Kryteria oceniania z religii
dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

ROZDZIAŁ

CELUJĄCY

BARDZO DOBRY

DOBRY

DOSTATECZNY

DOPUSZCZAJĄCY

NIEDOSTATECZNY

I.
Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego stajemy się lepsi, gdy się modlimy.

2. Wie, że należy do wspólnoty dzieci Bożych.

3. Opowiada, dlaczego warto naśladować Świętą Kingę.

4. Wyjaśnia pozdrowienie Archanioła Gabriela w spotkaniu z Maryją.

5. Tłumaczy, że Pismo Święte jest listem kochającego Ojca do ludzi.

6. Wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo we Mszy Świętej jest wyrazem miłości do Boga.

Uczeń:

1. Tłumaczy, co to znaczy, że na katechezie poznajemy Pana Boga.

2. Wymienia kilka uczynków, które sprawiają radość innym.

3. Opisuje pobożne życie Świętej Kingi – patronki roku.

4. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wyjaśnia, że Pismo Święte jest przewodnikiem na drodze do nieba.

6. Opowiada, że w każdą niedzielę idziemy do kościoła – domu Bożego – na Mszę Świętą.

Uczeń:

1. Wie, że na katechezie poznajemy Pana Boga.

2. Wymienia kilka pozytywnych postaw wobec innych.

3. Wyjaśnia, co to znaczy, że Święta Kinga jest patronką roku.

4. Zna różne pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wskazuje na Pismo Święte jako najważniejszą Księgę.

6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

Uczeń:

1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie.

2. Wskazuje przykłady, jak pomagać innym.

3. Wie, że patronką klasy pierwszej jest Święta Kinga.

4. Wymienia pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wyjaśnia, dlaczego należy szanować Pismo Święte.

6. Wie, że w niedzielę idziemy do kościoła.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, kto jest patronem roku.

5. Nie potrafi wymienić pozdrowień chrześcijańskich.

II.
Dziękujemy i chwalimy Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec przyrody.

2. Wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa aniołów wobec Boga.

3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży.

4. Wyjaśnia, że w pięknie świata poznajemy Boga.

Uczeń:

1. Wskazuje, że dobro pochodzi od Boga.

2. Wie, kim jest Anioł Stróż i jaka jest jego rola w życiu człowieka.

3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży.

4. Podaje przykłady modlitwy dziękczynnej za świat.

Uczeń:

1. Opowiada o świecie stworzonym przez Boga.

2. Opowiada o Aniele Stróżu.

3. Zna modlitwę Aniele Boży.

4. Wymienia kilka dzieł Boga w świecie.

5. Wie, gdzie w kościele jest woda święcona.

Uczeń:

1. Wskazuje na Boga jako Stwórcę świata.

2. Wie, że istnieją Aniołowie Stróżowie.

3. Wie, że każdy ma Anioła Stróża.

4. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Aniele Boży.

5. Dostrzega piękny świat i dzieła Boga.

6. Wyjaśnia znaczenie wody w życiu.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, w jaki sposób można wielbić Boga.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Aniele Boży.

   

5. Wyjaśnia znaczenie wody święconej w ży­ciu dziecka Bożego.

6. Wie, że Pan Jezus jest światłem dla każdego dziecka Bożego.

7. Podaje przykłady, jak służyć talentami innym.

5. Wie, do czego służy woda świecona.

6. Wyjaśnia słowa: świa­­tło wśród ciemności.

7. Wyjaśnia, że każdy człowiek otrzymał od Boga zdolności i talenty.

6. Wyraża wdzięczność Bogu za słońce i świa­tło.

7. Rozpoznaje i stara się rozwijać swoje talenty.

7. Wyjaśnia znaczenie światła w życiu.

8. Opowiada o talentach i zdolnościach ludzi.

 

III.
W modlitwie spotykamy się z Bogiem Ojcem i prosimy z wiarą

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wskazuje przykłady modlitwy i wyjaśnia dlaczego powinniśmy się modlić.

2. Wypowiada modlitwę za zmarłych Wieczny odpoczynek.

3. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz.

4. Wyjaśnia, że przez znak krzyża wyrażamy miłość i szacunek do Boga.

5. Wskazuje, jak zachęcić innych do modlitwy w rodzinie.

6. Układa proste modlitwy, którymi chwali Pana Boga w czasie na Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina.

2. Wyjaśnia, kiedy i dlaczego powinniśmy pamiętać o modlitwie za zmarłych.

3. Wie, jakiej modlitwy nauczył nas Jezus.

4. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz.

5. Wie, że znak krzyża jest wyrazem wiary w Boga.

6. Opowiada, jak może wyglądać wspólna modlitwa w rodzinie: rano, wieczorem, przy posiłku.

7. Podaje przykłady modlitwy rodziny w róż­nych sytuacjach.

8. Wie, że Jezus obecny jest pod postaciami chleba i wina podczas Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Wie, kiedy należy pamiętać o modlitwie.

2. Wyjaśnia, dlaczego modlimy się za zmarłych.

3. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu Jezusa.

4. Starannie wykonuje znak krzyża.

5. Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć modlitwę Ojcze nasz.

6. Opisuje, jak może wyglądać modlitwa w rodzinie.

7. Opowiada, że na Mszy Świętej śpiewem chwalimy Pana Boga.

Uczeń:

1. Wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem.

2. Wskazuje czas, kiedy należy pamiętać o modlitwie za zmarłych.

3. Opowiada na czym polega praktyka codziennej modlitwy.

4. Stara się poprawnie wykonać znak krzyża.

5. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Ojcze nasz, ale robi w niej dużo błędów.

6.  Opowiada o modlitwie w rodzinie.

7. Wie, co to znaczy aktywnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie co to jest modlitwa.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Ojcze nasz.

IV.
Oczekujemy z wiarą

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego wraz z Maryją oczekujemy na Boże Narodzenie.

2. Wyjaśnia, że Pan Jezus przychodzi do wszystkich ludzi, aby ich zbawić.

3. Wyjaśnia, że śpiewem kolęd uwielbiamy ma­łego Jezusa.

4. Podaje przykłady modlitwy prośby wobec Boga i ludzi.

5. Tłumaczy, w jaki sposób Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Jezusa.

6. Wyraża wdzięczność Bogu za dar wiary otrzymanej podczas chrztu świętego.

7. Wskazuje na znaczenie modlitwy do swoich patronów.

Uczeń:

1. Opisuje wydarzenie zwiastowania.

2. Wie, co to są roraty.

3. Opowiada o narodzinach Jezusa.

4. Włącza się w śpiew kolęd, aby oddać cześć Jezusowi.

5. Wyjaśnia znaczenie modlitwy prośby w życiu dziecka Bożego.

6. Wyjaśnia dlaczego Jan Chrzciciel przebywał na pustyni.

7. Wyjaśnia zadania rodziców i rodziców chrzestnych.

8. Opowiada o królestwie niebieskim i o świętych w niebie.

Uczeń:

1. Wymienia symbole adwentu: roratka, wieniec adwentowy, lampion.

2. Wie, w jakiej miejscowości urodził się Jezus.

3. Wymienia znane kolędy.

4. Wskazuje poprawną postawę ciała w czasie modlitwy.

5. Wymienia elementy stroju i pożywienia Jana Chrzciciela.

6. Opisuje wybrane obrzędy chrztu świętego.

7. Wyjaśnia rolę patrona.

Uczeń:

1. Wie, że adwent jest czasem przygotowania do narodzin Jezusa.

2. Wyraża swoimi słowami radość z narodzin Jezusa.

3. Wie, że w Boże Narodzenie śpiewamy kolędy.

4. Wie, czym jest prośba.

5. Wie, kim jest Jan Chrzci­ciel.

6. Opowiada o chrzcie świętym.

7. Wymienia imiona kilku świętych.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Boże Narodzenie.

5. Nie zna żadnej kolędy.

V.
Stajemy się dziećmi Bożymi

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Bóg Trójjedyny zaprasza człowieka do życia w miłości.

2. Wyjaśnia, że chrzcielnica jest miejscem narodzin życia Bożego.

3. Uzasadnia, że woda chrztu świętego obmywa z grzechu i daje łaskę uświęcającą.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób dzięki łasce uświęcającej stajemy się świętymi.

5. Wyraża w modlitwie wdzięczność Bogu za łaski otrzymane w czasie chrztu świętego.

6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem na modlitwie.

Uczeń:

1. Wie, na czym polega wzajemna miłość Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2. Opisuje wygląd chrzcielnicy.

3. Wyjaśnia, co daje nam chrzest święty.

4. Dziękuje Bogu za dary otrzymane podczas chrztu świętego.

5. Opisuje, czym jest łaska uświęcająca.

6. Wymienia dary otrzymane podczas chrztu świętego.

7. Wie, że wszyscy ochrzczeni tworzą rodzinę Bożą.

Uczeń:

1. Wymienia trzy Osoby Trójcy Świętej,

2. Wie, jak wygląda chrzcielnica w kościele.

3. Opisuje wybrane elementy obrzędów chrztu świętego.

4. Wymienia łaskę uświęcającą jako dar otrzymany w czasie chrztu świętego.

5. Wymienia i wyjaśnia symbole: wody, światła, białej szaty.

6. Wskazuje na kościół jako dom Boga.

7. Opowiada, w jaki sposób należy zachować się w kościele.

Uczeń:

1. Wie, że chrzest święty włącza do wspólnoty dzieci Bożych.

2. Wie, że chrzcielnica jest w kościele.

3. Dziękuje Bogu za sakrament chrztu świętego.

4. Wie, że w czasie chrztu świętego Bóg obdarza człowieka swymi darami.

5. Wie, że w chrzcie świętym Bóg okazuje swoją miłość.

6. Wskazuje właściwe i niewłaściwe zachowania w kościele.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć czym jest chrzest święty.

5. Nie wie, że od chrztu świętego stajemy się dziećmi Bożymi.

6. Nie wie, jak należy zachować się w kościele.

VI.
Słuchamy Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Podaje przykłady osób posłusznych Bogu.

2. Wyjaśnia, że Bóg mówi do nas na modlitwie i w Biblii.

3. Zna i mówi proste modlitwy zawarte w pacierzu.

4. Opisuje, w jaki sposób w tajemnicach różańca poznajemy Jezusa i Maryję.

5. Wyjaśnia, co to znaczy uważnie słuchać Ewangelii w czasie Mszy Świętej.

6. Wyjaśnia, że poprzez kapłanów Bóg mówi do ludzi.

7. Zna odpowiedzi liturgii słowa.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba słuchać Boga, aby być szczęśliwym.

2. Wyjaśnia, na czym polega słuchanie słów Boga w Biblii.

3. Wyjaśnia, że pacierz jest codzienną modlitwą dziecka Bożego.

4. Zna historię Jezusa i Maryi w tajemnicach różańcowych.

5. Wie, kiedy w czasie Mszy Świętej jest czytana Ewangelia.

6. Wyjaśnia zadania kapłanów w kościele.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób możemy słuchać słów Boga w Ewangelii.

Uczeń:

1. Wymienia sytuacje, w których powinniśmy słuchać Boga.

2. Określa postawy podczas słuchania Boga na modlitwie.

3. Wie, że w czasie modlitwy Bóg nas słyszy i wysłuchuje.

4. Wie, że na różańcu można się modlić.

5. Zna słowo Ewangelia.

6. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa.

7. Rozpoznaje, szanuje i pozdrawia kapłanów.

8. Wie, że w czasie Mszy Świętej mówi do nas Bóg.

Uczeń:

1. Wie, że należy słuchać innych.

2. Wie, że na modlitwie słuchamy Boga.

3. Wie, że codzienną modlitwę nazywamy pacierzem.

4. Opowiada o modlitwie na różańcu.

5. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa.

6. Wie, kim jest kapłan.

7. Wyjaśnia, że na Mszy Świętej słuchamy Boga.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie co to jest pacierz.

5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga.

VII.
Przepraszamy za zło

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, że Jezus przebacza grzechy i wzywa nas do przebaczania bliźnim.

2. Opisuje czas Wielkiego Postu jako okres przemiany i poprawy życia.

3. Wyjaśnia, że Pan Jezus cierpi i przyjmuje krzyż dla naszego zbawienia.

4. Wymienia przykłady w jaki sposób Pan Jezus zachęca nas do walki z grzechem.

5. Określa sumienie jako głos Boga, który pozwala odróżnić dobro od zła.

6. Zna Akt żalu i wie, że przez tę modlitwę przepraszamy Boga za zło.

7. Wyjaśnia, że konfesjonał to miejsce pojednania z Bogiem.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polega modlitwa przeproszenia.

2. Podaje przykłady czynienia dobra.

3. Opisuje miłość Jezusa do ludzi na przykładzie wybranej stacji drogi krzyżowej.

4. Wie, jakie są przyrzeczenia chrzcielne.

5. Wie, że trzeba wsłuchiwać się w głos sumienia.

6. Wyjaśnia, że w akcie pokuty przepraszamy Boga za grzechy.

7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć.

8. Opowiada o posłudze kapłanów w konfesjonale.

9. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku.

Uczeń:

1. Opowiada, że zły uczynek sprawia przykrość Bogu i ludziom.

2. Wie, co to jest Wielki Post.

3. Opowiada o drodze krzyżowej Jezusa.

4. Wyjaśnia, dlaczego należy unikać grzechu.

5. Opowiada, jak poznajemy głos sumienia.

6. Wie, że akt pokuty jest formą wyznania grzechów.

7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć z niewielką pomocą nauczyciela.

8. Opisuje konfesjonał i wie, gdzie się znajduje.

9. Opowiada o śmierci Pana Jezusa.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, co to jest zły uczynek.

2. Podaje przykłady dobrych uczynków.

3. Wymienia kilka stacji drogi krzyżowej.

4. Podaje przykłady walki z grzechem.

5. Wie, co to jest sumienie.

6. Rozpoznaje akt pokuty

7. Pomimo pomocy nauczyciela mówiąc Akt żalu robi dużo błędów.

8. Rozpoznaje i wskazuje, gdzie w kościele znajduje się konfesjonał.

9. Wie, że Pan Jezus umarł w Wielki Piątek.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi rozróżnić dobrych od złych uczynków.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć Aktu żalu.

VIII.
Radujemy się z obecności Pana Jezusa

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Opowiada, że w poranek wielkanocny Zmartwychwstały Jezus pokonał śmierć.

2. Wyjaśnia, że Pan Jezus jest Barankiem Paschalnym.

3. Wyjaśnia, że w kościele spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym.

Uczeń:

1. Wie, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci.

2. Wskazuje symbole wielkanocne i wyjaśnia ich znaczenie.

3. Wskazuje, że Jezus Zmartwychwstały jest obecny wśród ludzi.

Uczeń:

1. Opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

2. Potrafi wymienić symbole wielkanocne.

3. Omawia znaczenie symboli wielkanocnych.

4. Wie, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z Apostołami.

Uczeń:

1. Z pomocą nauczyciela opisuje święta Wielkanocne.

2. Wskazuje symbole wielkanocne: baranek, jajko, paschał.

3. Opisuje radość z tajemnicy zmartwychwstania.

4. Wie, że Zmartwychwstały Jezus przynosi radość.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi wymienić symboli wielkanocnych.

   

4. Wyjaśnia, że Zmartwychwstały Jezus jest źródłem prawdziwej miłości, pokoju i szczęścia.

5. Zna przykazanie miłości i wyjaśnia na czym polega miłość do Boga i bliźnich.

6. Wyjaśnia, że w czasie Komunii Świętej Zmartwychwstały Jezus karmi nas swoim ciałem.

7. Opowiada o Duchu Świętym, który umacnia nas w wierze.

4. Opowiada, że radość miłość, pokój i szczęś­cie wypływają z wiary w Jezusa

5. Opowiada, że w przykazaniu miłości objawia się miłość Jezusa do Ojca.

6. Wie, na czym polega przygotowanie do spotkania z Jezusem w Komunii Świętej.

7. Wymienia symbole Ducha Świętego.

5. Wie, że Jezus zmartwychwstały przynosi pokój, miłość, szczęście.

6. Wie, od kogo otrzymaliśmy przykazanie miłości.

7. Opowiada o radości oczekiwania na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej.

8. Wie, że Duch Święty jest trzecią Osobą Bożą.

5. Odróżnia przykazanie miłości od innych modlitw.

6. Wie, że Jezus jest obecny w Eucharystii.

7. Wie, że Jezus posyła nam Ducha Świętego.

 

IX.
Z Maryją
odpowiadam Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, jak w prostych gestach i słowach okazywać miłość mamie i modlić się za nią.

2. Wyjaśnia, że od Maryi uczymy się zaufania Bogu.

3. Wie, że Maryja jest naszą matką i czcimy ją jako królową.

4. Wyjaśnia, czym było posłuszeństwo Maryi wobec Boga.

5. Wyjaśnia, dlaczego Maryja jest królową nieba i ziemi.

6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Wyjaśnia na czym polega miłość, wdzięczność wobec mamy.

2. Opisuje, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na matkę Pana Jezusa.

3. Opowiada o Maryi jako królowej Polski.

4. Opisuje wydarzenia w których Maryja jest posłuszna Bogu.

5. Wie, że nabożeństwa majowe odprawiane są ku czci Maryi.

6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Opisuje rolę mamy w życiu dziecka.

2. Podaje przykłady troski Maryi o Jezusa.

3. Wie, że Maryja jest królową Polski.

4. Podaje przykłady posłuszeństwa rodzicom i wychowawcom.

5. Wie, że podczas nabożeństw majowych modlimy się przez wstawiennictwo Maryi.

6. Z niewielką pomocą nauczyciela mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Opowiada o swojej mamie.

2. Wie, że Maryja jest matką Pana Jezusa.

3. Wie, że wizerunek Czarnej Madonny przedstawia Maryję.

4. Rozumie, co znaczy być posłusznym.

5. Wie, że Maryja jest naszą królową i matką.

6. Pomimo pomocy nauczyciela robi poważne błędy w modlitwie Zdrowaś Maryo.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć, kim jest Maryja.

5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Zdrowaś Maryjo.

X.
Katechezy
okolicznościowe

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wie, że Lolek został Papieżem Janem Pawłem II błogosławionym i przyjacielem dzieci.

2. Wyjaśnia pojęcia: Polak, ojczyzna, Polska.

3. Wskazuje na przykład Świętego Mikołaja jako wzór do naśladowania.

4. Wie, że Jezus jest światłem świata dla ludzi.

5. Opowiada o pierścieniu Świętej Kingi.

6. Wyjaśnia, że uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest wyrazem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

7. Podaje przykłady modlitwy za nauczycieli i wychowawców.

Uczeń:

1. Opisuje dzieciństwo Lolka, jego zabawy z rówieśnikami.

2. Wyjaśnia i szanuje symbole narodowe.

3. Opisuje w jaki sposób Święty Mikołaj pomagał biednym i potrzebującym.

4.  Wyjaśnia symbol gromnicy.

5. Opisuje kim była Święta Kinga – patronka roku.

6. Opisuje, w jaki sposób oddajemy cześć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

7. Opisuje, na czym polega modlitwa dziękczynna za dary otrzymane w ciągu roku.

Uczeń:

1. Opowiada o Lolku z Wadowic.

2. Wymienia symbole narodowe: flaga, godło.

3. Wie, że Święty Mikołaj był biskupem.

4. Opisuje zachowanie Symeona i Anny w świątyni jerozolimskiej.

5. Opowiada o znaczeniu soli i jej wykorzystaniu w czasach Świętej Kingi i jej zastosowaniu obecnie.

6. Opowiada o procesji Bożego Ciała.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób dziękujemy Bogu i nauczycielom za rok szkolny.

Uczeń:

1. Wie, kto to jest Lolek.

2. Potrafi wskazać na obrazach postać Lolka – bł. Jana Pawła II.

3. Wie, że jest Polakiem i zna nazwę swojej Ojczyzny.

4. Opowiada o Świętym Mikołaju.

5. Opowiada o Panu Jezusie w świątyni jerozolimskiej

6. Wie, że sól nadaje smak i konserwuje potrawy.

7. Wie, co to jest Boże Ciało.

8. Opowiada o wakacjach.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Boże Ciało.

5. Nie wie nic o Świętym Mikołaju.

Przedmiotowy system oceniania z religii
dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r.

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.

Na przedmiotowy systemu oceniania z religii składają się:

1.  Cele oceniania.

2.  Zasady oceniania.

3.  Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.

4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów.

5.  Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Ad. 1. Cele oceniania

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.  Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.

3.  Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia.

4.  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się.

5.  Zainteresowanie uczniów przesłaniem Bożym i otwarciem na Boga.

Ad. 2.  Zasady oceniania

1.  Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z religii i wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

2.  Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1 – 6.

3.  Uczeń jest zobowiązany do noszenia ćwiczeń (zeszytu) i podręcznika. Prowadzenie ćwiczeń (zeszytu) podlega ocenie.

4.  Ocenie podlegają zadania domowe.

5.  Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny bieżące. Każda ocena jest jawna i wystawiona według ustalonych kryteriów.

6.  W przypadku nieobecności z przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.

7.  W przypadku trudności w opanowaniu materiału uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela.

8.  Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

9.  Jeżeli uczeń opuścił 50% jednostek lekcyjnych jako nieusprawiedliwionych i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń nie jest klasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

10.  Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie – szczególnie o ocenie niedostatecznej. Za pisemne poinformowanie odpowiada wychowawca.

11.  Kryteria odpowiadające śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Ad. 3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

1.    Formy ustne:

–   Odpowiedzi ustne.

–   Opowiadania odtwórcze i twórcze.

–   Dialog.

2.    Formy pisemne:

–   Zadania domowe.

–   Ćwiczenia wykonane na lekcji.

3.    Formy praktyczne

–   Działania wynikające z celów lekcji.

–   Aktywność ucznia na lekcji.

Uczeń ma obowiązek:

–   Prowadzić ćwiczenia (zeszyt).

–   Poprawić ocenę niedostateczną.

Dodatkowo uczeń może:

–   Za udział w konkursach religijnych organizowanych na terenie szkoły, parafii, przejście do wyższych etapów konkursów diecezjalnych czy ogólnopolskich oraz za otrzymanie wyróżnień lub zajęcie miejsc otrzymać ocenę celującą bieżącą, śródroczną lub roczną.

Ad. 4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów

I. PODSTAWOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

–   Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

–   Jest bardzo aktywny na lekcji.

–   Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.

–   Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

–   Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

–   Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji.

–   Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).

–   Przynosi niezbędne pomoce.

–   Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły i parafii.

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować.

–   Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy.

–   Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.

–   Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień.

–   Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.

–   Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

–   Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.

–   Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

–   Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

–   Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.

–   Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności.

–   Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.

–   Odmawia wszelkiej współpracy.

II. SZCZEGÓŁOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

–   Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

–   Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

–   Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy pierwszej.

–   Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.

–   Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

–   Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

–   Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

–   Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

–   Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

–   Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

–   Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

–   Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

–   Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

–   Poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, że Święta Kinga jest patronką roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Zna pojęcia: dobro, zło.

–   Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.

–   Poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, że Święta Kinga jest patronką roku.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Zna pojęcia: dobro, zło.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ad. 5. Przewidywane osiągnięcia uczniów

–   Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.

–   Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

–   Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

–   Wie i rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

–   Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

–   Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

–   Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

–   Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych.

–             Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców

 

Rozkład materiału – treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiot:                                religia

Klasa:                                       druga szkoły podstawowej

Tygodniowa liczba godzin:      2

Przyjęto liczbę tygodni nauki:  32

Środki dydaktyczne:

  • podręcznik metodyczny dla nauczyciela:Kochamy Pana Jezusa.
  • podręcznik dla ucznia:Kochamy Pana Jezusa.

Rozdział

Cele

Tematy

Termin realizacji

I.
Bóg mówi do nas

–  Uświadomienie, że Pan Jezus pragnie spotykać się z dziećmi i odkrywanie miłości Bożej.

–  Zapoznanie z postacią bł. Anieli Salawy, patronki klasy drugiej.

–  Ukazanie szacunku i czci do księgi Pisma Świętego

–  Kształtowanie postawy szacunku wobec osób osób pomagających w poznawaniu Słowa Bożego: rodziców, kapłanów, wychowawców.

1. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie.

2. Spotykam się z miłującym Bogiem.

3. Z bł. Anielą Salawą w szkole i w domu.

4. Księga Pisma Świętego.

5. Przewodnicy w drodze do nieba.

wrzesień

II.
Ludzie
, którzy odpowiedzieli Bogu

–  Ukazanie biblijnych postaci: Noego, Abrahama, Mojżesza, Samuela, Daniela, Jonasza i ich posłuszeństwa wobec Boga.

–  Kształtowanie postawy zaufania i posłuszeństwa Bogu w codziennym życiu.

–  Ukazanie roli modlitwy jako spotkania Maryi z Jezusem i uświadomienie potrzeby modlitwy różańcowej.

6. Noe słucha Boga.

7. Posłuszeństwo Abrahama.

8. Mojżesz wypełnia wolę Bożą.

9. Samuel rozpoznaje głos Boga.

10. Daniel w jaskini lwów.

11. Jonasz ucieka przed Bogiem.

12. Maryja prowadzi do Jezusa.

13. Róże dla Matki Bożej.

wrzesień,
październik

III.
Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem

–  Ukazanie powstania i znaczenia modlitwy Ojcze nasz, jako najpiękniejszej rozmowy z Bogiem.

–  Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar Modlitwy Pańskiej.

14. Jezus uczy nas mówić: Ojcze nasz...

15. Ojcze nasz – niech się święci imię Twoje.

16. Ojcze nasz – niech przyjdzie Królestwo Twoje.

17. Ojcze nasz – Twoja wola niech się spełnia.

18. Ojcze nasz – niech nikomu nie zabraknie chleba.

19. Ojcze nasz – przebacz nam i naucz nas przebaczać naszym winowajcom.

20. Ojcze nasz – ucz nas walczyć z pokusami.

21. Ojcze nasz – zbaw nas od złego.

październik

listopad

IV.
My odpowiadamy Bogu

–  Ukazanie postawy Maryi i jej odpowiedzi Bogu.

–  Wyjaśnienie znaczenia postanowień adwentowych i modlitwy w czasie adwentu.

–  Kształtowanie postawy otwartości na Słowo Boże i postawy jednoczenia się z Bogiem na Mszy Świętej.

–  Uświadomienie prawdy, że Jezus powtórnie przyjdzie w chwale na końcu czasów.

22. Fiat Maryi i adwentowe postanowienia.

23. Przygotowujemy drogę dla Pana – Jan Chrzciciel.

24. Kiełkowanie Słowa Bożego.

25. Na Mszy Świętej wpatrujemy się w niebo.

26. Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię.

listopad
grudzień

V.
Dziękujemy Bogu

–  Kształtowanie postawy wdzięczności za dar narodzin Jezusa w Betlejem i postawy gotowości spotkania z Nim na modlitwie.

–  Uświadomienie znaczenia rodzinnego świętowania Wigilii i świąt Bożego Narodzenia.

–  Ukazanie historii mędrców ze wschodu i wyjaśnienie znaczenia złożonych darów.

–  Zachęcanie do okazywania wdzięczności Bogu i ludziom.

27. Dziękujemy Jezusowi, że narodził się w Betlejem.

28. W rodzinie świętujemy Boże Narodzenie.

29. Objawienie Pańskie.

30. Święta Rodzina.

31. Jak dziękuję?

grudzień
styczeń

VI.
Jezus obecny wśród ludzi

–  Ukazanie dzieciństwa Jezusa w Nazarecie.

–  Omówienie początków działalności Jezusa i powołania pierwszych uczniów.

–  Zapoznanie z nauczaniem o Królestwie Bożym w przypowieściach i o cudach Jezusa oraz o potrzebie rozwoju wiary

32. Jezus w Nazarecie.

33. Cud w Kanie Galilejskiej.

34. Uczniowie Jezusa.

35. Nauczanie o Królestwie Bożym.

36. Jezus czyni cuda.

styczeń
luty

VII.
Eucharystia dziękczynieniem

–  Wprowadzenie w pragnienie przyjęcia Jezusa w Eucharystii.

–  Ukazanie i uświadomienie obecności Jezusa w Eucharystii.

–  Kształtowanie postawy uwielbienia Boga w czasie Mszy Świętej.

37. Jezus zaprasza na ucztę.

38. Jezus obecny w Eucharystii.

39. W Eucharystii dziękujemy Bogu za jego miłość.

40. Z wiarą uczestniczę we Mszy Świętej.

41. Wielbię Jezusa obecnego w Eucharystii.

luty

marzec

VIII.
Nasze odejścia i powroty

–  Ukazanie Wielkiego Postu, jako czasu pokuty i nawrócenia.

–  Poznanie biblijnego opisu raju, szczęścia pierwszych ludzi i skutków ich nieposłuszeństwa.

–  Kształtowanie postawy walki z grzechem i pokonywaniem pokus oraz własnych słabości

–  Ukazanie znaczenia przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania.

–  Kształtowanie i wdrażanie do poznawania i słuchania głosu sumienia.

42. Wielki Post.

43. W ogrodzie Eden.

44. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi.

45. Utrata raju.

46. Grzechy główne.

47. Z Zacheuszem przemieniamy nasze życie.

48. Bóg przebacza nam grzechy.

49. Sumienie – dobry doradca.

50. Dobry Pasterz.

marzec
kwiecień

IX.
Niezwykłe dary otrzymane od Boga

–  Poznanie wydarzeń Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Pustego Grobu i Niedzieli Zmartwychwstania.

–  Kształtowanie postawy wdzięczności za mękę i śmierć na krzyżu i zbawienie ludzi.

–  Ukazanie sposobu obecności Jezusa w sakramentach świętych.

51. Wieczernik.

52. Krzyż.

53. Pusty grób.

54. Niedziela Zmartwychwstania.

55. Sakramenty święte.

kwiecień
maj

X.
Dzielimy się tym
, co otrzymaliśmy

–  Ukazanie postawy miłosierdzia i uczynków miłosierdzia.

–  Kształtowanie postawy otwartości i służenia pomocą we wspólnocie Kościoła.

–  Kształtowanie postawy pomocy misjom i misjonarzom.

56. Miłosierny Samarytanin.

57. Uczynki miłosierdzia.

58. Jestem w Kościele.

59. Pomagam misjom.

60. Błogosławiona Anielo, ucz nas, jak służyć.

maj
czerwiec

XI.

Z Rodziną Bożą odpowiem Bogu

–  Ukazanie Lolka na modlitwie i jako ministranta.

–  Uświadomienie prawdy o życiu wiecznym i potrzebie modlitwy za zmarłych.

–  Poznanie wybranych stacji drogi krzyżowej.

–  Kształtowanie kultu Maryi i potrzeby uczestnictwa w nabożeństwach majowych.

–  Ukazanie roli wiary i czci wobec Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

61. Lolek modli się i kocha Matkę Bożą.

62. Świętych obcowanie.

63. Z Jezusem na drodze krzyżowej.

64. Maryja Królowa Polski.

65. Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.

październik listopad
grudzień
marzec maj
czerwiec

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r.

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.

Na przedmiotowy systemu oceniania z religii składają się:

1.  Cele oceniania.

2.  Zasady oceniania.

3.  Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.

4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów.

5.  Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Ad. 1. Cele oceniania

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.  Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.

3.  Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia.

4.  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się.

5.  Zainteresowanie uczniów przesłaniem Bożym i otwarciem na Boga.

Ad. 2. Zasady oceniania

1.  Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z religii i wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

2.  Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1–6.

3.  Uczeń jest zobowiązany do noszenia ćwiczeń (zeszytu) i podręcznika. Prowadzenie ćwiczeń (zeszytu) podlega ocenie.

4.  Ocenie podlegają zadania domowe.

5.  Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny bieżące. Każda ocena jest jawna i wystawiona według ustalonych kryteriów.

6.  W przypadku nieobecności z przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.

7.  W przypadku trudności w opanowaniu materiału uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela.

8.  Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

9.  Jeżeli uczeń opuścił 50% jednostek lekcyjnych jako nieusprawiedliwionych i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń nie jest klasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

10.  Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie – szczególnie o ocenie niedostatecznej. Za pisemne poinformowanie odpowiada wychowawca.

11.  Kryteria odpowiadające śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Ad. 3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

1.  Formy ustne:

–   Odpowiedzi ustne.

–   Opowiadania odtwórcze i twórcze.

–   Dialog.

2.  Formy pisemne:

–   Zadania domowe.

–   Ćwiczenia wykonane na lekcji.

3.  Formy praktyczne

–   Działania wynikające z celów lekcji.

–   Aktywność ucznia na lekcji.

Uczeń ma obowiązek:

–   Prowadzić ćwiczenia (zeszyt).

–   Poprawić ocenę niedostateczną.

Dodatkowo uczeń może:

–   Za udział w konkursach religijnych organizowanych na terenie szkoły, parafii, przejście do wyższych etapów konkursów diecezjalnych czy ogólnopolskich oraz za otrzymanie wyróżnień lub zajęcie miejsc otrzymać ocenę celującą: bieżącą, śródroczną lub roczną.

Ad. 4. Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów

I.   Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

–   Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

–   Jest bardzo aktywny na lekcji.

–   Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.

–   Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

–   Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

–   Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji.

–   Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).

–   Przynosi niezbędne pomoce.

–   Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły, parafii, miejscowości.

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować.

–   Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy.

–   Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.

–   Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień.

–   Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.

–   Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

–   Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce, np. podręcznik.

–   Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

–   Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

–   Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.

–   Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności.

–   Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.

–   Odmawia wszelkiej współpracy.

II. Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

–   Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

–   Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

–   Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy drugiej.

–   Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości.

–   Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

–   Podaje treść formuły spowiedzi.

–   Wymienia sakramenty święte.

–   Wie, kim była i w czym warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

–   Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.

–   Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

–   Zna wydarzenia z życia Jezusa.

–   Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia i wyjaśnia prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.

–   Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.

–   Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.

–   Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.

–   Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.

–   Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.

–   Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.

–   Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.

–   Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.

–   Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

–   Wymienia i omawia krótko grzechy główne.

–   Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.

–   Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.

–   Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

–   Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.

–   Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi posiadanym życiem.

–   Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

–   Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

–   Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

–   Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

–   Podaje treść formuły spowiedzi.

–   Potrafi wymienić sakramenty święte.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

–   Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.

–   Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

–   Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.

–   Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.

–   Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.

–   Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.

–   Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.

–   Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.

–   Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.

–   Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.

–   Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

–   Wymienia grzechy główne.

–   Wie, że Eucharystia jest darem Boga.

–   Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.

–   Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

–   Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.

–   Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

–   Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

–   Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

–   Potrafi sformułować modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

–   Potrafi wymienić sakramenty święte.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

–   Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.

–   Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

–   Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, zna niektóre prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.

–   Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.

–   Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.

–   Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.

–   Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.

–   Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania.

–   Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

–   Wie, że są grzechy główne.

–   Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

–   Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

–   Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

–   Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

–   Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.

–   Wie, że na modlitwie dziękujemy Bogu za Jego miłość do ludzi.

–   Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić sakramenty święte.

–   Wie, kim była Aniela Salawa – patronka roku.

–   Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.

–   Wie, że Biblia jest księgą świętą.

–   Wie, że Jezus w modlitwie Ojcze nasz uczy nas rozmawiać z Ojcem.

–   Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.

–   Zna niektóre perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.

–   Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.

–   Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania.

–   Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

–   Wie, że są grzechy główne.

–   Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

–   Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

–   Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

–   Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ad. 5. Przewidywane osiągnięcia uczniów

–   Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości.

–   Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

–   Podaje treść formuły spowiedzi.

–   Wymienia sakramenty święte.

–   Wie, kim była i w czym warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

–   Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.

–   Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

–   Zna wydarzenia z życia Jezusa

–   Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia i wyjaśnia prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.

–   Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.

–   Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.

–   Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.

–   Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.

–   Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.

–   Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.

–   Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.

–   Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.

–   Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

–   Wymienia i omawia krótko grzechy główne.

–   Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.

–   Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.

–   Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

–   Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

–   Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.

–   Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi posiadanym życiem.

–   Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

–   Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

–   Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozdział

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

Niedostateczny

I.
Bóg mówi do nas

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus pragnie się spotykać z ludźmi na katechezie i w kościele.

2. Wie, że Bóg jest miłującym Ojcem i tłumaczy, co to znaczy zachwycić się Bogiem.

3. Zna i opowiada, dlaczego warto naśladować bł. Anielę Salawę w służbie innym.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób w Piśmie Świętym odkrywamy Słowo Boże.

5. Tłumaczy, kim są i jakie mają zadania przewodnicy w drodze do nieba.

Uczeń:

1. Tłumaczy, co oznacza, modlitwa w życiu człowieka.

2. Opowiada o miłości Boga i potrzebie spotykania się z Nim na modlitwie.

3. Opisuje życie bł. Anieli Salawy – patronki roku, zna wykonywaną przez nią pracę.

4. Omawia wybrane historie biblijne ukazane w literaturze, sztuce, muzyce, malarstwie.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób słuchać tych, którzy pomagają w poznaniu Boga.

Uczeń:

1. Wie, że na katechezie Pan Jezus pragnie się spotykać z uczniami.

2.Wie, czym jest pacierz w życiu dziecka Bożego.

3. Wymienia podstawowe informacje o bł. Anieli Salawie – patronce roku.

4. Wie, że czytanie Pisma Świętego jest pomocą w poznaniu Boga.

5. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec rodziców, wychowawców, kapłanów.

Uczeń:

1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie.

2. Wie, że na modlitwie spotykamy się z miłującym Bogiem

3. Wie, że patronką klasy drugiej jest bł. Aniela Salawa.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób należy okazać szacunek osobom głoszącym Słowo Boże.

5. Wymienia zadania kapłanów.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, kto jest patronem roku.

5. Nie wie, że na modlitwie spotykamy się z Bogiem.

II.
Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na przykładzie biblijnej postaci Noego, na czym polega posłuszeństwo Bogu.

2. Wyjaśnia na przykładzie historii Abrahama, na czym polega zaufanie Bogu.

3. Wyjaśnia, co to znaczy wierzyć w Boga tak jak Mojżesz.

4. Wyjaśnia, co to znaczy wsłuchiwać się w głos Boga tak jak Samuel.

5. Wyjaśnia na przykładzie Daniela, czym jest miłość i wierność prawu Bożemu.

6. Opowiada o powołaniu Jonasza i wyjaśnia, na czym polega odwaga w wyznawaniu wiary.

7. Wie, że modlitwa różańcowa przybliża do Jezusa i pomaga w przygotowaniu do spotkania z Nim w Eucharystii.

8. Wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie odmawiają różaniec.

Uczeń:

1. Opowiada biblijną historię Noego i potopu, wie, co to znaczy słuchać Boga.

2. Wie, kim był Abraham i dlaczego był posłuszny Bogu.

3. Opowiada, w jaki sposób Mojżesz wypełniał wolę Pana Boga.

4. Opowiada, w jaki sposób Samuel rozpoznał głos Boga.

5. Wie, kim jest prorok Daniel, na czym polega jego zaufanie Bogu.

6. Wskazuje na Jonasza i jego konsekwencje ucieczki przed Bogiem.

7. Wskazuje na modlitwę różańcową jako spotkanie z Jezusem i Maryją.

8. Zna tajemnice różańca, wie, że jest to szczególne spotkanie z Maryją i Jezusem.

Uczeń:

1. Wskazuje na Noego i jego rodzinę jako wzór posłuszeństwa Bogu.

2. Opowiada, co to znaczy ufać Bogu w codziennym życiu.

3. Wskazuje Mojżesza jako człowieka wypełniającego wolę Bożą.

4. Wskazuje na Samuela słuchającego głosu Boga na modlitwie.

5. Rozumie, na czym polega zaufanie Bogu w trudnościach.

6. Zna historię o Jonaszu i jego powołaniu.

7. Wyjaśnia, dlaczego wspólnie modlimy się na różańcu.

8. Wie, jak należy odmawiać różaniec.

Uczeń:

1. Zna historię Noego i potopu.

2. Wskazuje na Abrahama jako człowieka ufającego i posłusznego.

3. Wie, na czym polegała odwaga Mojżesza.

4. Wie, co robił Samuel u Hellego.

5. Opowiada historię Daniela w jaskini lwów.

6. Wie, dlaczego nie należy uciekać przed Bogiem.

7. Wymienia modlitwy odmawiane podczas różańca.

8. Z pomocą nauczyciela wymienia modlitwy i omawia wybrane tajemnice różańcowe.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie nic o ludziach, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boga.

5. Nie zna tytułów modlitw omawianych na nabożeństwach różańcowych.

III.
Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcie Abba i okoliczności powstania modlitwy Ojcze nasz.

2. Wskazuje i wyjaśnia prawdy o świętości imienia Boga w modlitwie Ojcze nasz.

3. Wyjaśnia i wie, co to jest Królestwo Boże i jak żyć zasadami Królestwa Bożego.

4. Zna sposoby odkrywania woli Bożej w codziennym życiu.

5. Wyjaśnia, na czym polega brak pożywienia w świecie i potrzeba dzielenia się.

6. Wskazuje na potrzebę przebaczenia, wyjaśnia, na czym polega przebaczenie Boga i ludzi.

7. Wyjaśnia pojęcie pokusa i jego źródło, wymienia sposoby walki z pokusami.

8. Wyjaśnia pojęcia: zbawienie, niebo, wieczność.

Uczeń:

1. Wie, że Pan Jezus nauczył nas Modlitwy Pańskiej.

2. Wyjaśnia, dlaczego imię Boga jest święte.

3.Wyjaśnia, czym jest Królestwo Boże na ziemi.

4. Wie, jak rozpoznać wolę Bożą i wypełniać ją w życiu.

5. Wyjaśnia znaczenie pokarmu w codziennym życiu i potrafi modlić się za ludzi głodujących.

6. Wyjaśnia, że Bóg przebacza nam winy i uczy przebaczania.

7. Wie, czym jest pokusa i wyjaśnia, na czym polega Boża pomoc w przezwyciężaniu zła.

8. Opowiada, na czym polega zbawienie ludzi.

Uczeń:

1. Wie, dlaczego codziennie odmawia się modlitwę Ojcze nasz.

2. Wie, w jaki sposób na modlitwie chwalić imię Boga.

3. Opowiada, jak troszczyć się o Królestwo Boże na ziemi.

4. Opowiada o poznawaniu woli Bożej w życiu.

5. Wie, co to znaczy szanować pokarm, a zwłaszcza chleb.

6. Rozumie, że warunkiem otrzymania przebaczenia od Boga jest przebaczenie innym.

7. Zna sposoby walki z pokusami i wie, na czym polega przezwyciężanie słabości.

8. Wie, że trzeba się troszczyć o zbawienie swoje i wszystkich ludzi.

Uczeń:

1. Wie, że Modlitwa Pańska jest najpiękniejszą rozmową z Bogiem.

2. Zna i wymienia postawy na modlitwie.

3. Wie, że Królestwo Boże jest na ziemi i w niebie.

4. Wskazuje na pragnienia ludzi w wypełnieniu woli Bożej.

5. Opowiada, jak być wdzięcznym za pokarm.

6. Wie, że na modlitwie przepraszamy za zło, rozumie, co to znaczy przebaczyć.

7. Rozumie, czym jest pokusa

8. Wie, że Bóg pragnie wszystkich zbawić.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Modlitwa Pańska.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć i wyjaśnić modlitwy Ojcze nasz.

IV.
My odpowiadamy Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polegała zgoda Maryi i jej posłuszeństwo wobec Boga.

2. Wskazuje na Jana Chrzciciela wzywającego do nawrócenia.

3. Na podstawie przypowieści o siewcy wyjaśnia, na czym polega kiełkowanie Słowa Bożego.

4. Wie, że na Mszy Świętej jednoczymy się z Bogiem, aniołami i świętymi.

5. Tłumaczy, że Jezus Chrystus Król powtórnie przyjdzie na ziemię, wie, czym jest sąd ostateczny.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenia: adwentu i postanowień adwentowych, opowiada o roratach.

2. Opowiada o misji Jana Chrzciciela.

3. Wyjaśnia ogólnie symbolikę obrazów w przypowieści o siewcy.

4. Wie, że na Mszy Świętej Bóg spotyka się z każdym człowiekiem.

5. Opowiada o powtórnym przyjściu Jezusa Króla na ziemię.

Uczeń:

1. Rozumie potrzebę podejmowania postanowień adwentowych i uczestnictwa w roratach.

2. Wyjaśnia, na czym polega przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa w tajemnicy Narodzenia.

3. Wie, jakie jest znaczenie przypowieści o siewcy.

4. Opowiada, że obecność na Mszy Świętej przybliża do Jezusa.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba przygotować się na przyjście Jezusa Króla.

Uczeń:

1. Wie, dlaczego podejmuje się postanowienia adwentowe.

2. Wie, czym jest wyrzeczenie adwentowe.

3. Zna przypowieść o siewcy.

4. Wskazuje na potrzebę zjednoczenia z Bogiem na Mszy Świętej.

5. Wie, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie w chwale.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Fiat Maryi

5. Nie wie, jak można życiem odpowiedzieć Bogu za jego przyjście na ziemię.

V.
Dziękujemy Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem, wie, jak dziękować Bogu za dar Bożego Narodzenia.

2. Wyjaśnia, czym jest świętowanie narodzin Jezusa w rodzinie chrześcijańskiej i dziękowanie za bliskość Boga.

3. Opisuje życie Świętej Rodziny i wyjaśnia, jak naśladować miłość Jezusa, do Maryi i Józefa.

4. Opisuje życie Świętej Rodziny i wyjaśnia, jak naśladować miłość Jezusa, do Maryi i Józefa.

5. Wymienia i wyjaśnia znaczenie darów złożonych Jezusowi przez mędrców.

6. Wyjaśnia i wymienia sposoby wdzięczności Bogu i innym.

Uczeń:

1. Zna historię narodzin Jezusa w Betlejem i okazuje wdzięczność Bogu w prezentowaniu znanych kolęd.

2. Opowiada o tradycjach świętowania Wigilii i Bożego Narodzenia w rodzinie chrześcijańskiej.

3. Wie, że Bóg obecny jest w rodzinie chrześcijańskiej, wskazuje na troskę i opiekę w rodzinie.

4. Wie, jak świętować Objawienie Pańskie w domu i wspólnocie Kościoła.

5. Zna sposoby okazywania wdzięczności Bogu i ludziom.

Uczeń:

1. Wie, że treści kolęd przybliżają prawdę o Bożym Narodzeniu.

2. Opisuje Święta Bożego Narodzenia jako czas chrześcijańskiej radości.

3. Wymienia Świętą Rodzinę jako przykład dla rodziny chrześcijańskiej.

4. Wie, czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego.

5. Wymienia postawy wdzięczności Bogu i ludziom.

Uczeń:

1. Rozumie, że w śpiewie kolęd dziękujemy Jezusowi za Jego miłość do ludzi.

2. Wie, jak poprzez śpiew kolęd wyrazić Bogu radość i wdzięczność.

3. Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

4. Zna historię mędrców ze wschodu.

5. Wie, w jaki sposób dziękować innym.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć, czym jest chrzest święty.

5. Nie zna sposobów wyrażania wdzięczności Bogu i bliźnim.

6. Nie zna tradycji świętowania Wigilii Bożego Narodzenia.

VI.
Jezus obecny wśród ludzi

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia na przykładzie dzieciństwa Jezusa, czym jest posłuszeństwo i pomoc najbliższym

2. Wyjaśnia, na czym polega zawierzenie Jezusowi i Maryi w życiu.

3. Zna historię powołania uczniów Jezusa i wyjaśnia zadania uczniów, wie, co to znaczy być uczniem Jezusa.

4. Wyjaśnia, dlaczego Jezus nauczał o Królestwie Bożym w przypowieściach, wie, w jaki sposób należy się troszczyć o rozwój wiary.

5. Opisuje cud rozmnożenia chleba i wie, że Pan Jezus daje w Eucharystii pokarm na życie wieczne.

Uczeń:

1. Zna historię pielgrzymowania Świętej Rodziny do świątyni w Jerozolimie.

2. Opowiada o początkach działalności Jezusa i cudzie w Kanie Galilejskiej.

3. Opowiada o powianiu uczniów Jezusa, zna imiona Apostołów.

4. Opisuje znaczenie przypowieści o ziarnku gorczycy, wie, jak poznawać Boga i rozwijać wiarę.

5. Opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba i wie, że jest zapowiedzią Eucharystii.

Uczeń:

1. Wie, że od Jezusa uczymy się pomagać innym.

2. Wie, że Maryja i Jezus troszczą się o dobro i szczęście ludzi.

3. Wie, co to jest powołanie i wymienia zadania uczniów.

4. Wie, że w przypowieści o ziarnku gorczycy Pan Jezus uczy o Królestwie Bożym.

3. Wyjaśnia, w jaki sposób Pan Bóg troszczy się o życie człowieka, wymienia cuda Jezusa.

Uczeń:

1. Opowiada o dzieciństwie Jezusa w Nazarecie

2. Zna wydarzenie w Kanie Galilejskiej

3. Wie, że Pan Jezus gromadzi uczniów.

4. Zna przypowieść o ziarnku gorczycy.

3. Zna historię rozmnożenia chleba.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie nic o dzieciństwie Jezusa w Nazarecie

5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga i pomagać innym.

VII.
Eucharystia dziękczynieniem

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Jezus zaprasza wszystkich na ucztę Eucharystyczną.

2. Wie, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie i kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii.

3. Wie, że Eucharystia jest największym wyrazem miłości Boga, wie, jak dziękować Bogu za Jego miłość.

4. Wyjaśnia znaczenie wiary w przeżywaniu Mszy Świętej.

5. Wie, czym jest modlitwa uwielbienia i adoracja.

Uczeń:

1. Opowiada o niedzielnej Eucharystii i zna opowiadanie o uczcie Królewskiej

2. Opisuje moment ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy

3. Wyjaśnia, na czym polega miłość Boga przejawiająca się w Eucharystii.

4. Wie, co to znaczy wierzyć, rozumie znaczenie wiary w przeżywaniu Eucharystii.

5. Wyjaśnia, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczeń:

1. Rozumie, czym jest pragnienie chrześcijanina uczestniczenia w uczcie Eucharystycznej.

2. Wie, że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina i w najświętszym Sakramencie.

3. Podaje przykłady wdzięczności Bogu za dar Eucharystii.

4. Wyjaśnia, czym jest wiara w życiu dziecka Bożego.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób w czasie Mszy Świętej wielbimy Boga.

Uczeń:

1. Zna przypowieść o uczcie.

2. Opowiada, kiedy spotykamy się z Jezusem

3. Wie, że Bóg kocha ludzi i pragnie z nimi przebywać.

4. Wie, że trzeba rozwijać wiarę.

5. Zna podstawowe modlitwy uwielbienia Boga.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, że Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina.

5. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, co to znaczy wierzyć w Jezusa.

VIII.
Nasze odejścia i powroty

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcia; pokuta, nawrócenie, czyny pokutne, wie, czym jest Wielki Post.

2.Wyjaśnia, na czym polegało szczęście pierwszych ludzi w raju.

3.Wyjaśnia przyczynę utratę raju, wie, czym jest grzech.

4. Opowiada i wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa pierwszych ludzi i grzech pierworodny.

5. Wymienia grzechy główne i wie, że niszczą one miłość.

6. Wyjaśnia pojęcie nawrócenie i historię nawrócenia Zacheusza.

Uczeń:

1. Wie, dlaczego człowiek podejmuje wysiłek czynów pokutnych.

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że Pan Bóg kocha człowieka i ofiaruje mu szczęście.

3. Wie, że szatan jest źródłem zła i grzechu

4. Wie, że grzech pierworodny jest skutkiem nieposłuszeństwa

5. Zna grzechy główne i wyjaśnia, na czym polega zaufanie Bogu.

6. Zna pojęcie nawrócenie i wie, jak naprawić wyrządzone krzywdy.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, że Wielki Post jest czasem pokuty i nawrócenia.

2. Zna biblijny opis raju i wymienia imiona pierwszych ludzi.

3. Wyjaśnia, w jaki sposób należy podjąć walkę ze złem i grzechem.

4. Zna skutki grzechu pierwszych ludzi.

5. Opowiada o sposobach pokonywania pokus i słabości

6. Wie, że spotkanie z Jezusem przemienia życie.

7. Wie, że w sakramencie pokuty Jezus przebacza grzechy.

Uczeń:

1. Wie, że trzeba podejmować wyrzeczenia i postanowienia wielkopostne.

2. Wskazuje na potrzebę wdzięczności Bogu za Jego miłość.

3. Wie, że należy modlić się i podjąć walkę z grzechem

4. Wskazuje na obowiązek posłuszeństwa rodzicom wychowawcom.

5. Rozumie potrzebę pomocy Boga w przezwyciężaniu pokus

6. Rozumie, w jaki sposób naprawić wyrządzone krzywdy.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, czym jest sakrament pokuty i pojednania.

5. Nie wie, czym jest sumienie i grzech.

   

7. Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, wyjaśnia, czym jest Boże przebaczenie.

8. Potrafi wyjaśnić pojęcie sumienia i w jaki sposób człowiek odróżnia dobro od zła.

9. Wyjaśnia na przykładzie przypowieści o dobrym Pasterzu, na czym polega Boże przebaczenie.

7. Wie, że Bóg w sakramencie pokuty i pojednania przebacza grzechy.

8. Wie, że przez sumienie Bóg przemawia do człowieka i wyjaśnia, jak rozpoznać głos sumienia.

9. Opowiada, w jaki sposób Pan Jezus dobry Pasterz troszczy się o ludzi i dlaczego pragnie ich nawrócenia.

8. Wie, że sumienie jest dobrym doradcą w życiu i że należy słuchać jego głosu.

9. Wie, że Pan Jezus Dobry Pasterz troszczy się o wszystkich ludzi.

7. Wie, że Bóg przebacza grzechy w sakramencie pokuty i pojednania.

8. Wie, że człowiek posiada sumienie.

9. Opowiada o Panu Jezusie jako Dobrym Pasterzu.

 

IX.
Niezwykłe dary otrzymane od Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, wie, że Jezus zgromadził w Wieczerniku swoich uczniów.

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus z miłości do człowieka przyjmuje cierpienie i krzyż i ofiarowuje swoje życie dla zbawienia świata.

3. Wie, że poprzez zmartwychwstanie Jezus pokonał szatana, śmierć i dał życie wieczne.

4. Wyjaśnia, dlaczego w każdą niedzielę wspominamy Zmartwychwstanie Jezusa.

5. Wymienia i rozumie znaczenie sakramentów świętych, wie, że uświęcają one życie i jednoczą z Bogiem.

Uczeń:

1. Wie, że w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

2. Zna wydarzenia męki i śmierci Jezusa, wyjaśnia, co to jest adoracja krzyża.

3. Zna symbolikę pustego grobu i wie, w jaki sposób Jezus dał nam zbawienie.

4. Wie, że niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa.

5. Wyjaśnia, dlaczego w sakramentach spotykamy się z Bogiem.

Uczeń:

1. Wie, że Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii i Kapłaństwa.

2. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku.

3. Opowiada, na czym polega radosne przeżywanie świąt wielkanocnych.

4. Wie, że w każdą niedzielę spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym.

5. Zna sakramenty święte i wie, od kogo je otrzymaliśmy.

Uczeń:

1. Opowiada o Ostatniej Wieczerzy.

2. Wie, że Pan Jezus umarł na krzyżu w Wielki Piątek

3. Wie o zmartwychwstaniu Jezusa.

4. Opowiada, dlaczego w niedzielę należy uczestniczyć we Mszy Świętej.

5. Wie, że jest siedem sakramentów świętych.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć o Zmartwychwstaniu Jezusa

5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wymienić sakramentów świętych.

X.
Dzielimy się tym
, co otrzymaliśmy

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na przykładzie miłosiernego samarytanina, w jaki sposób Bóg okazuje ludziom swoje miłosierdzie.

2. Wie, że poprzez uczynki miłosierdzia okazujemy dobroć i miłość Bogu i ludziom.

3. Wie, że wspólnota parafialna pomaga w odkrywaniu i spotykaniu Boga.

4. Opowiada, w jaki sposób Pan Jezus posyła swoich uczniów na cały świat.

5. Uzasadnia, jak za przykładem Anieli Salawy należy bezinteresownie nieść pomoc innym.

Uczeń:

1. Zna przypowieść o miłosiernym samarytaninie i wyjaśnia, na czym polega pomoc i troska o innych.

2. Wymienia uczynki miłosierdzia i opowiada, jak można pomagać innym.

3. Wie, na czym polega obecność w parafii, wymienia i opowiada o posługach w kościele.

4. Wie, że należy nieść pomoc materialną i duchową misjonarzom

5. Opisuje powołania i zawody, w których ludzie poświęcają swój czas innym.

Uczeń:

1. Opowiada przypowieść o miłosiernym samarytaninie, wymienia postawy wobec potrzebujących.

2. Zna wybrane uczynki miłosierdzia.

3. Opowiada, jak w kościele pomagać, zna różne formy życia w parafii.

4. Opowiada o misjach i posłannictwie misjonarzy.

5. Opowiada o pracy służebnej Anieli Salawy.

Uczeń:

1. Wie, że Bóg pragnie, abyśmy pomagali innym, nie przechodzili obojętnie wobec czyjejś krzywdy.

2. Wie, jak pomagać innym w potrzebie.

3. Wie, że w kościele są różne posługi.

4. Wie, w jaki sposób pomagać misjom.

5. Wie, że Aniela Salawa pomagała innym.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, czym jest wspólnota parafialna.

XI.
Z rodziną Bożą odpowiadam Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

1. Ukazuje Lolka, jako przykład w podejmowaniu posług w kościele i codziennej modlitwy.

2. Opisuje wybrane postaci świętych, wyjaśnia, na czym polega modlitwa za zmarłych.

3. Opowiada o męce Pana Jezusa ukazanej w stacjach drogi krzyżowej.

4. Zna i wymienia tytuły Maryi, wie, na czym polega oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski i świata.

5. Wyjaśnia i wie, w jaki sposób ado­rować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

1. Opisuje Lolka jako ministranta służącego do Mszy Świętej i na modlitwie.

2. Wie, że Pan Jezus obdarza życiem wiecznym.

3. Wyjaśnia, dlaczego razem z Jezusem pokonujemy trudy i słabości.

4. Wyjaśnia, dlaczego w maju są nabożeństwa majowe.

5. Wie, że Jezus w Najświętszym Sakramencie przychodzi do nas, aby nam błogosławić.

1. Wie, jakie posługi wypełniał Lolek w kościele.

2. Wymienia i odróżnia uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

3. Opowiada o wybranych stacjach drogi krzyżowej.

4. Wie, że Maryja jest Królową Polski.

5. Wie, jak wyraża się wiarę i oddaje cześć Jezusowi podczas procesji Bożego Ciała.

1. Wie, że Lolek często modlił się i był ministrantem.

2. Opowiada o uroczystości Wszystkich Świętych.

3. Wie, że na drodze krzyżowej spotykamy się z Jezusem.

4. Wie, że maj jest miesiącem kultu Maryi.

5. Opowiada o procesji Bożego Ciała.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi wymienić kilku świętych.

5. Nie wie nic o ado­racji Jezusa.