Kryteria oceniania z religii
dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

ROZDZIAŁ

CELUJĄCY

BARDZO DOBRY

DOBRY

DOSTATECZNY

DOPUSZCZAJĄCY

NIEDOSTATECZNY

I.
Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego stajemy się lepsi, gdy się modlimy.

2. Wie, że należy do wspólnoty dzieci Bożych.

3. Opowiada, dlaczego warto naśladować Świętą Kingę.

4. Wyjaśnia pozdrowienie Archanioła Gabriela w spotkaniu z Maryją.

5. Tłumaczy, że Pismo Święte jest listem kochającego Ojca do ludzi.

6. Wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo we Mszy Świętej jest wyrazem miłości do Boga.

Uczeń:

1. Tłumaczy, co to znaczy, że na katechezie poznajemy Pana Boga.

2. Wymienia kilka uczynków, które sprawiają radość innym.

3. Opisuje pobożne życie Świętej Kingi – patronki roku.

4. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wyjaśnia, że Pismo Święte jest przewodnikiem na drodze do nieba.

6. Opowiada, że w każdą niedzielę idziemy do kościoła – domu Bożego – na Mszę Świętą.

Uczeń:

1. Wie, że na katechezie poznajemy Pana Boga.

2. Wymienia kilka pozytywnych postaw wobec innych.

3. Wyjaśnia, co to znaczy, że Święta Kinga jest patronką roku.

4. Zna różne pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wskazuje na Pismo Święte jako najważniejszą Księgę.

6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

Uczeń:

1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie.

2. Wskazuje przykłady, jak pomagać innym.

3. Wie, że patronką klasy pierwszej jest Święta Kinga.

4. Wymienia pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wyjaśnia, dlaczego należy szanować Pismo Święte.

6. Wie, że w niedzielę idziemy do kościoła.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, kto jest patronem roku.

5. Nie potrafi wymienić pozdrowień chrześcijańskich.

II.
Dziękujemy i chwalimy Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec przyrody.

2. Wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa aniołów wobec Boga.

3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży.

4. Wyjaśnia, że w pięknie świata poznajemy Boga.

Uczeń:

1. Wskazuje, że dobro pochodzi od Boga.

2. Wie, kim jest Anioł Stróż i jaka jest jego rola w życiu człowieka.

3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży.

4. Podaje przykłady modlitwy dziękczynnej za świat.

Uczeń:

1. Opowiada o świecie stworzonym przez Boga.

2. Opowiada o Aniele Stróżu.

3. Zna modlitwę Aniele Boży.

4. Wymienia kilka dzieł Boga w świecie.

5. Wie, gdzie w kościele jest woda święcona.

Uczeń:

1. Wskazuje na Boga jako Stwórcę świata.

2. Wie, że istnieją Aniołowie Stróżowie.

3. Wie, że każdy ma Anioła Stróża.

4. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Aniele Boży.

5. Dostrzega piękny świat i dzieła Boga.

6. Wyjaśnia znaczenie wody w życiu.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, w jaki sposób można wielbić Boga.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Aniele Boży.

   

5. Wyjaśnia znaczenie wody święconej w ży­ciu dziecka Bożego.

6. Wie, że Pan Jezus jest światłem dla każdego dziecka Bożego.

7. Podaje przykłady, jak służyć talentami innym.

5. Wie, do czego służy woda świecona.

6. Wyjaśnia słowa: „świa­­tło wśród ciemności”.

7. Wyjaśnia, że każdy człowiek otrzymał od Boga zdolności i talenty.

6. Wyraża wdzięczność Bogu za słońce i świa­tło.

7. Rozpoznaje i stara się rozwijać swoje talenty.

7. Wyjaśnia znaczenie światła w życiu.

8. Opowiada o talentach i zdolnościach ludzi.

 

III.
W modlitwie spotykamy się z Bogiem Ojcem i prosimy z wiarą

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wskazuje przykłady modlitwy i wyjaśnia dlaczego powinniśmy się modlić.

2. Wypowiada modlitwę za zmarłych Wieczny odpoczynek.

3. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz.

4. Wyjaśnia, że przez znak krzyża wyrażamy miłość i szacunek do Boga.

5. Wskazuje, jak zachęcić innych do modlitwy w rodzinie.

6. Układa proste modlitwy, którymi chwali Pana Boga w czasie na Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina.

2. Wyjaśnia, kiedy i dlaczego powinniśmy pamiętać o modlitwie za zmarłych.

3. Wie, jakiej modlitwy nauczył nas Jezus.

4. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz.

5. Wie, że znak krzyża jest wyrazem wiary w Boga.

6. Opowiada, jak może wyglądać wspólna modlitwa w rodzinie: rano, wieczorem, przy posiłku.

7. Podaje przykłady modlitwy rodziny w róż­nych sytuacjach.

8. Wie, że Jezus obecny jest pod postaciami chleba i wina podczas Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Wie, kiedy należy pamiętać o modlitwie.

2. Wyjaśnia, dlaczego modlimy się za zmarłych.

3. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu Jezusa.

4. Starannie wykonuje znak krzyża.

5. Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć modlitwę Ojcze nasz.

6. Opisuje, jak może wyglądać modlitwa w rodzinie.

7. Opowiada, że na Mszy Świętej śpiewem chwalimy Pana Boga.

Uczeń:

1. Wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem.

2. Wskazuje czas, kiedy należy pamiętać o modlitwie za zmarłych.

3. Opowiada na czym polega praktyka codziennej modlitwy.

4. Stara się poprawnie wykonać znak krzyża.

5. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Ojcze nasz, ale robi w niej dużo błędów.

6.  Opowiada o modlitwie w rodzinie.

7. Wie, co to znaczy aktywnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie co to jest modlitwa.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Ojcze nasz.

IV.
Oczekujemy z wiarą

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego wraz z Maryją oczekujemy na Boże Narodzenie.

2. Wyjaśnia, że Pan Jezus przychodzi do wszystkich ludzi, aby ich zbawić.

3. Wyjaśnia, że śpiewem kolęd uwielbiamy ma­łego Jezusa.

4. Podaje przykłady modlitwy prośby wobec Boga i ludzi.

5. Tłumaczy, w jaki sposób Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Jezusa.

6. Wyraża wdzięczność Bogu za dar wiary otrzymanej podczas chrztu świętego.

7. Wskazuje na znaczenie modlitwy do swoich patronów.

Uczeń:

1. Opisuje wydarzenie zwiastowania.

2. Wie, co to są roraty.

3. Opowiada o narodzinach Jezusa.

4. Włącza się w śpiew kolęd, aby oddać cześć Jezusowi.

5. Wyjaśnia znaczenie modlitwy prośby w życiu dziecka Bożego.

6. Wyjaśnia dlaczego Jan Chrzciciel przebywał na pustyni.

7. Wyjaśnia zadania rodziców i rodziców chrzestnych.

8. Opowiada o królestwie niebieskim i o świętych w niebie.

Uczeń:

1. Wymienia symbole adwentu: roratka, wieniec adwentowy, lampion.

2. Wie, w jakiej miejscowości urodził się Jezus.

3. Wymienia znane kolędy.

4. Wskazuje poprawną postawę ciała w czasie modlitwy.

5. Wymienia elementy stroju i pożywienia Jana Chrzciciela.

6. Opisuje wybrane obrzędy chrztu świętego.

7. Wyjaśnia rolę patrona.

Uczeń:

1. Wie, że adwent jest czasem przygotowania do narodzin Jezusa.

2. Wyraża swoimi słowami radość z narodzin Jezusa.

3. Wie, że w Boże Narodzenie śpiewamy kolędy.

4. Wie, czym jest prośba.

5. Wie, kim jest Jan Chrzci­ciel.

6. Opowiada o chrzcie świętym.

7. Wymienia imiona kilku świętych.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Boże Narodzenie.

5. Nie zna żadnej kolędy.

V.
Stajemy się dziećmi Bożymi

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Bóg Trójjedyny zaprasza człowieka do życia w miłości.

2. Wyjaśnia, że chrzcielnica jest miejscem narodzin życia Bożego.

3. Uzasadnia, że woda chrztu świętego obmywa z grzechu i daje łaskę uświęcającą.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób dzięki łasce uświęcającej stajemy się świętymi.

5. Wyraża w modlitwie wdzięczność Bogu za łaski otrzymane w czasie chrztu świętego.

6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem na modlitwie.

Uczeń:

1. Wie, na czym polega wzajemna miłość Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2. Opisuje wygląd chrzcielnicy.

3. Wyjaśnia, co daje nam chrzest święty.

4. Dziękuje Bogu za dary otrzymane podczas chrztu świętego.

5. Opisuje, czym jest łaska uświęcająca.

6. Wymienia dary otrzymane podczas chrztu świętego.

7. Wie, że wszyscy ochrzczeni tworzą rodzinę Bożą.

Uczeń:

1. Wymienia trzy Osoby Trójcy Świętej,

2. Wie, jak wygląda chrzcielnica w kościele.

3. Opisuje wybrane elementy obrzędów chrztu świętego.

4. Wymienia łaskę uświęcającą jako dar otrzymany w czasie chrztu świętego.

5. Wymienia i wyjaśnia symbole: wody, światła, białej szaty.

6. Wskazuje na kościół jako dom Boga.

7. Opowiada, w jaki sposób należy zachować się w kościele.

Uczeń:

1. Wie, że chrzest święty włącza do wspólnoty dzieci Bożych.

2. Wie, że chrzcielnica jest w kościele.

3. Dziękuje Bogu za sakrament chrztu świętego.

4. Wie, że w czasie chrztu świętego Bóg obdarza człowieka swymi darami.

5. Wie, że w chrzcie świętym Bóg okazuje swoją miłość.

6. Wskazuje właściwe i niewłaściwe zachowania w kościele.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć czym jest chrzest święty.

5. Nie wie, że od chrztu świętego stajemy się dziećmi Bożymi.

6. Nie wie, jak należy zachować się w kościele.

VI.
Słuchamy Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Podaje przykłady osób posłusznych Bogu.

2. Wyjaśnia, że Bóg mówi do nas na modlitwie i w Biblii.

3. Zna i mówi proste modlitwy zawarte w pacierzu.

4. Opisuje, w jaki sposób w tajemnicach różańca poznajemy Jezusa i Maryję.

5. Wyjaśnia, co to znaczy uważnie słuchać Ewangelii w czasie Mszy Świętej.

6. Wyjaśnia, że poprzez kapłanów Bóg mówi do ludzi.

7. Zna odpowiedzi liturgii słowa.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba słuchać Boga, aby być szczęśliwym.

2. Wyjaśnia, na czym polega słuchanie słów Boga w Biblii.

3. Wyjaśnia, że pacierz jest codzienną modlitwą dziecka Bożego.

4. Zna historię Jezusa i Maryi w tajemnicach różańcowych.

5. Wie, kiedy w czasie Mszy Świętej jest czytana Ewangelia.

6. Wyjaśnia zadania kapłanów w kościele.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób możemy słuchać słów Boga w Ewangelii.

Uczeń:

1. Wymienia sytuacje, w których powinniśmy słuchać Boga.

2. Określa postawy podczas słuchania Boga na modlitwie.

3. Wie, że w czasie modlitwy Bóg nas słyszy i wysłuchuje.

4. Wie, że na różańcu można się modlić.

5. Zna słowo „Ewangelia”.

6. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa.

7. Rozpoznaje, szanuje i pozdrawia kapłanów.

8. Wie, że w czasie Mszy Świętej mówi do nas Bóg.

Uczeń:

1. Wie, że należy słuchać innych.

2. Wie, że na modlitwie słuchamy Boga.

3. Wie, że codzienną modlitwę nazywamy pacierzem.

4. Opowiada o modlitwie na różańcu.

5. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa.

6. Wie, kim jest kapłan.

7. Wyjaśnia, że na Mszy Świętej słuchamy Boga.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie co to jest pacierz.

5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga.

VII.
Przepraszamy za zło

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, że Jezus przebacza grzechy i wzywa nas do przebaczania bliźnim.

2. Opisuje czas Wielkiego Postu jako okres przemiany i poprawy życia.

3. Wyjaśnia, że Pan Jezus cierpi i przyjmuje krzyż dla naszego zbawienia.

4. Wymienia przykłady w jaki sposób Pan Jezus zachęca nas do walki z grzechem.

5. Określa sumienie jako głos Boga, który pozwala odróżnić dobro od zła.

6. Zna Akt żalu i wie, że przez tę modlitwę przepraszamy Boga za zło.

7. Wyjaśnia, że konfesjonał to miejsce pojednania z Bogiem.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polega modlitwa przeproszenia.

2. Podaje przykłady czynienia dobra.

3. Opisuje miłość Jezusa do ludzi na przykładzie wybranej stacji drogi krzyżowej.

4. Wie, jakie są przyrzeczenia chrzcielne.

5. Wie, że trzeba wsłuchiwać się w głos sumienia.

6. Wyjaśnia, że w akcie pokuty przepraszamy Boga za grzechy.

7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć.

8. Opowiada o posłudze kapłanów w konfesjonale.

9. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku.

Uczeń:

1. Opowiada, że zły uczynek sprawia przykrość Bogu i ludziom.

2. Wie, co to jest Wielki Post.

3. Opowiada o drodze krzyżowej Jezusa.

4. Wyjaśnia, dlaczego należy unikać grzechu.

5. Opowiada, jak poznajemy głos sumienia.

6. Wie, że akt pokuty jest formą wyznania grzechów.

7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć z niewielką pomocą nauczyciela.

8. Opisuje konfesjonał i wie, gdzie się znajduje.

9. Opowiada o śmierci Pana Jezusa.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, co to jest zły uczynek.

2. Podaje przykłady dobrych uczynków.

3. Wymienia kilka stacji drogi krzyżowej.

4. Podaje przykłady walki z grzechem.

5. Wie, co to jest sumienie.

6. Rozpoznaje akt pokuty

7. Pomimo pomocy nauczyciela mówiąc Akt żalu robi dużo błędów.

8. Rozpoznaje i wskazuje, gdzie w kościele znajduje się konfesjonał.

9. Wie, że Pan Jezus umarł w Wielki Piątek.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi rozróżnić dobrych od złych uczynków.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć Aktu żalu.

VIII.
Radujemy się z obecności Pana Jezusa

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Opowiada, że w poranek wielkanocny Zmartwychwstały Jezus pokonał śmierć.

2. Wyjaśnia, że Pan Jezus jest Barankiem Paschalnym.

3. Wyjaśnia, że w kościele spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym.

Uczeń:

1. Wie, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci.

2. Wskazuje symbole wielkanocne i wyjaśnia ich znaczenie.

3. Wskazuje, że Jezus Zmartwychwstały jest obecny wśród ludzi.

Uczeń:

1. Opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

2. Potrafi wymienić symbole wielkanocne.

3. Omawia znaczenie symboli wielkanocnych.

4. Wie, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z Apostołami.

Uczeń:

1. Z pomocą nauczyciela opisuje święta Wielkanocne.

2. Wskazuje symbole wielkanocne: baranek, jajko, paschał.

3. Opisuje radość z tajemnicy zmartwychwstania.

4. Wie, że Zmartwychwstały Jezus przynosi radość.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi wymienić symboli wielkanocnych.

   

4. Wyjaśnia, że Zmartwychwstały Jezus jest źródłem prawdziwej miłości, pokoju i szczęścia.

5. Zna przykazanie miłości i wyjaśnia na czym polega miłość do Boga i bliźnich.

6. Wyjaśnia, że w czasie Komunii Świętej Zmartwychwstały Jezus karmi nas swoim ciałem.

7. Opowiada o Duchu Świętym, który umacnia nas w wierze.

4. Opowiada, że radość miłość, pokój i szczęś­cie wypływają z wiary w Jezusa

5. Opowiada, że w przykazaniu miłości objawia się miłość Jezusa do Ojca.

6. Wie, na czym polega przygotowanie do spotkania z Jezusem w Komunii Świętej.

7. Wymienia symbole Ducha Świętego.

5. Wie, że Jezus zmartwychwstały przynosi pokój, miłość, szczęście.

6. Wie, od kogo otrzymaliśmy przykazanie miłości.

7. Opowiada o radości oczekiwania na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej.

8. Wie, że Duch Święty jest trzecią Osobą Bożą.

5. Odróżnia przykazanie miłości od innych modlitw.

6. Wie, że Jezus jest obecny w Eucharystii.

7. Wie, że Jezus posyła nam Ducha Świętego.

 

IX.
Z Maryją
odpowiadam Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, jak w prostych gestach i słowach okazywać miłość mamie i modlić się za nią.

2. Wyjaśnia, że od Maryi uczymy się zaufania Bogu.

3. Wie, że Maryja jest naszą matką i czcimy ją jako królową.

4. Wyjaśnia, czym było posłuszeństwo Maryi wobec Boga.

5. Wyjaśnia, dlaczego Maryja jest królową nieba i ziemi.

6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Wyjaśnia na czym polega miłość, wdzięczność wobec mamy.

2. Opisuje, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na matkę Pana Jezusa.

3. Opowiada o Maryi jako królowej Polski.

4. Opisuje wydarzenia w których Maryja jest posłuszna Bogu.

5. Wie, że nabożeństwa majowe odprawiane są ku czci Maryi.

6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Opisuje rolę mamy w życiu dziecka.

2. Podaje przykłady troski Maryi o Jezusa.

3. Wie, że Maryja jest królową Polski.

4. Podaje przykłady posłuszeństwa rodzicom i wychowawcom.

5. Wie, że podczas nabożeństw majowych modlimy się przez wstawiennictwo Maryi.

6. Z niewielką pomocą nauczyciela mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Opowiada o swojej mamie.

2. Wie, że Maryja jest matką Pana Jezusa.

3. Wie, że wizerunek Czarnej Madonny przedstawia Maryję.

4. Rozumie, co znaczy być posłusznym.

5. Wie, że Maryja jest naszą królową i matką.

6. Pomimo pomocy nauczyciela robi poważne błędy w modlitwie Zdrowaś Maryo.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć, kim jest Maryja.

5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Zdrowaś Maryjo.

X.
Katechezy
okolicznościowe

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wie, że Lolek został Papieżem Janem Pawłem II błogosławionym i przyjacielem dzieci.

2. Wyjaśnia pojęcia: Polak, ojczyzna, Polska.

3. Wskazuje na przykład Świętego Mikołaja jako wzór do naśladowania.

4. Wie, że Jezus jest światłem świata dla ludzi.

5. Opowiada o pierścieniu Świętej Kingi.

6. Wyjaśnia, że uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest wyrazem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

7. Podaje przykłady modlitwy za nauczycieli i wychowawców.

Uczeń:

1. Opisuje dzieciństwo Lolka, jego zabawy z rówieśnikami.

2. Wyjaśnia i szanuje symbole narodowe.

3. Opisuje w jaki sposób Święty Mikołaj pomagał biednym i potrzebującym.

4.  Wyjaśnia symbol gromnicy.

5. Opisuje kim była Święta Kinga – patronka roku.

6. Opisuje, w jaki sposób oddajemy cześć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

7. Opisuje, na czym polega modlitwa dziękczynna za dary otrzymane w ciągu roku.

Uczeń:

1. Opowiada o Lolku z Wadowic.

2. Wymienia symbole narodowe: flaga, godło.

3. Wie, że Święty Mikołaj był biskupem.

4. Opisuje zachowanie Symeona i Anny w świątyni jerozolimskiej.

5. Opowiada o znaczeniu soli i jej wykorzystaniu w czasach Świętej Kingi i jej zastosowaniu obecnie.

6. Opowiada o procesji Bożego Ciała.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób dziękujemy Bogu i nauczycielom za rok szkolny.

Uczeń:

1. Wie, kto to jest Lolek.

2. Potrafi wskazać na obrazach postać Lolka – bł. Jana Pawła II.

3. Wie, że jest Polakiem i zna nazwę swojej Ojczyzny.

4. Opowiada o Świętym Mikołaju.

5. Opowiada o Panu Jezusie w świątyni jerozolimskiej

6. Wie, że sól nadaje smak i konserwuje potrawy.

7. Wie, co to jest Boże Ciało.

8. Opowiada o wakacjach.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Boże Ciało.

5. Nie wie nic o Świętym Mikołaju.

Przedmiotowy system oceniania z religii
dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r.

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.

Na przedmiotowy systemu oceniania z religii składają się:

1.  Cele oceniania.

2.  Zasady oceniania.

3.  Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.

4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów.

5.  Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Ad. 1. Cele oceniania

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.  Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.

3.  Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia.

4.  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się.

5.  Zainteresowanie uczniów przesłaniem Bożym i otwarciem na Boga.

Ad. 2.  Zasady oceniania

1.  Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z religii i wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

2.  Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1 – 6.

3.  Uczeń jest zobowiązany do noszenia ćwiczeń (zeszytu) i podręcznika. Prowadzenie ćwiczeń (zeszytu) podlega ocenie.

4.  Ocenie podlegają zadania domowe.

5.  Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum cztery oceny bieżące. Każda ocena jest jawna i wystawiona według ustalonych kryteriów.

6.  W przypadku nieobecności z przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.

7.  W przypadku trudności w opanowaniu materiału uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela.

8.  Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

9.  Jeżeli uczeń opuścił 50% jednostek lekcyjnych jako nieusprawiedliwionych i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń nie jest klasyfikowany. Procedurę dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego i jego przeprowadzenie regulują przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

10.  Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie – szczególnie o ocenie niedostatecznej. Za pisemne poinformowanie odpowiada wychowawca.

11.  Kryteria odpowiadające śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Ad. 3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

1.    Formy ustne:

–   Odpowiedzi ustne.

–   Opowiadania odtwórcze i twórcze.

–   Dialog.

2.    Formy pisemne:

–   Zadania domowe.

–   Ćwiczenia wykonane na lekcji.

3.    Formy praktyczne

–   Działania wynikające z celów lekcji.

–   Aktywność ucznia na lekcji.

Uczeń ma obowiązek:

–   Prowadzić ćwiczenia (zeszyt).

–   Poprawić ocenę niedostateczną.

Dodatkowo uczeń może:

–   Za udział w konkursach religijnych organizowanych na terenie szkoły, parafii, przejście do wyższych etapów konkursów diecezjalnych czy ogólnopolskich oraz za otrzymanie wyróżnień lub zajęcie miejsc otrzymać ocenę celującą bieżącą, śródroczną lub roczną.

Ad. 4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów

I. PODSTAWOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

–   Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

–   Jest bardzo aktywny na lekcji.

–   Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.

–   Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

–   Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

–   Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji.

–   Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).

–   Przynosi niezbędne pomoce.

–   Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoły i parafii.

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować.

–   Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy.

–   Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.

–   Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień.

–   Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.

–   Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

–   Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.

–   Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

–   Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

–   Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.

–   Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności.

–   Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.

–   Odmawia wszelkiej współpracy.

II. SZCZEGÓŁOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

–   Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

–   Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

–   Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy pierwszej.

–   Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.

–   Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

–   Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

–   Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

–   Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

–   Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

–   Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

–   Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

–   Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

–   Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

–   Poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, że Święta Kinga jest patronką roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Zna pojęcia: dobro, zło.

–   Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu.

–   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

–   Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.

–   Poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, że Święta Kinga jest patronką roku.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Zna pojęcia: dobro, zło.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ad. 5. Przewidywane osiągnięcia uczniów

–   Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.

–   Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

–   Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

–   Rozpoznaje Pismo Święte.

–   Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

–   Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

–   Wie i rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach.

–   Wie, kim jest Maryja.

–   Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

–   Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

–   Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

–   Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz.

–   Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

–   Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

–   Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

–   Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

–   Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych.

–             Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców