Kryteria oceniania z religii
dla klasy pierwszej gimnazjum

ROZDZIAŁ

CELUJĄCY

BARDZO DOBRY

DOBRY

DOSTATECZNY

DOPUSZCZAJĄCY

NIEDOSTATECZNY

I.
Szukam prawdy o sobie

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o wspólnocie).

Uczeń:

1. Zna i rozumie pojęcie godności człowieka.

2. Definiuje termin: akceptacja i jej rodzaje.

3. Definiuje wspólnotę, jej cechy, samodzielnie rozróżnia wspólnoty.

4. Na podstawie uczynków i postepowania potrafi opisać prawdziwą wiarę.

Uczeń:

1. Zna definicję godności człowieka.

2. Podaje definicję i charakterystykę wspólnoty

3. Wie, co to jest akceptacja.

4. Potrafi opisać prawdziwą wiarę.

Uczeń:

1. Opisuje, czym jest godność człowieka.

2. Zna definicję wspólnoty.

3. Wie, że wiarę poznajemy po uczynkach

Uczeń:

1. Wie, co to jest wspólnota.

2. Wie, co jest godność człowieka.

3. Wie, że życie ludzkie ma sens.

Uczeń:

1. Nie prowadzi zeszytu.

2. Nie opanował minimum programowego.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

II.
Spotykam Boga

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o religiach).

4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Zna definicje: religii, monoteizmu, politeizmu i potrafi je samodzielnie wytłumaczyć.

2. Potrafi zdefiniować i scharakteryzować religie świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm.

3. Wie, jak należy zachować się w stosunku do wyznawców innych religii

4. Zna i rozumie terminy: Objawienie Boże, wiara

Uczeń:

1. Zna pojęcia: religia, monoteizm i politeizm.

2. Zna podstawowe informacje o religiach świata: judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm.

3. Wyjaśnia, co to jest Objawienie Boże i wiara.

Uczeń:

1. Zna różnicę między politeizmem a monoteizmem.

2. Zna nazwy religii świata.

3. Wskazuje różnice między chrześcijaństwem a innymi religiami

Uczeń:

1. Wie, że Bóg stworzył świat.

2. Wie, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną.

3. Potrafi wymienić religie świata.

4. Wie, że wiara jest odpowiedzią na Objawienie Boże.

Uczeń:

1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji i nie posiada notatek.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

III.
Słucham
Boga

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami.

4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Wymienia przyczyny powstania Biblii, analizuje perykopy biblijne.

2. Dokonuje podziału tematycznego i chronologicznego ksiąg biblijnych.

3. Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne.

4. Umie wyjaśnić, na czym polega natchnienie biblijne.

5. Potrafi określić gatunki literackie występujące w Biblii.

6. Biegle posługuje się siglami.

7. Korzysta z przypisów w Piśmie Świętym.

8. Zna zasady czytania Biblii jako tekstu Bożego

Uczeń:

1. Rozumie, dlaczego można poznać Boga czytając Biblię.

2. Wymienia przyczyny powstania Biblii.

3. Analizuje perykopy biblijne – wyjaśnia pojęcie egzegezy biblijnej.

4. Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych i gatunki literackie występujące w Biblii.

5. Wyjaśnia pojęcia: Wulgata, Septuaginta, księgi deuterokanoniczne

6. Wie, na czym polega natchnienie Biblii

Uczeń:

1. Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii.

2. Zna podział tematyczny ksiąg biblijnych.

3. Z pomocą nauczyciela korzysta z sigli.

4. Potrafi wyjaśnić natchnienie Biblii

5. Zna co najmniej cztery gatunki literackie występujące w Biblii.

Uczeń:

1. Wie, że Boga można poznać przez czytanie Biblii.

2. Podaje podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament.

3. Wymienia  co najmniej dwa gatunki literackie występujące w Biblii.

4. Wie, że Bóg i człowiek są współautorami Biblii.

5. Wyjaśnia, dlaczego Biblia ma wpływ na życie ludzkie.

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

2. Nie posiada notatek.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

IV.
Poznaję Boga

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami.

4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Zna dwa opisy stworzenia świata, potrafi je zanalizować.

2. Potrafi wyjaśnić różnice między biblijnym opisem stworzenia a teoriami naukowymi.

3. Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi na przykładzie historii Kaina i Abla.

4. Wyjaśnia symbolikę potopu w zestawieniu z chrztem świętym.

5. Analizuje treść perykopy o wieży Babel w odniesieniu do współczesności

Uczeń:

1. Wyjaśnia dwa opisy stworzenia świata.

2. Wymienia różnice między opisem stworzenia a współczesnymi teoriami naukowymi.

3. Wyjaśnia termin grzechu pierworodnego i jego następstwa dla ludzi.

4. Zna perykopy o Kainie i Ablu, Arce Noego.

5. Zna treść perykopy o wieży Babel, potrafi wyjaśnić, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi.

Uczeń:

1. Wie, że są dwa opisy stworzenia świata.

2. Zna symbolikę ogrodu Eden.

3. Wie, co to jest grzech pierworodny.

4. Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić skutki grzechu pierworodnego.

5. Zna perykopy o Kainie i Ablu, o Arce Noego oraz wieży Babel.

Uczeń:

1. Wie, że są dwa opisy stworzenia świata przekazujące prawdy teologiczne

2. Wie, co to jest grzech pierworodny i z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić jego następstwa

3. zna perykopę o Kainie i Ablu

4. Wie, że wieża Babel jest symbolem pychy ludzi

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

2. Nie posiada notatek.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

V.
Bóg ma
zbawczy plan

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami.

4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Zna historię Abrahama, wyjaśnia dlaczego nazywany jest ojcem Narodu Wybranego i ojcem wszystkich wierzących.

2. Zna i analizuje perykopę o ofierze Izaaka.

3. Wyjaśnia sens historii Jakuba oraz Józefa i jego braci.

4. Zna działalność Jozuego.

5. Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi, wyjaśnia znaczenie tego imienia.

6. Analizuje najważniejsze  perykopy Księgi Wyjścia związane z wędrówką Izraelitów do Ziemi Obiecanej

Uczeń:

1. Wie, kim byli patriarchowie biblijni, potrafi ich wymienić.

2. Zna perykopę o ofierze Izaaka.

3. Wie, dlaczego Abraham jest ojcem wszystkich wierzących.

4. Zna historię Jakuba.

5. Zna historię Józefa i jego braci.

6. Potrafi wymienić i opisać imię Boga objawione Mojżeszowi

7. Zna i wyjaśnia perykopę o przymierzu Boga z Narodem Wybranym.

Uczeń:

1. Wie, kim był Abraham.

2. Zna perykopę o ofierze Izaaka.

3. Zna historię Jakuba oraz Józefa i jego braci.

4. Zna okoliczności zawarcia przymierza synajskiego i treści przymierza.

5. Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności, bunt,złoty cielec.

6. Wie, kim był Jozue.

Uczeń:

1. Wie, kim był Abraham.

2. Wie, że Abraham jest wzorem wiary i zawierzenia Bogu.

3. Zna perykopę o ofierze Izaaka.

4. Z pomocą nauczyciela opowiada historię Jakuba oraz historię Józefa i jego braci.

5. Zna treść Dekalogu

6. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia podczas wędrówki przez pustynię: manna, woda ze skały, brak wierności bunt, złoty cielec.

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

2. Nie posiada notatek.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

VI.
Bóg jest ze swoim ludem

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami, album o prorokach.

4. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Potrafi wymienić kilku sędziów, zna zadania, jakie mieli do wykonania na przykładach życia Samuela i Saula.

2. Na podstawie perykopy o przyjaźni Dawida i Jonatana, charakteryzuje cechy dobrej przyjaźni.

3. Zna historię króla Salomona.

4. Podaje definicję i zadania proroka.

5. Wyjaśnia definicję profetyzmu na przykładzie proroków Izajasza i Jeremiasza.

6. Potrafi samodzielnie odnaleźć i zinterpretować wybrane perykopy ksiąg mądrościowych.

7. Na podstawie Pieśni nad pieśniami charakteryzuje cechy miłości.

8. Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej

Uczeń:

1. Definiuje pojęcie sędziego w oparciu o Stary Testament oraz  potrafi wymienić imiona 4 sędziów.

2. Zna historię Samuela i Saula.

3. Analizuje talenty, które otrzymał król Dawid.

4. Zna historię króla Salomona.

5. Podaje definicję i zadania proroka.

6. Wie, dlaczego Izajasz i Jeremiasz są wzorami wierności.

7. Potrafi zinterpretować wybrane perykopy Księgi Mądrości.

8. Znajduje w tekście Pieśni nad pieśniami obraz Chrystusa i Kościoła.

9. Zna chronologię wydarzeń biblijnych i potrafi je umiejscowić w historii powszechnej.

Uczeń:

1. Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie i potrafi wymienić co najmniej 2 sędziów.

2. Zna historię powołania Samuela przez Boga.

3. Opowiada o przyjaźni Dawida i Jonatana oraz potrafi wymienić cechy prawdziwej przyjaźni.

4. Wie, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa Salomona wobec Boga.

5. Wie, kim jest prorok i jakie ma zadania na przykładach Izajasza i Jeremiasza.

6. Wie, że Pieśń nad pieśniami zawiera obraz idealnej miłości.

7. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne.

Uczeń:

1. Wie, kim jest sędzia w Starym Testamencie.

2. Z pomocą nauczyciela opowiada o powołaniu Samuela.

3. Wymienia mocne strony charakteru króla Dawida.

4. Podaje cechy prawdziwej przyjaźni.

5. Zna najważniejsze fakty z historii króla Salomona.

6. Wie, że Izajasz  Jeremiasz i są prorokami.

7. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne.

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

2. Nie posiada notatek.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

VII.    Bóg
objawia Syna

Uczeń:

1.  Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2.  Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3.  Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami (np. o przypowieściach).

4.  Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcie Mesjasz, podaje przykłady proroctw mesjańskich.

2. Analizuje sytuację społeczną, polityczną i religijną Izraelitów w czasach Jezusa.

3. Zna historyczne dowody na istnienie Jezusa, dzieli je na chrześcijańskie, żydowskie i rzymskie.

6.  Zna perykopy o powołaniu uczniów.

7.  Zna i wyjaśnia  program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze).

8.  Wie, co to jest przypowieść.

9.  Analizuje przypowieści o królestwie Bożym.

10.           Wie, co to jest cud i potrafi pogrupować cuda Jezusa.

11.           Potrafi wyjaśnić różnicę między zmartwychwstaniem a wskrzeszeniem.

12.           Zna sens Zmartwychwstania

Uczeń:

1.  Wie, kim jest Mesjasz, zna przykłady proroctw mesjańskich.

2.  Omawia sytuację polityczna Izraelitów w czasach Chrystusa.

3.  Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin i  historyczne dowody na istnienie Jezusa.

4.  Umie wyjaśnić pojęcia: Ewangelia, Ewangelia synoptyczna.

5.  Wymienia  ewangelistów,  środowisko i pierwotnych adresatów Ewangelii.

6.  Zna perykopy o powołaniu uczniów.

7.  Zna i rozumie wybrane perykopy z Kazania na Górze.

8.  Wie, co to jest przypowieść, zna wybrane przypowieści o królestwie Bożym.

9.  Wyjaśnia, czym jest zbawienie i odkupienie.

10.           Zna świadectwa o Zmartwychwstaniu i rozumie znaczenie Zmartwychwstania.

Uczeń:

1. Podaje najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

2. Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.

3. Podaje dowody na historyczność Jezusa z Nazaretu.

4. Wie, co to jest Ewangelia oraz potrafi wymienić Apostołów.

5.  Wie, że nauczanie Jezusa z Kazania na Górze jest programem każdego chrześcijanina.

6.  Zna przynajmniej trzy przypowieści o królestwie Bożym

7. Wie, że Zmartwych­wstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości

Uczeń:

1. Wie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem.

2. Wie, kiedy urodził się Jezus, zna miejsce Jego narodzin.

3. Wie, że o Jezusie pisali historycy chrześcijańscy, rzymscy i żydowscy.

4. Wie, co jest Ewangelia.

5. Wymienia Apostołów.

6.  Zna przynajmniej dwie przypowieści o królestwie Bożym i przynajmniej trzy cuda Jezusa.

7. Wie, dlaczego Zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach ludzkości

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

2. Nie posiada notatek.

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

VIII.      Głoszący słowo Boże

Uczeń:

1.  Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2.  Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

4.  Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1.  Zna i analizuje perykopę o zesłaniu Ducha Świętego.

2.  Wyjaśnia pojęcie Pięćdziesiątnicy.

3.  Na podstawie Dziejów Apostolskich przedstawia życie pierwszych chrześcijan.

4.  Zna i analizuje perykopę o ustanowieniu Eucharystii.

5.  Opowiada o życiu św. Piotra na podstawie tekstów biblijnych i hagiograficznych.

6.  Przedstawia życie i działalność misyjną św. Pawła.

7.  Analizuje przyczyny prześladowań chrześcijan i zna czas największych prześladowań.

8.  Definiuje męczeństwo i zna męczenników pierwszych wieków.

9.  Opowiada o Edykcie mediolańskim i rozwoju Kościoła.

10.           Wie, kim byli i czym się zajmowali Ojcowie Kościoła.

11.           Wyjaśnia ich wkład w rozwój liturgii i doktryny.

Uczeń:

1.  Zna perykopę o zesłaniu Ducha Świętego.

2.  Umie opowiedzieć, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan.

3.  Opowiada o Ostatniej Wieczerzy.

4.  Opowiada o życiu św. Piotra.

5.  Zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Pawła.

6.  Wie, jakie były przyczyny prześladowania chrześcijan, zna ich czas i przykład męczennika.

7.  Wie, kto i kiedy wydał Edykt mediolański.

8.  Wie, co Edykt mediolański wniósł w życie chrześcijan.

9.  Wie, kim byli i czym zajmowali się Ojcowie Kościoła.

Uczeń:

1.  Zna perykopę o zesłaniu Ducha Świętego.

2.  Wie, że zesłanie Ducha Świętego jest początkiem działalności Kościoła.

3.  Krótko charakteryzuje  życie pierwszych chrześcijan.

4.  Wie, kiedy i przez kogo została ustanowiona Eucharystia.

5.  Przy pomocy nauczyciela opowiada o życiu św. Piotra i Pawła.

6.  Wie, że Edykt mediolański nadał chrześcijanom prawo wyznawania swojej religii.

7.  Wie, że Ojcowie Kościoła przyczynili się do rozwoju doktryny i liturgii.

Uczeń:

1.  Wie, że zesłanie Ducha Świętego jest początkiem działalności Kościoła.

2.  Z pomocą nauczyciela opowiada o życiu pierwszych chrześcijan.

3.  Zna najważniejsze fakty z życia św. Piotra i Pawła.

4.  Wie, że chrześcijanie byli prześladowani w pierwszych wiekach po Chrystusie.

Uczeń:

1.  Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

2.  Nie posiada notatek.

3.  Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

IX.  W roku liturgicznym

Uczeń:

1.  Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

2.  Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program.

3.  Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną z omawianymi tematami, referat na temat Triduum Paschalnego.

4.  Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

5.  Zajął wysokie miejsce w konkursie na temat życia św. Rafała Kalinowskiego.

Uczeń:

1.  Zna życiorysy: Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Stanisława Kostki.

2.  Bierze udział w konkursie na temat życia św. Rafała Kalinowskiego.

3.  Zna treść, sens, symbolikę Adwentu.

4.  Zna historię uroczystości Bożego Narodzenia, religijny sens świętowania Bożego Narodzenia.

5.  Rozumie i wyjaśnia sens i cel pokuty chrześcijańskiej

6.  Wyjaśnia pojęcie Paschy oraz Triduum Pachalnego.

7.  Zna, rozumie i wyjaśnia sens miłosierdzia.

Uczeń:

1.  Zna życiorysy: Jana Pawła II, św. Rafała Kalinowskiego, św. Stanisława Kostki.

2.  Zna sens i symbolikę Adwentu.

3.  Zna historię uroczystości Bożego Narodzenia i szopki.

4.  Zna cel i sens chrześcijańskiej pokuty.

5.  Wymienia i omawia warunki dobrej spowiedzi.

6.  Charakteryzuje symbolikę Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy

7.  Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia.

Uczeń:

1.  Wymienia najważniejsze fakty z życia św. Rafała i św. Stanisława.

2.  Wie, czyim patronem jest św. Stanisław Kostka.

3.  Zna i potrafi wyjaśnić zwyczaje adwentowe.

4.  Rozumie istotę świąt Bożego Narodzenia.

5.  Zna warunki dobrej spowiedzi.

6.  Wymienia poszczególne wydarzenia Triduum Paschalnego.

7.  Wie, kiedy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia.

Uczeń:

1.  Wie, kim byli
św. Rafał i św. Stanisław Kostka.

2.  Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić, czym jest Wielki Post i Adwent.

3.  Rozumie istotę uroczystości Bożego Narodzenia.

4.  Wie, kiedy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia

 


Przedmiotowy system oceniania z katechezy
dla klasy pierwszej gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy został opracowany na podstawie ,Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku 9 czerwca 2010 r.

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.

Najważniejsze punkty przedmiotowego systemu oceniania z katechezy:

1.  Cele.

2.  Zasady.

3.  Obszary podlegające ocenie na katechezie w klasie pierwszej.

4.  Prawa i obowiązki ucznia i katechety.

5.  Wymagania programowe i kryteria oceniania.

6.  Poprawa oceny.

7.  Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Ad. 1. Cele

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia.

3.  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.

4.  Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia.

5.  Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym.

6.  Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia.

7.  Kształtowanie dojrzałości i postawy odpowiedzialności.

8.  Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji  życiowych i zobowiązań moralnych oraz kształtowanie sumienia.

9.  Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów.

10.         Pomoc w otwarciu się na Boga w modlitwie i życiu codziennym.

11.         Pomoc w szukaniu własnego miejsca i zadań w życiu rodziny, szkoły, Kościoła i w innych grupach społecznych.

Ad. 2. Zasady

1.  Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z katechezy, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o warunkach uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.

2.  Praktyki religijne nie podlegają ocenie.

3.  Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także wystawiana według ustalonych kryteriów.

4.  Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum cztery oceny bieżące.

5.  Uczeń może być niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności.

6.  Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

7.  Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu i katechizmu przedmiotowego oraz do systematycznego odrabiania prac domowych.

8.  Sprawdziany wiedzy odbywają się minimum raz w semestrze i są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany są obowiązkowe; jeśli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien zaliczyć sprawdzian w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.

9.  W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją.

10.  Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i na określonych w nim zasadach uczeń może skorzystać ze zwolnienia z odpowiedzi ustnej (np. tzw. ,,szczęśliwy numerek” i innych form przyjętych w danej szkole), nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów.

11.  Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.

12.  Ocenie niedostatecznej śródrocznej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca. Szczegółowe postępowanie określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

13.  Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych.

14.  Kryteria odpowiadające poszczególnym śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Ad. 3. Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie pierwszej

1.    Formy ustne:

–   Odpowiedzi ustne.

–   Opowiadania odtwórcze i twórcze.

–   Prezentacje (referat, prezentacja multimedialna).

2.    Formy pisemne:

–   Sprawdziany, testy, kartkówki.

–   Zadania domowe.

–   Wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie, telegram).

–   Ćwiczenia wykonane podczas lekcji.

3.    Formy praktyczne:

–   Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia).

–   Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej.

–   Tworzenie pomocy dydaktycznych.

–   Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w przedstawieniach szkolnych o charakterze religijnym, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości przez literaturę religijną oraz korzystanie z dodatkowych zajęć proponowanych przez nauczyciela, korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej).

–   Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

Ad. 4. Prawa i obowiązki ucznia i katechety

Uczeń ma obowiązek:

–   Prowadzić zeszyt przedmiotowy.

–   Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.

–   W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

–   Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników sprawdzianu wiedzy.

Uczeń może:

–   Uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem) za prace typu: projekty, albumy, prezentacje multimedialne itp.

–   Otrzymać ocenę celującą za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych.

–   Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc lub wyróżnień w konkursach przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny, Olimpiada Teologii Katolickiej) na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą śródroczną lub roczną).

Katecheta ma obowiązek:

–   Powiadomić ucznia o sprawdzianie lub teście na 1 tydzień przed jego terminem.

–   Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców w czasie konsultacji, wywiadówek, dni otwartych.

–   Udzielać informacji rodzicom (prawnym opiekunom) oraz uczniom na temat prac pisemnych i postępów ucznia.

     Katecheci dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając opinie i orzeczenia wydane prze Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przy stwierdzonych rodzajach dysfunkcji:

1.  W przypadku dysortografii:

–   Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej.

2.  W przypadku dysgrafii:

–   Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach.

–   Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.

–   Uczeń z głęboką dysgrafią może zaliczyć sprawdzian w formie odpowiedzi ustnej.

3.  W przypadku dysleksji:

–   Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.

–   Wydłużanie czasu pracy.

–   Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Ad. 5. Wymagania programowe i kryteria oceniania

I.   Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.

–   Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności.

–   Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.

–   Uczestniczy w konkursach religijnych.

–   Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań, nabożeństw, adoracji oraz w dodatkowe zajęcia proponowane przez nauczyciela.

–   Samodzielnie poszerza zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

–   Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Prowadzi starannie zeszyt i odrabia zadania domowe.

–   Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat.

–   W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.

–   Bierze udział w konkursach religijnych.

–   Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.

–   Umie współpracować w grupie.

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Prowadzi starannie zeszyt, odrabia zadania domowe.

–   Samodzielnie udziela odpowiedzi (nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia).

–   Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną.

–   Opanował materiał programowy z religii.

–   Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywnym na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Przychodzi przygotowany do zajęć.

–   Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie domowe.

–   Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym.

–   Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.

–   Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Opanował konieczne pojęcia religijne.

–   Prowadzi zeszyt.

–   Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.

–   Prezentuje minimalny poziom postawy i umiejętności.

–   Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.

–   Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie prowadził zeszytu.

–   Nie opanował minimum programowego.

–   Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

II. Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

–   Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

–   Biegle posługuje się zdobytą wiedzą.

–   Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej.

–   Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy itp.)

$1-      angażuje się w dodatkowe zajęcia proponowane przez nauczyciela.

–   Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych.

–   Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

–   W życiu codziennym kieruje się dobrem własnym i drugiego człowieka.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

–   Potrafi wyjaśnić, na czym polega godność człowieka.

–   Definiuje wspólnotę, jej cechy i rozróżnia rodzaje wspólnot.

–   Potrafi zdefiniować i scharakteryzować główne religie świata.

–   Definiuje terminy: religia, monoteizm, politeizm, Objawienie Boże i wiara.

–   Zna najważniejsze informacje na temat Biblii (powstanie, podział, natchnienie biblijne, gatunki biblijne).

–   Umie korzystać z przypisów i sigli biblijnych.

–   Wyjaśnia różnice między biblijnym opisem stworzenia świata a teoriami naukowymi.

–   Zna i analizuje najważniejsze perykopy Księgi Rodzaju.

–   Zna i analizuje najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia.

–   Dokładnie przedstawia czasy patriarchów biblijnych, wyjaśnia rolę patriarchów w Bożym planie zbawienia.

–   Definiuje pojęcie sędziego i zna najważniejsze wydarzenia w epoce sędziów.

–   Wyjaśnia znaczenie powołania, sens i symbol namaszczenia na króla (król Dawid).

–   Zna istotę Ksiąg Prorockich (definicja proroka, najważniejsi prorocy, misja prorocka Chrystusa, profetyzm.

–   Zna chronologię wydarzeń biblijnych, potrafi je umieścić w historii powszechnej.

–   Wyjaśnia proroctwa mesjańskie.

–   Przedstawia biblijne i pozabiblijne świadectwa historyczności Jezusa.

–   Przedstawia program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze).

–   Analizuje przypowieści o królestwie Bożym oraz perykopy o cudach Jezusa.

–   Definiuje odkupienie i zbawienie; zna perykopy o zmartwychwstaniu Jezusa.

–   Opowiada o narodzinach Kościoła, pierwszych wspólnotach chrześcijan, prześladowaniach i rozwoju Kościoła po Edykcie mediolańskim.

–   Zna i wyjaśnia sens najważniejszych elementów roku liturgicznego (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc).

–   Posiada uzupełniony zeszyt.

Na ocenę dobrą uczeń:

–   Rozumie istotę godności człowieka.

–   Wyjaśnia pojęcie wspólnoty.

–   Definiuje główne religie świata.

–   Zna podstawowe informacje na temat Biblii (powstanie, podział, natchnienie biblijne, gatunki biblijne).

–   Umie korzystać z przypisów i sigli biblijnych.

–   Zna dwa biblijne opisy stworzenia świata i współczesne teorie naukowe.

–   Zna najważniejsze perykopy Księgi Rodzaju.

–   Zna najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia.

–   Przedstawia rolę patriarchów w Bożym planie zbawienia.

–   Definiuje proroka i profetyzm; zna najważniejszych proroków (Izajasz, Jeremiasz).

–   Zna chronologię wydarzeń biblijnych, potrafi je umieścić w historii powszechnej.

–   Zna proroctwa mesjańskie.

–   Przedstawia biblijne i pozabiblijne świadectwa historyczności Jezusa.

–   Zna program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze).

–   Wyjaśnia sens przypowieści o królestwie Bożym i zna najważniejsze cuda Jezusa.

–   Opowiada o najważniejszych faktach dotyczących narodzin Kościoła, pierwszych wspólnotach chrześcijan, prześladowaniach i rozwoju Kościoła po Edykcie mediolańskim.

–   Rozumie sens Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy.

–   Posiada uzupełniony zeszyt.

Na ocenę dostateczną uczeń:

–   Definiuje w skrócie wspólnotę i rozumie pojęcie godności człowieka.

–   Zna główne religie świata.

–   Zna podział na Stary i Nowy Testament

–   Zna niektóre gatunki biblijne.

–   Opowiada o stworzeniu świata według Biblii.

–   Wie, co to jest grzech pierworodny.

–   Opowiada historie: o Kainie i Ablu, o arce Noego i wieży Babel.

–   Dostrzega w Abrahamie wzór wiary i zawierzenia.

–   Zna treść Dekalogu.

–   Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne.

–   Wie, kiedy i gdzie urodził się Jezus.

–   Wie, że o Jezusie pisali historycy chrześcijańscy, rzymscy i żydowscy.

–   Wymienia Apostołów.

–   Przedstawia najważniejsze cuda Jezusa.

–   Umie przedstawić najważniejsze fakty z życia św. Piotra i św. Pawła.

–   Opowiada o życiu pierwszych chrześcijan.

–   Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc.

–   Posiada uzupełniony zeszyt.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

–   Wie, że Bóg stworzył świat.

–   Wie, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną i potrafi wymienić pozostałe główne religie świata.

–   Rozumie, co to jest grzech pierworodny.

–   Potrafi opowiadać o Kainie i Ablu, o arce Noego i wieży Babel.

–   Potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z Pisma Świętego.

–   Zna Dekalog.

–   Wie, kiedy i gdzie urodził się Jezus.

–   Wymienia Apostołów.

–   Odpowiada na pytania o życie pierwszych chrześcijan.

–   Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc.

–   Posiada uzupełniony zeszyt.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

–   Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ad. 6. Poprawa oceny

–   W przypadku otrzymania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.

–   W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawienia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

–   W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny rocznej istnieje możliwość odwołania się zgodnie z procedurami przewidzianymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Ad. 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów

–   Poznanie Bożego planu zbawienia.

–   Zrozumienie istoty wiary i zawierzenia Bogu.

–   Zrozumienie wartości życia człowieka.

–   Docenienie nauki Jezusa.

–   Wdzięczność za cud Zmartwychwstania.

–   Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych.

–   Znajomość omawianych symboli wiary.

–   Świadome przeżywanie okresów roku liturgicznego.

–   Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, w oparciu o Ewangelię.

–   Wykształcenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim.

–   Wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka i reagowanie na niewłaściwe zachowania.

–   Postawa odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, rodzinną, oraz grupy rówieśnicze.

–   Zdolność wyrażania własnych opinii połączona z szacunkiem dla innych.

 

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej gimnazjum

Rozdział

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

Dopuszczający

Niedostateczny

I.
Boża wspólnota

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą

3. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną o wspólnocie

Uczeń:

1. Potrafi scharakteryzować patrona roku

2. Wyjaśnia, na czym polega chrześcijański sens szczęścia

3. Definiuje wspólnotę i wyjaśnia, jaką wspólnotą jest Kościół

4. Zna perykopę o talentach i umie dokonać jej interpretacji w kontekście własnego życia

5. Wyjaśnia, czym się charakteryzuje uczeń Jezusa

Uczeń:

1. Zna główne wydarzenia z życia św. Jacka

2. Wie, na czym polega chrześcijański sens szczęścia

3. Wyjaśnia, dlaczego Kościół jest wspólnotą

4. Zna perykopę o talentach i umie ją wyjaśnić

5. Wie, kim jest uczeń Jezusa

Uczeń:

1. Zna patrona roku

2. Wie, że Bóg pragnie naszego szczęścia

3. Wie, że Kościół jest wspólnotą

4. Wie, że każdy powinien poznawać rozwijać swoje talenty

5. Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa

Uczeń:

1. Wie, że Kościół jest wspólnotą

2. Wie, że należy i rozwijać swoje talenty

3. Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa

Uczeń:

1. Nie prowadzi zeszytu i nie pracuje na lekcji.

2. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

II.
Odkrywając dobro

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną o świętości

3. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Uczeń:

1. Dokładnie definiuje prawo naturalne i prawo wieczne

2. Wyczerpująco wyjaśnia pojęcie grzechu i sumienia

3. Umie wyjaśnić, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego ważna jest odpowiednia hierarchia wartości

4. Definiuje łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową (zna i wyjaśnia perykopę o winnym krzewie)

5. Zna związek między życiem sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu człowieka

6. Definiuje beatyfikację i kanonizację; zna drogę świętości swojego patrona

7. Wyjaśnia, dlaczego świętość jest powołaniem chrześcijanina

Uczeń:

1. Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska

2. Wie, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją odzyskać

3. Definiuje beatyfikację i kanonizację

4. Wie, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina

Uczeń:

1. Wie, co to jest grzech i jakie znaczenie mają Sakrament Pokuty i Sakrament Eucharystii

2. Wie, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina

Uczeń:

1. Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są pomocą Jezusa w prowadzeniu moralnego życia

2. Wie, że świętosć jest powołaniem chrześcijanina

Uczeń:

1. Nie opanował minimum programowego na ocenę dopuszczającą

2. Nie pracuje podczas lekcji

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

III.
Boże drogowskazy

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę dodatkowych tekstów i ich prezentację na forum klasy

Uczeń:

1. Umie dokonać samodzielnych wyborów moralnych według zasad Dekalogu

2. Definiuje i omawia cnoty Boskie; w sposób szczegółowy wyjaśnia sens I przykazania

3. Omawia wartość i znaczenie II przykazania; wyjaśnia formy kultu i oddawania czci Bogu; omawia symbole chrześcijańskie

4. Omawia sens i znaczenie III przykazania – obowiązki i zakazy

5. Wyjaśnia Boży plan względem rodziny; omawia obowiązki wobec rodziców, opiekunów i ojczyzny (oraz rodziców wobec dzieci)

6.   Przedstawia stanowisko Kościoła na temat obrony życia i troski o zdrowie; omawia zachowania sprzeczne z V przykazaniem

7. Omawia i wyjaśnia chrześcijańską koncepcję ciała, etapy dojrzewania do miłości, cnotę czystości, grzechy przeciw czystości

8. Przedstawia ideę ewangelicznego ubóstwa; niebezpieczeństwa konsumpcjonizmu i wyzysku; ukazuje miłosierdzie i solidarność jako podstawy kontaktów międzyludzkich

9. Przedstawia naukę Kościoła na temat prawdy; ukazuje niebezpieczeństwa wypływające z manipulacji

10. Omawia nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania

Uczeń:

1. Tłumaczy, czym są zakazy, nakazy i drogowskazy na przykładzie Dekalogu

2. Rozumie i wyjaśnia I przykazanie

3. Zna wartość II przykazania; zna obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania; wymienia grzechy przeciw II przykazaniu

4. Wyjaśnia sens III przykazania; wymienia grzechy przeciw III przykazaniu

5. Przedstawia nakazy płynące z IV przykazania

6. Wie, dlaczego życie ludzkie jest święte; wymienia i wyjaśnia grzechy przeciw V przykazaniu

7.   Wyjaśnia różnicę: przyjaźń a zakochanie; definiuje cnotę czystości; omawia grzechy przeciw czystości

8. Zna zagrożenia związane z bogactwem, konsumpcjonizmem i wyzyskiem; wie, na czym polega ewangeliczne ubóstwo; zna grzechy przeciw VII przykazaniu

9. Omawia grzechy przeciw prawdzie; wie, na czym polega manipuilacja

10. Zna nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania

Uczeń:

1. Odróżnia dobro od zła zgodnie z zasadami Dekalogu

2. Wie, jakie nakazy i zakazy płyną z I przykazania

3. Zna obowiązki chrześcijanina wypływające z II przykazania; wymienia grzechy przeciw II przykazaniu

4. Wie, że Eucharystia jest centrum niedzieli chrześcijanina; wymienia grzechy przeciw III przykazaniu

5. Zna sens IV przykazania

6. Zna nakazy i zakazy wynikające z V przykazania

7. Rozróżnia moralne i niemoralne zachowania w dziedzinie płciowości i seksualności; wie, na czym polega wartość przyjaźni i miłości

8. Odróżnia swoją własność od własności cudzej i wspólnej; wymienia grzechy przeciw VII przykazaniu

9. Wymienia grzechy przeciw prawdzie

10. Rozumie nakazy i zakazy dotyczące IX i X przykazania

Uczeń:

1. Zna treść Dekalogu

2. Rozumie sens zakazów, nakazów i drogowskazów 3.          Potrafi ogólnie omówić sens każdego przykazania i wymienić grzechy przeciwko przykazaniom

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

IV.
Błogosławieni znaczy szczęśliwi

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program

3. Wykonał dodatkową pracę, np. referat na temat: „Św. Matka Teresa z Kalkuty przykładem ubóstwa i zawierzenia Bogu”

Uczeń:

1. Definiuje błogosławieństwo (formy, okoliczności) i ukazuje 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia

2. Dokładnie interpretuje i analizuje 1 błogosławieństwo

3. Wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo jest religią radości i jakie są przyczyny smutku

4. Dokładnie interpretuje i analizuje 3.             Błogosławieństwo

5. Przedstawia sprawiedliwość jako zgodność z wolą Boga; objaśnia działania sprzeczne ze sprawiedliwością

6. Definiuje, interpretuje i dokładnie omawia pojęcie miłosierdzia; podaje przykłady z życia

7. Interpretuje Błogosławieństwo w kontekście czystości serca

8. Omawia biblijną interpretację pokoju; wyjaśnia wartość pokoju i wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju

9. Wyjaśnia zbawczy sens cierpienia i sens mężnego przeżywania cierpień czy prześladowań

Uczeń:

1. Przedstawia 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia

2. Wyjaśnia, dlaczego ubóstwo materialne jest drogą do zawierzenia Bogu

3. Przedstawia grzech jako źródło smutku i Mesjasza jako pocieszyciela grzeszników

4. Wyjaśnia, na czym polega pokora i cichość i jakie mają znaczenie te cechy

5. Wyjaśnia, na czym polega sprawiedliwość

6. Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia; relacje miłosierdzie a sprawiedliwość

7. Wyjaśnia, na czym polega szczerość intencji w postępowaniu człowieka i czystość serca

8. Wie, kiedy i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju; wyjaśnia wartość pokoju

9. Wie, jaki sens ma cierpienie

Uczeń:

1. Rozumie, dlaczego 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia

2. Wie, na czym polega zawierzenie Bogu i jakie są niebezpieczeństwa wypływające z bogactwa

3. Wie, że grzech jest źródłem smutku, a Jezus pocieszycielem

4. Wie, jaka jest rola pokory, posłuszeństwa i łagodności w drodze do zbawienia

5. Wie, co to jest sprawiedliwość

6. Wie, co to jest miłosierdzie

7. Wie, co to jest czystość serca

8. Wie, jaką wartość ma pokój

9. Wie, że cierpienie ma sens

Uczeń:

1. Wie, że 8 Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia

2. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw i z pomocą nauczyciela powiedzieć coś na ich temat

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2.              Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

V.
Naśladować Jezusa

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Wykonał dodatkową pracę, np. prezentację multimedialną na temat katolickich wartości społecznych

Uczeń:

1. Ukazuje bogactwo Modlitwy Pańskiej jako drogi życia chrześcijańskiego; umie wskazać sens i warunki modlitwy

2. Wyjaśnia, kim jest Pan Bóg i jakie są źródła Jego objawienia; wyjaśnia termin Abba

3. Omawia objawienie pośrednie i bezpośrednie; wyjaśnia, czym jest wiara i do czego nas zobowiązuje

4. Omawia źródła świętości człowieka i wyjaśnia, czym się różni świętość Boga od ludzkiej

5. Przedstawia podstawy i potrzeby apostolstwa w Kościele

6. Omawia naukę Jezusa o Królestwie Bożym na podstawie przypowieści

7. Omawia potrzeby obecności chrześcijan w świecie i zagrożenia z nią związane; przedstawia wartości chrześcijańskie

8. Dokładnie omawia podstawowe zasady i dokumenty katolickiej nauki społecznej

9. Przedstawia zbawczy plan Boga; analizuje biblijne przykłady wypełnienia woli Ojca przez Jezusa

10. Omawia podstawowe potrzeby człowieka materialne i duchowe

11. Przedstawia sens ludzkiej pracy w kontekście nauki Kościoła

12. Przedstawia wartość przebaczenia; uzasadnia praktykę codziennego rachunku sumienia

13. Referuje podstawowe obowiązki wobec bliźnich; wyjaśnia pojęcie tolerancji i braterstwa

14. Omawia mechanizm pokusy i sposoby radzenia sobie z pokusami, aby nie popaść w grzech

15. Omawia sens życia i koniecznośc zbawienia

16. Przedstawia Maryję jako wzór zawierzenia Bogu w kontekście jej Fiat

17. Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą; potrafi omówić części, znaczenie i skutki obrzędu bierzmowania oraz sformułować kryteria dokonywania wyborów życiowych

Uczeń:

1. Umie wskazać sens i warunki modlitwy, zna bogactwo Modlitwy Pańskiej

2. Wyjaśnia, kim jest Bóg, zna termin Abba

3. Wyjaśnia, czym jest wiara i jaki jest sens zawierzenia Bogu

4. Omawia źródła świętości człowieka

5. Wyjaśnia, na czym polega apostolstwo

6. Opowieda o Bożym Królestwie na podstawie przypowieści Jezusa

7. Przedstawia szanse i zagrożenia dla chrześcijan i wartości chrześcijańskich w świecie

8. Wie, czym zajmuje się KNS i kto jest jej podmiotem, potrafi: wymienić główne encykliki społeczne

9. Omawia zbawczy plan Boga

10. Wie, że człowiek ma potrzeby materialne i duchowe; potrafi je skrótowo omówić

11. Przedstawia, na czym polega praca i jaki jest jej sens

12. Wie, na czym polega przebaczenie; przedstawia warunki dobrej spowiedzi i umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

13. Wie, na czym polega tolerancja i braterstwo między ludźmi i zna obowiązki wobec bliźniego

14. Wie, jaki jest mechanizm pokusy i jak walczyć z pokusami, aby nie popaść w grzech

15. Wie, co oznacza modlitewne Amen

16. Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą; potrafi omówić części, znaczenie i skutki obrzędu bierzmowania

Uczeń:

1. Wie, jaki jest sens modlitwy; szczególnie Modlitwy Pańskiej

2. Wie, kim jest Bóg i dlaczego zwracamy się do Niego jak do Ojca

3. Wie, co to znaczy wierzyć i dlaczego warto zawierzyć Bogu

4. Wie, co to być świętym

5. Wie, co to jest apostolstwo

6. Wie, co to znaczy, że Jezus jest królem

7. Zna wartości chrześcijańskie i wie, co oznacza bycie chrześcijaninem

8. Wie, że Kościół troszczy się o dobro człowieka

9. Wie, że Bóg ma zbawczy plan

10. Wie, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby i odpowiada na nasze prośby

11. Rozumie sens ludzkiej pracy

12. Zna warunki dobrej spowiedzi i umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

13. Rozumie potrzebę tolerancji i braterstwa między ludźmi

14. Wie, czym się różni pokusa od grzechu

15.            Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą

Uczeń:

1. Zna wartość modlitwy, a szczególnie Modlitwy Pańskiej

2. Wie, kim jest Bóg

3. Wie, co oznacza wierzyć w Boga i zawierzyć Bogu

4. Wie, kim jest święty

5. Wie, że każdy jest powolany do apostolstwa

6. Wie, dlaczego Jezus jest królem

7. Zna wartości chrześcijańskie

8. Wie, że chrześcijanin jest apostołem, który działa społecznie

9. Wie, że Bóg troszczy się o nas

10. Wie, że praca ma sens

11. Umie przeprowadzić codzienny rachunek sumienia

12. Wie, dlaczego trzeba szanować drugiego człowieka

13. Wie, że pokusa nie oznacza grzechu

14.            Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie posiada notatek

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

VI.
Rok w Kościele

Uczeń:

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

2. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą

3. Wykonał dodatkową pracę, np. album na temat Triduum Paschalnego

4. Bierze udział w konkursie o św. Jacku

Uczeń:

1. Wyjaśnia istotę powołania na przykładzie Karola Wojtyły

2. Bierze udział w konkursie o św. Jacku

3. Wyjaśnia symbolikę krzyża

4. Potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że różaniec jest modlitwą kontemplacyjną i potrafi modlić się modlitwą różańcową

5. Zna i wyjaśnia układ i znaczenie roku liturgicznego

6. Wyjaśnia treści związane z Wcieleniem

7. Wyjaśnia treści związane z ekumenizmem

8. Omawia istotę i znaczenie nawrócenia w kontekście Wielkiego Postu i przypowieści o Miłosiernym Ojcu

9. Wyjaśnia, czym jest Odkupienie; przedstawia tematy Triduum Paschalnego

10. Wyjaśnia znaczenie Eucharystii; omawia Modlitwę Eucharystyczną

Uczeń:

1. Wie, czym jest powołanie

2. Rozumie rolę krzyża w życiu chrześcijanina

3. Zna części i tajemnice różańca

4. Zna układ roku liturgicznego

5. Potrafi omówić najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem

6. Wie, czym jest ekumenizm

7. Wyjaśnia, czym jest nawrócenie w kontekście przypowieści o Miłosiernym Ojcu

8. Wie, czym jest Odkupienie. Zna główne tematy Triduum Paschalnego

9. Rozumie znaczenie Eucharystii

Uczeń:

1. Rozumie, czym jest krzyż dla chrześcijanina

2. Potrafi wymienić części i tajemnice różańca

3. Wie, co to jest rok liturgiczny i z pomocą przedstawia układ

4. Zna najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem

5. Zna przypowieść o Miłosiernym Ojcu

6. Wyjaśnia potrzebę modlitwy o jedność chrześcijan

7. Wie, czym jest Odkupienie

8. Rozumie, że Eucha­rystia jest spotkaniem z kochającym Bogiem

Uczeń:

1. Rozumie, że krzyż jest symbolem Zbawienia

2. Z pomocą potrafi wymienić części i tajemnice różańca

3. Zna najważniejsze wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem

4. Wie, czym jest Odkupienie i nawrócenie

5. Rozumie znaczenie Eucharystii

Uczeń:

1. Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

2. Nie prowadzi zeszytu

3. Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

Przedmiotowy system oceniania z religii – kl. II gimnazjum

Został opracowany na podstawie ,,Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach” zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2010 r.

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.

Najważniejsze punkty przedmiotowego systemu oceniania z religii:

1.  Cele.

2.  Zasady.

3.  Obszary podlegające ocenie na lekcjach religii w klasie II.

4.  Wymagania programowe i kryteria oceniania.

5.  Poprawa oceny.

6.  Przewidywane osiągnięcia uczniów.

ad. 1. Cele:

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.  Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3.  Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia.

4.  Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.

5.  Kształtowanie dojrzałości i postawy odpowiedzialności.

6.  Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych oraz kształtowanie sumienia.

7.  Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym.

8.  Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia.

9.  Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów.

10.  Pomoc w otwarciu się na Boga w modlitwie i życiu codziennym.

11.  Pomoc w odnajdywaniu własnego miejsca i zadań w życiu rodziny, szkoły, Kościoła i innych grupach społecznych.

ad. 2. Zasady:

1.  Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii, wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.

2.  Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.

3.  Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także wystawiana według ustalonych kryteriów.

4.  Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum cztery oceny bieżące.

5.  O ocenie niedostatecznej śródrocznej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) odpowiada wychowawca.

6.  Uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych co najmniej 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

7.  Kryteria odpowiadające poszczególnym śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

8.  Uczeń może zostać niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwonych nieobecności.

9.  Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

10.  Sprawdziany są co najmniej raz w semestrze i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Są obowiązkowe, więc uczeń nieobecny na danej lekcji powinien uczynić to w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.

11.  Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji w przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (prawnego opiekuna) przed lekcją.

12.  Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) u dyrektora szkoły.

ad. 3. Obszary podlegające ocenianiu na lekcjach religii w klasie II:

v   Formy ustne:

 • Odpowiedzi ustne.
 • Opowiadania odtwórcze i twórcze.
 • Prezentacja.

v   Formy pisemne:

 • Sprawdziany, testy, kartkówki.
 • Zadania domowe.
 • Ćwiczenia wykonane na lekcji.

v   Formy praktyczne:

 • Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia).
 • Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w jasełkach, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości o literaturę religijną, korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej).
 • Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.

Uczeń ma obowiązek:

 • Prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 • Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
 • W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 • Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.

Uczeń:

 • Za ponadprogramowe prace, np.: projekty, albumy, prezentacje multimedialne, może uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
 • Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.
 • Za bardzo dobre wyniki nauczania, otrzymanie wyróżnień w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje śródroczną i roczną ocenę celującą.

Nauczyciel ma obowiązek:

 • Powiadomić ucznia o sprawdzianie lub teście na co najmniej 1 tydzień przed terminem.
 • Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, a z wynikami testu zapoznać rodziców w czasie konsultacji.
 • Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając przy tym rodzaj dysfunkcji:

v  W przypadku dysortografii:

 • Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej.

v  W przypadku dysgrafii:

 • Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach.
 • Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.

v  W przypadku dysleksji:

 • Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
 • Wydłużanie czasu pracy.
 • Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

ad. 4. Wymagania programowe i kryteria oceniania:

–   Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

 • Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.
 • Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia.
 • Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.
 • Zajmuje wysokie miejsca w konkursach religijnych.
 • Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań oraz dodatkowe zajęcia proponowane przez nauczyciela.
 • Samodzielnie poszerza wiedzę o literaturę religijną, korzysta ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.
 • Opanował minimum programowe na ocenę bardzo dobrą.
 • Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat.
 • W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.
 • Bierze udział w konkursach religijnych.
 • Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.
 • Umie współpracować w grupie.

Na ocenę dobrą uczeń:

 • Prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe.
 • Samodzielnie udziela odpowiedzi na zadany temat, jednak nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia.
 • Opanował materiał programowy z religii w stopniu dobrym.
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Na ocenę dostateczną uczeń:

 • Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie domowe.
 • Przychodzi przygotowany do zajęć.
 • Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym.
 • Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.
 • Stara się angażować w pracę grupy.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • Prowadzi zeszyt.
 • Opanował konieczne pojęcia religijne w stopniu dopuszczającym.
 • Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.
 • Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
 • Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

 •    Nie prowadzi zeszytu.
 • Nie opanował minimum programowego.
 • Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.

–   Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

 • Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
 • Biegle posługuje się zdobytą wiedzą.
 • Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej.
 • Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych.
 • Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy, angażuje się w dodatkowe zajęcia proponowane przez nauczyciela).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • Posiada uzupełniony zeszyt.
 • Potrafi scharakteryzować patrona roku.
 • Zna poszczególne okresy roku liturgicznego.
 • Umie wyjaśnić, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego ważna jest odpowiednia hierarchia wartości.
 • Zna związek między życiem sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu człowieka.
 • Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania.
 • Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić.
 • Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo Modlitwy Pańskiej.
 • Wyjaśnia, czym jest Sakrament Bierzmowania, jakie łaski niesie z sobą i jakie ma skutki
 • Zna części i tajemnice różańca.
 • Rozumie istotę powołania.
 • Wyjaśnia rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina.

Na ocenę dobrą uczeń:

 • Posiada uzupełniony zeszyt.
 • Potrafi scharakteryzować patrona roku.
 • Zna główne okresy roku liturgicznego.
 • Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania.
 • Potrafi wyjaśnić, co oznacza być uczniem Jezusa.
 • Wyjaśnia, co oznacza, że Kościół jest wspólnotą.
 • Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska.
 • Wie, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją odzyskać.
 • Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw.
 • Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo Modlitwy Pańskiej.
 • Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą.

Na ocenę dostateczną uczeń:

 • Posiada uzupełniony zeszyt.
 • Zna patrona roku.
 • Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu.
 • Wie, dlaczego Kościół jest wspólnotą.
 • Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc.
 • Wie, co to jest grzech i jakie znaczenie ma Sakrament Pokuty.
 • Rozumie, czym jest Eucharystia.
 • Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia.
 • Zna Modlitwę Pańską.
 • Rozumie istotę Sakramentu Bierzmowania.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • Posiada uzupełniony zeszyt.
 • Zna Dekalog i Modlitwę Pańską.
 • Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc.
 • Wie, co to jest wspólnota i wie, że Kościół jest wspólnotą.
 • Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa.
 • Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są pomocą Jezusa w prowadzeniu moralnego życia.
 • Rozumie, czym jest błogosławieństwo.
 • Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
 • W przypadku otrzymania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.
 • W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawienia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 • Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego.
 • Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże.
 • Zrozumienie Dekalogu jako podstawowych zasad moralnych i drogowskazów dla każdego człowieka.
 • Zrozumienie 8 Błogosławieństw jako drogi prowadzącej do szczęścia.
 • Zrozumienie istoty modlitwy i dostrzeżenie bogactwa Modlitwy Pańskiej.
 • Wykształcenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim.
 • Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania.
 • Zrozumienie istoty powołania każdego człowieka.
 • Umiejętność kształtowania prawdziwego obrazu siebie.
 • Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie parafialnej, rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej czy szkolnej.
 • Zaangażowanie w różne formy apostolstwa.
 • Umiejętność wyrażania własnych opinii.
 • Postawa akceptacji i tolerancji.

ad. 5. Poprawa oceny:

·   W przypadku otrzymania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.

·   W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawienia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

ad. 6. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

·   Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego.

·   Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże.

·   Zrozumienie Dekalogu jako podstawowych zasad moralnych i drogowskazów dla każdego człowieka.

·   Zrozumienie 8 Błogosławieństw jako drogi prowadzącej do szczęścia.

·   Zrozumienie istoty modlitwy i dostrzeżenie bogactwa Modlitwy Pańskiej.