Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowychzwiązanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w naszej szkole nadal będzie realizowana na odległość tj. od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie ustaliłam w Zarządzeniu Dyrektora, które załączam poniżej do Państwa wiadomości i wykorzystania. Przekazuje Państwu życzenia - zdrowia przede wszystkim dla Państwa Rodzin.
                                                       Z poważaniem Dyrektor Beata Chmielowska
ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP W ŁĄCZANACH 8/2019-2020 z dnia 24.03.2020 r.


w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSP w ŁĄCZANACH w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),
2. art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

1. Nauczyciele wysyłają uczniom i rodzicom dzień wcześniej do godziny 20.00 zakres materiału do realizacji na następny dzień za pomocą dziennika elektronicznego. Zakres materiału jest zgodny z podstawą programową danego przedmiotu.
2. Uczniowie i rodzice są zobowiązani odebrać wiadomość w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, najpóźniej następnego dnia do godziny 20.00.

3. Przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel informuje za pośrednictwem rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas jest zgodny z planem lekcji obowiązującym w danym oddziale i uwzględnia:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
5. Nauczyciele monitorują postępy uczniów:
a) uczeń jest zobowiązany do wysłania nauczycielowi rozwiązanych zadań za pośrednictwem dziennika elektronicznego i/lub wiadomości e-mail i/lub aplikacji Messenger i/lub w inny sposób określony przez nauczyciela danego przedmiotu,
b) termin oddania zadań określa nauczyciel danego przedmiotu,
c) nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania rodziców oraz uczniów o postępach ucznia w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach.
6. Ocenianie:
a) uczeń jest zobowiązany do systematycznego wykonywania zadań i uzupełniania zeszytów przedmiotowych oraz zeszytów ćwiczeń, jeśli takie przewidziano,
b) oceniając ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność wykonywania przez niego zadań,
c) prace skopiowane z internetu i oddane jako własne nie będą sprawdzane. Uczeń otrzymuje wówczas ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy,
d) nauczyciel ocenia następujące formy pracy uczniów:
· karty pracy,
· zadania wykonywane w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń,
· wypracowania,
· znajomość lektur,
· prezentacje multimedialne,
· prace plastyczne i techniczne,
. aktywność
7. Nauczyciele dokumentują realizację swoich zadań:
a) wpisują temat lekcji do dziennika elektronicznego,
b) zaznaczają obecność ucznia w zajęciach. Podstawą wpisania obecności ucznia na lekcji jest odnotowanie przez nauczyciela informacji o przeczytaniu przez rodzica i/lub ucznia wiadomości wysłanej przez dziennik elektroniczny. Wiadomość dotyczy zakresu materiału do realizacji w danym dniu z poszczególnych przedmiotów.
c) udostępniają zadania w zakładce zadania domowe lub poprzez wysyłanie wiadomość z pośrednictwem poczty.
8. Nauczyciele wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć:
a) uczeń posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń ( jeśli taki przewidziano dla danego przedmiotu),
b) uczeń korzysta z platform: www.epodręczniki.plwww.matzoo.plwww.pisupisu.plwww.gov.pl/zdalnelekcje oraz innych wskazanych przez nauczycieli danych przedmiotów,
c) uczeń kontaktuje się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny i/lub wiadomości e-mail i/lub aplikację Messenger.
9. Każdy rodzic oraz uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez e-dziennik i/lub wiadomości e-mail i/lub aplikację Messenger według harmonogramu oraz na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
10. Nauczyciele starają się w dalszym ciągu realizować podstawę programową danego przedmiotu, uwzględniając specyfikę zajęć.