PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN)

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

I. Zasady ogólne

1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) i stanowi załącznik do Statutu Szkoły

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna (testy, analiza oceny końcowej z wcześniejszej klasy), której wyniki podlegają porównaniu z przeprowadzanym diagnozami
w trakcie cyklu.

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

4. O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego.

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń i opinii ppp).

6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali od 1 do 6.

7. Ocenianie ma za zadanie umożliwić:

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, pokonywaniu trudności,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia najczęściej jak to możliwe, im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie.

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe, lektury nadobowiązkowe, aktywny udział w zajęciach i zajęciach dodatkowych, postawa ucznia i stosunek do zajęć języka angielskiego, zadania dodatkowe, tzw. ‘karniaki’(w tym przepisywanie i wierszyki do nauczenia, które są traktowane jako zadanie domowe i podlegają ocenie).

3. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.

4. Ocenę można poprawić w trybie określonym w WSO.

5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.

6. Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe.

7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1raz w semestrze i brak zadania pisemnego 1raz w semestrze (liczą się w sytuacji, gdy są zgłoszone na samym początku lekcji w formie pisemnej)

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności)

10. Ocena końcowa zostaje ustalona zgodnie z WSO. O przewidywanych ocenach niedostatecznych uczeń informowany jest na miesiąc przed planowaną klasyfikacją. Na tydzień przed nauczyciel proponuje resztę ocen. Uczeń pracuje na ocenę cały semestr/rok, nie ma tzw. ‘zdawania na lepszą ocenę’. Przy wystawianiu proponowanych ocen, nauczyciel może się wspomóc średnią ważoną.

11. Zagrożenie z przedmiotu powoduję konieczność zaliczenia każdej partii materiału z danego semestru.

12. Brak książki lub zeszytu przedmiotowego oznacza ocenę niedostateczną. Odpisywanie jak i podpowiadanie na testach, kartkówkach, zadaniach dom. jest karane oceną niedostateczną.

13. Przy ostatecznym wystawianiu ocen, na życzenie ucznia/rodzica/w wątpliwych sytuacjach nauczyciel może przeliczyć średnią ważoną, jako narzędzie wspomagające proces oceniania, jednak nie jest ona decydująca. Przelicznik ocen na średnią ważoną:

Waga 5- testy, prace klasowe, sprawdziany, lektury nadprogramowe. Waga 3-kartkówki, odpowiedzi.
Waga2- ćwiczenia, zeszyt, projekt, zadania pisane (wypracowania). Waga 1- aktywność na lekcji, braki. Oceny niedostateczne wagi 5 oraz 3 muszą być poprawione.
14. Formy czasowników nieregularnych zaliczane są od 51%! Wynik niższy oznacza konieczną poprawę.III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

Ocena celująca

Te same wymagania jak przy ocenie bdb. Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi zakres materiału. Reprezentuje szkołę ‘na zewnątrz’, bierze udział w różnych akcjach anglojęzycznych, projektach, oraz osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, itp. Żadnych ocen niedostatecznych z prac pisemnych, testów, kartkówek (w tym niezapowiedzianych) i odpowiedzi. Ważne! Nauczyciel nie wystawia oceny celującej pod naciskiem stron, jest ona obiektywnym efektem wyników osiąganych przez ucznia.

Ocena bardzo dobra
Sprawności językowe:
słuchanie: zawsze rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, bez problemów odróżnia informacje istotne od nieistotnych, potrafi przekształcić informację słyszaną w formę pisemną, zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, rozróżnia z łatwością wszystkie dźwięki, rozumie wszystkie polecenia ustne;
mówienie: potrafi przekazać usłyszane i przeczytane informacje, mówi spójnie bez zawahań, dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli, zabiera głos w naturalny sposób, zawsze można go/ją zrozumieć bez trudności;
czytanie ze zrozumieniem: z łatwością rozumie istotne myśli i przekaz, rozumie polecenia pisemne, wyodrębnia z tekstu żądane informacje, rozumie ogólny sens dłuższego tekstu pisanego dostosowanego do jego/jej poziomu, czyta samodzielnie lektury, czasopisma dziecięce, młodzieżowe;
pisanie: pisze zadania zawierające pełne zdania z użyciem poznanych struktur i słownictwa, w sposób spójny organizuje tekst, pisze teksty zgodnie z wymaganą długością, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie, pisze czytelnie i estetycznie;
Gramatyka i słownictwo:
-buduje spójne zdania wykorzystując poznane struktury gramatyczne i słownictwo, stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania, używa elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym, operuje poznanymi strukturami gramatycznymi, stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu;
Inne: jest zawsze przygotowany do zajęć, przygotowuje dodatkowe materiały do lekcji; wykonuje projekty indywidualne i grupowe zgodnie z instrukcją nauczyciela, terminowo przygotowuje prace i prezentuje je na forum klasy; czyta dodatkowe teksty w języku angielskim, sporządza notatki; samodzielnie przygotowuje krótkie scenki związane z przeżyciami własnymi lub wydarzeniami; korzysta ze słownika dwujęzycznego; pracuje samodzielnie, w parach, z grupą, pełni różne role w grupie dokonuje samooceny, wkłada duży wysiłek w doskonalenie umiejętności językowych, pomaga innym;
wyniki testów :opanowanie materiału językowego 91-100% ogółu punktów.


Ocena dobra
Sprawności językowe:
słuchanie: rozumie zazwyczaj ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, rozumie większość informacji istotnych ,niekiedy ma kłopoty z wyróżnieniem informacji nieistotnych, zazwyczaj potrafi przekształcić informację słyszaną w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, z łatwością rozróżnia dźwięki, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie,
mówienie: przeważnie przekazuje usłyszane i przeczytane informacje, mówi spójnie z lekkim zawahaniem, dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli, niekiedy popełnia błędy, zazwyczaj zabiera głos w naturalny sposób, w większości przypadków można go/ją zrozumieć bez trudności;
czytanie ze zrozumieniem: rozumie ogólny sens krótkiego przekazu pisanego, rozumie polecenia pisemne, wyodrębnia z tekstu żądane informacje, zazwyczaj rozumie ogólny sens dłuższego tekstu pisanego dostosowanego do jego/jej poziomu,
pisanie: próbuje pisać zadania zawierające pełne zdania z użyciem poznanych struktur i słownictwa, niekiedy myli zakres ich użycia, na ogół w sposób spójny organizuje tekst, pisze teksty krótsze od wymaganej długości, popełnia nieliczne błędy w pisowni i interpunkcji, prawidłowo rozmieszcza większość elementów tekstu na stronie, pisze czytelnie i estetycznie;

Gramatyka i słownictwo: -w większości przypadków buduje spójne zdania wykorzystując poznane struktury gramatyczne i słownictwo, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania, używa niedużych ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym, operuje poznanymi strukturami gramatycznymi, czasami szyk wyrazów w zdaniu jest nieodpowiedni.

Inne: zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć, ale uzupełnia braki, wykonuje projekty indywidualne i w grupie, czasami ma problemy ze zrozumieniem instrukcji nauczyciela, terminowo przygotowuje prace i prezentuje je na forum klasy; odgrywa scenki sytuacyjne w parach; korzysta ze słownika dwujęzycznego; pracuje samodzielnie, w parach, z grupą, pełni różne role w grupie, dokonuje samooceny; wkłada duży wysiłek w doskonalenie umiejętności językowych, potrafi pomóc innym; wyniki testów :opanowanie materiału językowego 76-90% ogółu punktów

Ocena dostateczna
Sprawności językowe:
słuchanie: rozumie zazwyczaj ogólny sens prostych tekstów i rozmów, rozumie część informacji istotnych, ma kłopoty z wyróżnieniem informacji nieistotnych, zazwyczaj potrafi przekształcić część informacji słyszanej w formę pisemną, czasem rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, z łatwością rozróżnia większość dźwięków, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi,
mówienie: czasami przekazuje usłyszane i przeczytane informacje, mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli, popełnia wiele błędów, czasami zabiera głos w naturalny sposób, w większości przypadków można go/ją zrozumieć;
czytanie ze zrozumieniem: rozumie ogólny sens krótkiego przekazu pisanego, ma trudności
z rozumieniem poleceń pisemnych i wyodrębnieniem z tekstu żądanych informacji, zazwyczaj rozumie ogólny sens dłuższego tekstu pisanego dostosowanego do jego/jej poziomu , ale wymaga pytań naprowadzających ze strony nauczyciela,
pisanie: ma trudności z pisaniem zadań zawierających pełne zdania z użyciem poznanych struktur i słownictwa, na ogół myli zakres ich użycia i tekst jest zorganizowany niespójnie, pisze teksty krótsze od wymaganej długości, popełnia liczne błędy w pisowni i interpunkcji, nieprawidłowo rozmieszcza większość elementów tekstu na stronie, z trudnością można go/ją rozczytać;
Gramatyka i słownictwo: w większości przypadków buduje niespójne zdania, nie wykorzystuje poznanych struktur gramatycznych i słownictwa, myli struktury, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, czasami używa niedużych ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym, stosuje niektóre poznane struktury gramatyczne, myli kolejność wyrazów w zdaniu;
Inne: zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków, wykonuje projekty indywidualne i w grupie, ma problemy ze zrozumieniem instrukcji nauczyciela, przekracza termin wykonania przygotowywanych prac, zazwyczaj niechętnie prezentuje je na forum klasy, odgrywa scenki sytuacyjne, ale wymaga wsparcia nauczyciela, kolegów, ma kłopoty z samooceną, wkłada niewielki wysiłek w doskonalenie umiejętności językowych; wyniki testów :opanowanie materiału językowego 51-75%;


Ocena dopuszczająca
Sprawności językowe:
słuchanie: czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, rozumie kilka informacji istotnych, ma duże kłopoty z wyróżnieniem informacji nieistotnych, sprawia mu/jej problem przekształcenie informacji słyszanej w formę pisemną, rozpoznanie uczuć i reakcji mówiącego, rozróżnia niektóre dźwięki, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi,
mówienie: z trudnością przekazuje usłyszane i przeczytane informacje, mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli, popełnia wiele błędów, nie zabiera głosu ,nie można go/jej czasami zrozumieć;
czytanie ze zrozumieniem: rozumie ogólny sens krótkiego przekazu pisanego, ma trudności
z rozumieniem poleceń pisemnych i wyodrębnieniem z tekstu żądanych informacji, zazwyczaj nie rozumie ogólnego sensu dłuższego tekstu pisanego dostosowanego do jego/jej poziomu , wymaga wielu pytań naprowadzających ze strony nauczyciela,
pisanie: ma duże trudności z pisaniem zadań zawierających pełne zdania z użyciem poznanych struktur i słownictwa, w większości przypadków myli zakres ich użycia, tekst jest przeważnie zorganizowany niespójnie, pisze teksty bardzo krótkie lub rezygnuje z pisania, popełnia liczne błędy w pisowni i interpunkcji, nieprawidłowo rozmieszcza większość elementów tekstu na stronie, z trudnością można go rozczytać, czasami nie można rozczytać tekstu;
Gramatyka i słownictwo:
-w większości przypadków buduje niespójne zdania, nie wykorzystuje poznanych struktur gramatycznych i słownictwa lub myli struktury, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania;
Inne: często zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków, nie wykonuje projektów indywidualnych i grupowych, ma problemy ze zrozumieniem instrukcji nauczyciela i odmawia współpracy, przekracza termin wykonania przygotowywanych prac, zazwyczaj niechętnie prezentuje je na forum klasy, próbuje odgrywać scenki sytuacyjne, ale wymaga dużego wsparcia nauczyciela, kolegów, ma kłopoty
z samooceną, wkłada niewielki wysiłek w doskonalenie umiejętności językowych; zdarza mu/jej się opuszczanie zajęć bez uzasadnionej przyczyny;
wyniki testów :opanowanie materiału językowego 31-50%;