Przedmiotowy system oceniania

i kryteria oceniania

z historii

Zasady przedmiotowego systemu oceniania

 Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:

 Formy kontroli ustnej (na bieżących lekcjach):

-       krótkie odpowiedzi na pytania kontrolne,

-       wypowiedzi zawierające opis przebiegu wydarzeń,

-       wypowiedzi dotyczące znajomości podstawowych pojęć historycznych,

-       wypowiedzi pobudzające ucznia do myślenia przyczynowo-skutkowego,

-       wypowiedzi przy mapie historycznej.

Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny,

Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego, (jeśli zada powtórzenie jako pracę domową).

Ocena pracy ucznia w czasie lekcji (częstotliwość zgłaszania się, stosunek do poruszanej tematyki, wykazywanie

się wiedzą i dociekliwością).

b) Formy kontroli pisemnej:

-       kartkówki - nauczyciel może zrobić kartkówkę z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi,

-       sprawdziany ),

-       prace klasowa - przygotowane formularze (po zakończonym dziale programowym),

-       prace pisemne np. rozprawka, plan, schemat, notatka (wprowadzane stopniowo w procesie edukacyjnym),

-       zadania domowe,

-       praca z: tekstem źródłowym, tabelą, wykresem, ilustracją, mapą, linią chronologiczną.

c) prezentacja wyników swojej pracy na forum klasy:

    np. uczeń prezentuje graficzny przebieg procesu w postaci schematu.

Przy kontroli pisemnej obowiązują następujące kryteria procentowe:

-       celujący                                    90 ¸ 100 % + zadanie/a wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe

-       bardzo dobry              90 ¸ 100 %

-       dobry                           76 ¸   89 %

-       dostateczny                  51 ¸   75 %

-       dopuszczający             30 ¸   50 %

-       niedostateczny               0 ¸   29 %

Dla ucznia z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych stosuje się wyżej wymienione kryteria

procentowe dla ocen: celujący, bardzo dobry, dobry i dostateczny, oraz:

-    dopuszczający             25 -    50 %

-    niedostateczny              0 -    24 %

Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii PPP.

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad zalecanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Uczeń z opinią PPP (dysleksja) jest oceniany z uwzględnieniem, iż występują u niego następujące problemy

w procesie nauczania-uczenia się:

-       trudności z zapamiętywaniem dat i chronologii,

-       trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu,

-       utrudnione czytanie tekstów źródłowych, szczególnie napisanych nietypową czcionką,

-       problemy z analizowaniem i czytaniem map i wykresów,

-       nieumiejętność pisania samodzielnie zwięzłych notatek.

Zasady poprawiania ocen:

-       Uczeń po otrzymaniu oceny niedostatecznej ma prawo do próby ponownego zaliczenia pracy klasowej, testu

w przeciągu 2 tygodni od dnia oddania pracy przez nauczyciela. Jeżeli w ciągu tych 2 tygodni uczeń zachoruje,

nauczyciel umożliwia mu poprawę niezaliczonej pracy w terminie ustalonym z uczniem,,

-       Przy ustalaniu terminów prac pisemnych stosuje się przepisy zawarte w SSO, (indywidualnie uwzględnia się stan zdrowia dziecka i jego sytuację życiową),

-       Uczeń nieobecny w danym dniu, podczas pisania pracy klasowej, ma obowiązek zgłosić się po tej nieobecności w szkole, do pisania pracy klasowej na najbliższej lekcji. W przypadku odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną. Po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy z nauczycielem.

5. Sposoby informowania uczniów o wynikach ich osiągnięć szkolnych:

a) bieżąca informacja uczniów o ich osiągnięciach i postępach np. ustnie, w zeszycie przedmiotowym.

b) wyznaczanie terminów prac poprawkowych,

c) miesiąc przed zakończeniem semestru (roku) uczeń zagrożony oceną niedostateczną zostanie

         poinformowany o swojej sytuacji i możliwości poprawy oceny.

d) miesiąc przed końcem semestru (roku)każdy uczeń zostanie poinformowany o przewidywanej ocenie.

6. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ucznia:

a) zebrania rodziców,

b) indywidualne spotkania,

c) zeszyty do korespondencji,

d) pisemnie zagrożenie oceną niedostateczną i informację o przewidywanej ocenie miesiąc przed końcem

    semestru, roku.

 

 

 

 

Kryteria oceniania z historii

WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA)

Wiedza:

·         uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania,

·         przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy,

·         posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata,

·         zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich przyczyny

i skutki, luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu.

Umiejętności:

·         przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i dysponuje umiejętnościami, które pozwolą mu uzupełnić braki w dalszym procesie uczenia się historii,

·         umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska,

·         umie szeregować wydarzenia w czasie,

·         dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym,

·         odczytuje dane kartograficzne,

·         potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem,

·         czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle.

Aktywność:

·         bierna postawa na lekcjach,

·         zachowuje się poprawnie na lekcjach, nie przeszkadza,

·         pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i z pomocą kolegów.

WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA DOSTATECZNA)

Wiedza:

·         posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu zadawalającym,

·         nazywa poznane epoki i podaje ich cechy,

 • rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne przełomowych wydarzeń,
 • rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych,
 • rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii,
 • pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń,
 • w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić.

Umiejętności:

·         uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych programem

     o średnim stopniu trudności,

·         posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe kompetencje,

 • dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk,
 • umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej,
 • dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami,
 • umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej,
 • umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat.

Aktywność:

 • bierze udział w pracy zespołowej,

·         nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie.

WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE (OCENA DOBRA)

Wiedza:

·         uczeń opanował materiał przewidziany w programie,

·         zna i rozumie większość pojęć,

·         zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,

·         rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski,

·         odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich,

·         pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych,

·         zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata,

·         uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy.

Umiejętności:

 • posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe kompetencje,
 • porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni,
 • selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je,
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji i je interpretować,
 • poprawnie posługuje się mapą,
 • przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami,
 • bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie wypowiedzi ustne i pisemne.

Aktywność:

·         jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela,

·         samodzielnie wykonuje powierzone mu na lekcji zadania,

·         umie i chce współpracować w grupie.

WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE  (OCENA BARDZO DOBRA)

Wiedza:

·         uczeń posiada zasób wiedzy określony programem,

·         zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów,

·         zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania źródeł historycznych,

·         pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich uczestniczących,

·         rozumie zmienność i ciągłość procesów,

·         rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń.

Umiejętności:

·         posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe kompetencje,

·         operuje wiedzą historyczną,

·         korzysta z różnych źródeł informacji,

·         porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność,

·         samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem,

·         formułuje i rozwiązuje problemy historyczne,

·         wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów,

·         potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny,

·         rozróżnia prawdę historyczną od fikcji,

·         zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i pisemnych,

·         przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.

Aktywność:

·         czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, debatach, grach dydaktycznych na forum klasowym,

·         wykonuje dobrowolnie zadania, zdobywając nową wiedzę i doświadczenia,

·         wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością.

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE POZA PROGRAM NAUCZANIA ( OCENA CELUJĄCA)

Wiedza:

·         uczeń posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, potwierdzając je w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,

·         posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły historyczne,

·         uczestniczy w różnych konkursach historycznych, osiąga sukcesy.

Umiejętności:

·         uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających, dopełniających i uzupełniających o nowe kompetencje,

·         samodzielnie zdobywa wiadomości,

·         wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych,

·         umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z zagadnieniami poznanymi w czasie innych przedmiotów,

·         umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami powszechnymi,

·         krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła.

Aktywność:

·         bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

·         dodatkowo wykonuje zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego,

·         opracowuje plany, schematy, zabawy dydaktyczne, itp.,

·         bierze udział w konkursach pozaszkolnych i osiąga sukcesy w miarę swoich możliwości,

·         współpracuje z nauczycielem, wykazuje się dociekliwością i inicjatywą, jest pracowity.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Wiedza:

·         braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela, nawet w długim okresie czasu,

·         nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych,

·         nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, zjawisk,

·         nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji,

Umiejętności:

·         nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń i prostych umiejętności,

·         nie umie nazywać faktów, wydarzeń, zjawisk, nie potrafi umieszczać ich w czasie i przestrzeni,

·         nie umie dostrzec prostych przyczyn skutków faktów, wydarzeń i zjawisk,

·         nie rozumie prostego tekstu źródłowego.

Aktywność:

·         przeszkadza w trakcie lekcji, uniemożliwia prowadzenie zajęć,

·         odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela bądź grupę,

·         wyraźny brak zainteresowania przedmiotem.

Uczeń z historii nie zgłasza braku zadań, jedynie w szczególnych przypadkach na pisemną prośbę rodziców.

Każdy brak zadania w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie ćwiczeń równa się ocenie niedostatecznej.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE KLASA IV SP

System.String[]