Kryteria oceniania z plastyki w gimnazjum

Uczeń oceniany jest za:

1.    Aktywność i podejście do zajęć, osobista ekspresja, zaangażowanie.

2.    Zainteresowanie dziedziną sztuki w szkole oraz na zajęciach pozaszkolnych.

3.    Przygotowanie do zajęć.

4.    Konkretny efekt działań i pracy na lekcji.

5.    Wiedzę – znajomość dzieł sztuki europejskiej i polskiej, znajomość epok, nazwisk twórców, wielorakość funkcji sztuki.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-        jest zawsze przygotowany do lekcji, z pełnym zaangażowaniem podejmuje zadania;

-        interesuje się kulturą, muzyką, wykraczając poza schematy środowiskowe, krytycznie dobiera programy telewizyjne i radiowe, wykazuje autentyczną potrzebę kontaktu z wyższymi wartościami kulturalnymi, itp.;

-        wykonuje na wysokim poziomie prace, które są prezentowane w szkole i na klasycznej galerii;

-        posiada wiedzę z dziedziny sztuki wykraczającą poza wymagania programowe i samodzielnie gromadzi nowe informacje;

-        umie pracować w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-        jest przygotowany do lekcji (dopuszczalne dwukrotne nieprzygotowanie w ciągu roku), zaangażowanie, pracuje samodzielnie;

-        posiada wiedzę zgodną z wymogami programowymi;

-        prace ma na bardzo dobrym poziomie, wykonane rzetelnie;

-        opanował wiadomości i w stopniu widocznym stosuje je w praktyce;

-        interesuje się kulturą, muzyką.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-        jest przygotowany do lekcji, tylko sporadycznie zdarzają się pewne braki, podejmuje zdania chętnie, jest przeciętnie aktywny;

-        dysponuje znajomością faktów z dziedziny sztuki na poziomie dobrym, nie przejawia jednak dodatkowych zainteresowań pozaszkolnych;

-        ma prace na dobrym poziomie, poprawne, na miarę możliwości ucznia.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-        przejawia słabe zainteresowanie przedmiotem, jest obojętny, bez zaangażowania;

-        często nie przynosi materiałów i przyborów na lekcję;

-        dysponuje niewielką częścią podanych informacji i wiadomości;

-        słabo orientuje się w dziedzinie podstawowych funkcji plastyki i muzyki we współczesnym świecie, ma ograniczoną znajomość pojęć;

-        wykazuje brak zainteresowań dziedziną kultury i tradycji;

-        oddał ponad połowę prac zrealizowanych na lekcji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-        bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji;

-        pracuje niechętnie, jest niesamodzielny, korzysta z pomocy innych;

-        ma trudności w przyswojeniu podstawowych wiadomości i umiejętności;

-        nie wykazuje zainteresowań pozaszkolnych związanych z dziedziną kultury;

-        zadania wykonuje nierzetelnie, nie kończy, nie przywiązuje wagi do ich wyglądu estetycznego.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-        w większości nie jest przygotowany do lekcji;

-        nie realizuje zadań;

-        jest niesamodzielny i niezaangażowany;

-        nie potrafi przytoczyć podstawowych terminów i pojęć z dziedziny sztuki;

-        nie przejawia jakichkolwiek zainteresowań;

-        w realizowanych pracach, nie przywiązuje żadnej uwagi do ich wykończenia, wykonuje szybko, bez przemyślenia, niestarannie lub nie kończy wcale;

-        nie potrafi współpracować w zespole.

 

System.String[]