Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zachowania

 

Ocenę  z zachowania ustala wychowawca po zaciągnięciu opinii nauczycieli, zespołu klasowego,  analizie informacji zawartych w zeszycie uwag, samooceny ucznia. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania są wskazówką i ma  ją pomagać wychowawcy w ocenie  zachowania ucznia. Uczeń  oceniany jest dwa razy między semestrami, na koniec semestru i na koniec roku.

Ocena z projektu w klasie II gimnazjum może wpływać na poprawę oceny z zachowania o jeden stopień. Uczniowie klas II gimnazjum zobowiązani są do zrealizowania jednego projektu edukacyjnego w ciągu roku szkolnego, który zostanie wpisany na świadectwo w formie zaliczenia. Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę nie tylko postępy i efekty wytworu dzieła, ale również samodzielność oraz zaangażowanie w jego powstawanie. Stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu określa nauczyciel prowadzący projekt i ustala go na podstawie kryteriów ocen z zachowania na poszczególne stopnie (używając np. sformułowań: uczeń wzorowo, bardzo dobrze, dobrze lub poprawnie wykonał działanie związane z projektem). Ocena ta jest przyznawana jeden raz w roku i wpisywana do dziennika przez wychowawcę.

 

Szczegółowe zasady i kryteria ustalania oceny z zachowania

 

 

 WZOROWA

Uczeń otrzymuje  ocenę wzorową z zachowania, jeśli spełnia  wszystkie kryteria z oceny bardzo dobrej i dobrej, a ponadto wykazuje się:

- wysoką kulturą osobistą  w relacjach z dorosłymi i kolegami w szkole i poza szkołą,

- obowiązkowością i aktywnością szkolną i pozaszkolną

- rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w szkole i poza szkołą

 

BARDZO DOBRA

Uczeń otrzymuje  ocenę bardzo dobrą  z zachowania, jeśli spełnia  wszystkie kryteria z oceny  dobrej i wykazuje się:

- świadczeniem pomocy koleżeńskiej

- aktywnością  szkolną i pozaszkolna

 

DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą z zachowania, jeśli spełnia wszystkie poniższe kryteria:

- pracuje na miarę możliwości

- wypełniania obowiązki szkolne

- szanuje cudzą własność

- dba o wygląd zewnętrzny (czyste ubranie, brak makijażu, tatuażu, naturalny kolor włosów, noszenie 1 pary kolczyków- tylko w uszach)

- dba o kulturę języka

- wystrzega się nałogów

- właściwie reaguje na upomnienia

- przejawia szacunek do tradycji narodowych i środowiskowych

- reaguje na przejawy przemocy i wandalizmu

- nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

 

 POPRAWNA

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną z zachowania, jeśli :

- jest bierny  na zajęciach szkolnych

-  nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków

- wykazuje chęć poprawy zachowania

- reaguje na upomnienia starszych

- ma nieliczne nieusprawiedliwione nieobecności (3 dni w semestrze lub 10 godzin)

- ma spóźnienia na zajęcia szkolne

- nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

 

 

NIEODPOWIEDNIA

Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, jeśli :

-  przejawia negatywny stosunek do obowiązków szkolnych

- wykazuje brak szacunku do mienia szkolnego

- opuszcza teren szkoły w czasie przerw

- posługuje się wulgaryzmami

- stosuje przemocy wobec kolegów i pracowników szkoły

- bierze udział w bójkach

- celowo dezorganizuje zajęcia (ciągłe rozmowy, głośne komentarze)

- nie reaguje na upomnienia

- oszukuje w czasie prac kontrolnych

-  opuszcza zajęcia - wagary (4 -5 dni w semestrze lub 20 godzin )

- celowo spóźnienia się na lekcje

- stwarza sytuacje zagrażającej bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli

- nie używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

 

NAGANNA

Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, jeśli :

- niszczy mienie szkolne

- pije alkohol i pali papierosy na terenie szkoły i w trakcie zajęć pozaszkolnych

- rozprowadza, używa narkotyki i inne substancje psychoaktywne

- przychodzi do szkoły pod wpływem upojenia alkoholowego lub narkotycznego

- wagaruje  i spóźnienia się

-dokonuje  kradzieży w szkole

- ma sprawę na policji lub w sądzie

- psychiczne lub  fizyczne znęcanie się nad kolegami i nauczycielami

-  używa telefonu innych nośników telekomunikacyjnych na lekcji

 

            Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od proponowanej końcoworocznej oceny z zachowania do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, tylko wtedy gdy wychowawca ustali ocenę nie zgodnie z przepisami prawa. Odwołanie składa się na piśmie, z uzasadnieniem w oparciu o System oceniania zachowania, Statut Szkoły. Ostateczną ocenę z zachowania ustala powołana przez Dyrektora  komisja. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Dyrektor szkoły powołuje komisje w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca,  pedagog, 2 nauczycieli uczących
w danej klasie. Ponadto w posiedzeniu komisji  mogą brać udział:  Przedstawiciel Szkolnego Samorządu Uczniowskiego bez prawa głosu,  Przedstawiciel Rady Rodziców bez prawa głosu. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala ponownie ocenę.  Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej pierwotnie oceny. Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania.

System.String[]