Język niemiecki

Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:

podstawowym i ponadpodstawowym

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnychWiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- zna niewielką liczbę podstawowych słów i wyrażeń
- w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
- zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
- z trudem wykonuje zadania leksykalno-gramatyczne

Uczeń:

- zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
- zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

Uczeń:

- zna większość słownictwa i wyrażeń
i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

Uczeń:

- zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i z sporadycznie popełnia błędy, które potrafi samodzielnie poprawić

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
- rozumie pojedyncze słowa

- rozumie główną myśl tekstów pisanych/ słuchanych
- nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na czytanie
          

- wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
- wypowiada się bardzo powoli
- tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
- błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

Uczeń:

- rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- określa główny sens tekstu i znajduje w nim określone informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi powoli i wyraźnie wyartykułowanej

- wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
- tworzy bardzo proste,   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
- posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
- potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

-poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela
- określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje
- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi

- domyśla się z kontekstu znaczenia części niezrozumiałych elementów wypowiedzi

- wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
- tworzy proste spójne teksty pisane
- posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
- popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i odpowiednio reaguje na nie

- bez trudu rozumie proste teksty użytkowe (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie) i sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje - określa główny sens tekstu i znajduje w nim szczegółowe informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst wypowiedzi

- bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- domyśla się z kontekstu znaczenia niezrozumiałych elementów wypowiedzi


- wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
- tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
- nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

*czas, miejsce, uczestników, nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, sytuację

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów; otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, bardzo sprawnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, aktywnie zdobywa nowe umiejętności i poszerza swoją wiedzę np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach; charakteryzuje się dużą autonomią w nabywaniu wiedzy.

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysortografią bądź dysleksją. W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, i dysortografii obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją lub dysortografią powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.

Klasa III

Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie III.0 (podstawowym)

- zdrowie - człowiek - życie rodzinne i towarzyskie - podróżowanie i turystyka - świat przyrody - kultura - praca - elementy wiedzy o krajach obszaru języka niemieckiego oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej

- nazwy części ciała

- nazwy dolegliwości i niektórych chorób

- nazwy lekarstw

- określanie przyczyn dolegliwości

- wybrane informacje na temat miast DACHL

- nazwy środków lokomocji

- przedstawianie i charakteryzowanie osób

- określanie sposobu poruszania się

- określanie położenia obiektów

- wyrażanie prośby o przyzwolenie

- rozpoznawanie zakazów i uprawnień

- podawanie dat

- przytaczanie wypowiedzi osób trzecich

- uzasadnianie wyboru

- wyrażanie powinności

- wyrażanie życzenia

- opisywanie przedmiotów

- składanie życzeń i gratulacji

- formułowanie zaproszenia

- opisywanie przyjęcia urodzinowego

- opowiadanie o planach wakacyjnych

- wyrażanie upodobań

- wyrażanie opinii i pytanie o nią

- informowanie o wydarzeniach z przeszłości

- relacjonowanie przebiegu wydarzeń

- pytanie o znajomość określonych faktów

- opisywanie pogody

- nazywanie zawodów i czynności dla nich charakterystycznych

- nazwy miejsc pracy

- informowanie o swoich planach zawodowych

- uzasadnianie swojego wyboru

- pisanie e-maila

- opowiadanie o szkolnych doświadczeniach

- pytanie o przeszłość

Struktury gramatyczne podlegające ocenie

- zaimki dzierżawcze

- przyimki mit i zu

- czasowniki modalne dürfen, sollen

- czasowniki zwrotne

- czasownik werden

- zdania podrzędnie złożone z dass i z wenn

- zdania względne

- stopniowanie przymiotników

- liczebniki: daty roczne

- odmiana czasowników

- odmiana przymiotników

- zaimki osobowe

- zaimki względne

- zaimek pytający wer

- konstrukcja bezokolicznikowa z zu

- określanie kierunku i miejsca

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i nieregularne rozdzielnie złożone, tworzące formy czasu Perfekt z sein)

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i rozdzielnie złożone tworzące formy czasu Perfekt z haben)

- czas przeszły Präteritum

- zaimek nieokreślony man

- zaimki dzierżawcze i osobowe w formie celownika

- zaimki osobowe

- zdania podrzędnie złożone z weil i z wenn

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

- sprawdziany

- kartkówki

- testy

- zadania domowe (prace pisemne i projekty)

- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

- prezentacje, referaty