Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV-VI

Sprawdziany, testy językowe i gramatyczne, kompetencji czytelniczych,

wg punktacji

celujący (6)                 100% + wiadomości ponadprogramowe
bardzo dobry ( 5)         100% - 90%
dobry (4)                      89% - 75%
dostateczny (3)              74% - 51%
dopuszczający (2)          50% - 41% 
niedostateczny ( 1)         40% - 0%

Dyktanda, teksty z pamięci

I. celujący            test sprawdzianu napisany bezbłędnie
II. bardzo dobry       od -1 do -6 pkt. (bez błędów I stopnia)
III. dobry                 od -7 do -14 pkt.
IV. dostateczny        od -15 do -22 pkt.
V. dopuszczający     od -23 do -33 pkt.
VI. niedostateczny    od -34 pkt.

Błąd ortograficzny I st. ( u, ó, rz, ż, ch, h ) -3 pkt.
Błąd ortograficzny II st. ( wielkie i małe litery, ą-om, łączna i rozdzielna pisownia) -2 pkt.
Błąd ortograficzny III st. ( interpunkcja, literówki, np. brak litery) -1 pkt.

Wypowiedź pisemna

Teksty pisane przez ucznia oceniane są biorąc pod uwagę następujące elementy:

- zgodność z tematem, kompozycja, zastosowanie właściwej formy  – 1 pkt.
- sposób wyczerpania tematu – 1pkt.
- poprawność językowa – 2pkt
- poprawność ortograficzna – 2pkt
- poprawność interpunkcyjna 1pkt
- estetyka, stosowanie akapitów – 1pkt

Uzyskane punkty są przeliczane na ocenę według skali podanej przy testach powyżej.

Przy tworzeniu krótkich form wypowiedzi pod uwagę brane są: poprawność językowa, ortograficzna, estetyka zapisu. pojawienie się niezbędnych elementów charakterystycznych dla danej formy wypowiedzi ( czas, miejsce, godzina, adresat, zwroty grzecznościowe itp.

Recytacja utworu z pamięci

-        pamięciowe opanowanie tekstu
-        zrozumienie tekstu
-        interpretacja uczuciowa
-        intonacja, akcenty
-        postawa, zachowanie recytatora

Odpowiedź ustna

-        płynność wypowiedzi
-        zasób słownictwa
-        zgodność z tematem ( opanowanie materiału)
-        stylistyka wypowiedzi

Kryteria ustalania ocen

Oceny z języka polskiego wystawiamy  w stopniach w skali od 1 do 6. Na ocenę semestralną i roczną składają się oceny cząstkowe, które uczeń uzyskuje za:

-        Odpowiedzi ustne  
-        Czytanie lektur 
-        Zadania domowe – prace literackie, ćwiczenia językowe, wyszukiwanie materiałów i pomocy, korzystanie ze słowników, encyklopedii, i innych źródeł 
-        Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
-        Udział w życiu kulturalnym – teatr, kino, muzeum – posługiwanie się słownictwem z tego zakresu
-        Znaczące osiągnięcia w  konkursach literackich, ortograficznych, czytelniczych
-        Zadania klasowe  
-        Sprawdziany kompetencji czytelniczych, testy  
-        Sprawdziany językowe  
-        Sprawdziany ortograficzne  
-        Recytacja utworów z pamięci

Warunki uzyskiwania ocen z przedmiotu język polski 
w kl. IV – VI

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie twórcze i oryginalne osiągnięcia opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania ich w praktyce; osiąga sukcesy w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim /regionalnym/ albo krajowym lub posiada inne porównywalne  osiągnięcia.

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź (ustna lub pisemna) nie spełnia wymogów na ocenę pozytywną.

3. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, ale nie później niż do tygodnia po jej otrzymaniu. Poprawa ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.

4. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

5. Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem wiedzy i umiejętności ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

6. Aktywność ucznia oceniana jest za pomocą „+”. W przypadku przekroczenia liczby 3 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność na lekcjach.

7. „Plusy” ocen cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny.

8. „Minusy” dla ocen cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, nie mających merytorycznego znaczenia uchybień.

9. Trzy braki zadań dają ocenę nast..

Szczegółowy sposób oceniania  dłuższych prac pisemnych w zakresie błędów językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych:

Błędy językowe – 0-3 błędów – 2 punkty
4-5 błędów – 1 punkt
Błędy ortograficzne – 0-3 błędów – 2 punkty
4-5 błędów – 1 punkt
Błędy interpunkcyjne – 0-4 błędy 1 punkt

 

Kontrola i ocena pracy ucznia z trudnościami edukacyjnymi ( dysortografia, dysgrafia, dysleksja)

       Praca z uczniem według zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

       Uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać oceną dopuszczającą

       Większa tolerancja błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych przy ocenianiu ćwiczeń redakcyjnych

       Przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio – komunikatywność wypowiedzi i czytelność, z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma

       Nauczyciel przy ocenianiu uczniów uwzględnia wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach ( np. wolne tempo pracy, więcej czasu na sprawdzianach).

Wymagania szczegółowe klasa IV

Wymagania szczegółowe klasa V

Wymagania szczegółowe klasa VI

Wymagania szczegółowe klasa VII