KRYTERIA OCENY W KLASIE I

Edukacja polonistyczna

CZYTANIE GŁOŚNE:

2 - Odczytuje poznane litery drukowane i pisane.

3-  Czyta pojedyncze wyrazy i krótkie zdania głosując.

4- Czyta proste zdania sylabizując, niektóre wyrazy rozpoznając globalnie.

5-  Czyta proste teksty rozpoznając wyrazy globalnie, trudniejsze sylabizując.

6-  Czyta krótkie i dłuższe teksty rozpoznając wyrazy globalnie, z właściwą intonacją.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM:

2-   Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem.

3-  Czyta ze zrozumieniem pojedyncze zdania, łącząc je z ilustracją.

4-  Czyta ze zrozumieniem zdania oznajmujące i pytające, łącząc je w pary.

5-  Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

6-  Czyta po cichu krótsze i dłuższe teksty, prawidłowo odpowiadając na pytania dotyczące ich treści.

KALIGRAFIA:

2- Odwzorowuje litery i kształty literopodobne bez uwzględnienia liniatury.

3- Odwzorowuje litery i kształty literopodobne uwzględniając liniaturę.

4- Pisze poznane litery uwzględniając ich prawidłowy kształt, wielkość i łączenie.

5- Pisze kształtnie, starannie i płynnie.

6- Pisze bardzo starannie, kształtnie i płynnie, uwzględniając równomierne rozmieszczenie

i nachylenie tekstu.

ORTOGRAFIA:

2-  Przepisując wyrazy często popełnia błędy.

3-  Przepisując wyrazy nie popełnia błędów. Pisze wielką literę na początku zdań i w imionach.

4-  Zapisuje z pamięci wyrazy, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze wielką literę na początku zdań i w imionach.

5-  Pisze i przepisuje krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie poznanego słownictwa. Pisze wielką literę w niektórych nazwach geograficznych….

6- Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze poprawnie poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Prawidłowo używa wielkich liter w imionach, nazwach geograficznych i na początku zdania.

PISANIE TWÓRCZE:

2-  Z pomocą nauczyciela redaguje i zapisuje krótkie zdania.

3-  Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania.

4-  Samodzielnie zapisuje i redaguje zdania opisujące przedmioty.

5-  Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie wypowiedzi na określony temat.

6-  Samodzielnie i sprawnie redaguje oraz zapisuje wypowiedzi na określony temat.

GRAMATYKA:

2-  Ma trudności z opanowaniem materiału gramatycznego.

3-  Słabo opanował materiał gramatyczny.

4 - Dobrze opanował materiał gramatyczny.

6-  Świetnie opanował materiał gramatyczny.

5-  Bardzo dobrze opanował materiał gramatyczny.

RECYTACJA:

2-  Ma trudności z opanowaniem tekstów słownych na pamięć oraz z ich odtworzeniem.

3-  Słabo opanował tekst słowny na pamięć i nie stosuje zasad poprawnej recytacji.

4-   Dobrze opanował pamięciowo tekst, ale nie zawsze stosuje zasady poprawnej recytacji.

5-   Bezbłędnie wygłasza teksty słowne z pamięci i zachowuje zasady poprawnej recytacji.

6-   Bezbłędnie wygłasza teksty słowne z pamięci i z wyjątkowymi umiejętnościami

aktorskimi stosuje zasady poprawnej recytacji.

MÓWIENIE:

2-  Buduje proste zdania oznajmujące i pytające. W wypowiedziach używa jedynie krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów.

3-  Buduje poprawne zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji oraz na podstawie ilustracji, a także czytanych i słuchanych

tekstów.

4-  Buduje poprawne zdania, proste i złożone. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć. Wypowiada się na temat poznanego utworu literackiego. Używa zwrotów grzecznościowych.

5-  Prowadzi rozmowy na tematy wynikające z własnych potrzeb i zainteresowań. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, poznanych utworów literackich i filmów. Używa zwrotów grzecznościowych.

6-   Prowadzi rozmowy na tematy wynikające z własnych i cudzych potrzeb i

zainteresowań. Z własnej inicjatywy płynnie wypowiada się na temat swoich przeżyć,  przeczytanych książek, audycji, spektakli i filmów. Używa zwrotów grzecznościowych.

Edukacja matematyczna

LICZENIE, PRZELICZANIE:

2-   Przelicza przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznany zakresie wyłącznie na konkretach. Porównuje ilości działając na liczmanach.

3-   Przelicza przedmioty, liczy kolejno i wstecz. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie czasami na konkretach. Porównuje ze sobą liczby.

4-   Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Wyodrębnia w zapisie dziesiątki i jedności. Porównuje ze sobą liczby.

5-   Sprawnie dodaje, odejmuje i porównuje liczby w poznanym zakresie. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza wykonane działania za pomocą działań odwrotnych. Wyodrębnia w zapisie dziesiątki i jedności.

6-  Bardzo sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby w zakresie 0 – 20, a także przekraczające ten zakres. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza wykonane działania za pomocą działań odwrotnych.

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH:

2-  Rozwiązuje tylko proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.

3-  Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.

4-  Sprawnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Sporadycznie rozwiązuje zadania złożone.

5-   Bez problemów układa i rozwiązuje proste, i często także złożone zadania tekstowe.

6-  Sprawnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe.

GEOMETRIA:

2-  Ma problemy z rozpoznawaniem i nazywaniem podstawowych figur geometrycznych. Z pomocą nauczyciela oblicza ich obwody i długości.

3-  Potrafi rozpoznać, nazwać i narysować poznane figury geometryczne. Oblicza długości i obwody figur, często korzystając z pomocy nauczyciela.

4-  Zna nazwy figur geometrycznych, potrafi je wykreślić i dokonać pomiarów. Oblicza ich obwody i długości, rzadko korzystając z pomocy nauczyciela.

5-  Zna nazwy figur geometrycznych, sprawnie je wykreśla i dokonuje pomiarów. Samodzielnie oblicza obwody i długości. Zna wprowadzone jednostki długości, poprawnie dodaje wyrażenia mianowane.

6-  Zna nazwy i cechy poznanych figur geometrycznych, sprawnie je kreśli, dokonuje pomiarów, oblicza obwody i długości, używając prawidłowych jednostek.

Edukacja przyrodnicza

2-  Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku.

3-  Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Potrafi dostrzec zmiany, zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.

4-   Posiada spory zasób wiedzy o otaczającym środowisku. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.

5-   Posiada bogaty zasób wiedzy o otaczającym środowisku. Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie.

6-   Posiada bardzo bogaty zasób wiedzy o otaczającym środowisku, często wykraczający poza wprowadzony materiał. Obserwuje i nazywa cykle i regularności zachodzące w otoczeniu.

Edukacja muzyczna

2-   Ma duże problemy z zaśpiewaniem piosenki, grą na instrumentach perkusyjnych i wprowadzonym instrumencie melodycznym, ilustrowaniem muzyki ruchem.

3-   Nie zawsze radzi sobie ze śpiewem, tańcem i grą na instrumentach.

4-   Potrafi zaśpiewać poznane piosenki, zagrać rytm i melodię na wprowadzonych instrumentach, zilustrować muzykę ruchem.

5-   Bardzo dobrze śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie, gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, ilustruje muzykę ruchem.

6-  Świetnie sobie radzi ze śpiewem, grą na instrumentach i tańcem, w jednej z tych dziedzin wykraczając poza materiał klasy I. Samodzielnie tworzy proste rytmy i melodie.

Edukacja plastyczna

2-   Ma trudności z wykonaniem pracy plastycznej na zadany temat.

3-   Mało starannie i z niewielkim wkładem pracy wykonuje pracę plastyczną na zadany temat.

4-   Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat, ale nie zawsze samodzielnie poszukuje oryginalnych rozwiązań. Czasami nie dba o estetykę wykonania.

5-   Potrafi wykonać ciekawą pracę plastyczną na zadany temat. Dba o estetykę wykonania. Stara się samodzielnie poszukiwać oryginalnych rozwiązań plastycznych.

6-  Potrafi wykonać bardzo ciekawą pracę plastyczną na zadany temat. Zawsze dba o estetykę wykonania. Zawsze samodzielnie poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych.

Edukacja techniczna

2-  Potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań głównie z pomocą nauczyciela. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje prostych pomiarów.

3-  Posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań czasami z pomocą nauczyciela. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

4-  Samodzielnie lub ze sporadyczną pomocą nauczyciela posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

5- Samodzielnie posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań. . Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

6-  Samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań. . Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

Wychowanie fizyczne

2-  Ma duże problemy z wykonywaniem ćwiczeń gimnastycznych, jest bierny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje bardzo słabą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

3-  Nie zawsze potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, jest mało aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje słabą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

4- Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, jest aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje dobrą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

5- Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, jest aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen).Wykazuje bardzo dobrą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

6-  Świetnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, jest bardzo aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje świetną koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

TESTY:

2-  Bardzo słabe wyniki testów, poprawność poniżej 50%

3-  Słabe wyniki testów, poprawność w granicach 50% - 70%

4-  Dobre wyniki testów, poprawność w granicach 71% - 90%

5-  Bardzo dobre wyniki testów, poprawność w granicach 91% - 100%

6-  Świetne wyniki testów, poprawność w granicach 100% + zadania dodatkowe.

Informatyka

2-  Jedynie z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w poznanym zakresie.

3-  Często korzysta z pomocy nauczyciela posługując się komputerem w poznanym zakresie.

4-  Wykonując zadania na komputerze sporadycznie potrzebuje pomocy nauczyciela.

5-  Bardzo dobrze sobie radzi z wykonywaniem zadań na komputerze.

6-  Świetnie wykonuje na komputerze zadane prace, wykazuje się w tej dziedzinie sprawnością czasami wykraczającą poza wprowadzony materiał.

Język angielski

2-  Ma trudności z opanowaniem materiału z zakresu kl. I.

3 – Słabo opanował materiał z zakresu kl. I.

4-   Dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

5-   Bardzo dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

6-   Świetnie opanował materiał z zakresu kl. I, a często jego wiedza

wykracza poza przewidziany program.

Religia

2-  Ma trudności z opanowaniem materiału z zakresu kl. I.

3 –Słabo opanował materiał z zakresu kl. I.

4-  Dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

5-  Bardzo dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

6-  Świetnie opanował materiał z zakresu kl. I, a często jego wiedza

wykracza poza przewidziany program.

Edukacja społeczna

2-  Ma trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu kl. I.

3 - Słabo opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I.

4-  Dobrze opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I.

5-  Bardzo dobrze opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I.

6-  Świetnie opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I, a często jego wiedza wykracza poza przewidziany program.

Zakres wiedzy i umiejętności z kl. I:

a) potrafi odróżnić, co dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, że warto

być mądrym, pomagać potrzebującym, wie, że nie należy kłamać,

b) nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie, przestrzega reguł

c) wykazuje poczucie przynależności do rodziny, grupy klasowej i szkolnej

d) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można,

e) zna zawody ludzi, którzy mogą mu pomóc w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych

f) zna zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, do kogo sie zwrócić o pomoc w sytuacji

zagrożenia,

g) potrafi wymienić status swojej miejscowości

h) wie, jakiej jest narodowości, ze mieszka w Polsce, a polska znajduje się w Europie,

zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

 

 

 

 

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

KLASA III

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

       

 

1. Ocenianie w kształceniu zintegrowanym traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o „Podstawy Programowe”.

 

2. Ocena opisowa to informacja, które standardy wymagań uczeń opanował a nad którymi musi jeszcze popracować.

 

3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania
i postawy.

 

ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:

 

A.    Cele oceniania w kształceniu zintegrowanym.

 

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w kształceniu zintegrowanym jest:  

 

-         poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju

 

-          informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie

 

-          doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.

 

-         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

 

2.      Ocena szkolna w nauczaniu zintegrowanym pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:

 

-         funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

 

-         funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

 

-         funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

 

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

 

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.

 

2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

 

-         edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.

 

-         edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych z tego zakresu

 

-         edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji

 

-         edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno - techniczna,

-         edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki

 

     -     edukacji zdrowotnej: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry
           i zabawy ruchowe.

 

3.      Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę

 

a)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

b)      Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

 

c)       Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

d)      Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

e)       Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

f)       Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

g)       Okazywanie szacunku innym osobom

 

Ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie w/w wymagań

 

ZACHOWANIE – kryteria szczegółowe

 

1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia.

 

a)     Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne.

 

b)     Starannie przygotowuje się do zajęć.

 

c)     Sumiennie odrabia zadania domowe.

 

d)    Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.

 

e)     Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć.

 

f)      Rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli.

 

g)     Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

 

h)   Dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.)

 

2. Postępuje z dobrem społeczności szkolnej.

 

a)      Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

b)      Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

 

c)      Pomaga w wykonaniu dekoracji.

 

d)            Uczestniczy w pracach samorządu klasowego oraz innych sekcjach ustalonych przez nauczyciela.

 

e)      Wywiązuje się z obowiązku dyżurnego.

 

f)       Pomaga kolegom w nauce, jak i w innych sprawach życiowych.

 

g)   Pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie.

 

3. Dba o honor i tradycje szkoły.

 

a)      Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

 

b)             Zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie hymnu).

 

c)      Uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów.

 

4. Dba o piękno mowy ojczystej.

 

a)      Nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym.

 

b)      Kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

 

c)      Swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom.

 

d)     Wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę.

 

5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 

a)      W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

b)      Reaguje na dostrzeżone objawy zła.

 

c)      Nie bije się i nie dokucza innym.

 

d)     Wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa.

 

e)      Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej.

 

f)       Jest zawsze czysty i stosownie ubrany.

 

g)      Nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny i na basen.

 

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

 

a)      Przestrzega regulaminu wycieczek.

 

b)      Stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych itp.

 

c)      Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie.

 

d)     Kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami.

 

e)      Używa zwrotów grzecznościowych.

 

f)       Dokonuje samooceny swojego zachowania.

 

g)      Panuje nad negatywnymi emocjami.

 

7. Okazuje szacunek innym osobom.

 

a)      Szanuje przekonania innych osób.

 

b)      Nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania.

 

c)      Nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych.

 

d)     Nie obraża się na rówieśników i nauczycieli.

 

e)      Toleruje odmienność wyglądu i ubioru.

 

Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.

 

1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.

 

2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:

 

-         sprawdziany

 

-         testy osiągnięć szkolnych

 

-         testy kompetencji

 

-         karty pracy ucznia

 

-         karty sprawności ucznia

 

-         karty kontrolne zintegrowane

 

-         zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń

 

-          bieżącą obserwację ucznia. /Kierunki obserwacji wyznaczane są przez wymagania programowe określone w poszczególnych poziomach klas/.

 

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

 

-         prace domowe

 

-         wytwory pracy ucznia

 

-         indywidualne i grupowe prace na lekcji

 

-         prace średnio i długoterminowe

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

 

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

 

-         w dzienniku elektronicznym Librus

 

-         na wytworach pracy ucznia

 

-         w zeszycie ucznia

 

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:

 

§  Krótkie wyrażenia np. „Brawo”, „Wspaniale”, „Popracuj”, „Słabo”.

 

§  Symbole cyfrowe,2,3,4,5,6

 

§  Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:          

 

§  Ocena celująca (cel) – 6

 

§  Ocena bardzo dobra (bdb) – 5

 

§  Ocena dobra (db) – 4

 

§  Ocena dostateczna (dst) – 3

 

§  Ocena dopuszczająca (dop) –2

 

§  Skala ocen cząstkowych i kryteria wymagań na poszczególne stopnie:

 

§  Ocena celująca (6) /wymagania wykraczające/

 

§  Uczeń ma osiągnięcia wykraczające poza wymagania programowe danej klasy. W podejmowanych działaniach prezentuje oryginalność i pomysłowość, wykonując zadania i rozwiązując problemy proponuje śmiałe i odważne, nietypowe rozwiązania. Korzysta z różnych źródeł informacji. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. Osiąga sukcesy
w konkursach i zawodach sportowych.

 

§  Ocena bardzo dobra (5) /wymagania dopełniające/

 

§  Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony wymaganiami programowymi – biegle wykorzystuje je w różnych sytuacjach, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, twórczo i samodzielnie rozwiązuje problemy, w nowych sytuacjach radzi sobie doskonale.

 

§  Ocena dobra (4) /wymagania rozszerzające/

 

§  Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w stopniu średnim – potrafi sprawnie wykorzystać je w sytuacjach typowych, pracuje samodzielnie, potrafi poprawić swoje błędy, rozwiązać w praktyce typowe zadania i problemy.

 

§  Ocena dostateczna (3) /wymagania podstawowe/

 

§  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi w stopniu zadowalającym – potrafi wykorzystać je rozwiązując proste zadania, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

 

§  Ocena dopuszczająca (2) /wymagania konieczne/

 

§  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programowymi w stopniu niskim, niezbędnym do dalszej nauki – uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania
o niewielkim stopniu trudności. Nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

 

-          Ocena śródroczna jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia uwzględniającej wskazówki do dalszej pracy lub w formie opisu

 

-         Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.

 

OCENA:

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

6 – celująca

 

Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

 

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty.

 

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat.

 

5 – bardzo dobra

 

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane.

 

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.

 

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie,
w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa,

 

4 – dobra

 

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.

 

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna
i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte

 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym.

 

     3 – dostateczna

 

     Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia.

 

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela                          

 

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.

 

2 – dopuszczający

 

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem

 

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela

 

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

 

 

6 – celujący

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, mnoży liczbę dwucyfrową, zna i stosuje kolejność wykonywania działań, liczy sposobem pisemnym

 

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego

 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze
i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

 

5 – bardzo dobry

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.

 

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytm.

 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

 

4 – dobry

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 1000, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.

 

Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe

 

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy
i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

 

3 – dostateczny

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

 

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach

 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą

 

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

 

2- dopuszczający

 

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

 

Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach.

 

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie
z pomocą nauczyciela.

 

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.

 

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

 

6 – celujący

 

Posiada rozległą /powyżej poziomu klasy III/ wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać
o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.

 

5 – bardzo dobry

 

 

 

Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.

 

4- dobry

 

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.

 

3- dostateczny

 

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno -przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.

 

2- dopuszczający

 

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych.

 

EDUKACJA PLASTYCZNO – TECHNICZNA

 

6 – celujący

 

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy.

 

5- bardzo dobry

 

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.

 

4- dobry

 

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe.

 

3- dostateczny

 

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru.

 

2- dopuszczający

 

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca. Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

 

6- celujący

 

Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, tańczy przed publicznością tańce ludowe.

 

5- bardzo dobry

 

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki.

 

4- dobry

 

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki.

 

3- dostateczny

 

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.

 

2- dopuszczający

 

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów. Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki.

 

 

 

EDUKACJA ZDROWOTNA

 

6- celujący

 

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych

 

5- bardzo dobry

 

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

 

4- dobry

 

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play.

 

3- dostateczny

 

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

 

2- dopuszczający

 

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych. Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach