W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. asp. szt. Małgorzata Hombesch policjantka z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy policji przeprowadziła pogadankę profilaktyczną z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej. Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci i młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantka uświadamiała młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związana z narkomaniom, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczyła o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu pani policjant poświęciła zjawisku cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniała także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.