Język niemiecki

Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:

podstawowym i ponadpodstawowym

KLASA II

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnychWiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- zna niewielką liczbę podstawowych słów i wyrażeń
- w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
- zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
- z  trudem wykonuje zadania leksykalno-gramatyczne

Uczeń:

- zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
- zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

Uczeń:

- zna większość słownictwa i wyrażeń
i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

Uczeń:

- zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i z sporadycznie popełnia błędy, które potrafi samodzielnie poprawić

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
- rozumie pojedyncze słowa

- rozumie główną myśl tekstów pisanych/ słuchanych
- nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na czytanie
          

- wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
- wypowiada się bardzo powoli
- tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
- błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

Uczeń:

- rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- określa główny sens tekstu i znajduje w nim określone informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi powoli i wyraźnie wyartykułowanej

- wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
- tworzy bardzo proste,   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
- posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
- potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

-poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela
- określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje
- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi

- domyśla się z kontekstu znaczenia części niezrozumiałych elementów wypowiedzi

- wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
- tworzy proste spójne teksty pisane
- posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
- popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i odpowiednio reaguje na nie

- bez trudu rozumie proste teksty użytkowe (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie) i sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje - określa główny sens tekstu i znajduje w nim szczegółowe informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* wypowiedzi

- bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- domyśla się z kontekstu znaczenia niezrozumiałych elementów wypowiedzi


- wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
- tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
- nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

*czas, miejsce, uczestników, nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, sytuację

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów; bardzo sprawnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, a także bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach; charakteryzuje się dużą autonomią w nabywaniu wiedzy.

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysortografią bądź dysleksją. W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, i dysortografii obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją lub dysortografią powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.

Klasa II

Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie III.0 (podstawowym)

- nazwy części garderoby

- opisywanie wyglądu i stroju innych osób

- wyrażanie preferencji i upodobań dotyczących ubioru

- argumentowanie w czasie dyskusji

- powitania i pożegnania

- pytanie o samopoczucie

- podawanie danych kontaktowych

- wyrażanie upodobań

- wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, aprobaty i dezaprobaty

- wyrażanie opinii i pytanie o nią

- określanie miejsca spotkania

- składanie zamówienia

- nazwy artykułów spożywczych

- nazwy sklepów

- określanie ilości, wagi i objętości

- wydawanie poleceń

- określanie czasu zegarowego

- określanie pory dnia

- opisywanie czynności dnia codziennego

- nazwy typów budownictwa

- nazwy pomieszczeń w domu

- nazwy mebli i sprzętów domowych

- określanie położenia pomieszczeń, mebli i sprzętów

- informowanie o wydarzeniach z przeszłości

- wydawanie poleceń

- nazwy dyscyplin sportowych

- nazwy sprzętu sportowego

- informowanie o swoich umiejętnościach i pytanie o umiejętności innych osób

- wyrażanie chęci lub konieczności wykonania określonej czynności

- przyjmowanie i odrzucanie propozycji

- interpretowanie statystyki dotyczącej sportu

- informowanie o wydarzeniach z przeszłości

- relacjonowanie przebiegu wydarzeń

- zadawanie pytań o minione zdarzenia

- wyrażanie uczuć

- pisanie e-maila

 

Struktury gramatyczne podlegające ocenie

- forma möcht-

- liczba mnoga rzeczowników

- odmiana przymiotników po rodzajniku określonym w mianowniku i bierniku

- partykuły zu i sehr z przymiotnikiem

- czasownik gefallen

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i nieregularne rozdzielnie złożone, tworzące formy czasu perfekt z sein)

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i rozdzielnie złożone tworzące formy czasu perfekt z haben)

- czas przeszły Präteritum (czasownik sein)

- czasowniki modalne (können, wollen, müssen)

- czasowniki rozdzielnie złożone

- liczebniki porządkowe

- odmiana czasowników

- odmiana rzeczowników

- odmiana zaimków dzierżawczych i przeczenia kein

- przyimek in z rzeczownikiem w bierniku lub celowniku

- przyimki lokalne

- szyk zdania

- tryb rozkazujący

- wyrażenie zum + rzeczownik odczasownikowy

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

- sprawdziany

- kartkówki

- testy

- zadania domowe (prace pisemne i projekty)

- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

- próbne egzaminy

- aktywność

- udział w konkursach

 

Język niemiecki

 

Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:

 

podstawowym i ponadpodstawowym

KLASA III

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

 

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnychWiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- zna niewielką liczbę podstawowych słów i wyrażeń
- w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
- zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
- z trudem wykonuje zadania leksykalno-gramatyczne

Uczeń:

- zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
- zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

Uczeń:

- zna większość słownictwa i wyrażeń
i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

Uczeń:

- zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i z sporadycznie popełnia błędy, które potrafi samodzielnie poprawić

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
- rozumie pojedyncze słowa

- rozumie główną myśl tekstów pisanych/ słuchanych
- nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na czytanie
          

- wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
- wypowiada się bardzo powoli
- tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
- błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

Uczeń:

- rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- określa główny sens tekstu i znajduje w nim określone informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi powoli i wyraźnie wyartykułowanej

- wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
- tworzy bardzo proste,   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
- posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
- potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

-poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela
- określa główną myśl tekstu i znajduje w nim określone informacje
- określa intencje nadawcy i kontekst* tekstu/ wypowiedzi

- domyśla się z kontekstu znaczenia części niezrozumiałych elementów wypowiedzi

- wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
- tworzy proste spójne teksty pisane
- posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
- popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i odpowiednio reaguje na nie

- bez trudu rozumie proste teksty użytkowe (list, e-mail, pocztówka, ogłoszenie, wywiad, zaproszenie) i sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje - określa główny sens tekstu i znajduje w nim szczegółowe informacje

- określa intencje nadawcy i kontekst wypowiedzi

- bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych

- domyśla się z kontekstu znaczenia niezrozumiałych elementów wypowiedzi


- wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
- tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
- nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

 

*czas, miejsce, uczestników, nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, sytuację

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów; bardzo sprawnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, a także bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach, charakteryzuje się dużą autonomią w nabywaniu wiedzy.

 

UWAGA! Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysortografią bądź dysleksją. W przypadku kiedy orzeczenie dotyczy dysleksji, i dysortografii obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją lub dysortografią powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie mają wpływu na ocenę.

 

Klasa III

 

Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie III.0 (podstawowym)

 

- zdrowie - człowiek - życie rodzinne i towarzyskie - podróżowanie i turystyka - świat przyrody - kultura - praca - elementy wiedzy o krajach obszaru języka niemieckiego oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej

 

- nazwy części ciała

 

- nazwy dolegliwości i niektórych chorób

 

- nazwy lekarstw

 

- określanie przyczyn dolegliwości

 

- wybrane informacje na temat miast DACHL

 

- nazwy środków lokomocji

 

- przedstawianie i charakteryzowanie osób

 

- określanie sposobu poruszania się

 

- określanie położenia obiektów

 

- wyrażanie prośby o przyzwolenie

 

- rozpoznawanie zakazów i uprawnień

 

- podawanie dat

 

- przytaczanie wypowiedzi osób trzecich

 

- uzasadnianie wyboru

 

- wyrażanie powinności

 

- wyrażanie życzenia

 

- opisywanie przedmiotów

 

- składanie życzeń i gratulacji

 

- formułowanie zaproszenia

 

- opisywanie przyjęcia urodzinowego

 

- opowiadanie o planach wakacyjnych

 

- wyrażanie upodobań

 

- wyrażanie opinii i pytanie o nią

 

- informowanie o wydarzeniach z przeszłości

 

- relacjonowanie przebiegu wydarzeń

 

- pytanie o znajomość określonych faktów

 

- opisywanie pogody

 

- nazywanie zawodów i czynności dla nich charakterystycznych

 

- nazwy miejsc pracy

 

- informowanie o swoich planach zawodowych

 

- uzasadnianie swojego wyboru

 

- pisanie e-maila

 

- opowiadanie o szkolnych doświadczeniach

 

- pytanie o przeszłość

 

Struktury gramatyczne podlegające ocenie

 

- zaimki dzierżawcze

 

- przyimki mit i zu

 

- czasowniki modalne dürfen, sollen

 

- czasowniki zwrotne

 

- czasownik werden

 

- zdania podrzędnie złożone z dass i z wenn

 

- zdania względne

 

- stopniowanie przymiotników

 

- liczebniki: daty roczne

 

- odmiana czasowników

 

- odmiana przymiotników

 

- zaimki osobowe

 

- zaimki względne

 

- zaimek pytający wer

 

- konstrukcja bezokolicznikowa z zu

 

- określanie kierunku i miejsca

 

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i nieregularne rozdzielnie złożone, tworzące formy czasu Perfekt z sein)

 

- czas przeszły Perfekt (czasowniki regularne i rozdzielnie złożone tworzące formy czasu Perfekt z haben)

 

- czas przeszły Präteritum

 

- zaimek nieokreślony man

 

- zaimki dzierżawcze i osobowe w formie celownika

 

- zaimki osobowe

 

- zdania podrzędnie złożone z weil i z wenn

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

 

- sprawdziany

 

- kartkówki

 

- testy

 

- zadania domowe (prace pisemne i projekty)

 

- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

 

- próbne egzaminy

 

- aktywność

 

- udział w konkursach

 

System.String[]