Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Łączanach

obowiązujące od 25 maja 2020 roku

1. Od 18 maja 2020 roku uczniowie mogą brać udział w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjnyco – wychowawczych, wczesnego wspomagania.

  Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej oraz w konsultacjach uczniowie klasy VIII

 Od 1 czerwca 2020 uczniowie klas IV – VII mogą brać udział w konsultacjach ze wszystkich przedmiotów

 

2.      Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z takich zajęć.

3.      Dyrektor wyznacza osoby do prowadzenia zajęć specjalistycznych, opiekuńczo – wychowawczych i konsultacji. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor określa godziny przebywania uczniów w szkole i odbioru uczniów.

4.      Nauczyciele nieświadczący pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi, wykonują nadal pracę zdalną, z realizacją podstawy programowej.

5.      Pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole rodzic jest zobligowany do wypełnienia deklaracji epidemiologicznej oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania placówki na czas COVID-19.

6.      Wejście do szkoły znajduje się od strony głównej.

7.      Przed wejściem do szkoły umieszczono podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn
do dezynfekcji rąk. Wchodzących do szkoły zobowiązuje się do dezynfekcji dłoni lub używania rękawiczek.

8.      Rodzice przyprowadzający dziecko, zostawiają je tuż za drzwiami wejściowymi,
z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica
z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Do szatni uczeń wchodzi sam.

9.      Uczniowie przychodzący na zajęcia i konsultację zachowują odległość między sobą przynajmniej 1,5m. Wchodzą do szkoły pojedynczo i kierują się do sali pamiętając o zachowaniu bezpieczne odległośći.

10.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

11.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12.  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

13.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

14.  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

15.  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w stałej Sali (zajęcia specjalistyczne, kl. I-III). Uczniowie przychodzący na konsultacje kierują się do przydzielonej Sali.

16.  Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

17.  W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

18.  Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

19.  W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

20.  Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.

21.  Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

22.  Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

23.  Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

24.  Regularnie przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny oraz obowiązujące obecnie zasady bezpieczeństwa. Należą do nich:

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

− częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu
   z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu),

− niepodawanie ręki na powitanie,

− odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania.

25.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

26.  Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

27.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

28.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

29.  Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, tj. kontakt telefoniczny.

30.  Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów     chorobowych nauczyciel może wykonać pomiar temperatury ciała ucznia.

31.  Jeżeli w trakcie pobytu ucznia w szkole wystąpią u niego niepojące objawy infekcji, uczeń jest natychmiast odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. Rodzic zostaje zawiadomiony telefonicznie i niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły.

 

 

Link do wydruku deklaracji

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

 

·         Zostałem/-łam poinformowany/-a o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia oraz o ogólnych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łączanach

 

·         Zapoznałem/-łam się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Łączanach

 

·         Biorę pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z pobytem mojego dziecka …………………………………………………………. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łączanach od dnia 18 maja 2020 r.

 

·         Oświadczam, że w miejscu zamieszkania dziecka nikt nie przebywa na kwarantannie lub
w izolacji.

 

·         Oświadczam, że dziecko jest przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 

·         Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym.

 

·         Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid – 19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

Aktualne i aktywne numery telefonów do kontaktu z rodzicem/opiekunem:

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Łączany, ……………………                   ………………………………………………

 

                       (data)                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

Oświadczenie

 

Oświadczam………………………………………………………. …………….

 

(Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna)

 

jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączanach, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny.

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                …………………………
                                                                                                       (data i podpis rodzica)