylwety Dziewczynki z zapałkami, odczytanie i przypięcie wyrazów: Dania, Kopenhaga, syrenka, Lego, Legoland
 •        Pokaz i omówienie wyglądu flagi Danii
 •        Rozmowa z Dziewczynką z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami ( przebrana osoba) opowiada kto opisał jej dzieje, dostarcza kilku informacji na temat życia Jana Chrystiana Andersena, czyta swoją historię.
 •        Drama „Jak pomóc dziewczynce z zapałkami
 •        Szczęśliwa dziewczynka zaprasza dzieci na wycieczkę po Dani. Zapoznaje dzieci z kopenhaską syrenką , Wikingami, pokazuje Legoland
 •        Dzieci podzielone na grupy budują z klocków Legoland, wykonują flagi Danii
 •        Karta pracy nr 5

SPOTKANIE PIĄTE – W KRAINIE EUROPA 

 •        Rysowanie bohaterów spotkanych na zajęciach, utrwalenie nazwisk autorów bajek, nazw państw, flag, zwrotów grzecznościowych
 •        Rozmowa z dziećmi na temat wykonanych prac , zrobienie wystawki dla rodziców
 •        Zapoznanie z przysłowiem „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” i rozmowa jak możemy pomóc naszym przyjaciołom z bajek europejskich
 •        Wytłumaczenie pojęcia „unia”
 •        Pokaz i omówienie wyglądu flagi Unii Europejskiej
 •        Wysłuchanie Hymnu Unii Europejskiej z zachowaniem właściwej postawy
 •        Zabawa dydaktyczna Pt. „Gdzie byliśmy i co zwiedziliśmy” podział dzieci na cztery grupy. Jedna z grup wychodzi, a pozostałe umawiają się, w jakim kraju były i co tam zwiedziły. Grupa, która wyszła słucha opowiadania każdej z grup i po wysłuchaniu ma powiedzieć nazwę kraju i pokazać go na mapie Europy. Po wykonaniu zadania następuje zmiana grupy, która wychodzi
 •        Nauka hymnu „Oda do radości”
 •        Wykonanie flag Unii Europejskiej, umieszczenie jej w kąciku
 •        Karta pracy nr 6

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU

1.    Analiza dokumentów

- Dzienniki zajęć

-  Scenariusze

      2. Analiza prac przedszkolaków

         - prace plastyczne dzieci

         - gazetki

         - kącik europejski

      3. Udział w quizie pt. „Znamy kraje Unii Europejskiej”

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 2

SPOTKANIE PIERWSZE- HISZPAŃSKIE 

 • Przypomnienie wiadomości na temat odwiedzonych poprzednio krajów, pokazanie ich na mapie Europy, przypomnienie bohaterów oraz najważniejszych informacji na temat danego kraju.
 • Ustalenie, który kraj odwiedzą tym razem dzieci na podstawie kilku haseł podanych przez nauczyciela np. korrida, torreador, Real Madryt.
 • Przypięcie nazwy państwa w odpowiednim miejscu na mapie Europy.
 • Zapoznanie z nazwą stolicy i wyglądem flagi Hiszpanii.
 • Karta pracy nr 7.
 • Zapoznanie dzieci z byczkiem Fernando, przywitanie po hiszpańsku (Buenos dias).
 • Zapoznanie z przygodami byczka Fernando i narodową tradycją hiszpańską „Korridą” na podstawie bajki czytanej przez nauczycielkę. Zwrócenie uwagi dzieci na prawo zwierząt do spokojnego życia i przestrzeganie tego prawa przez ludzi.
 • Zabawa ruchowa w parach „Korrida”.
 • Zaproszenie dzieci przez byczka Fernando do zwiedzania muzeum „ Prado” w Madrycie, oglądanie reprodukcji różnych dzieł malarstwa w tym dzieł Pabla Picasso, tłumaczenie różnicy między malarstwem realistycznym a abstrakcyjnym.
 • Tworzenie prac abstrakcyjnych metodą rozdmuchiwania farby.
 • Zorganizowanie wystawki prac Pt. „Jestem małym Picasso”.
 • Podsumowanie spotkania, utrwalenie zdobytych wiadomości.

SPOTKANIE DRUGIE- HOLENDERSKIE

 • Utrwalenie nazw i położenia na mapie Europy krajów które dzieci wspólnie poznały.
 • Pokaz rekwizytów mających pomóc dzieciom w odgadnięciu jaki kraj zwiedzą ( tulipany, wiatrak, ser żółty).
 • Słuchanie baśni holenderskiej Pt. „Biały wróbel”. Zapoznanie dzieci z kolejnym bohaterem.
 • Podanie nazwy kraju, z którego pochodzi dzisiejszy bohater przypięcie podpisu w odpowiednim miejscu na mapie Europy.
 • Pokaz i omówienie wyglądu flagi Holandii.
 • Karta pracy nr 8.
 • Oglądanie albumów przedstawiających krajobraz holenderski, zwrócenie uwagi na dużą ilość wiatraków i tulipanów.
 • ,,Tulipany” - układanie pociętego obrazka w całość.
 • Smakowanie przez dzieci holenderskiego sera, wspólne wykonanie serowych koreczków.
 • Zabawy słowne z wyrazem ser. Dzieci układają nowe wyrazy przez dodanie sylab do wyrazu ser np. serce, serdak, sernik, serdelek, serweta, serwis, laser, bokser, deser.
 • Zabawa ruchowa Pt. „Wiatraki”. Dzieci podzielone na dwa zespoły:

„wiatraki” – stoją nieruchomo, dopiero, kiedy wzmaga się wiatr poruszają skrzydłami;

„wiaterki” – przy dźwiękach tamburyna naśladują odgłosy wiatru, krążą wokół „wiatraków”, wprawiając ich skrzydła w ruch.

 • „Wiatraki” – zadanie plastyczno – techniczne, wykonanie wiatraków przez dzieci.

SPOTKANIE TRZECIE - WIELKA BRYTANIA

$1·         Przedstawienie bohatera angielskiej bajki – Kubusia Puchatka na podstawie czytanego tekstu.

$1·         Odtworzenie nagrania piosenki śpiewanej w języku angielskim.

$1·         Ustalenie z jakiego kraju pochodzi Kubuś Puchatek, przypięcie podpisu w odpowiednim miejscu na mapie Europy.

$1·         Zapoznanie z flagą i nazwą stolicy.

$1·         Rozmowa z Kubusiem Puchatkiem na temat zwrotów grzecznościowych używanych w jego kraju (bonjour, sil vous plat, Au rewoir).

$1·         Zabawa w formie opowieści ruchowej „Co kiedy powiemy”-dzieci używają zwrotów grzecznościowych w j. angielskim zgodnie z zaistniałą sytuacją.

$1·         Zapoznanie z autorem bajki (A. Milne).

$1·         Karta pracy nr 9.

$1·         Zapoznanie z niektórymi zabytkami Anglii na podstawie ilustracji  ( Big Ben, Stonehenge, Buckingham Palace).

$1·         „Herbatka o 17 - stej” –pieczenie ciastek z pomocą osób dorosłych, ozdabianie ich. Uroczyste picie herbaty i degustacja upieczonych przez dzieci ciastek.

SPOTKANIE CZWARTE – GRECJA

 • Oglądanie na wyświetlaczu „Mitu o Dedalu i Ikarze”.
 • Ustalenie z jakiego kraju pochodził Dedal i Ikar, przypięcie podpisu w odpowiednim miejscu na mapie Europy.
 • Zapoznanie z flagą i nazwą stolicy.
 • Zapoznanie z wybranymi bogami greckimi: Zeus, Posejdon, Afrodyta, Herkules).
 • Zapoznanie z niektórymi zabytkami Grecji na podstawie ilustracji  ( Akropol, Partenon, Olimp).
 • Karta pracy nr 10.
 • Czarodziejskie słówka po Grecku :

Parakalo –proszę

Efharisto –dziękuje

Signomi –przepraszam

 • Wysłuchanie melodii „Zorby” – nauka tańca.
 • „Posągi” - lepienie z gliny.
 • Igrzyska olimpijskie –zawody sportowe.

SPOTKANIE PIĄTE – W KRAINIE EUROPA 

 •        Rysowanie bohaterów spotkanych na zajęciach, utrwalenie nazwisk autorów bajek, nazw państw, flag, zwrotów grzecznościowych
 •        Rozmowa z dziećmi na temat wykonanych prac , zrobienie wystawki dla rodziców
 •        Zapoznanie z przysłowiem „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. Rozmowa.
 •        Wytłumaczenie pojęcia „unia”
 •        Pokaz i omówienie wyglądu flagi Unii Europejskiej
 •        Wysłuchanie Hymnu Unii Europejskiej z zachowaniem właściwej postawy
 •        Zabawa dydaktyczna Pt. „Gdzie byliśmy i co zwiedziliśmy” podział dzieci na cztery grupy. Jedna z grup wychodzi, a pozostałe umawiają się, w jakim kraju były i co tam zwiedziły. Grupa, która wyszła słucha opowiadania każdej z grup i po wysłuchaniu ma powiedzieć nazwę kraju i pokazać go na mapie Europy. Po wykonaniu zadania następuje zmiana grupy, która wychodzi
 •        Nauka hymnu „Oda do radości”
 •        Wykonanie flag Unii Europejskiej w grupach, umieszczenie ich w kąciku europejskim
 •        Karta pracy nr 11.
System.String[]