I Kontrakt między uczniem i nauczycielem.

 

1.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

2.    Prace klasowe są obowiązkowe.

3.    Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest ich zakres.

4.    Uczeń nieobecny na pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych musi ją napisać w czasienie przekraczającym      dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

5.    Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisał pracy klasowej, ma obowiązek zaliczyć daną partię            materiału na najbliższych zajęciach edukacyjnych.

6.   Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę, dostateczną lub niższą uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna  i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Ocena niedostateczna musi być  poprawiona.Uczeń poprawia daną pracę tylko jeden raz. Przy ocenianiu semestralnym, rocznym uwzględnia się  obie oceny. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę    niedostateczną.

7.    Zakres materiału i stopień trudności na poprawianej pracy jest taki sam.

8.    Sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. Ocenę niedostateczną z kartkówki uczeń może poprawić        ustnie.

9.  Uczniowie otrzymują informacje o wynikach pracy klasowej w czasie 2 tygodni od jej napisania, a wyniki kartkówki    w okresie tygodnia.

10. Prace klasowe i sprawdziany są punktowane, a punkty przeliczane na stopnie, według skali:

    niedostateczny - do 30%

     dopuszczający - powyżej  30%

     dostateczny -  powyżej  50%

     dobry - powyżej  75%

     bardzo dobry - powyżej  90%

      celujący – powyżej 90% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

11. Praca domowa jest obowiązkowa i sprawdzana w różnej formie.

12. Na ocenę z odpowiedzi ustnej ma wpływ samodzielność wypowiedzi ucznia.

13. Aktywność na lekcji oceniana jest plusami.Za trzy plusy razem otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnej odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

14. Nieusprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej podlega ocenie ujemnej oznaczonej minusami. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

15. Niesamodzielna praca pisemna lub odpowiedź ustna ucznia powoduje obniżenie oceny.

16. Uczeń, który oszukuje w czasie pisania pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do jej poprawy.

17. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

18. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, w których decydującą rolę odgrywają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych.

19. Ocena klasyfikacyjna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

20. Uczeń, który nie ma na lekcji przyborów (linijka, ekierka, ołówek, cyrkiel, kolorowy długopis itp.) otrzymuje ocenę niedostateczną.

21.Szczegółowe kryteria wymagań pozostają do wglądu u nauczyciela matematyki i na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

II Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia.

 

 

 

Formy aktywności

Kolor zapisu w dzienniku

 1.  Kartkówka z ostatniego tematu

niebieski

 2.  Praca na lekcji, praca w grupach

niebieski

 3.  Aktywność na lekcji ( oraz jej brak )

niebieski

 4.  Udział w konkursach dowolnego szczebla

niebieski

 5.  Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

czarny

 6.  Zadanie domowe

czarny

 7. Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu

czarny

 8.  Prezentacja referatu

czarny

 9. Osiągnięcia w konkursach (etap gminny)

czarny

10. Sprawdzian ( 2-3 ostatnie tematy )

zielony

11. Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy )

zielony

12. Rozwiązanie zadania problemowego

zielony

13. Realizacja i prezentacja projektu

zielony

14. Odpowiedź ustna

zielony

15. Próbne sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

zielony

16. Praca klasowa

czerwony

17. Test z całego działu, test semestralny

czerwony

18. Osiągnięcia w konkursach ( etap wojewódzki )

czerwony

19. Realizacja i prezentacja obowiązkowego projektu gimnazjalnego

czerwony

                 

Przy ocenianiu wiadomości i umiejętności ustalamy następujące poziomy wymagane na poszczególne stopnie:

Umiejętności wykraczające (W)

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania, przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązanie zadania dodatkowego, samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne, poszerza zdobytą wiedzę poprzez korzystanie z różnych opracowań encyklopedycznych i popularnonaukowych oraz programów komputerowych, aktywnie uczestniczy w lekcjach, osiąga sukcesy w konkursach matematycznych, prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę celującą lub bardzo dobrą.

Umiejętności dopełniające (D)
ocenę bardzo dobrąotrzymuje uczeń, który:

ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną, posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków, sprawnie rozwiązuje zadania typowe, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, bierze aktywny udział w lekcji, posiada umiejętność stosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym, prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę bardzo dobrą.

Umiejętności rozszerzające (R)

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji miedzy elementami wiedzy z matematyki, poprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe, sprawnie posługuje się kalkulatorem, odrabia zadania domowe,

prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę dobrą.

Umiejętności podstawowe (P)

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się matematyki, rozwiązuje zadania typowe, o średnim stopniu trudności, prace klasowe i sprawdziany pisze na ocenę dostateczną.

Umiejętności konieczne (K)

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają mu możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności, prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dopuszczającą.

ocenę niedostatecznąotrzymuje uczeń, który:

nie opanował podstawowych treści programowych, braki w wiedzy nie pozwalają mu na dalsze zdobywanie i poszerzanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie czyni starań, by braki w wiadomościach uzupełnić, wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, z większości prac klasowych i sprawdzianów otrzymał oceny niedostateczne i ich nie poprawił.   

System.String[]