ZASADY  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BRZEŹNICA,

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256 poz.2572
    z późniejszymi zmianami) oz. 232 z późniejszymi zmianami)

Rozdział I Postanowienie ogólne

2.Ilekroć w niniejszych zasadach  jest mowa :

1) o przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica,

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Dyrektora Zespołu Szkół i Dyrektora Szkoły Podstawowej, przy której są utworzone oddziały przedszkolne.

3) Rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców,  prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

4)Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

5) Samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Rozdział II Postanowienie szczegółowe

I. Szczegółowy opis procedury

3.Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywa się raz w roku.

4. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pięcioletnie i sześcioletnie

5..Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem, że do oddziałów prowadzących wyłącznie obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz gdy są wolne miejsca dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

7. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola oraz Regulamin Rekrutacji są dostępne na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej danego przedszkola.

8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest udostępnić rodzicom w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu adres strony internetowej przedszkola, a w przypadku gdy oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny jest utworzony przy szkole podstawowej, adres strony internetowej szkoły.

9. Z zastrzeżeniem ust. 7  przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą należy pobrać w przedszkolu, a w przypadku oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej, lub ze strony internetowej przedszkola, a w przypadku gdy oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny jest utworzony przy szkole podstawowej, ze strony internetowej szkoły.

10. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

11. Rodzice pobierają a następnie składają w sekretariacie przedszkola (szkoły podstawowej, zespołu szkół, zespołu szkolno przedszkolnego) prawidłowo wypełnione deklaracje albo karty wraz z załącznikami.

12. Wydawanie i składanie  Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: odbywa się w terminie:

1) na rok szkolny 2014/2015 w terminie od 1 lutego do 25 marca.  Rodzice deklarują kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza na drukach obecnie obowiązujących,

2) w latach następnych w terminie od 1 lutego do 7 lutego na drukach deklaracji.

13. Wydawanie i składanie  Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola odbywa się w terminie:

1) na rok szkolny 2014/2015  od 1 lutego do 25 marca. Ostateczny termin złożenia kart upływa 25 marca roku poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny.

2)  w latach następnych od 08 lutego do 25 marca.  Ostateczny termin złożenia kart upływa 25 marca roku poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny.

14. Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola będą sprawdzane pod względem merytorycznym przy rejestracji.

15. Wyniki rekrutacji dzieci do przedszkola są umieszczane na tablicy ogłoszeń dla rodziców w danym przedszkolu.

16. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora przedszkola w składzie:

1) Przedstawiciel Dyrektora – wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel – przewodniczący,

2) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako jego przedstawiciel nie może być jednocześnie przedstawicielem Rady Pedagogicznej w Komisji Rekrutacyjnej) – członek,

3) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców – członkowie.

17. Na wniosek Dyrektora przedszkola dopuszcza się możliwość uczestniczenia w pracach Komisji Rekrutacyjnej przedstawiciela Organu Prowadzącego.

18. Komisja decyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, kierując się

kryteriami przyjęcia do przedszkola.

18.. 1)Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w dwóch etapach.

     2) Z każdego etapu postępowania Komisja sporządza odrębny protokół.

19. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego Komisja podaje do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów, niezakwalifikowanych , zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie  oraz informację o zakwalifikowaniu lub nie kwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola.

20. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego Komisja podaje do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola  zawierającej:

1)  imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie

2) informację o liczbie wolnych miejsc,

3) najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

21. Listę, o której mowa w ust. 16 podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 marca roku  szkolnego poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola.

20. W terminie siedmiu dni od daty wywieszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

22. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym mowa w ust. 17. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

23. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

23. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 19 w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

24. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające , które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola.

25. Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rezerwową. Przyjęcia z listy rezerwowej realizowane będą wg ustalonych kryteriów przyjęcia do przedszkola, w przypadku zwolnienia się miejsc w trakcie roku szkolnego.

26. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane będą do przedszkola z listy rezerwowej na podstawie decyzji dyrektora .

27. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolnego.

Rozdział II. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola:

28.

1. Pierwszy etap rekrutacji:

            a) dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Brzeźnica,

            b) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.

2. Drugi etap (w przypadku wolnych miejsc w danym przedszkolu , po przyjęciu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich ):

            a) wielodzietność rodziny kandydata,

            b) niepełnosprawność kandydata,

            c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

            d) ) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

            e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

            f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

            g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

29. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym i drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę następujące kryteria:

            a) kandydat posiadający zalecenie lekarskie lub Poradni Psychologiczno –
                        Pedagogicznej objęcia go wychowaniem przedszkolnym – 5 pkt

            b) dziecko obojga rodziców pracujących – 4 pkt

            c) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin w tym:

                 4 godziny – 4 pkt,

                 3 godziny – 3 pkt

                 2 godziny  - 2 pkt

                 1 godzina   - 1 pkt

            d) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola,

            e) miejsce zamieszkania w obwodzie szkolnym szkoły, zespołu szkół, zespołu szkolno – przedszkolnego, do którego należy przedszkole – 2 pkt .

30. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Brzeźnica mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkola.

Rozdział III Postanowienia końcowe

31. Liczba miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym wynika ze struktury organizacyjnej przedszkola i jest ustalana oddzielnie dla każdego przedszkola.

32. Złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”, z uchybieniem terminu o którym mowa w ust. 12„Szczegółowego opisu procedury” stanowi podstawę do odmowy jej rozpatrzenia w toku postępowania rekrutacyjnego.

System.String[]