PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA

INFORMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny.

3. Elementy oceniania:

_ Prawidłowa postawa w trakcie pracy przy komputerze z natychmiastowym

zwracaniem uwagi na wady postawy;

_ Styl pracy ucznia podczas lekcji (w ocenie uwzględniany jest stopień

zaangażowania ucznia w wykonywanie zadania);

_ Ogólny efekt pracy widoczny na ekranie lub na wydruku;

_ Radzenie sobie z wykonywaniem ćwiczenia – prawidłowość jego wykonania;

_ Zapisanie pracy pod podaną nazwą i we właściwym miejscu;

_ Estetyczny wygląd pracy;

_ Stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem;

_ Aktywność w trakcie lekcji i udział w dyskusjach o rozwiązywanych

problemach.

4. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów:

Forma aktywności Jak często Uwagi

Ćwiczenia wykonywane

w trakcie lekcji

W zasadzie na każdej lekcji Sprawdzane są wyniki pracy

Praca na lekcji Na każdej lekcji Sprawdzanie: sposób pracy, aktywność,

przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy

Odpowiedzi ustne,

udział w dyskusjach

Czasami

Kartkówki, sprawdziany Rzadko lub wcale

Prace domowe Czasami Nie wymagają użycia komputera

Referaty, opracowania Głównie w ramach realizacji

projektów (ciągów lekcji)

Przygotowanie do lekcji Wtedy, gdy potrzebne Zwracanie uwagi na pomysły

i przygotowane materiały do pracy na

lekcji

Udział w konkursach Nieobowiązkowo Wpływa na podniesienie oceny

5. Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać daną ocenę:

Ocena celująca

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania

dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte

w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Ćwiczenia

na, lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba dostarczać mu dodatkowych, trudniejszych

zadań. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza

etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak:

2

przygotowanie materiałów pomocniczych na komputerze, pomoc innym

nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Ocena bardzo dobra

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji.

Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na

lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy.

Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.

Ocena dobra

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował

większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Na

lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy

wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe

umiejętności wymienione w podstawie programowej, czyli:

• Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku

sprzętowym i programistycznym.

• Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.

• Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej

przedstawiania i wykorzystania.

• Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania

żnych dziedzin.

Ocena dostateczna

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą.

Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań

zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się

pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy

wykonywane na lekcji ćwiczenia.

Ocena dopuszczająca

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część

umiejętności zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje

niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy niektórych

wykonywanych ćwiczeń.

3

Ocena niedostateczna

Może być konsekwencją daleko idących zaniedbań w pracy ucznia, gdy nie

opanował on podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej

oraz nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki

na wyższym poziomie.

6. Uczeń może poprawić ocenę wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania

(lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np.

w godzinach kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość

i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie.

7. Aktywność ucznia podlega ocenie. Za poprawną odpowiedź w czasie lekcji, do

której uczeń zgłasza się sam otrzymuje „+”.

8. Za brak przygotowania do lekcji, uczeń otrzymuje „-”. Brak przygotowania do

lekcji uczeń zgłasza po dzwonku, przed rozpoczęciem lekcji.

9. Za zgromadzenie trzech „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za

zgromadzenie trzech „-” ocenę niedostateczną.

10.W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych

nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału

realizowanego w okresie nieobecności ucznia.

11.O ocenach ucznia nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów)

między innymi dokonując wpisu do:

1) zeszytów przedmiotowych,

2) dzienniczka ucznia.

12.KaŜdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za wykonanie prac

nadobowiązkowych i udział w konkursach.

13.Uzyskane oceny w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią

podstawę oceny śródrocznej lub końcowej. Oceny mają różne wagi. Ocena

semestralna lub końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

14.Informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub

rocznych dla ucznia przekazywane są uczniowi ustnie na tydzień przed

śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

Szczegółowe wymagania i program nauczania informatyki.

System.String[]