Wytyczne dla uczniów korzystających z konsultacji
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach

Wejście w życie: 25 maja 2020 r.

1.   Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych w celu zasięgnięcia opinii u nauczyciela, udzielenia rad i wyjaśnień dotyczących uzyskanych ocen i ewentualnie możliwości ich poprawy z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

2.   Chęć udziału w konsultacji zgłoś nauczycielowi za pomocą wiadomości wysłanej bezpośrednio do nauczyciela przez dziennik elektroniczny przynajmniej 2 dni wcześniej, aby nauczyciel ustalił godzinę spotkania, sprecyzuj konkretnie cel konsultacji. Każdy nauczyciel dostępny jest
w szkole w danym dniu i godzinach według harmonogramu.

3.   Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4.   Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

5.  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

6.  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.

8.   Z szatni w danym momencie może korzystać jedna osoba.

9.   Sala, w której odbywają się konsultacje, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.

10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

12.Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

p. J. Czyżowska

1000- 1130

sala nr 2

p. I. Tomal

800- 930

sala nr 2

p. K. Kalińska

830- 1200

sala nr 14

 

p. R. Kałuża

1100- 1200

sala nr 2

 

p. A. Węgrzyn

1000- 1130

sala nr 6

p. D. Szymula

900- 1100

sala biblioteka

   
 

p. L. Koczwańska

1000- 1130

sala nr 18

p. M. Jaskierny

1050- 1135

sala nr 2

   
   

p. A. Bochenek

1330- 1415

sala nr 2

   

Biblioteka 900- 1200

Oddawanie książek oprócz podręczników