Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/ucznia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach

1. Do placówki przychodzą zdrowe osoby - pracownicy/uczniowie, bez jakichkolwiek objawów infekcyjnych.

2. Pracownicy zostali poinstruowani, iż w przypadku wystąpienia u siebie niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, a zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia wezwać pomoc pod nr 999 lub nr 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

3. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
z podejrzeniem infekcji.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik/uczeń zostaje natychmiastowo odizolowany od innych osób.

5. W przypadku, kiedy infekcja pojawia się u ucznia, opiekę nad nim pełni wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

6. Rodzic zostaje telefonicznie powiadomiony o niepokojących objawach i jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania ucznia z placówki.

7. Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu
i dezynfekcji. Zostaje również wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów do placówki.

8. Niezwłocznie należy skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w celu ustalenia wdrożenia dodatkowych procedur związanych z zaistniałym przypadkiem i ściśle stosować się do wszelkich poleceń i instrukcji.

9. Potrzebne numery telefonów znajdują się w każdej sali oraz na gazetce informacyjnej
w holu.

10. Nauczyciele i pracownicy prowadzą listę osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych częściach placówki.