Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-            stosuje zasady BHP,

-            wymienia zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia,

-            omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-            stosuje zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

-            wymienia zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia,

-            ocenia sytuację w miejscu wypadku,

-            zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc,

-            zna stopnie oparzeń termicznych,

-            układa poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, w zależności od umiejscowienia urazu,

-            rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i wymienia obowiązki jakie ma ludność po usłyszeniu alarmu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-            stosuje zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

-            stosuje klasyczne rozwiązania wzorowane na innych zadaniach, projektach,

-            samodzielnie i elastycznie wykonuje ćwiczenia, które są jednak obarczone niewielkimi błędami,

-            dobiera odpowiedni do urazu rodzaj środków opatrunkowych,

-            wyjaśnia, jakie są różnice w wyposażeniu apteczek domowej i samochodowej,

-            omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świad­kom zdarzenia,

-            charakteryzuje stopnie oparzeń termicznych,

-            układa poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, w zależności od umiejscowienia urazu,

-            wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych,

-            rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i wymienia obowiązki jakie ma ludność po usłyszeniu alarmu,

-            przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

-            stosuje zasady właściwego zachowania się podczas ratowania życia i dbania o własne zdrowie w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju i wojny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-            potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

-            stosuje zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

-            omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej,

-            omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świad­kom zdarzenia,

-            wykazuje związek miedzy utratą przytomności a zagrożeniem życia,

-            rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po usłyszeniu alarmu,

-            przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

-            wyjaśnia, w jaki sposób można ochronić się przed szkodliwym działaniem czynników broni masowego rażenia,

-            stosuje zasady właściwego zachowania się podczas ratowania życia i dbania o własne zdrowie w  sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju i wojny.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-            stosuje zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

-            wykonuje zadania na bardzo dobrym poziomie, elastycznie,

-            samodzielnie zdobywa wiedzę przedmiotową i dzieli się nią z innymi uczniami,

-            proponuje własne, oryginalne rozwiązania zadań,

-            bierze udział w konkursach tematycznych na poziomie szkoły, gminy, powiatu, województwa.

Kryteria oceniania

Ocenie podlegają:

- odpowiedzi ustne,

- zapowiedziane kartkówki z określonej partii materiału,

- niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich lekcji,

- pisemne sprawdziany wiadomości,

- aktywność na zajęciach,

- praca na lekcji (np. ćwiczenia zadane do wykonania),

- zadania domowe,

- zeszyt przedmiotowy (kompletność notatek),

- wygłaszane referaty,

- zadania dodatkowe (nieobowiązkowe dla wszystkich, a tylko dla zainteresowanych uczniów),

- zadania praktyczne (np. RKO).

Każdemu uczniowi przysługuje 1 nieprzygotowanie w semestrze. Obejmują one:

- nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej,

- nieprzygotowanie do niezapowiedzianej kartkówki,

- brak zadania domowego,

- brak zeszytu.

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed:

- zapowiedzianą kartkówką,

- sprawdzianem wiadomości,

- powtórzeniem wiadomości,

- wygłoszeniem referatu.

Punktacja prac pisemnych:

0 – 29% - niedostateczny

30 – 49% - dopuszczający

50 – 69% - dostateczny

70 – 89% - dobry

90 – 99% - bardzo dobry

100% - celujący

Ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z edukacji dla bezpieczeństwa

1. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z edukacji dla bezpieczeństwa może ubiegać się uczeń, który:

1)      pracuje rzetelnie (przystępuje do sprawdzianów pisemnych w pierwszych terminach), uczęszcza do szkoły (ma minimum 80% frekwencję na zajęciach) i jego praca na lekcjach nie budzi zastrzeżeń;

2)      stosuje się do wymagań nauczyciela;

3)      nie został ukarany karą statutową;

4)      nauczyciel może odstąpić od wymogów zawartych w pkt. 1 w przypadku, gdy nieobecności ucznia wynikają z przyczyn od niego niezależnych (przewlekła choroba, zdarzenia losowe).

2. Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z edukacji dla bezpieczeństwa w następującym trybie:

1) najpóźniej nazajutrz po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice zwracają się do nauczyciela z pisemną prośbą o ustalenie wyższej oceny rocznej niż przewidywana;

2) jeśli uczeń spełnia warunki wymienione w ust. 1, nauczyciel ustala zakres materiału oraz sposób i formę dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności, uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz wymagania edukacyjne;

3) dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza w ciągu 5 dni po złożeniu przez ucznia podania.