Język niemiecki

Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:

podstawowym i ponadpodstawowym

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnychWiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- zna niewielką liczbę podstawowych słów i wyrażeń
- w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
- zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
- z  trudem wykonuje zadania leksykalno-gramatyczne

Uczeń:

- zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
- zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

Uczeń:

- zna większość słownictwa i wyrażeń
i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

Uczeń:

- zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i z sporadycznie popełnia błędy, które potrafi samodzielnie poprawić

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
- rozumie pojedyncze słowa

- rozumie główną myśl tekstów pisanych/ słuchanych
- nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na czytanie
          

- wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
- wypowiada się bardzo powoli
- tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
- błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

Uczeń:

- rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- określa główny sens tekstu i znajduje w nim określone informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi powoli i wyraźnie wyartykułowanej

- wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
- tworzy bardzo proste,   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
- posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
- potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

-poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela
- określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje
- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi

- domyśla się z kontekstu znaczenia części niezrozumiałych elementów wypowiedzi

- wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
- tworzy proste spójne teksty pisane
- posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
- popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i odpowiednio reaguje na nie

- bez trudu rozumie proste teksty użytkowe (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie) i sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje - określa główny sens tekstu i znajduje w nim szczegółowe informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* wypowiedzi

- bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- domyśla się z kontekstu znaczenia niezrozumiałych elementów wypowiedzi


- wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
- tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
- nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

*czas, miejsce, uczestników, nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, sytuację

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów; bardzo sprawnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, a także bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach; charakteryzuje się dużą autonomią w nabywaniu wiedzy.

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysortografią bądź dysleksją. W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, i dysortografii obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją lub dysortografią powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.

Klasa 7

Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie II.2

$1·         Rozpoznaję rzeczowniki w języku niemieckim.

$1·         Potwierdzam obecność.

$1·         Informuję, ilu uczniów jest w mojej klasie.

$1·         Witam i żegnam się.

$1·         Pytam o wiek, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia, numer telefonu.

$1·         Przedstawiam siebie i swoich rówieśników.

$1·         Rozmawiam o swoim planie lekcji.

$1·         Rozmawiam o ocenach.

$1·         Wyrażam opinię o przedmiotach szkolnych.

$1·         Nazywam swoje przybory szkolne.

$1·         Informuję, co jest w mojej teczce i czego tam nie ma

$1·         Rozmawiam o swoich zainteresowaniach i ulubionych czynnościach.

$1·         Przedstawiam rodziców i rodzeństwo.

$1·         Prowadzę rozmowę na temat rodziny i rówieśników.

$1·         Opisuję wybranego członka mojej rodziny i rówieśnika.

$1·         Rozmawiam o zwierzętach domowych i opisuję je

$1·         Pytam o godzinę i podaję czas.

$1·         Rozmawiam o swoim dniu.

$1·         Informuję, dokąd chcę pójść i kiedy.

$1·         Pytam innych o zamiary.

$1·         Reaguję na propozycję: wyrażam zgodę, odmawiam.

$1·         Informuję co mogę lub musze zrobić

$1·         Informuję, co kupuję i za ile.

$1·         Pytam o cenę.

$1·         Informuję, co jem i piję na śniadanie, i pytam o to innych.

$1·         Informuję, co chciał(a)bym zjeść na obiad, i pytam o to innych.

$1·         Uzasadniam, dlaczego coś lubię lub czegoś nie lubię.

$1·         Składam zamówienie w barze szybkiej obsługi

$1·         Nazywam pory roku i miesiące.

$1·         Rozmawiam na temat pogody.

$1·         Pytam o aktualną datę i ją podaję.

$1·         Informuję, kiedy mam urodziny, oraz pytam o to innych.

$1·         Informuję, dokąd wyjeżdżam na wakacje.

$1·         Uzasadniam swój wybór.

$1·         Informuję, czym dojeżdżam do szkoły i czym wybieram się na wakacje.

Struktury gramatyczne podlegające ocenie

$1·         Zasady pisowni

$1·         Zaimki osobowe

$1·         Zaimki dzierżawcze

$1·         Czasowniki regularne

$1·         Zdanie oznajmujące, pytające i rozstrzygające

$1·         Czasowniki sein, haben i mögen, heißen i tanzen

$1·         Liczebnik w funkcji rzeczownika eine Eins

$1·         Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku

$1·         Przeczenie kein/e

$1·         Liczba mnoga rzeczowników

$1·         Czasowniki nieregularne: lesen, essen, fahren, laufen, sprechen, sehen, schlafen

$1·         Zasady stosowania rodzajników i zaimków osobowych w zdaniu

$1·         Rzeczownik w bierniku

$1·         Zwrot es gibt

$1·         Czasowniki rozdzielnie złożone

$1·         Przyimki an, um, von … bis, zu, nach, aus

$1·         Przyimki in, auf z biernikiem

$1·         Rzeczowniki złożone

$1·         Czasowniki modalne können i müssen

$1·         Forma möchte

$1·         Zaimek osobowy w bierniku i celowniku

$1·         Spójnik denn

$1·         Czasownik nieregularny nehmen

$1·         Forma grzecznościowa Sie

$1·         Stopniowanie: gern, lieber, am liebsten

$1·         Przeczenie w zdaniu nein – nicht

$1·         Liczebniki porządkowe

$1·         Przyimki służące do określania czasu: an, in

$1·         Czasowniki zwrotne

$1·         Zaimki zwrotne

$1·         Przyimki służące do określania miejsca (wohin?): an, auf, in, nach, zu

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

- sprawdziany

- kartkówki

- testy

- zadania domowe (prace pisemne i projekty)

- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

- próbne egzaminy

- aktywność

- udział w konkursach

KLASA VIII   Język niemiecki

Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:

podstawowym i ponadpodstawowym

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnychWiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- zna niewielką liczbę podstawowych słów i wyrażeń
- w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
- zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
- z trudem wykonuje zadania leksykalno-gramatyczne

Uczeń:

- zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
- zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

Uczeń:

- zna większość słownictwa i wyrażeń
i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

Uczeń:

- zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i z sporadycznie popełnia błędy, które potrafi samodzielnie poprawić

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
- rozumie pojedyncze słowa

- rozumie główną myśl tekstów pisanych/ słuchanych
- nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na czytanie
          

- wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
- wypowiada się bardzo powoli
- tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
- błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

Uczeń:

- rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- określa główny sens tekstu i znajduje w nim określone informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi powoli i wyraźnie wyartykułowanej

- wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
- tworzy bardzo proste,   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
- posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
- potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

-poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela
- określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje
- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi

- domyśla się z kontekstu znaczenia części niezrozumiałych elementów wypowiedzi

- wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
- tworzy proste spójne teksty pisane
- posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
- popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i odpowiednio reaguje na nie

- bez trudu rozumie proste teksty użytkowe (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie) i sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje - określa główny sens tekstu i znajduje w nim szczegółowe informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* wypowiedzi

- bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- domyśla się z kontekstu znaczenia niezrozumiałych elementów wypowiedzi


- wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
- tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
- nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

*czas, miejsce, uczestników, nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, sytuację

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów; otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, bardzo sprawnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, aktywnie zdobywa nowe umiejętności i poszerza swoją wiedzę np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach; charakteryzuje się dużą autonomią w nabywaniu wiedzy.

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysortografią bądź dysleksją. W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, i dysortografii obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją lub dysortografią powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.

Klasa 8

Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie II.2

$1·         Informuję, o miejscu spędzania wakacji.

$1·         Rozmawiam o pogodzie i czynnościach z przeszłości.

$1·         Przedstawiam siebie, udzielam podstawowych informacji na swój temat oraz swoich umiejętności i zainteresowań..

$1·         Charakteryzuję ludzi ze swojego otoczenia

$1·         Wyrażam opinie i pytam o opinie.

$1·         Informuję o tym, co wolno, a czego nie wolno.

$1·         Informuję o swoich obowiązkach domowych.

$1·         Zapraszam na imprezę towarzyską i opowiadam o niej.

$1·         Rozmawiam o swoim poranku.

$1·         Przedstawiam fakty z przeszłości.

$1·         Nazywam części ciała.

$1·         Rozmawiam o chorobach i dolegliwościach.

$1·         Pytam o samopoczucie.

$1·         Przekazuję informacje.

$1·         Formułuje krótkie polecenia oraz reaguję na nie.

$1·         Informuję o różnych dyscyplinach sportowych.

$1·         Rozmawiam o zajęciach sportowych w szkole.

$1·         Składam życzenia i odpowiadam na życzenia.

$1·         Podaję swój dokładny adres.

$1·         Literuję wyrazy niemieckie i polskie.

$1·         Określam położenie osób i rzeczy.

$1·         Opisuję pomieszczenia.

$1·         Informuję, c gdzie kładę.

$1·         Wskazuję kierunek i drogę w mieście i moim miejscu zamieszkania.

$1·         Stosuję styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

$1·         Proszę o wskazanie drogi.

$1·         Udzielam informacji.

$1·         Przedstawiam swoje upodobania i wyraqżam opinię na temat kina, teatru.

$1·         Uzasadniam swój wybór.

$1·         Składam propozycje.

$1·         Negocjuję propozycje: przyjmuję, odrzucam, proponuję coś innego.

$1·         Rozmawiam o planach na przyszłość.

$1·         Planuję wycieczkę.

Struktury gramatyczne podlegające ocenie

$1·         Czasowniki posiłkowe i nieregularne w czasie teraźniejszym

$1·         Przyimki an, auf, in, bei z celownikiem

$1·         Czasownik sein w czasie przeszłym prostym

$1·         Czasowniki regularne w czasie przeszłym złożonym

$1·         Czasowniki modalne dürfen, sollen, wollen

$1·         Spójnik weil

$1·         Czas przeszły złożony czasowników nieregularnych

$1·         Rodzajniki określone i nieokreślone oraz przeczenie kein/keine w mianowniku, celowniku i bierniku

$1·         Czasownik haben w czasie przeszłym prostym

$1·         Tryb rozkazujący

$1·         Zaimek dzierżawczy w mianowniku, celowniku i bierniku

$1·         Spójnik dass

$1·         Dopełniacz

$1·         Przyimki określające położenie z celownikiem: in, auf, an, gegnüber, neben, vor, hinter, über, unter, zwischen

$1·         Przyimki określające kierunek z biernikiem: in, auf, an, gegnüber, neben, vor, hinter, über, unter, zwischen

$1·         Orientacja w terenie: zu, durch, entlang, über, an… vorbei.

$1·         Zaimek zwrotny w celowniku

$1·         Zdania z bezokolicznikiem z zu

$1·         Czas przyszły

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

- sprawdziany

- kartkówki

- testy

- zadania domowe (prace pisemne i projekty)

- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

- prezentacje, referaty