mgr Anna Kubarek

PROGRAM  EDUKACYJNY

Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

DLA PRZEDSZKOLA

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

Zespół Szkół im. Janusz Korczaka w Łączanach -  Przedszkole Samorządowe w Łączanach

 

WPROWADZENIE

Edukacja przedszkolna w trosce o wszechstronny rozwój dziecka realizuje różne treści
z różnorodnych dziedzin wychowania. Do takich należą treści z wychowania zdrowotnego, które ściśle związane są z bezpieczeństwem dziecka. Mają one odzwierciedlenie
w Nowej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, jako poznanie
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim. Realizacja owych treści jest procesem długotrwałym i złożonym, ale zajmuje priorytetowe miejsce
w całokształcie edukacji małego dziecka.

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności
i nawyków oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.
Własnym przykładem dajemy dzieciom wzorzec prawidłowych postaw wpływających na ich bezpieczeństwo. Kształtowanie owych postaw przyniesie oczekiwane efekty dopiero w latach następnych. Dzięki takiej pracy wychowawczo-dydaktycznej mamy możliwość zapobiegania takim zjawiskom, jak: agresja czy narkomania. Wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń.
Wczesna profilaktyka powinna rozpocząć się już w przedszkolu, a nie dopiero w szkole.

Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa to nie tylko wdrażanie dziecka do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie go do „pewnych” ograniczeń jego wolności. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom
w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach
z innymi ludźmi. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.

CELE PROGRAMU:

Uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw.

Unikanie zagrożeń.

Umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

CELE OGÓLNE:

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka na drodze
i w środkach komunikacji publicznej.

Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych.
Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań ikształtowanie umiejętności ich przewidywania.
Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

FORMY PRACY:

-        Rozmowy indywidualne i grupowe,

-        prace plastyczne,

-        wystawy prac dzieci,

-        konkursy plastyczne,

-        spotkania z policjantem,

-        spotkania ze strażakiem,

-        spacery po najbliższej okolicy (wycieczki na skrzyżowania ulic, na przejścia dla pieszych),

-        zabawy dydaktyczne i tematyczne,

-        zabawy ruchowe,

-        wykorzystywanie utworów z literatury dziecięcej.

-        zabawy i gry ruchowe(m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, pasażera, zabawy umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych);

-        zabawy i gry dydaktyczne;

-        zabawy i ćwiczenia ortofoniczne;

-        zabawy konstrukcyjne;

-        wycieczki i spacery;

-        kącik ruchu drogowego w sali;

METODY WYKORZYSTYWANE W PRACY:

-        metody podające – pogadanka, rozmowa, opowiadanie nauczyciela, dyskusja,

-        metody aktywizujące – dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę,

-        metody poszukujące – korzystanie z makiet, plansz, obserwacja,

-        metoda samodzielnych doświadczeń.

-        metoda osobistego przykładu nauczyciela i innych dorosłych (głównie rodziców),

-        metoda obserwacji,

-        metoda pokazu i instruktażu,

-        metoda ćwiczeń i zadań objaśniania instrukcji,

-        metoda pracy z obrazkiem,

-        metoda pracy z tekstem literackim.

MATERIAŁ DO REALIZACJI:

ZADANIA

TREŚCI KSZTAŁCENIA

UMIEJĘTNOSCI DZIECKA

DZIECKO UCZY SIĘ, JAK BYĆ BEZPIECZNYM
W PRZEDSZKOLU

Zapoznanie z rozkładem budynku przedszkolnego oraz ogrodem przedszkolnym. 

Znajomość usytuowania pomieszczeń przedszkolnych.

Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po korytarzu przedszkolnym.

Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych pomieszczeniach przedszkola: łazienka, szatnia.

Poznanie bezpiecznych zabaw
 w ogrodzie przedszkola.

 • Zna drogę do przedszkola; bezpiecznie ją pokonuje. 
 • Zna ogródek przedszkolny
  i sąsiedztwo przedszkola.
 • Bez problemu trafia
  do swojej sali, szatni.
 • Umie bezpiecznie poruszać się po korytarzu przedszkolnym
  i schodach.
 • Umie bezpiecznie zachować się w różnych pomieszczeniach przedszkolnych.
 • Wie, w którym miejscu ogrodu przedszkolnego można się bawić, spacerować, a gdzie nie należy się zbliżać

DZIECKO
UCZY SIĘ,
JAK BYĆ BEZPIECZNYM NA DRODZE

Uświadomienie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. 

Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię
(z sygnalizacją świetlną
i bez sygnalizacji, przez przejście
dla pieszych i na pasach).

Wdrażanie do przechodzenia
w miejscach oznaczonych.

Wyrabianie orientacji porządkowej.

 • Potrafi bezpiecznie
  pod opieką dorosłego poruszać się po drodze. 
 • Stosuje zasady prawidłowego przechodzenia
  przez jezdnię.
 • Stosuje zasadę przechodzenia prze ulicę
  w miejscach oznaczonych zawsze z osobą dorosłą.
 • Określa kierunki: strona lewa, strona prawa.

 

 • Dziecko powinno wiedzieć:

$1-        jakie są zasady ruchu drogowego dla pieszych

$1-        jakie jest znaczenie wybranych znaków drogowych: informacyjnych i ostrzegawczych

$1-        jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu, jak ich unikać lub pokonywać

$1-        konieczności noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się
po drogach (szczególnie poza miastem, w czasie
od późnej jesieni do wczesnej wiosny
i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych)

$1-        że policjant jest osobą,
do której zawsze może się zwrócić o pomoc,
gdy znajdzie się
w niebezpiecznej sytuacji

$1-        jak jest rola pracy policjanta w ruchu drogowym

$1-        jakie są zasady bezpiecznego podróżowania jako pasażer samochodu osobowego (zajęcie miejsca w foteliku, zapięcie pasów, zachowanie spokoju podczas jazdy)

$1-        jakie są zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej)

DZIECKO STOSUJE SIĘ DO ZNAKÓW
I SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

Poznanie i nazywanie podstawowych znaków drogowych (zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze).

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora.

 • Zna i nazywa znaki drogowe.
 • Stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej.

DZIECKO BEZPIECZNYM UCZESTNIKIEM RUCHU DROGOWEGO

Zapoznanie z uczestnikami ruchu drogowego: 

 • piesi
 • pasażer
 • kierujący pojazdem
 • pojazdy.

Poznanie funkcji pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez pojazdy.

Zwrócenie uwagi na poruszanie się dzieci po drodze w różnych warunkach pogodowych.

Rozumienie konieczności stosowania elementów odblaskowych.

Kształtowanie odpowiedzialnej postawy uczestnika ruchu drogowego.

Wyrabianie nawyków prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym
w grupie i jako pieszy.

Zapoznanie z elementami drogi: jezdnia, chodnik, pobocze, skrzyżowanie, zakręt, przejazd kolejowy.

 • Rozumie znaczenie słów: uczestnik ruchu drogowego. 
 • Zna rodzaje pojazdów (osobowe, ciężarowe;
  ze względu na zastosowanie na ladzie, wodzie,
  w powietrzu).
 • Zna podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym.
 • Potrafi zachować się widząc pojazd uprzywilejowany.
 • Rozpoznaje odgłosy wydawane przez pojazdy.
 • Potrafi określić trudne warunki drogowe.
 • Zachowuje szczególną ostrożność na drodze
  w czasie złych warunków pogodowych: mgła, gołoledź, śnieg, deszcz.
 • Stosuje elementy odblaskowe; rozumie
  jaką spełniają rolę.
 • Stara się być odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu.
 • Umie poruszać się
  w zorganizowanej grupie
  w ruchu drogowym
  i jako pieszy.
 • Wie, co to są elementy drogi i jak należy zachować się korzystając z chodnika, przechodząc przez jezdnię

DZIECKO BEZPIECZNIE KORZYSTA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI

Wdrażanie zasad kulturalnego
i bezpiecznego zachowania się
na drogach, przystankach,
w środkach komunikacji publicznej
i w samochodach osobowych,
w miejscach publicznych. 

Kształtowanie zachowania się podczas wsiadania oraz jazdy
w charakterze pasażera środków komunikacji.

 • Kulturalnie zachowuje się na drogach, przystankach,
  w środkach komunikacji publicznej i w samochodach osobowych, w miejscach publicznych.
  Zapina pasy bezpieczeństwa. 
 • Sprawnie i bezpiecznie wsiada i wysiada
  na przykład z autobusu,
   z samochodu.

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OGRANICZONEGO ZAUFANIA WZGLĘDEM NIEZNAJOMYCH

Uświadomienie dziecku, zagrożeń płynących z kontaktów
z nieznajomymi dorosłymi.

Zwrócenie uwagi na podejrzane względem dziecka zachowania dorosłych.

Zwrócenie uwagi na różne niebezpieczeństwa ze strony dorosłych np. niebezpieczeństwo kradzieży.

$1·      Wie, że niektórzy dorośli mogą być dla niego zagrożeniem:

$1ü  dla zdobycia zaufania może podać się za wujka, listonosza, kominiarza, księdza,

$1ü  człowiek, który ma złe intencje może mieć przyjemną powierzchowność i być miły

$1·      Wie, że nie wolno ufać nieznajomemu dorosłemu który:

$1ü  coś obiecuje dziecku i chce je gdzieś zaprowadzić

$1ü  częstuje dziecko słodyczami i daje drobne prezenty

$1ü  prosi dziecko, aby gdzieś
z nim poszło

$1·         Wie, że nie wolno:

$1ü  podawać obcym swojego adresu domowego, gdy
o to poproszą

$1ü  opowiadać o tym co i gdzie znajduje się w domu

$1ü  zostawiać swoich rzeczy
na placu zabaw, w parku bez opieki

DZIECKO BEZPIECZNE
W ZABAWIE
I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

Przestrzeganie bezpieczeństwa
i stosowanie się do zakazów
w zabawach: 

$1-        uświadomienie zakazu kąpieli
i zabaw w miejscach niedozwolonych.

$1-        zakaz zabawy zapałkami, ogniem,

$1-        zakaz samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych,

$1-        zakaz zabawy lekarstwami
i środkami chemicznymi (czystości, ochrony roślin)

$1-        zachowanie bezpieczeństwa
w czasie zabaw zimą, latem

$1-        zachowanie bezpieczeństwa
w czasie zabaw - daleko
od jezdni (uświadomienie niebezpieczeństwa
na naturalnych zbiornikach wodnych, niewłaściwego korzystania z sanek),

Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy:

$1-        zakaz samowolnego oddalania się bez zgody i wiedzy dorosłych,

$1-        sposób korzystania z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie
z ich przeznaczeniem

$1-        zakaz zabawy ostrymi przedmiotami i używania bez nadzoru osoby dorosłej ostrych narzędzi

$1-        poznanie sposobów radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach (zgubienie się, kontakt z nieznanym psem, kontakt z nieznajomym, pożar),

$1-        konieczność zgłaszania osobie dorosłej wszelkich dolegliwości, skaleczeń czy złego samopoczucia

$1-        wzbudzanie zaufania
do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku
w sytuacji zagrażającej
jego bezpieczeństwu,
jak i innych.

 • Przestrzega bezpieczeństwa
  i stosuje się do zakazów
  w zabawach. 
 • Unika miejsc niedozwolonych do kąpieli
  i zabaw.
 • Nie bawi się zapałkami, ogniem.
 • Wie jak zachować się
  w sytuacji zagrożenia
  w wyniku pożaru.
 • Nie korzysta z urządzeń elektrycznych; wie, czym
  to grozi.
 • Nie bawi się lekarstwami
  i środkami chemicznymi; wie, czym to grozi.
 • Unika miejsc niebezpiecznych w czasie zabaw zimą i latem.
 • Wie, jakie niebezpieczeństwa wynikają z zabaw w pobliżu jezdni.
 • Zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy.
 • Nie odchodzi od dorosłych bez ich zgody i wiedzy.
 • Wie, jak można bawić się poszczególnymi zabawkami,
 • Wie, jakie są zasady bezpiecznego posługiwania się przyborami: nożyczki, dziurkacz, zszywacz,
  do czego służą różne przybory i sprzęty.
 • Zna sposoby radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Wykorzystuje
  je w życiu.
 • Ufa policjantowi i prosi
  go o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY OGRANICZONEGO ZAUFANIA WZGLĘDEM ZWIERZĄT I OSTROŻNOŚCI WZGLĘDEM ROŚLIN

Poznanie elementarnych zasad postępowania z niebezpiecznymi, nieznajomymi lub chorymi zwierzętami

Uświadomienie dzieciom, które rośliny są szczególnie niebezpieczne dla człowieka

 • Zna i przestrzega zasady kontaktu ze zwierzętami:

$1üNie wolno podchodzić
do dzikich zwierząt i dotykać ich

$1üNie wolno bez zgody i obecności właściciela podchodzić do psa, karmić go, drażnić

$1üWchodzić na teren,
którego pilnuje pies

 • Wie, jak wygląda tabliczka informująca, że teren
  jest strzeżony przez psa
 • Wie, jak zachować się
  na widok biegnącego
  w jego kierunku psa,
  aby uniknąć pogryzienia
 • Wie, jak zachowuje się chory gołąb, wiewiórka
 • Zna i przestrzega zasady kontaktu z roślinami:

$1üNie wolno wkładać do ust i jeść ani dotykać  nieznajomych roślin

$1üWie, które rośliny w najbliższym otoczeniu są niebezpieczne
dla człowieka

$1üWie, co może zdarzyć się,
 gdy człowiek zje coś trującego
i jak ważna jest wtedy szybka pomoc medyczna

DZIECKO UDZIELA PIERWSZEJ POMOCY

Poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach. 

Uświadomienie potrzeby informowania dorosłych
o wypadkach.

Konieczność zgłaszania osobie dorosłej zauważonego niebezpieczeństwa

Poznanie elementarnych zasad udzielenia pierwszej pomocy.

 • Rozpoznaje i nazywa elementy wyposażenia apteczki.
 • Informuje dorosłych
  o wypadkach.
 • Rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy. Zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy.

DZIECKO ZAPAMIĘTUJE NUMERY ALARMOWE
I KORZYSTA
Z NICH

Poznanie numerów telefonów instytucji niosących pomoc
w sytuacjach zagrożenia

Uświadamianie znaczenia znajomości telefonów alarmowych.

Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.

Uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

Znajomość swojego imienia
i nazwiska. 

Znajomość nazwy miejsca zamieszkania, dokładnego adresu.

 • Zna numery telefonów alarmowych: 112, 997, 998, 999.
 • Potrafi podać zwięzłą informację
  o zdarzeniu dorosłym
  i służbom ratowniczym.
 • Jest świadomy konsekwencji fałszywych alarmów; nie zachowuje
  się w taki sposób.
 • Zna swoje imię i nazwisko; przedstawia się. 
 • Zna nazwę swojego miasta
  oraz dokładny adres.

WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI
I INSTYTUCJAMI

Poznanie pracy policjanta
i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia
i charakterystyczny ubiór. 

Poznanie pracy strażaka
i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia
i charakterystyczny ubiór.

Uczestniczenie w przygotowywaniu spotkań z ciekawymi ludźmi
na terenie przedszkola i poza nim.

Branie udziału w konkursach
o tematyce bezpieczeństwa,
o zasadach poruszania się w ruchu drogowym.

 • Zna pracę policjanta. 
 • Zna pracę strażaka.
 • Czynnie uczestniczy
  w przygotowaniach
  do spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Bierze udział w konkursach plastycznych związanych
  z wychowaniem komunikacyjnym.
System.String[]