Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a poza tym: 

ma wiedzę wykraczającą poza program nauczania 
- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach muzycznych i festiwalach 
- orientuje się w wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie 
- wypowiada się, dyskutuje na temat wartości utworu, ocenia jego wykonania, trafnie uzasadnia swoje opinie 
- bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą ( udokumentowane) 
- czynnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych programem, a poza tym: 
- korzysta ze zdobytej wiedzy i umiejętności 
- bierze udział w konkursach muzycznych, festiwalach 
- bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań 
- aktywnie pracuje na lekcjach, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo 
- jest zawsze dobrze przygotowany do zajęć 
- korzysta z wielu różnych źródeł informacji 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w dużym stopniu opanował zakres wiadomości                       i umiejętności objętych programem, a poza tym: 
- korzysta ze zdobytej wiedzy i umiejętności 
- poprawnie wykonuje zadania muzyczne 
- aktywnie pracuje na lekcjach 
- jest przygotowany do zajęć 
- pracuje samodzielnie, a gdy ma trudności – z niewielką pomocą nauczyciela 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem, a poza tym: 
- pracuje niesystematycznie 
- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach 
- nie jest zbyt aktywny na lekcjach 
- wykonuje zadania z pomocą nauczyciela 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, a poza tym: 
- pracuje niesystematycznie 
- ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach 
- nie wykonuje zadań 
- nie jest aktywny na lekcjach 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości                    i umiejętności objętych programem nauczania, a poza tym: 
- lekceważąco odnosi się do przedmiotu 
- nie wykonuje poleceń nauczyciela 
- nie prowadzi zeszytu 
- nie podejmuje żadnych wysiłków, by ten stan rzeczy zmienić 

 

 

.      Na zajęciach z muzyki  możesz być oceniony/oceniona za:

 

– śpiewanie w grupie i solo;

 

– muzykowanie na instrumentach; ( gra na flecie lub dzwonkach)

 

– ćwiczenia i zadania muzyczne, w tym tworzenie świata dźwięku;

 

– formy muzyczno-ruchowe, np. taniec;

 

– umiejętność słuchania muzyki (analiza, wrażliwość);

 

 –  wiadomości z zakresu programu sprawdzane podczas wypowiedzi, w trakcie dyskusji, kartkówki (traktowane jako forma odpowiedzi), testy wiedzy i testy słuchowe (rozpoznawanie utworów);

 

–  samodzielną pracę, np. przygotowanie materiałów do określonego tematu i przedstawienie ich na forum klasy; – uczestnictwo w tworzeniu gazetki, ściennej galerii itp.

 

Dodatkową ocenę możesz uzyskać, gdy aktywnie uczestniczysz w wydarzeniach artystycznych (chodzisz  na koncerty, należysz do chóru, zespołu muzycznego itp.).

 

  1. Jesteś przygotowany/przygotowana do zajęć, gdy posiadasz: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, dzienniczek oraz odrobioną pracę domową.
  2. W każdym semestrze możesz zgłosić dwa nieprzygotowania. Każde następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Twoja sumienność będzie oceniona i wyrażona w postaci dodatkowej oceny na koniec semestru.
  3. Na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych Twoją nieobecnością masz czas nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeżeli otrzymasz ocenę niedostateczną, możesz ją poprawić po wcześniejszym ustaleniu warunków w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie.

 

System.String[]