Oświadczenie autora

Zgoda na wykorzystanie logo

.………….....................

(miejscowość i data)

Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................

.....................................................................................................................

zamieszkały/a .............................................................................................

.....................................................................................................................

Nr PESEL …………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach oraz Radę Rodziców w Łączanach znaku graficznego (logo) mojego autorstwa nadesłanego na „Konkurs na Logo Szkoły”. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację logo, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych oraz publiczne rozpowszechnianie, w tym publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej w wydawanych przez ZSP w Łączanach, jednostki organizacyjne ZSP w Łączanch lub RR w Łączanach w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Zgoda obejmuje również korzystanie i rozpowszechnianie praw zależnych (opracowania) do logo w powyższym zakresie. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że logo zostało wykonane przeze mnie osobiście.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu.

.................................................................................

(czytelny podpis autora logo i prawnego opiekuna*)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych oświadczeniu autora, w tym publikację imienia i nazwiska na stronie www.szkolalaczany.pl w przypadku zakwalifikowania mnie do grona finalistów konkursu, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach w celu uczestnictwa w konkursie na opracowanie symbolu graficznego szkoły. Jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.................................................................................

(czytelny podpis autora logo i prawnego opiekuna*)

* W przypadku gdy autor pracy nie ukończył 18 lat

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 87, 34-115 Ryczów.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na opracowanie symbolu graficznego szkoły na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  1. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. W zakresie publikacji danych osobowych finalistów odbiorcami mogą być osoby korzystające ze strony www.szkolalaczany.pl .
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
  1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.