Wymagania edukacyjne

Metody oceny osiągnięcia ucznia: Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Kryteria oceny wiedzy i umiejętności oraz zakres wymagań  dostosowane są do „Wewnętrznego

systemu oceniania” przyjętego w szkole.

 

Skala ocen: wiadomości

celujący wykraczający

bardzo dobry dopełniający

dobry rozszerzający

dostateczny podstawowy

dopuszczający konieczny

 

Ocena z Edukacji dla bezpieczeństwa nie podlega ważeniu.

 

Za aktywność w czasie zajęć uczeń otrzymać może ocenę cząstkową, którą nauczyciel zapisuje w dzienniku.

Za udokumentowaną aktywność poza programem w danym roku szkolnym uczeń może mieć podwyższoną ocenę końcową o jeden punkt ponad poziom uzyskany w toku zajęć programowych.

 

 

Ocenie podlega:

wypowiedź ustna,

sprawdziany,

ćwiczenia praktyczne,

test semestralny,

prowadzenie zeszytu ćwiczeń,

dodatkowo dla zainteresowanych: aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie poza programem w danym roku szkolnym – konkursy, zawody, przygotowanie prezentacji multimedialnej z dowolnego tematu edukacji dla bezpieczeństwa.

Proponowana ilość prac:

2 sprawdziany,

1 test semestralny,

minimum 1 ćwiczenie praktyczne.

Zasady poprawy:

sprawdziany – według ustaleń „Wewnętrznego systemu oceniania”,

ćwiczenia praktyczne – do uzyskania oceny minimum 4,

test – poprzez omówienie i zapisanie właściwych odpowiedzi.

 

W przypadku dłuższych nieobecności (ponad tydzień) uczeń ustala

z nauczycielem dogodny termin do zaliczenia tematyki opuszczonych zajęć.

 

Wymagania szczegółowe zgodne z programem nauczania.

Powyższe zasady są omówione na pierwszych zajęciach w roku szkolnym i są dostępne na stronie internetowej szkoły (www.szkolalaczany.pl). Rodzice i uczniowie otrzymują oświadczenie od nauczyciela o zapoznaniu się z wymaganiami z edukacji dla bezpieczeństwa które widnieją na podanej stronie internetowej.

System.String[]