Począwszy od tego roku szkolnego gimnazjaliści, którzy realizują nową podstawę programową, będą musieli przygotować, a następnie zaprezentowaćprojekt edukacyjny (w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek ten będzie dotyczył uczniów klas I i II). Projekt edukacyjny będzie realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, a jego temat może dotyczyć wybranych treści przedmiotowych lub wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej.

 

 

1. Postanowienia ogólne  -  projekt edukacyjny

 

1) Uczniowie gimnazjum obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  
i obejmuje następujące działania:

a)  wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c) wykonanie zaplanowanych działań,

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum 
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

10) W przypadkach, o których mowa w ust. 9 , na świadectwie ukończenia gimnazjum

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 

 

2. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum w Łączanach

 

1) Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej.

2) Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu, wówczas rodzice wskazują do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

3) Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

4) Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.  Rodzicom przekazuje się informację w formie pisemnej za potwierdzeniem zwrotnym.

5) W terminie do 30 września opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów. W/w informacje  udostępnia się uczniom na stronie internetowej i bibliotece.

6) W terminie do 15 października opiekunowie projektu przeprowadzają spotkania, udzielając wskazówek i odpowiadają na pytania.

7) Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października,  składając wspólnie pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

8) Ten sam temat projektu może być wybrany za zgodą opiekuna projektu przez kilka zespołów uczniowskich.

9) w przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym  będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodu niezależnych od siebie (np.  z powodu choroby), opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniają zainteresowania  i zdolności.

10) Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji,

b) formy pracy, zbieranie informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowanie projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

11) Opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu, udziela wskazówek, pozostali nauczyciele są zobowiązani do pomocy uczniom i współpracy z opiekunem.

12) Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacja odbywa się „Dniu projektów”. w terminie ustalonym przez dyrektora. W  zależności od tematyki w prezentacji mogą uczestniczyć obserwatorzy 
i zaproszeni goście.

13) Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami  przed jej dokonaniem.

a) Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: sprawozdania z projektu, wytwory materialne, sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia ,pracę zespołową i indywidualną ucznia, samoocenę.

b)  Opiekun przedstawia informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu  poszczególnych uczniów.

c) Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia  uczestniczącego w projekcie i kończy się  stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

d) Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej.

14) Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum w Łączanach

w roku szkolnym 2010 /2011

 

1) Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego semestru nauki w klasie trzeciej.

2) Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu, wówczas rodzice wskazują do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

3) Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

4) Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.  Rodzicom przekazuje się informację  pisemną, za potwierdzeniem zwrotnym., nie później niż do 30 listopada.

5) W terminie do 30 listopada opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów. W/w informacje  udostępnia się uczniom na stronie internetowej i bibliotece.

6) W terminie do 10 grudnia opiekunowie projektu przeprowadzają spotkania, udzielając wskazówek i odpowiadają na pytania.

7) Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 grudnia,  składając wspólnie pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

8) Ten sam temat projektu może być wybrany za zgodą opiekuna projektu przez kilka zespołów uczniowskich.

9) W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym  będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodu niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniają zainteresowania  i zdolności.

10) Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji,

b) formy pracy, zbieranie informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowanie projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

11) Opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu, udziela wskazówek, pozostali nauczyciele są zobowiązani do pomocy uczniom i współpracy z opiekunem.

12) Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma uzależniona od tematyki realizowanego projektu. Prezentacja odbywa się ”Dniu projektów” . w terminie ustalonym przez dyrektora. W  zależności od tematyki w prezentacji mogą uczestniczyć obserwatorzy 
i zaproszeni goście.

13) Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami  przed jej dokonaniem:

a) kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: sprawozdania z projektu, wytwory materialne, sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia ,pracę zespołową i indywidualną ucznia, samoocenę,

b) opiekun przedstawia informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu  poszczególnych uczniów.

c) ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia   uczestniczącego w projekcie i kończy się  stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum  i w innych dokumentach szkolnych.

d) jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej.

14) Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

 

 

 

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum wpływa

na ocenę z zachowania :

 

Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością 
i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

Ocenę bardzo dobra może otrzymać uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania podejmowane były na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna.

Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który mimo złożonej deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencja były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

Ocenę naganną może otrzymać uczeń, który nie uczestniczył w realizacji projektu gimnazjalnego, jego postawa była lekceważąca w stosunku do członków zespołu, jak

i opiekuna.

 

System.String[]