PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA Z FIZYKI

I.       Zasady ogólne.

1.         Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

2.         W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.

3.         Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia: stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

4.         Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

5.         Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są:

-        dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na danym etapie kształcenia,

-        wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia,

-        wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić,

-        uwzględnienie zaangażowania, staranności i wkładu pracy ucznia,

-        wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki,

-        prognozowanie przyszłych wyników nauczania,

-        motywowanie ucznia do dalszej pracy,

-        stanowienie pomocy przy planowaniu czynności nauczycielskich
i opracowywaniu scenariuszy działań dydaktycznych,

-        uzmysłowienie nauczycielowi konieczności zmiany, modyfikacji czy też kontynuacji metod pracy z uczniem, a zatem dawanie podstawy do ewaluacji programu.

6.           Przy wystawianiu stopnia kierujemy się następującymi kryteriami ogólnymi:

-        zakres i jakoś wiadomości,

-        rozumienie materiału,

-        posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami,

-        kultura przekazywania wiadomości.

7.        Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane, uzyskane w wyniku sprawdzenia różnych form aktywności szkolnej, zapisanych w dzienniku odpowiednimi kolorami
w zależności od sprawdzanej formy.

8.        Sposób ustalania ocen cząstkowych z fizyki jest podawany uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym oraz przypominany w miarę potrzeb.

9.        Stopnie są jawne dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. Na prośbę rodziców stopnie są uzasadniane. Uczeń (lub jego rodzice) otrzymują informację
o otrzymanej ocenie cząstkowej przez wpis do zeszytu przedmiotowego.

10.    Ocenione prace pisemne, których oceny mają znaczny wpływ na ocenę semestralną rodzice mogą przejrzeć w czasie dyżurów nauczyciela i spotkań z rodzicami.

11.    Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wynika ona
z ocen cząstkowych, w których decydującą rolę odgrywają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych (zapisane kolorem czerwonym
i zielonym w dzienniku). Oceny uzyskane z innych aktywności szkolnych pomagają ustalić ocenę semestralną, roczną.

12.    Kalkulator do średniej ważonej może być narzędziem wspomagającym podczas ustalania ocen semestralnych i rocznych przez nauczyciela.

13.    Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

-     uczeń otrzymuje oceny celujące w ciągu semestru z prac klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych form aktywności szkolnych,

-     uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym.

14.    Ze szczegółowymi kryteriami wymagań uczniowie zapoznawani są na pierwszej lekcji nowego działu. Kryteria pozostają do wglądu u nauczyciela fizyki.

II.    Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia.

Formy aktywności

Kolor zapisu w dzienniku

1.    Kartkówka z ostatniego tematu

2.    Praca na lekcji, praca w grupach

3.    Aktywność na lekcji oraz jej brak

4.    Udział w konkursach dowolnego szczebla

niebieski

1.    Wykonywanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu

2.    Zadanie domowe

3.    Prezentacja referatu

4.    Przeprowadzenie doświadczenia

5.    Osiągnięcia w konkursach - etap gminny

czarny

1.    Odpowiedź ustna

2.    Sprawdzian z 2-3 ostatnich tematów

3.    Rozwiązanie zadania problemowego

4.    Realizacja i prezentacja projektu

5.    Osiągnięcia w konkursach - etap rejonowy

zielony

1.    Praca klasowa

2.    Test z całego działu, test semestralny

3.    Test kompetencji

4.    Realizacja i prezentacja obowiązkowego projektu

5.    Osiągnięcia w konkursach - etap wojewódzki

czerwony

W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś
z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej kolor zapisu w dzienniku.

III.Kontrakt między uczniem i nauczycielem.

1.        Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz podany jest ich zakres.

2.        Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych musi je napisać w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3.        Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału na najbliższych zajęciach edukacyjnych.

4.        Pracę klasową, sprawdzian napisane na ocenę dostateczną lub niższą uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Ocena niedostateczna musi być poprawiona. Uczeń poprawia daną pracę tylko jeden raz.

5.        Zakres materiału i stopień trudności na poprawianej pracy jest taki sam.

6.        Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia. Przy ocenianiu semestralnym, rocznym uwzględnia się obie oceny. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną.

7.        Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Ocenę niedostateczną z kartkówki uczeń może poprawić ustnie.

8.        Uczniowie otrzymują informacje o wynikach pracy klasowej, sprawdzianu w czasie dwóch tygodni od jej napisania, a wyniki kartkówki w okresie tygodnia.

9.        Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu pracy pisemnej. Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu prac pisemnych może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.

10.    Na ocenę z odpowiedzi ustnej ma wpływ samodzielność wypowiedzi ucznia. Niesamodzielna odpowiedź ustna ucznia powoduje jej przerwanie i otrzymanie oceny niedostatecznej.

11.    Prace pisemne są punktowane, a punkty przeliczane na stopnie, według skali:

· niedostateczny - do 30%

· dopuszczający - powyżej 30%

· dostateczny - powyżej 50%

· dobry - powyżej 75%

· bardzo dobry - powyżej 90%

· celujący – powyżej 90% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

12.    Praca domowa jest obowiązkowa i sprawdzana w różnej formie.

13.    Aktywność na lekcji oceniana jest plusami. Za trzy plusy razem otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji
i udzielanie poprawnej odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

14.    Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć jeden raz w semestrze bez podania powodu (brane pod uwagę gdy jest zgłoszone na samym początku lekcji
w formie pisemnej np. na tablicy) i nie jest ono brane pod uwagę przy ocenianiu. Zgłoszenie nieprzygotowania nie obowiązuje na zapowiedzianych pracach pisemnych.

15.    Nieusprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, podręcznika) lub brak pracy domowej podlega ocenie ujemnej oznaczonej minusami. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

16.    Uczeń, który nie ma na lekcji przyborów, narzędzi, materiałów, które są niezbędne do aktywnego uczestniczenia w zajęciach (np. wykonanie doświadczenia, projektu, ćwiczeń praktycznych) otrzymuje ocenę niedostateczną.

17.    Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w uzupełnieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole.

IV.Przy ocenianiu wiadomości i umiejętności ustalamy następujące umiejętności wymagane na poszczególne stopnie:

Umiejętności dopełniające (D) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności 
w sytuacjach problemowych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania.

Umiejętności rozszerzające (R) dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności 
w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne
i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych.

Umiejętności podstawowe (P)  dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne, zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami.

Umiejętności konieczne (K) – dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli gotowości ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości
i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,

·         nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,

·         nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,

·         często opuszcza zajęcia; nie uzupełnia podstawowych zaległości,

·         nie korzysta z proponowanych form pomocy (np. zespoły wyrównawcze, konsultacje indywidualne).

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
 • potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia fizyczne,
 • sprostał wymaganiom koniecznym,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia i uczestniczy w nich w miarę swoich możliwości.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

·         potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,

·         potrafi wykonać proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela,

·         zna podstawowe wzory, jednostki i wielkości fizyczne,

·         sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki,  rozwiązywać proste zadania lub problemy,
 • sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • zdobytą wiedze potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach szkolnych (o ile są organizowane),
 • sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
 • osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych (na szczeblu rejonowym
  i wojewódzkim),
 • sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym. 
System.String[]