Kryteria oceniania z plastyki w kl.IV-VI

Oceny z plastyki wystawiamy w stopniach w skali od 1 do 6. Na ocenę semestralna i roczną składają się oceny cząstkowe, które uczeń uzyskuje za:

-        aktywne podejście do zajęć, osobistą ekspresję, zaangażowanie,

-        zainteresowanie dziedziną sztuki tak w szkole jak i na zajęciach pozaszkolnych,

-        przygotowanie do zajęć,

-        konkretny efekt pracy na lekcji,

-        wiadomości – znajomość dzieł sztuki europejskiej i polskiej, znajomość epok, sylwetki twórców, wielorakich funkcji sztuki.

Ocena celująca:

-        uczeń zawsze przygotowany do lekcji, z pełnym zaangażowaniem podejmuje zadania,

-        interesuje się sztuką, wykazuje autentyczną potrzebę kontaktu z wyższymi wartościami kulturalnymi itp.

-        jego prace na wysokim poziomie prezentowane są w szkolnej i klasowej galerii,

-        jego wiedza z dziedziny sztuki wykracza poza wymagania programowe, samodzielnie gromadzi nowe informacje,

-        potrafi współpracować w grupie.

Ocena bardzo dobra:

-        uczeń przygotowany do lekcji (dopuszczalne jednokrotne nieprzygotowanie w semestrze),

-        posiada wiedzę zgodnie z programem,

-        wykonuje prace na bardzo dobrym poziomie, widoczna umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w praktyce,

-        potrafi współpracować w grupie.

 

 

Ocena dobra:

-        uczeń przygotowany do lekcji, sporadycznie zdarzają się mu pewne braki, podejmuje zadania chętnie,

-        dysponuje znajomością faktów z dziedziny sztuki na poziomie dobrym, nie przejawia jednak dodatkowych zainteresowań pozaszkolnych,

-        prace na dobrym poziomie, poprawne, na miarę możliwości ucznia.

Ocena dostateczna:

-        uczeń wykazuje słabe zainteresowanie przedmiotem, ma obojętną postawę, bez zaangażowania,

-        ma częste braki w materiałach i przyborach do lekcji,

-        dysponuje niewielką częścią podanych informacji i wiadomości,

-        posiada słabą orientację w dziedzinie podstawowych funkcji plastyki we współczesnym świecie, ograniczoną znajomość pojęć,

-        brak zainteresowania dziedziną kultury i tradycji,

-        oddaje minimum 50% prac zrealizowanych na lekcji.

Ocena dopuszczająca:

-        uczeń bardzo często nieprzygotowany do lekcji,

-        pracuje niechętnie, niesamodzielnie, korzysta z pomocy innych,

-        ma trudności w przyswojeniu podstawowych wiadomości i umiejętności,

-        brak zainteresowań pozaszkolnych związanych z dziedziną kultury,

-        zadania wykonuje nierzetelnie, nie kończy, nie przywiązuje wagi do ich wyglądu estetycznego.

 

 

 

 

Ocena niedostateczna:

-        uczeń w większości nieprzygotowany do lekcji,

-        nie realizuje zadań,

-        niesamodzielny, niezaangażowany,

-        nie potrafi przytoczyć podstawowych terminów i pojęć z dziedziny sztuki,

-        brak jakichkolwiek zainteresowań,

-        w pracach, jakie realizuje, nie przywiązuje żadnej uwagi do ich wykończenia, wykonuje szybko, bez przemyślenia, niestarannie lub nie kończy wcale,

-        nie potrafi współpracować w zespole.

Warunki ustalania ocen

-        Przy ocenianiu pamiętamy, by zdolności plastyczne, nie stanowiły podstawy oceny.

-        W ocenie uwzględniamy wysiłek oraz zaangażowanie.

-        „Plusy” ocen cząstkowych stosuje się w przypadku przekraczania przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny.

-        „Minusy” dla ocen cząstkowych stosuje się w przypadku drobnych, nie mających merytorycznego znaczenia uchybień.

-        Trzykrotne nieprzygotowanie ucznia do lekcji skutkuje oceną nast..

-        Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, ale nie później niż do tygodnia. Poprawa ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.

-        Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

System.String[]