Zasady ustalania ocen semestralnych i rocznych.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z poszczególnych przedmiotów, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. O przewidywanych ocenach ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania i ocenie zachowania powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na tydzień przed klasyfikacją.

3. Wychowawca na piśmie potwierdzonym własnym podpisem, przekazuje rodzicom poprzez ucznia informacje o przewidywanych ocenach dziecka.

4. Rodzice zapoznają się z propozycjami ocen, a uczeń ma obowiązek  zwrócić wychowawcy podpisany przez rodziców druk z ocenami w ciągu 3 dni od daty  przekazania go uczniowi. Jeśli to nie nastąpi, wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, a następnie wysyła pismo listem poleconym.

5. Przewidywane oceny nie mają charakteru wiążącego. Jeżeli w okresie od ich przekazania rodzicom do klasyfikacji zajdą okoliczności uzasadniające zmianę tych ocen, oceny mogą być zmienione.

6. Klasyfikacyjne oceny roczne odzwierciedlają wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym. Są wystawiane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne według przyjętych przez nich zasad zawartych w PSO na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.

7.  Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.

8.  Każdy uczeń powinien z każdego przedmiotu w semestrze otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe i nie mniej niż podwojona ilość lekcji tego przedmiotu w tygodniu.

9.  Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane, uzyskane w wyniku sprawdzenia różnych form aktywności szkolnej, zapisanych w dzienniku odpowiednimi kolorami w zależności od sprawdzanej formy.

 

Formy aktywności

Kolor zapisu w dzienniku

 1.  Kartkówka z ostatniego tematu

niebieski

 2.  Praca na lekcji, praca w grupach

niebieski

 3.  Aktywność na lekcji ( oraz jej brak )

niebieski

 4.  Udział w konkursach dowolnego szczebla

niebieski

 5.  Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

czarny

 6.  Zadanie domowe

czarny

 7. Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz               szkoły w ramach przedmiotu

czarny

 8.  Prezentacja referatu

czarny

 9.  Recytacja

czarny

10. Czytanie

czarny

11. Osiągnięcia w konkursach (etap gminny)

czarny

11. Sprawdzian ( 2-3 ostatnie tematy )

zielony

12. Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy )

zielony

13. Rozwiązanie zadania problemowego

zielony

14. Realizacja i prezentacja projektu

zielony

15. Odpowiedź ustna

zielony

16. Dyktando

zielony

17. Kartkówka ze znajomości lektury

zielony

18. Próbne sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

zielony

18. Praca klasowa

czerwony

19. Test z całego działu, test semestralny

czerwony

21. Osiągnięcia w konkursach ( etap wojewódzki )

czerwony

22. Samodzielne wypracowanie

czerwony

23. Realizacja i prezentacja obowiązkowego projektu          gimnazjalnego

czerwony

 

10.  Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, w których decydującą rolę odgrywają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych (zapisane kolorem czerwonym i zielonym). Oceny uzyskane z innych aktywności szkolnych pomagają ustalić ocenę semestralną, roczną.

11. Kalkulator do średniej ważonej może być narzędziem wspomagającym podczas ustalania ocen semestralnych i rocznych przez nauczyciela.

12.  Ocena klasyfikacyjna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

13.  Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne semestralne  i roczne są pełne.

14. Prace klasowe są obowiązkowe.

15. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej ocenę dostateczną lub niższą może ją poprawić jeden raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły.

16. Nauczyciel przedmiotu określa szczegółowe zasady poprawy wyżej wymienionych prac w PSO.

15. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia. Przy ocenianiu semestralnym, rocznym uwzględnia się obie oceny. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną. 

16.  Zakres materiału i stopień trudności na poprawianej pracy jest taki sam.

17. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.

18. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

- uczeń otrzymuje oceny celujące w ciągu semestru z prac klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych form aktywności szkolnych.

- uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym, a w zawodach  sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.

System.String[]