Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ZS-P w Łączanach

od dnia 18 maja 2020 r.

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni płynem dostępnym przy wejściu lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta
i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

3. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

4. Podczas wykonywania swoich obowiązków personel nie ma obowiązku zakrywania nosa
i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak dobrowolnie korzystać.

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

6. Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

7. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

8. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.