KRYTERIA OCENY W KLASIE I

2017/2018

Edukacja polonistyczna

CZYTANIE GŁOŚNE:

2 - Odczytuje poznane litery drukowane i pisane.

3-  Czyta pojedyncze wyrazy i krótkie zdania głosując.

4- Czyta proste zdania sylabizując, niektóre wyrazy rozpoznając globalnie.

5-  Czyta proste teksty rozpoznając wyrazy globalnie, trudniejsze sylabizując.

6-  Czyta krótkie i dłuższe teksty rozpoznając wyrazy globalnie, z właściwą intonacją.

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM:

2-   Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem.

3-  Czyta ze zrozumieniem pojedyncze zdania, łącząc je z ilustracją.

4-  Czyta ze zrozumieniem zdania oznajmujące i pytające, łącząc je w pary.

5-  Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

6-  Czyta po cichu krótsze i dłuższe teksty, prawidłowo odpowiadając na pytania dotyczące ich treści.

KALIGRAFIA:

2- Odwzorowuje litery i kształty literopodobne bez uwzględnienia liniatury.

3- Odwzorowuje litery i kształty literopodobne uwzględniając liniaturę.

4- Pisze poznane litery uwzględniając ich prawidłowy kształt, wielkość i łączenie.

5- Pisze kształtnie, starannie i płynnie.

6- Pisze bardzo starannie, kształtnie i płynnie, uwzględniając równomierne rozmieszczenie

i nachylenie tekstu.

ORTOGRAFIA:

2-  Przepisując wyrazy często popełnia błędy.

3-  Przepisując wyrazy nie popełnia błędów. Pisze wielką literę na początku zdań i w imionach.

4-  Zapisuje z pamięci wyrazy, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze wielką literę na początku zdań i w imionach.

5-  Pisze i przepisuje krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie poznanego słownictwa. Pisze wielką literę w niektórych nazwach geograficznych….

6- Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze poprawnie poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Prawidłowo używa wielkich liter w imionach, nazwach geograficznych i na początku zdania.

PISANIE TWÓRCZE:

2-  Z pomocą nauczyciela redaguje i zapisuje krótkie zdania.

3-  Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania.

4-  Samodzielnie zapisuje i redaguje zdania opisujące przedmioty.

5-  Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie wypowiedzi na określony temat.

6-  Samodzielnie i sprawnie redaguje oraz zapisuje wypowiedzi na określony temat.

GRAMATYKA:

2-  Ma trudności z opanowaniem materiału gramatycznego.

3-  Słabo opanował materiał gramatyczny.

4 - Dobrze opanował materiał gramatyczny.

6Świetnie opanował materiał gramatyczny.

5-  Bardzo dobrze opanował materiał gramatyczny.

RECYTACJA:

2-  Ma trudności z opanowaniem tekstów słownych na pamięć oraz z ich odtworzeniem.

3-  Słabo opanował tekst słowny na pamięć i nie stosuje zasad poprawnej recytacji.

4-   Dobrze opanował pamięciowo tekst, ale nie zawsze stosuje zasady poprawnej recytacji.

5-   Bezbłędnie wygłasza teksty słowne z pamięci i zachowuje zasady poprawnej recytacji.

6-   Bezbłędnie wygłasza teksty słowne z pamięci i z wyjątkowymi umiejętnościami

aktorskimi stosuje zasady poprawnej recytacji.

MÓWIENIE:

2-  Buduje proste zdania oznajmujące i pytające. W wypowiedziach używa jedynie krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów.

3-  Buduje poprawne zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji oraz na podstawie ilustracji, a także czytanych i słuchanych

tekstów.

4-  Buduje poprawne zdania, proste i złożone. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć. Wypowiada się na temat poznanego utworu literackiego. Używa zwrotów grzecznościowych.

5-  Prowadzi rozmowy na tematy wynikające z własnych potrzeb i zainteresowań. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, poznanych utworów literackich i filmów. Używa zwrotów grzecznościowych.

6-   Prowadzi rozmowy na tematy wynikające z własnych i cudzych potrzeb i

zainteresowań. Z własnej inicjatywy płynnie wypowiada się na temat swoich przeżyć,  przeczytanych książek, audycji, spektakli i filmów. Używa zwrotów grzecznościowych.

Edukacja matematyczna

LICZENIE, PRZELICZANIE:

2-   Przelicza przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznany zakresie wyłącznie na konkretach. Porównuje ilości działając na liczmanach.

3-   Przelicza przedmioty, liczy kolejno i wstecz. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie czasami na konkretach. Porównuje ze sobą liczby.

4-   Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Wyodrębnia w zapisie dziesiątki i jedności. Porównuje ze sobą liczby.

5-   Sprawnie dodaje, odejmuje i porównuje liczby w poznanym zakresie. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza wykonane działania za pomocą działań odwrotnych. Wyodrębnia w zapisie dziesiątki i jedności.

6-  Bardzo sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby w zakresie 0 – 20, a także przekraczające ten zakres. Korzysta z przemienności dodawania.Sprawdza wykonane działania za pomocą działań odwrotnych.

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH:

2-  Rozwiązuje tylko proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.

3-  Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.

4-  Sprawnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Sporadycznie rozwiązuje zadania złożone.

5-   Bez problemów układa i rozwiązuje proste, i często także złożone zadania tekstowe.

6-  Sprawnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe.

GEOMETRIA:

2-  Ma problemy z rozpoznawaniem i nazywaniem podstawowych figur geometrycznych. Z pomocą nauczyciela oblicza ich obwody i długości.

3-  Potrafi rozpoznać, nazwać i narysować poznane figury geometryczne. Oblicza długości i obwody figur, często korzystając z pomocy nauczyciela.

4-  Zna nazwy figur geometrycznych, potrafi je wykreślić i dokonać pomiarów. Oblicza ich obwody i długości, rzadko korzystając z pomocy nauczyciela.

5-  Zna nazwy figur geometrycznych, sprawnie je wykreśla i dokonuje pomiarów. Samodzielnie oblicza obwody i długości. Zna wprowadzone jednostki długości, poprawnie dodaje wyrażenia mianowane.

6-  Zna nazwy i cechy poznanych figur geometrycznych, sprawnie je kreśli, dokonuje pomiarów, oblicza obwody i długości, używając prawidłowych jednostek.

Edukacja przyrodnicza

2-  Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku.

3-  Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Potrafi dostrzec zmiany, zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.

4-   Posiada spory zasób wiedzy o otaczającym środowisku. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.

5-   Posiada bogaty zasób wiedzy o otaczającym środowisku. Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie.

6-   Posiada bardzo bogaty zasób wiedzy o otaczającym środowisku, często wykraczający poza wprowadzony materiał. Obserwuje i nazywa cykle i regularności zachodzące w otoczeniu.

Edukacja muzyczna

2-   Ma duże problemy z zaśpiewaniem piosenki, grą na instrumentach perkusyjnych i wprowadzonym instrumencie melodycznym, ilustrowaniem muzyki ruchem.

3-   Nie zawsze radzi sobie ze śpiewem, tańcem i grą na instrumentach.

4-   Potrafi zaśpiewać poznane piosenki, zagrać rytm i melodię na wprowadzonych instrumentach, zilustrować muzykę ruchem.

5-   Bardzo dobrze śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie, gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, ilustruje muzykę ruchem.

6-  Świetnie sobie radzi ze śpiewem, grą na instrumentach i tańcem, w jednej z tych dziedzin wykraczając poza materiał klasy I. Samodzielnie tworzy proste rytmy i melodie.

Edukacja plastyczna

2-   Ma trudności z wykonaniem pracy plastycznej na zadany temat.

3-   Mało starannie i z niewielkim wkładem pracy wykonuje pracę plastyczną na zadany temat.

4-   Wykonuje pracę plastyczną na zadany temat, ale nie zawsze samodzielnie poszukuje oryginalnych rozwiązań. Czasami nie dba o estetykę wykonania.

5-   Potrafi wykonać ciekawą pracę plastyczną na zadany temat. Dba o estetykę wykonania. Stara się samodzielnie poszukiwać oryginalnych rozwiązań plastycznych.

6-  Potrafi wykonać bardzo ciekawą pracę plastyczną na zadany temat. Zawsze dba o estetykę wykonania. Zawsze samodzielnie poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych.

Edukacja techniczna

2-  Potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań głównie z pomocą nauczyciela. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje prostych pomiarów.

3-  Posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań czasami z pomocą nauczyciela. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

4-  Samodzielnie lub ze sporadyczną pomocą nauczyciela posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

5- Samodzielnie posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań. . Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

6-  Samodzielnie i bardzo sprawnie posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami odpowiednimi do podanych działań. . Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje.

Wychowanie fizyczne

2-  Ma duże problemy z wykonywaniem ćwiczeń gimnastycznych, jest bierny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje bardzo słabą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

3-  Nie zawsze potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, jest mało aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje słabą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

4- Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, jest aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje dobrą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

5- Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, jest aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen).Wykazuje bardzo dobrą koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

6Świetnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, jest bardzo aktywny w zabawach rytmiczno – tanecznych i zespołowych grach sportowych ( sala gimnastyczna, lodowisko, basen). Wykazuje świetną koordynację ruchową, zwinność, zręczność, szybkość i płynność ruchów.

TESTY:

2-  Bardzo słabe wyniki testów, poprawność poniżej 50%

3-  Słabe wyniki testów, poprawność w granicach 50% - 70%

4-  Dobre wyniki testów, poprawność w granicach 71% - 84%

5-  Bardzo dobre wyniki testów, poprawność w granicach 85% - 94%

6-  Świetne wyniki testów, poprawność w granicach 95% - 100%.

Informatyka

2-  Jedynie z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w poznanym zakresie.

3-  Często korzysta z pomocy nauczyciela posługując się komputerem w poznanym zakresie.

4-  Wykonując zadania na komputerze sporadycznie potrzebuje pomocy nauczyciela.

5-  Bardzo dobrze sobie radzi z wykonywaniem zadań na komputerze.

6-  Świetnie wykonuje na komputerze zadane prace, wykazuje się w tej dziedzinie sprawnością czasami wykraczającą poza wprowadzony materiał.

Język angielski

2-  Ma trudności z opanowaniem materiału z zakresu kl. I.

3 – Słabo opanował materiał z zakresu kl. I.

4-   Dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

5-   Bardzo dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

6-   Świetnie opanował materiał z zakresu kl. I, a często jego wiedza

wykracza poza przewidziany program.

Religia

2-  Ma trudności z opanowaniem materiału z zakresu kl. I.

3 –Słabo opanował materiał z zakresu kl. I.

4-  Dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

5-  Bardzo dobrze opanował materiał z zakresu kl. I.

6-  Świetnie opanował materiał z zakresu kl. I, a często jego wiedza

wykracza poza przewidziany program.

Edukacja społeczna

2-  Ma trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu kl. I.

3 - Słabo opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I.

4-  Dobrze opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I.

5-  Bardzo dobrze opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I.

6-  Świetnie opanował wiedzę i umiejętności z zakresu kl. I, a często jego wiedza wykracza poza przewidziany program.

Zakres wiedzy i umiejętności z kl. I:

a) potrafi odróżnić, co dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, że warto

być mądrym, pomagać potrzebującym, wie, że nie należy kłamać,

b) nawiązuje i utrzymuje pozytywne kontakty w grupie, przestrzega reguł

c) wykazuje poczucie przynależności do rodziny, grupy klasowej i szkolnej

d) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można,

e) zna zawody ludzi, którzy mogą mu pomóc w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych

f) zna zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, do kogo sie zwrócić o pomoc w sytuacji

zagrożenia,

g) potrafi wymienić status swojej miejscowości

h) wie, jakiej jest narodowości, ze mieszka w Polsce, a polska znajduje się w Europie,

zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.