WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

I. Na koniec semestru i roku szkolnego ocena jest wypadkową następujących części składowych:

1.Ocen z zajęć ogólnorozwojowych

2.Ocen z zajęć nadobowiązkowych

II. Elementy składowe oceny z zajęć ogólnorozwojowych:

A. Frekwencja (systematyczność); co najmniej jedna ocena w miesiącu.

B. Aktywność (zaangażowanie);

C. Postęp sprawności (oceny ze sprawdzianów).

D. Przygotowanie do zajęć (strój sportowy); dopuszczalny brak stroju -dwa razy na semestr (w razie przekroczenia limitu: trzeci i każdy kolejny brak stroju sportowego skutkuje cząstkową oceną niedostateczną z aktywności;

III. Elementy składowe oceny z zajęć nadobowiązkowych:

A. Zaświadczenie (podpis, pieczątka) z klubusportowego itp. dotyczące frekwencji i aktywności

B. Dyplomy osiągnięć i uczestnictwa w zawodach sportowych i rekreacyjnych

IV. Ocena za frekwencję – opuszczenie 50% zajęć skutkuje nieklasyfikacją ucznia na semestr lub koniec roku.

Usprawiedliwione nieobecności w szkole nie wpływają na obniżenie oceny.

Obecność na zajęciach i niećwiczenie w uzasadnionym przypadku (uczeń po chorobie, kontuzja, złe samopoczucie) nie skutkuje obniżeniem oceny z aktywności i systematyczności.

V. Ocena za aktywność: uczniowie przez cały semestr zdobywają oceny z aktywności za wszelkie przejawy zaangażowania, bądź jego braku:

Przykładowe Aktywności pozytywne - wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji, duży zasób wiedzy i umiejętności, zdyscyplinowanie, stosowanie zabiegów higienicznych po lekcjach wychowania fizycznego, przeprowadzenie rozgrzewki, pomoc nauczycielowi, pomoc koleżeńska, udział w zawodach sportowych, prace spoleczne.

Przykładowe aktywnosci negatywne - niechętny bądź negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny, arogancja, stwarzanie sytuacji konfliktowych i niestosowanie zabiegów higienicznych, brak stroju.

VI. Uczeń występujący w zawodach sportowych (reprezentując szkolę lub klub sportowy) może mieć podwyższoną ocenę końcową o jeden stopień.

ODPOWIEDNIE OCENY SEMESTRALNE OTRZYMUJĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE KRYTERIA:

OCENA CELUJĄCA 6

1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły i poza nią, bądź też w innych formach działalności związanych z wychowaniem fizycznym

3. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

OCENA BARDZO DOBRA 5

1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy

2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie w odpowiednim tempie zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie

3. Posiada wiadomości z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

4. Systematyczne doskonali SWOJĄ SPRAWNOŚĆ motoryczną i wykazuje POSTĘPY w OSOBISTYM USPRAWNIANIU

5. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi zastrzeżeń

6. Systemetycnie bierze aktywny udział w zawodach sportowych i zajęciach SKS.

OCENA DOBRA 4

1. Uczeń opanował materiał programowy

2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną

3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo lecz z małymi błędami technicznymi

4. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad OSOBISTYM USPRAWNIANIEM

5. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela

6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych

OCENA DOSTATECZNA 3

1. Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami

2. Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną

3. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi

4. Ma duże braki w wiadomościach, a te, które ma, nie potrafi wykorzystać w praktyce

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 2

1. Uczeń nie opanował materiału PROGRAMOWEGO w stopniu dostatecznym

2. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń

3. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury zdrowotnej i fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną

4. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego

OCENA NIEDOSTATECZNA 1

1. Uczeń nie ćwiczy ,ma nieusprawiedliwione nieobecności na lekcji wychowania fizycznego i zajęciach do wyboru

2. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu

Opracowanie:  Paweł Wadowski

System.String[]