Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

ROZDZIAŁ

CELUJĄCY

BARDZO DOBRY

DOBRY

DOSTATECZNY

DOPUSZCZAJĄCY

NIEDOSTATECZNY

I. SPOTYKAM BOGA

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy

Uczeń:

1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego

2. potrafi wyjaśnić co to znaczy tworzyć i stwarzać

3. rozpoznaje ślady Boga w świecie

4. wyjaśnia czym jest Boże Objawienie

5. wie gdzie zawarte jest Objawienie Boże

6. rozumie i potrafi wyjaśnić, dlaczego wiara jest odpowiedzią na Boże Objawienie

Uczeń:

1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego

2. rozpoznaje ślady Boga w świecie

3. wie co to jest Boże Objawienie

4. rozumie, że wiara jest odpowiedzią na Boże Objawienie

5. wie gdzie zawarte jest Objawienie Boże

Uczeń:

1. zna podstawowe wydarzenia z życia św. Rafała Kalinowskiego

2. wie co to jest Objawienie Boże

3. rozumie, że Pismo Święte i Tradycja są podstawowymi źródłami Objawienia Bożego

4. wie co to jest wiara

Uczeń:

1. wie kim był św. Rafał Kalinowski

2. wie co to jest Objawienie Boże

3. wie co to jest wiara

Uczeń:

1. Nie prowadzi zeszytu i nie pracuje na lekcji.

2. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

II. SŁUCHAM BOGA

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy

Uczeń:

1. zna przyczyny powstania Pisma Świętego

2. potrafi podać podstawowe informacje o Piśmie Świętym (autor, podział, księgi)

3. wie na czym polegał proces powstawania Pisma Świętego

4. wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, natchnienie biblijne

5. zna poszczególne gatunki w Piśmie Świętym (potrafi podać przykłady)

6. charakteryzuje podstawowe zasady czytania Pisma Świętego

7. potrafi krótko scharakteryzować pojęcie apokryfy

Uczeń:

1. wie dlaczego powstało Pismo Święte

2. potrafi podać podstawowe informacje o Piśmie Świętym (autor, podział, księgi)

3. wie co to jest natchnienie biblijne

4. potrafi wymienić gatunki biblijne

5. zna podstawowe zasady czytania Pisma Świętego

6. wie co to są apokryfy

Uczeń:

1. wie co to jest Pismo Święte

2. potrafi wyjaśnić kim jest autor Pisma Świętego

3. wie na jakie części dzieli się Pismo Święte

4. wie co to jest natchnienie biblijne

5. rozumie dlaczego czytając Pismo Święte należy traktować lekturę jako rozmowę z Bogiem.

Uczeń:

1. wie co to jest Pismo Święte

2. wyjaśnia kto jest autorem Pisma Świętego

3. wie z jakich części składa się Pismo Święte.

Uczeń:

1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą

2. Nie pracuje podczas lekcji

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

III. BOŻE DROGOWSKAZY

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy

Uczeń:

1. umie dokonać samodzielnych wyborów moralnych według zasad Dekalogu

2. definiuje i omawia cnoty Boskie; w sposób szczegółowy wyjaśnia sens I przykazania

3. omawia wartość i znaczenie II przykazania; wyjaśnia formy kultu i oddawania czci Bogu; omawia symbole chrześcijańskie

4. omawia sens i znaczenie III przykazania – obowiązki i zakazy.

5. wyjaśnia Boży plan względem rodziny; omawia obowiązki wobec rodziców, opiekunów i ojczyzny (oraz rodziców wobec dzieci)

6. przedstawia stanowisko Kościoła na temat obrony życia i troski o zdrowie; omawia zachowania sprzeczne z V przykazaniem

7. omawia i wyjaśnia chrześcijańską koncepcję ciała, etapy dojrzewania do miłości, cnotę czystości, grzechy przeciw czystości

8. przedstawia ideę ewangelicznego ubóstwa; niebezpieczeństwa konsumpcjonizmu i wyzysku; ukazuje miłosierdzie i solidarność jako podstawy kontaktów międzyludzkich

9. przedstawia naukę Kościoła na temat prawdy; ukazuje niebezpieczeństwa wypływające z manipulacji;

10. omawia nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania

Uczeń:

1. tłumaczy, czym są zakazy, nakazy i drogowskazy na przykładzie Dekalogu

2. rozumie i wyjaśnia I przykazanie

3. zna wartość II przykazania; zna obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania; wymienia grzechy przeciw II przykazaniu

4. wyjaśnia sens III przykazania; wymienia grzechy przeciw III przykazaniu

5. przedstawia nakazy płynące z IV przykazania

6. wie, dlaczego życie ludzkie jest święte; wymienia i wyjaśnia grzechy przeciw V przykazaniu

7. wyjaśnia różnicę: przyjaźń a zakochanie; definiuje cnotę czystości; omawia grzechy przeciw czystości

8. zna zagrożenia związane z bogactwem, konsumpcjonizmem i wyzyskiem; wie, na czym polega ewangeliczne ubóstwo; zna grzechy przeciw VII przykazaniu

9. omawia grzechy przeciw prawdzie; wie, na czym polega manipulacja

10. zna nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania

Uczeń:

1. odróżnia dobro od zła zgodnie z zasadami Dekalogu

2. wie, jakie nakazy i zakazy płyną z I przykazania

3. zna obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania; wymienia grzechy przeciw II przykazaniu

4. wie, że Eucharystia jest centrum niedzieli chrześcijanina; wymienia grzechy przeciw III przykazaniu

5. zna sens IV przykazania

6. zna nakazy i zakazy wynikające z V przykazania

7. rozróżnia moralne i niemoralne zachowania w dziedzinie płciowości i seksualności; wie, na czym polega wartość przyjaźni i miłości

8. odróżnia swoją własność od własności cudzej i wspólnej; wymienia grzechy przeciw VII przykazaniu

9. Wymienia grzechy przeciw prawdzie

10. rozumie nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania

Uczeń:

1. zna treść Dekalogu

2. rozumie sens zakazów, nakazów i drogowskazów

3. potrafi ogólnie omówić sens każdego przykazania i wymienić grzechy przeciwko przykazaniom

Uczeń:

1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

IV. JEZUS – SŁOWO WCIELONE

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację multimedialną na temat katolickich wartości społecznych

Uczeń:

1. Ukazuje bogactwo Modlitwy Pańskiej jako drogi życia chrześcijańskiego; umie wskazać sens i warunki modlitwy

2. wyjaśnia, kim jest Pan Bóg i jakie są źródła Jego objawienia; wyjaśnia termin Abba

3. omawia objawienie pośrednie i bezpośrednie; wyjaśnia, czym jest wiara i do czego nas zobowiązuje

4. omawia źródła świętości człowieka i wyjaśnia, czym się różni świętość Boga od ludzkiej

5. omawia podstawowe potrzeby człowieka materialne i duchowe

6. przedstawia wartość przebaczenia; uzasadnia praktykę codziennego rachunku sumienia

7. referuje podstawowe obowiązki wobec bliźnich; wyjaśnia pojęcie tolerancji i braterstwa

8. omawia mechanizm pokusy i sposoby radzenia sobie z pokusami, aby nie popaść w grzech

9. omawia sens życia i konieczność zbawienia

Uczeń:

1. umie wskazać sens i warunki modlitwy, zna bogactwo Modlitwy Pańskiej

2. wyjaśnia, kim jest Bóg, zna termin Abba

3. wyjaśnia, czym jest wiara i jaki jest sens zawierzenia Bogu

4. omawia źródła świętości człowieka

5. wie, że człowiek ma potrzeby materialne i duchowe; potrafi je skrótowo omówić

6. wie, na czym polega przebaczenie; przedstawia warunki dobrej spowiedzi i umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

7. wie, na czym polega tolerancja i braterstwo między ludźmi i zna obowiązki wobec bliźniego

8. wie, jaki jest mechanizm pokusy i jak walczyć z pokusami, aby nie popaść w grzech

9. wie, co oznacza modlitewne Amen

Uczeń:

1. wie, jaki jest sens modlitwy; szczególnie Modlitwy Pańskiej

2. wie, kim jest Bóg i dlaczego zwracamy się do Niego jak do Ojca

3. wie, co to znaczy wierzyć i dlaczego warto zawierzyć Bogu

4. wie, co to być świętym

5. zna wartości chrześcijańskie i wie, co oznacza bycie chrześcijaninem

6. wie, że Bóg i Kościół troszczy się o dobro człowieka

7. zna warunki dobrej spowiedzi i umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

8. rozumie potrzebę tolerancji i braterstwa między ludźmi

9. wie, czym się różni pokusa od grzechu

Uczeń:

1. zna wartość modlitwy, a szczególnie Modlitwy Pańskiej

2. wie, kim jest Bóg

3. wie, co oznacza wierzyć w Boga i zawierzyć Bogu

4. wie, kim jest święty

5. zna wartości chrześcijańskie

6. wie, że Bóg troszczy się o nas

7. umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

8. wie, dlaczego trzeba szanować drugiego człowieka

9. wie, ze pokusa nie oznacza grzechu

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

V. BŁOGOSŁAWIENI ZNACZY SZCZĘŚLIWI

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program

3. wykonał dodatkową pracę, np. referat na temat na temat: „Św. Matka Teresa z Kalkuty przykładem ubóstwa i zawierzenia Bogu”

Uczeń:

1. definiuje błogosławieństwo (formy, okoliczności) i ukazuje 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia

2. dokładnie interpretuje i analizuje 1 błogosławieństwo

3. wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo jest religią radości i jakie są przyczyny smutku

4. dokładnie interpretuje i analizuje 3. Błogosławieństwo

5. przedstawia sprawiedliwość jako zgodność z wolą Boga; objaśnia działania sprzeczne ze sprawiedliwością

6. definiuje, interpretuje i dokładnie omawia pojęcie miłosierdzia; podaje przykłady z życia

7. interpretuje VI błogosławieństwo w kontekście czystości serca

8. omawia biblijną interpretację pokoju; wyjaśnia wartość pokoju i wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju

9. wyjaśnia zbawczy sens cierpienia i sens mężnego przeżywania cierpień czy prześladowań

Uczeń:

1. przedstawia 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia

2. wyjaśnia, dlaczego ubóstwo materialne jest drogą do zawierzenia Bogu

3. przedstawia grzech jako źródło smutku i Mesjasza jako pocieszyciela grzeszników

4. wyjaśnia, na czym polega pokora i cichość i jakie mają znaczenie te cechy

5. wyjaśnia, na czym polega sprawiedliwość

6. wyjaśnia pojęcie miłosierdzia; relacje miłosierdzie a sprawiedliwość

7. wyjaśnia, na czym polega szczerość intencji w postępowaniu człowieka i czystość serca

8. wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju; wyjaśnia wartość pokoju

9. wie, jaki sens ma cierpienie

Uczeń:

1. Rozumie, dlaczego 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia

2. wie, na czym polega zawierzenie Bogu i jakie są niebezpieczeństwa wypływające z bogactwa

3. wie, że grzech jest źródłem smutku, a Jezus pocieszycielem

4. wie, jaka jest rola pokory, posłuszeństwa i łagodności w drodze do zbawienia

5. wie, co to jest sprawiedliwość

6. wie, co to jest miłosierdzie

7. wie, co to jest czystość serca

8. wie, jaką wartość ma pokój

9. wie, że cierpienie ma sens

Uczeń:

1. wie, że 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia

2. potrafi wymienić 8 Błogosławieństw i z pomocą nauczyciela powiedzieć coś na ich temat

Uczeń:

1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

VI. GŁOSZĄCY SŁOWO BOŻE

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy

Uczeń:

1. wie co oznacza słowo Kościół

2. potrafi scharakteryzować życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich

3. wyjaśnia termin męczeństwo

4. potrafi wymienić główne edykty prześladowcze

5. wie co to jest edykt mediolański

6. wyjaśnia kim byli Ojcowie Kościoła

7. charakteryzuje rozwój Kościoła od IV wieku

8. wyjaśnia na czym polegał wkład Kościoła w rozwój kultury i nauki w epoce średniowiecza

9. podaje przykłady zakonów średniowiecznych, ukazując ich wpływ na rozwój nauki, kultury i sztuki

10. wyjaśnia przyczyny oraz skutki wypraw krzyżowych

11. zna i potrafi krótki scharakteryzować działalność, przyczyny, skutki sądów inkwizycyjnych

Uczeń:

1. wie co oznacza słowo Kościół

2. potrafi scharakteryzować życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich

3. wyjaśnia termin męczeństwo

4. zna podstawowe edykty prześladowcze

5. wie co to jest edykt mediolański

6. potrafi krótko wyjaśnić w jaki sposób rozwijał się Kościół od IV wieku

7. umie podać przykłady wkładu Kościoła w rozwój świata w średniowieczu

8. umie wymienić zakony średniowieczne

9. wie co to były wyprawy krzyżowe

10. rozumie na czym polegała działalność sądów inkwizycyjnych.

Uczeń:

1. wie co oznacza słowo Kościół

2. wyjaśnia termin męczeństwo

3. wie co to jest edykt mediolański

4. potrafi wymienić zakony średniowieczne

5. wie co to były wyprawy krzyżowe

6. wie co to były sądy inkwizycyjne

7. rozumie rolę Kościoła w rozwoju kultury i nauki w średniowieczu

Uczeń:

1. wie co to jest Kościół

2. wyjaśnia co to jest edykt mediolański

3. zna pojęcia: wyprawy krzyżowe i inkwizycja

4. rozumie rolę Kościoła w rozwoju kultury i nauki w średniowieczu

Uczeń:

1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny

VII. W ROKU LITURGICZNYM

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Bierze udział w konkursie o św. Rafale Kalinowskim.

Uczeń:

1. zna i potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

2. zna symbole adwentowe

3. potrafi wyjaśnić znaczenie dwóch części adwentu

4. charakteryzuje źródła historyczne świętowania Bożego Narodzenia

5. wyjaśnia sens pokuty chrześcijańskiej

6. wie co to jest Triduum Paschalne

7. w oparciu o postać Karola Wojtyły wyjaśnia na czym polega praca nad sobą.

8. wyjaśnia rolę Maryi jako Matki Kościoła

Uczeń:

1. zna i potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

2. zna symbole adwentowe

3. wyjaśnia skąd się wziął zwyczaj świętowania Bożego Narodzenia

4. wie na czym polega pokuta chrześcijańska

5. wie co to jest Triduum Paschalne

6. w oparciu o postać Karola Wojtyły wyjaśnia na czym polega praca nad sobą.

7. wie dlaczego Maryja jest Matką Kościoła

Uczeń:

1. zna poszczególne okresy roku liturgicznego

2. wie dlaczego chrześcijanie świętują Boże Narodzenie

3. rozumie na czym polega pokuta chrześcijańska

4. wie co to jest Triduum Paschalne

5. wyjaśnia na czym polega praca nad sobą

6. rozumie, że Maryja jest Matką Kościoła

Uczeń:

1. zna poszczególne okresy roku liturgicznego

2. wie co to jest pokuta chrześcijańska

3. wyjaśnia na czym polega praca nad sobą

4. rozumie, że Maryja jest Matką Kościoła

Uczeń:

1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
kl. VII szkoły podstawowej

Został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku z dniu 9 czerwca 2010 r.

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.

Najważniejsze punkty przedmiotowego systemu oceniania z religii:

1.  Cele

2.  Zasady

3.  Obszary podlegające ocenie na lekcjach religii w klasie VII

4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania.

5.  Poprawa oceny.

6.  Przewidywane osiągnięcia uczniów.

ad. 1. Cele:

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.  Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3.  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia.

4.  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.

5.  Kształtowanie dojrzałości i postawy odpowiedzialności.

6.  Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych oraz kształtowanie sumienia;

7.  Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;

8.  Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia;

9.  Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;

10.  Pomoc w otwarciu się na Boga w modlitwie i życiu codziennym;

11.  Pomoc w odnajdywaniu własnego miejsca i zadań w życiu rodziny, szkoły, Kościoła i innych grupach społecznych;

ad. 2. Zasady :

1.  Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii, wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.

2.  Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.

3.  Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także wystawiana według ustalonych kryteriów.

4.  Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum cztery oceny bieżące.

5.  O ocenie niedostatecznej śródrocznej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) odpowiada wychowawca.

6.  Uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych co najmniej 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

7.  Kryteria odpowiadające poszczególnym śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

8.  Uczeń może zostać niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności.

9.  Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

10.  Sprawdziany są co najmniej raz w semestrze i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Są obowiązkowe, więc uczeń nieobecny na danej lekcji, powinien uczynić to w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.

11.  Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji w przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (prawnego opiekuna) przed lekcją.

12.  Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) u dyrektora szkoły.

ad. 3. Obszary podlegające ocenianiu na lekcjach religii w klasie VII:

v  Formy ustne:

 •    Odpowiedzi ustne
 •    Opowiadania odtwórcze i twórcze
 •    Prezentacja

v  Formy pisemne:

 •    Sprawdziany, testy, kartkówki
 •    Zadania domowe
 •    Ćwiczenia wykonane na lekcji

v  Formy praktyczne:

 •    Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia)
 •    Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w jasełkach, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości o literaturę religijną, korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej).
 •    Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

Uczeń ma obowiązek:

 •    Prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 •    Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
 •    W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście, zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 •    Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.

Uczeń:

 •    Za ponadprogramowe prace, np.: projekty, albumy, prezentacje multimedialne, może uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
 •    Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.
 •    Za bardzo dobre wyniki nauczania, otrzymanie wyróżnień  w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje śródroczną i roczną ocenę celującą.

Nauczyciel ma obowiązek:

 •    Powiadomić ucznia o sprawdzianie lub teście na co najmniej 1 tydzień przed terminem.
 •    Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, a z wynikami testu zapoznać rodziców  w czasie konsultacji.
 •    Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj dysfunkcji:

v  W przypadku dysortografii:

 •    Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej

v  W przypadku dysgrafii:

 •    Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach.
 •    Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.

v  W przypadku dysleksji:

 •    Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
 •    Wydłużanie czasu pracy.
 •    Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

ad. 4. Wymagania programowe i kryteria oceniania:

– Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

 •    Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe
 •    Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia.
 •    Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.
 •    Zajmuje wysokie miejsca w konkursach religijnych.
 •    Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań.
 •    Samodzielnie poszerza wiedzę o literaturę religijną, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 •    Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.
 •    Opanował minimum programowe na ocenę bardzo dobrą.
 •    Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat.
 •    W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.
 •    Bierze udział w konkursach religijnych.
 •    Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.
 •    Umie współpracować w grupie.

Na ocenę dobrą uczeń:

 •    Prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe.
 •    Samodzielnie udziela odpowiedzi na zadany temat, jednak nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia.
 •    Opanował materiał programowy z religii w stopniu dobrym.
 •    Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Na ocenę dostateczną uczeń:

 •    Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie domowe.
 •    Przychodzi przygotowany do zajęć.
 •    Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym.
 •    Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.
 •    Stara się angażować w pracę grupy.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 •    Prowadzi zeszyt.
 •    Opanował konieczne pojęcia religijne w stopniu dopuszczającym.
 •    Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.
 •    Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
 •    Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

 •    Nie prowadzi zeszytu.
 •    Nie opanował minimum programowego.
 •    Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

 •    Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym
 •    Biegle posługuje się zdobytą wiedzą
 •    Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej
 •    Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych
 •    Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy itp.)

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 •    Posiada uzupełniony zeszyt
 •    Potrafi scharakteryzować patrona roku
 •    Umie wyjaśnić czym jest Pismo Święte
 •    Zna etapy powstawania Biblii oraz gatunki literackie
 •    Potrafi scharakteryzować miejsce Chrystusa w historii Zbawienia
 •    Zna poszczególne okresy roku liturgicznego
 •    Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania
 •    Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić
 •    Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo Modlitwy Pańskiej
 •    Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła

Na ocenę dobrą uczeń:

 •    Posiada uzupełniony zeszyt
 •    Potrafi scharakteryzować patrona roku
 •    Zna główne okresy roku liturgicznego
 •    Umie omówić podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma Świętego
 •    Potrafi wymienić główne znaki Jezusa
 •    Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania
 •    Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw
 •    Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo Modlitwy Pańskiej
 •    Zna podstawowe zagadnienia z historii Kościoła

Na ocenę dostateczną uczeń:

 •    Posiada uzupełniony zeszyt
 •    Zna patrona roku
 •    Wie co to jest Pismo Święte i umie się nim posługiwać
 •    Zna podstawowe znaki Chrystusa
 •    Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu
 •    Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc
 •    Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia
 •    Zna Modlitwę Pańską

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 •    Posiada uzupełniony zeszyt
 •    Zna Dekalog i Modlitwę Pańską
 •    Wie co to jest Pismo Święte
 •    Rozumie czym jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc
 •    Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa
 •    Rozumie, czym jest błogosławieństwo
 •    Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania

Na ocenę niedostateczną uczeń:

 •    nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
 •    W przypadku otrzymania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.
 •    W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawienia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 •    Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego;
 •    Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym;
 •    Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże;
 •    Zrozumienie Dekalogu jako podstawowych zasad moralnych i drogowskazów dla każdego człowieka
 •    Zrozumienie 8 Błogosławieństw jako drogi prowadzącej do szczęścia
 •    Zrozumienie istoty modlitwy i dostrzeżenie bogactwa Modlitwy Pańskiej
 •    Wykształcenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim;
 •    Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania;
 •    Zrozumienie istoty powołania każdego człowieka
 •    Umiejętność kształtowania prawdziwego obrazu siebie
 •    Zaangażowanie w różne formy apostolstwa;
 •    Umiejętność wyrażania własnych opinii;
 •    Postawa akceptacji i tolerancji.

ad. 5. Poprawa oceny:

ad. 6. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

System.String[]