Kryteria oceny semestralnej i rocznej na zajęciach artystycznych – muzyka kl. III G 

Na ocenę celującą:
•    Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę  bardzo  dobrą, i wykazał się wiedzą i umiejętnościami, które  wykraczają poza program nauczania. Uczeń potrafił poszukiwać twórczych i nietypowych rozwiązań dla postawionego problemu. Brał udział w konkursach muzycznych, aktywnie uczestniczył w życiu muzycznym szkoły. Systematycznie uczęszczał na pozalekcyjne zajęcia muzyczne, twórczo i kreatywnie posługuje się zdobytą wiedzą, oraz doskonale potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. 
Na ocenę bardzo dobrą:
•    Uczeń opanował zawarte w treściach nauczania umiejętności podstawowe, wykazuje zaangażowanie, oraz twórcza postawę, aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo, prawidłowo posługiwał się zdobytą wiedzą i nabytymi umiejętnościami, oraz bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.
Na ocenę dobrą:
•    Uczeń opanował podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania, dba                  o estetykę własną i otoczenia, systematycznie pracuje zespołowo i dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.
Na ocenę dostateczną:
•    Uczeń nie opanował wszystkich podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania, pracuje w miarę systematycznie, sporadycznie uczestniczy w dyskusjach, opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, oraz poprawnie wywiązywał się z powierzonych mu zadań.
Na ocenę dopuszczającą:
•    Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, wykazuje się małym zainteresowaniem na zajęciach, wykonuje najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela, działania artystyczne podejmuje w znikomym stopniu, bardzo rzadko wypowiada się na lekcjach i ma problemy z przygotowaniem się do zajęć.
Na ocenę niedostateczną:
•    Uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, oraz lekceważąco odnosi się do przedmiotu, nie wykazując też minimalnego zaangażowania w działalność muzyczną na lekcji, i nie wykonując najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela. Opuścił bez usprawiedliwienia większą ilość lekcji, i nie wykazuje chęci poprawy.

System.String[]